திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kaNteen kanintheen kalantheen enal
kaṇṭēṉ kaṉintēṉ kalantēṉ eṉal
thiruvati n-ilai
tiruvaṭi nilai
Sixth Thirumurai

043. iRai thirukkaatsi
iṟai tirukkāṭsi

  ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. aruLelaam aLiththa ampalath thamuthai
  arutperunj joothiyai arasee
  maruLelaam thavirththu vaazviththa marunthai
  vaLLalai maaNikka maNiyaip
  poruLelaam kotuththen punthiyil kalantha
  puNNiya n-ithiyaimeyp poruLaith
  theruLelaam valla siththaimeynj njaana
  thiipaththaik kaNtukoN teenee.
 • 2. thunpelaam thavirththa thuNaiyaien uLLath
  thuriselaan- tholaiththameys sukaththai
  enpolaa maNiyai ensikaa maNiyai
  enniru kaNNuLmaa maNiyai
  anpelaam aLiththa ampalath thamuthai
  arutperunj joothiyai atiyeen
  enpelaam urukki inpelaam aLiththa
  enthaiyaik kaNtukoN teenee.
 • 3. sithaththilee271 uuRith theLinthatheL Lamuthais
  siththelaam vallameys sivaththaip
  pathaththilee pazuththa thanipperum pazaththaip
  parampara vaazvaiem pathiyai
  mathaththilee mayangkaa mathiyilee viLaintha
  marunthaimaa manthiran- thannai
  ithaththilee ennai iruththiaat koNta
  iRaivanaik kaNtukoN teenee.
 • 4. uNarnthavar uLampoon RennuLath thamarntha
  oruperum pathiyaien uvappaip
  puNarnthenaik kalantha pookaththai enathu
  poruLaien puNNiyap payanaik
  koNarnthoru poruLen karaththilee kotuththa
  kuruvaieN kuNapperung kunRai
  maNanthaseng kuvaLai malarenak kaLiththa
  vaLLalaik kaNtukoN teenee.
 • 5. pulliya n-eRin-iith thenaietuth thaaNta
  poRsapai appanai veetham
  solliya patien solelaam koNta
  joothiyais soothiyaa thennai
  mallikai maalai aNinthuLee kalanthu
  manniya pathiyaien vaazvai
  elliyum iravum ennaivit takalaa
  iRaivanaik kaNtukoN teenee.
 • 6. paNNiya thavamum palamummeyp palanjsey
  pathiyumaam orupasu pathiyai
  n-aNNien uLaththaith thannuLam aakki
  n-alkiya karuNain-aa yakanai
  eNNiya patiyee enakkaruL purintha
  iRaivanai maRaimuti ilangkum
  thaNNiya viLakkaith thannika rillaath
  thanthaiyaik kaNtukoN teenee.
 • 7. peNmaiyai vayangkum aaNmaiyai anaiththum
  piRangkiya pothumaiyaip periya
  thaNmaiyai ellaam vallaoor siththa
  saamiyaith thayaan-ithi thannai
  vaNmaiyai aziyaa varaththinai njaana
  vaazvaien mathiyilee viLangkum
  uNmaiyai enRan uyiraien uyiruL
  oruvanaik kaNtukoN teenee.
 • 8. aathiyai aathi anthamii thenauL
  aRiviththa aRivaien anpais
  soothiyai enathu thuNaiyaien sukaththais
  suththasan maarkkaththin thuNipai
  n-iithiyai ellaa n-ilaikaLum katantha
  n-ilaiyilee n-iRainthamaa n-ithiyai
  oothiyai oothaa thuNarththiya veLiyai
  oLithanaik kaNtukoN teenee.
 • 9. enseyal anaiththum thanseyal aakki
  ennaivaaz vikkinRa pathiyaip
  ponseyal vakaiyai uNarththien uLaththee
  porunthiya marunthaiyen poruLai
  vanseyal akaRRi ulakelaam viLangka
  vaiththasan maarkkasaR kuruvaik
  konseyal oziththa saththiya njaanak
  kooyilil kaNtukoN teenee.
