திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കണ്‍കൊളാക് കാട്ചി
kaṇkoḷāk kāṭsi
കണ്‍ടേന്‍ കനിന്തേന്‍ കലന്തേന്‍ എനല്‍
kaṇṭēṉ kaṉintēṉ kalantēṉ eṉal
Sixth Thirumurai

041. കാട്ചിക് കളിപ്പു
kāṭsik kaḷippu

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അറിന്താനൈ അറിവറിവുക് കറിവാ നാനൈ
  അരുട്പെരുഞ്ചോ തിയിനാനൈ അടിയേന്‍ അന്‍പില്‍
  ചെറിന്താനൈ എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ല ചിത്തായ്ച്
  ചിറന്താനൈച് ചിറുനെറിയില്‍ ചെന്‍റാര്‍ തംമൈപ്
  പിറിന്താനൈ എന്‍നുളത്തില്‍ കലന്തു കൊണ്‍ട
  പിരിയമുള പെരുമാനൈപ് പിറവി തന്‍നൈ
  എറിന്താനൈ എനൈഎറിയാ തെടുത്താണ്‍ ടാനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 2. പാലാനൈത് തേനാനൈപ് പഴത്തി നാനൈപ്
  പലനുറുചെങ് കരുംപാനൈപ് പായ്ന്തു വേകാക്
  കാലാനൈക് കലൈചാകാത് തലൈയി നാനൈക്
  കാല്‍എന്‍റും തലൈയെന്‍റും കരുതറ് കെയ്താ
  മേലാനൈ മേല്‍നിലൈമേല്‍ അമുതാ നാനൈ
  മേന്‍മേലും എനതുളത്തേ വിളങ്കല്‍ അന്‍റി
  ഏലാനൈ എന്‍പാടല്‍ ഏറ്റുക് കൊണ്‍ട
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 3. ഉള്‍ളാനൈക് കതവുതിറന്‍ തുള്‍ളേ കാണ
  ഉളവെനക്കേ ഉരൈത്താനൈ ഉണരാര്‍ പാട്ടൈക്
  കൊള്‍ളാനൈ എന്‍പാട്ടൈക് കുറിക്കൊണ്‍ ടാനൈക്
  കൊല്‍ലാമൈ വിരതമെനക് കൊണ്‍ടാര്‍ തംമൈത്
  തള്‍ളാനൈക് കൊലൈപുലൈയൈത് തള്‍ളാ താരൈത്
  തഴുവാനൈ യാന്‍പുരിന്ത തവറു നോക്കി
  എള്‍ളാനൈ ഇടര്‍തവിര്‍ത് തിങ്കെന്‍നൈ ആണ്‍ട
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 4. ഉറവാനൈ എന്‍നുയിര്‍ക്കുള്‍ ഉയിരാ നാനൈ
  ഉറുപിഴൈകള്‍ ചെയിനുംഅവൈ ഉന്‍നി എന്‍നൈ
  മറവാനൈ അറവാഴി വഴങ്കി നാനൈ
  വഞ്ചകര്‍ക്കുത് തിരുക്കോയില്‍ വഴിക്ക പാടന്‍
  തിറവാനൈ എന്‍നളവില്‍ തിറന്തു കാട്ടിച്
  ചിറ്ചപൈയും പൊറ്ചപൈയും ചേര്‍വിത് താനൈ
  ഇറവാനൈപ് പിറവാനൈ ഇയറ്കൈ യാനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 5. അകത്താനൈപ് പുറത്താനൈ അണുവാ നാനൈ
  അണുവിനുക്കുള്‍ അണുവാനൈ അതനുള്‍ ളാനൈ
  മകത്താനൈ മകത്തിനുംഓര്‍ മകത്താ നാനൈ
  മാമകത്തായ് ഇരുന്താനൈ വയങ്കാ നിന്‍റ
  ചകത്താനൈ അണ്‍ടമെലാം താനാ നാനൈത്
