திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಆಱ್ಱಾಪ್ ಪುಲಂಪಲ್
āṟṟāp pulampal
ಪುಣ್ಣಿಯನೀಱ್ಱು ಮಾನ್ಮಿಯಂ
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam
Fifth Thirumurai

031. ತಿರುವರುಳ್ ವಿೞೈತಲ್
tiruvaruḷ viḻaital

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ.
 • 1. ತಾಣು ಈನ್ಱರುಳ್ ಸೆಲ್ವಮೇ ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಸಾಮಿಯೇ ನಿನೈಏತ್ತಿಕ್
  ಕಾಣು ವೇನ್ಇಲೈ ಅರುಳ್ಇವಣ್ ಪುನ್ಮೈಯಿಲ್ ಕಾಲಙ್ಕಳ್ ಕೞಿಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಮಾಣುಂ ಅನ್ಪರ್ಕಳ್ ಎನ್ಸೊಲಾರ್ ಐಯನೀ ವಂದೆನಕ್ ಕರುಳ್ವಾಯೇಲ್
  ನಾಣು ವೇನ್ಅಲನ್ ನಟುಙ್ಕಲನ್ ಒಟುಙ್ಕಲನ್ ನಾಯಿನುಂ ಕಟೈಯೇನೇ.
 • 2. ಕಟೈಪ್ಪಟ್ ಟೇಙ್ಕುಂಇನ್ ನಾಯಿನುಕ್ ಕರುಳ್ತರಕ್ ಕಟವುಳ್ನೀ ವರುವಾಯೇಲ್
  ಮಟೈಪ್ಪಟ್ ಟೋಙ್ಕಿಯ ಅನ್ಪಕತ್ ತೊಣ್ಟರ್ಕಳ್ ವಂದುನೈತ್ ತಟುಪ್ಪಾರೇಲ್
  ತಟೈಪ್ಪಟ್ ಟಾಯ್ಎನಿಲ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ತಳರ್ವತು ತವಿರೇನೇ
  ಅಟೈಪ್ಪಟ್ ಟೋಙ್ಕಿಯ ವಯಲ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈಯಂ ಪತಿಅಮರ್ನ್ ತಿಟುತೇವೇ.
 • 3. ತೇವ ರೇಮುತಲ್ ಉಲಕಙ್ಕಳ್ ಯಾವೈಯುಂ ಸಿರುಟ್ಟಿಆ ತಿಯಸೆಯ್ಯುಂ
  ಮೂವ ರೇಎತಿರ್ ವರುಕಿನುಂ ಮತಿತ್ತಿಟೇನ್ ಮುರುಕನಿನ್ ಪೆಯರ್ಸೊಲ್ವೋರ್
  ಯಾವ ರೇನುಂಎನ್ ಕುಟಿಮುೞು ತಾಣ್ಟೆನೈ ಅಳಿತ್ತವರ್ ಅವರೇಕಾಣ್
  ತಾವ ನಾಟೊಣಾತ್ ತಣಿಕೈಯಂ ಪತಿಯಿಲ್ವಾೞ್ ಸಣ್ಮುಕಪ್ ಪೆರುಮಾನೇ.

திருவருள் விழைதல் // திருவருள் விழைதல்