 • 10. punnika rilleen poruttirut tiravil
  poontharuL aLiththasaR kuruvaik
  kannikar manaththaik karaiththenut kalantha
  karuNaiyang katavuLaith thanathu
  sonnikar enaen solelaang koNtee
  thooLuRap punainthameyth thuNaiyaith
  thannika rillaath thalaivanai enathu
  thanthaiyaik kaNtukoN teenee.
 • 11. eengkalai makanee thuungkalai enavan-
  thetuththenai aNaiththaen thaayai
  oongkiya enathu thanthaiyai ellaam
  utaiyaen oruperum pathiyaip
  paangkanil ennaip parinthukoN tellaap
  parisuming kaLiththathaR paraththaith
  thaangkumoor n-iithith thanipperung karuNaith
  thalaivanaik kaNtukoN teenee.
 • 12. thunpuReel makanee thuungkalai enaen
  soorvelaan- thavirththan-aR Raayai
  anpuLee kalantha thanthaiyai enRan
  aaviyaip paaviyeen uLaththai
  inpilee n-iRaivith tharuLuru vaakki
  inithamarn- tharuLiya iRaiyai
  vanpilaak karuNai maan-ithi enumen
  vaLLalaik kaNtukoN teenee.
 • 13. n-anavilum enathu kanavilum enakkee
  n-aNNiya thaNNiya amuthai
  mananuRu mayakkam thavirththarut soothi
  vazangkiya perunthayaa n-ithiyais
  sinamuthal aaRun- thiirththuLee amarntha
  sivakuru pathiyaien siRappai
  unalarum periya thuriyameel veLiyil
  oLithanaik kaNtukoN teenee.
 • 14. karumpilin saaRRaik kaninthamuk kaniyaik
  karuthukooR Reenn-aRunj suvaiyai
  arumpeRal amuthai aRivaien anpai
  aaviyai aaviyut kalantha
  perunthanip pathiyaip perunjsukak kaLippaip
  peesuthaR karumperum peeRRai
  virumpien uLaththai itangkoNtu viLangkum
  viLakkinaik kaNtukoN teenee.
 • 15. kaLangkoLung kataiyeen kaLangkelaang thavirththuk
  kaLippelaam aLiththasark karaiyai
  uLangkoLun- theenai uNavuNath thevittaa
  thuLLakath thuuRumin namuthai
  vaLangkoLum periya vaazvaien kaNNuL
  maNiyaien vaazkkaimaa n-ithiyaik
  kuLangkoLum oLiyai oLikkuLee viLangkum
  kuruvaiyaan kaNtukoN teenee.
 • 16. sithampara oLiyais sithampara veLiyais
  sithampara n-atampuri sivaththaip
  pathantharu pathaththaip parampara pathaththaip
  pathisiva pathaththaiththaR pathaththai
  ithantharum uNmaip perunthani n-ilaiyai
  yaavumaay allavaam poruLais
  sathantharunj sassi thaanantha n-iRaivais
  saamiyaik kaNtukoN teenee.
 • 17. aaraNa mutimeel amarpira maththai
  aakama mutiamar paraththaik
  kaaraNa varaththaik kaariya tharaththaik
  kaariya kaaraNak karuvaith
  thaaraNa n-ilaiyaith thaththuva pathiyais
  saththiya n-iththiya thalaththaip
  puuraNa sukaththaip puuraNa sivamaam
  poruLinaik kaNtukoN teenee.
 • 18. suththaveetha thaantha piramaraa siyaththais
  suththasith thaantharaa siyaththaith
  thaththuvaa thiithath thanipperum poruLais
  samarasa saththiyap poruLais
  siththelaam valla siththaien aRivil
  theLinthapee raananthath theLivai
  viththamaa veLiyais suththasiR sapaiyin
  meymaiyaik kaNtukoN teenee.
