திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുവടിപ് പുകഴ്ച്ചി
tiruvaṭip pukaḻchsi
കാട്ചിക് കളിപ്പു
kāṭsik kaḷippu
Sixth Thirumurai

040. കണ്‍കൊളാക് കാട്ചി
kaṇkoḷāk kāṭsi

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അടുത്താനൈ അടിയേനൈ അഞ്ചേല്‍ എന്‍റിങ്
  കാണ്‍ടാനൈച് ചിറുനെറികള്‍ അടൈയാ തെന്‍നൈത്
  തടുത്താനൈപ് പെരുനെറിക്കുത് തടൈതീര്‍ത് താനൈത്
  തന്‍നരുളും തന്‍പൊരുളും താനേ എന്‍പാല്‍
  കൊടുത്താനൈക് കുറ്റമെലാം കുണമാക് കൊള്‍ളും
  കുണത്താനൈച് ചമയമതക് കുഴിനിന്‍ റെന്‍നൈ
  എടുത്താനൈ എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ല ചിത്തേ
  ഈന്താനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 2. വിരിത്താനൈക് കരുവിഎലാം വിരിയ വേതം
  വിതിത്താനൈ മെയ്ന്‍നെറിയൈ മെയ്യേ എറ്കുത്
  തെരിത്താനൈ നടംപൊതുവില്‍ ചെയ്കിന്‍ റാനൈച്
  ചിറിയേനുക് കരുള്‍ഒളിയാല്‍ ചിറന്ത പട്ടം
  തരിത്താനൈത് താനേനാ നാകി എന്‍റും
  തഴൈത്താനൈ എനൈത്തടുത്ത തടൈകള്‍ എല്‍ലാം
  എരിത്താനൈ എന്‍ഉയിരുക് കിന്‍പാ നാനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 3. നട്ടാനൈ നട്ടഎനൈ നയന്തു കൊണ്‍ടേ
  നംമകന്‍നീ അഞ്ചല്‍എന നവിന്‍റെന്‍ ചെന്‍നി
  തൊട്ടാനൈ എട്ടിരണ്‍ടും ചൊല്‍ലി നാനൈത്
  തുന്‍പമെലാം തൊലൈത്താനൈച് ചോര്‍ന്തു തൂങ്ക
  ഒട്ടാനൈ മെയ്അറിവേ ഉരുവായ് എന്‍നുള്‍
  ഉറ്റാനൈ ഉണര്‍ന്താര്‍ക്കും ഉണര്‍ന്തു കൊള്‍ള
  എട്ടാനൈ എന്‍നളവില്‍ എട്ടി നാനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 4. ചോറ്റാനൈച്270 ചോറ്റില്‍ഉറും ചുകത്തി നാനൈത്
  തുളക്കംഇലാപ് പാരാനൈ നീരാ നാനൈക്
  കാറ്റാനൈ വെളിയാനൈക് കനലാ നാനൈക്
  കരുണൈനെടുങ് കടലാനൈക് കളങ്കര്‍ കാണത്
  തോറ്റാനൈ നാന്‍കാണത് തോറ്റി നാനൈച്
  ചൊല്‍ലറിയേന്‍ ചൊല്‍ലിയപുന്‍ ചൊല്‍ലൈ യെല്‍ലാം
  ഏറ്റാനൈ എന്‍നുളത്തില്‍ എയ്തി നാനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 5. ചേര്‍ത്താനൈ എന്‍റനൈത്തന്‍ അന്‍പ രോടു
  ചെറിയാത മനഞ്ചെറിയച് ചെംപൊറ് റാളില്‍
  ആര്‍ത്താനൈ അംപലത്തില്‍ ആടാ നിന്‍റ
  ആനന്ത നടത്താനൈ അരുട്കണ്‍ നോക്കം
  പാര്‍ത്താനൈപ് പാരാരൈപ് പാരാ താനൈപ്