  തനിഅരുളാം പെരുങ്കരുണൈത് തായാ നാനൈ
  ഇകത്താനൈപ് പരത്താനൈപ് പൊതുവില്‍ ആടും
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 6. ചെയ്യാനൈക് കരിയാനൈപ് പചുമൈ യാനൈത്
  തികഴ്ന്തിടുപൊന്‍ മൈയിനാനൈ വെണ്‍മൈ യാനൈ
  മെയ്യാനൈപ് പൊയ്യാനൈ മെയ്പൊയ് ഇല്‍ലാ
  വെളിയാനൈ ഒളിയാനൈ വിളംപു വാര്‍ക്കുക്
  കൈയാനൈ എന്‍നൈയെടുത് തണൈത്തുക് കൊണ്‍ട
  കൈയാനൈ എന്‍നൈഎന്‍റും കൈയാ താനൈ
  എയ്യാനൈ എവ്വുലകും ഏത്ത എന്‍നൈ
  ഈന്‍റാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 7. മരുന്താനൈ മണിയാനൈ വഴുത്താ നിന്‍റ
  മന്തിരങ്ക ളാനാനൈ വാന നാട്ടു
  വിരുന്താനൈ ഉറവാനൈ നണ്‍പി നാനൈ
  മേലാനൈക് കീഴാനൈ മേല്‍കീഴ് എന്‍നപ്
  പൊരുന്താനൈ എന്‍നുയിരില്‍ പൊരുന്തി നാനൈപ്
  പൊന്‍നാനൈപ് പൊരുളാനൈപ് പൊതുവായ് എങ്കും
  ഇരുന്താനൈ ഇരുപ്പാനൈ ഇരുക്കിന്‍ റാനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 8. ആന്‍റാനൈ അറിവാനൈ അഴിവി ലാനൈ
  അരുട്പെരുഞ്ജോ തിയിനാനൈ അലര്‍ന്ത ജോതി
  മൂന്‍റാനൈ ഇരണ്‍ടാനൈ ഒന്‍റാനാനൈ
  മുന്‍നാനൈപ് പിന്‍നാനൈ മൂട നെഞ്ചില്‍
  തോന്‍റാനൈത് തൂയരുളേ തോന്‍റി നാനൈച്
  ചുത്തചിവ ചന്‍മാര്‍ക്കന്‍ തുലങ്ക എന്‍നൈ
  ഈന്‍റാനൈ എല്‍ലാമായ് അല്‍ലാ താനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 9. തോയ്ന്താനൈ എന്‍നുളത്തേ എന്‍പാല്‍ അന്‍പാല്‍
  ചൂഴ്ന്താനൈ യാന്‍തൊടുത്ത ചൊറ്പൂ മാലൈ
  വേയ്ന്താനൈ എന്‍നുടൈയ വിനൈതീര്‍ത് താനൈ
  വേതാന്ത മുടിമുടിമേല്‍ വിളങ്കി നാനൈ
  വായ്ന്താനൈ എയ്പ്പിടത്തേ വൈപ്പാ നാനൈ
  മണിമന്‍റില്‍ നടിപ്പാനൈ വരങ്കള്‍ എല്‍ലാം
  ഈയ്ന്താനൈ268 ആയ്ന്തവര്‍തം ഇതയത് താനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 10. നന്‍റാനൈ മന്‍റകത്തേ നടിക്കിന്‍ റാനൈ
  നാടാമൈ നാടലിവൈ നടുവേ ഓങ്കി
  നിന്‍റാനൈപ് പൊന്‍റാത നിലൈയി നാനൈ
  നിലൈഅറിന്തു നില്‍ലാതാര്‍ നെഞ്ചി ലേചം
  ഒന്‍റാനൈ എവ്വുയിര്‍ക്കും ഒന്‍റാ നാനൈ
  ഒരുചിറിയേന്‍ തനൈനോക്കി ഉളംനീ അഞ്ചേല്‍
  എന്‍റാനൈ എന്‍റുംഉള ഇയറ്കൈ യാനൈ
  എംമാനൈക് കണ്‍ടുകളിത് തിരുക്കിന്‍ റേനേ.

  • 268. ഈന്താനൈ - മുതറ് പതിപ്പു, പൊ. ചു., പി. ഇരാ., ച. മു. ക.

காட்சிக் களிப்பு // காட்சிக் களிப்பு