  പാര്‍പ്പറവേ പാര്‍ത്തിരുക്കപ് പണ്‍ണി എന്‍നൈ
  ഈര്‍ത്താനൈ ഐന്തൊഴില്‍നീ ഇയറ്റെന്‍ റാനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 6. മുളൈയാനൈച് ചുത്തചിവ വെളിയില്‍ താനേ
  മുളൈത്താനൈ മൂവാത മുതലാ നാനൈക്
  കളൈയാനൈക് കളങ്കമെലാം കളൈവിത് തെന്‍നൈക്
  കാത്താനൈ എന്‍പിഴൈയൈക് കരുതിക് കോപം
  വിളൈയാനൈച് ചിവപോകം വിളൈവിത് താനൈ
  വേണ്‍ടാമൈ വേണ്‍ടല്‍ഇവൈ മേവി എന്‍റും
  ഇളൈയാനൈ മൂത്താനൈ മൂപ്പി ലാനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 7. പുയലാനൈ മഴൈയാനൈ അതിര്‍പ്പി നാനൈപ്
  പോറ്റിയമിന്‍ ഒളിയാനൈപ് പുനിത ഞാനച്
  ചെയലാനൈച് ചെയലെല്‍ലാന്‍ തികഴ്വിത് താനൈത്
  തിരുച്ചിറ്റം പലത്താനൈത് തെളിയാര്‍ ഉള്‍ളേ
  അയലാനൈ ഉറവാനൈ അന്‍പു ളാനൈ
  അറിന്താരൈ അറിന്താനൈ അറിവാല്‍ അന്‍റി
  ഇയലാനൈ എഴിലാനൈപ് പൊഴിലാ നാനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 8. തായാനൈത് തന്തൈഎനക് കായി നാനൈച്
  ചറ്കുരുവു മാനാനൈത് തമിയേന്‍ ഉള്‍ളേ
  മേയാനൈക് കണ്‍കാണ വിളങ്കി നാനൈ
  മെയ്ംമൈഎനക് കളിത്താനൈ വേതഞ് ചൊന്‍ന
  വായാനൈ വഞ്ചംഇലാ മനത്തി നാനൈ
  വരങ്കൊടുക്ക വല്‍ലാനൈ മണിമന്‍ റന്‍റി
  ഏയാനൈത് തുരിയനടു വിരുക്കിന്‍ റാനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 9. തഴൈത്താനൈത് തന്‍നൈഒപ്പാര്‍ ഇല്‍ലാ താനൈത്
  താനേതാ നാനാനൈത് തമിയ നേനൈക്
  കുഴൈത്താനൈ എന്‍കൈയിലോര്‍ കൊടൈതന്‍ താനൈക്
  കുറൈകൊണ്‍ടു നിന്‍റേനൈക് കുറിത്തു നോക്കി
  അഴൈത്താനൈ അരുളമുതം അളിക്കിന്‍ റാനൈ
  അച്ചമെലാം തവിര്‍ത്താനൈ അന്‍പേ എന്‍പാല്‍
  ഇഴൈത്താനൈ എന്‍നിതയത് തിരുക്കിന്‍ റാനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 10. ഉടൈയാനൈ അരുട്ജോതി ഉരുവി നാനൈ
  ഓവാനൈ മൂവാനൈ ഉലവാ ഇന്‍പക്
  കൊടൈയാനൈ എന്‍കുറൈതീര്‍ത് തെന്‍നൈ ആണ്‍ടു
  കൊണ്‍ടാനൈക് കൊല്‍ലാമൈ കുറിത്തി ടാരൈ
  അടൈയാനൈത് തിരുചിറ്റം പലത്തി നാനൈ
  അടിയേനുക് കരുളമുതം അളിക്ക വേപിന്‍
  ഇടൈയാനൈ എന്‍നാചൈ എല്‍ലാന്‍ തന്ത
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.

  • 270. ചോറു - മുത്തി. മുതറ്പതിപ്പു. ഈണ്‍ടു ചോറു എന്‍പതു ഉണ്‍ണും ചോറേ.

கண்கொளாக் காட்சி // கண்கொளாக் காட்சி

No audios found!