 • 19. samayamum mathamum katanthathoor njaana
  sapain-atam purikinRa thaniyaith
  thamaiaRin- thavarut saarnthameys saarvais
  saththuva n-iththasaR kuruvai
  amaiyaen manaththaith thiruththin-al laruLaa
  ramuthaLith thamarnthaaR puthaththai
  n-imalan-iR kuNaththais siRkuNaa kaara
  n-ithiyaik kaNtukoN teenee.
 • 20. aLavaikaL anaiththum katanthun-in Roongkum
  arutperunj soothiyai ulakak
  kaLavaivit tavarthang karuththuLee viLangkum
  kaatsiyaik karuNaiyang katalai
  uLavaien Ranakkee uraiththelaam valla
  oLiyaiyum uthaviya oLiyaik
  kuLavayin n-iRaintha kurusiva pathiyaik
  kooyilil kaNtukoN teenee.
 • 21. saarkalaan- thaathis sataanthamung kalantha
  samarasa saththiya veLiyais
  soorvelaan- thavirththen aRivinuk kaRivaayth
  thulangkiya joothiyais soothip
  paarpeRaap pathaththaip pathamelaang katantha
  paramasan maarkkameyp pathiyais
  seerkuNaan- thaththiR siRanthathoor thalaimaith
  theyvaththaik kaNtukoN teenee.
 • 22. atin-atu mutiyoor aNuththuNai yeenum
  aRinthitap pataathamey aRivaip
  patimuthal aNtap parappelaang katantha
  pathiyilee viLangkumeyp pathiyaik
  katiyaen mananaang kallaiyum kaniyiR
  kataikkaNith tharuLiya karuNaik
  kotivaLar itaththup perunthayaa n-ithiyaik
  kooyilil kaNtukoN teenee.
 • 23. payamumvan kavalai itarmuthal anaiththum
  paRRaRath thavirththarut parisum
  n-ayamumn-aR Riruvum uruvumiing kenakku
  n-alkiya n-aNpain-an naatha
  iyamuRa venathu kuLan-atu n-atanjsey
  enthaiyai ennuyirk kuyiraip
  puyanatu viLangkum puNNiya oLiyaip
  poRpuRak kaNtukoN teenee.
 • 24. kalain-iRai mathiyaik kanalaisseng kathiraik
  kakanaththaik kaaRRinai amuthai
  n-ilain-iRai atiyai atimuti thooRRaa
  n-inmala n-iRkuNa n-iRaivai
  malaivaRum uLaththee vayangkumey vaazvai
  varavupook kaRRasin mayaththai
  alaiyaRu karuNaith thanipperung katalai
  anpiniR kaNtukoN teenee.
 • 25. mummaiyai ellaam utaiyapee rarasai
  muzuthorung kuNarththiya uNarvai
  vemmaiyaith thavirththing kenakkaru Lamutham
  viyappuRa aLiththamey viLaivais
  semmaiyai ellaas siththiyum enpaal
  seernthitap puriarut tiRaththai
  ammaiyaik karuNai appanai enpee
  ranpanaik kaNtukoN teenee.
 • 26. karuththanai enathu kaNanai yavanaik
  karuNaiyaa ramuthenak kaLiththa
  oruththanai ennai utaiyan-aa yakanai
  uNmaivee thaakama mutiyin
  aruththanai varanai apayanaith thirussiR
  Rampalath tharuLn-atam puriyum
  n-iruththanai enathu n-eeyanai njaana
  n-ilaiyanaik kaNtukoN teenee.
 • 27. viththelaam aLiththa vimalanai ellaa
  viLaivaiyum viLaikkaval lavanai
  aththelaang272 kaattum arumpeRal maNiyai
  aananthak kuuththanai arasais
  saththelaam aana sayampuvai njaana
  sapaiththanith thalaivanaith thavanais
  siththelaam valla siththanai onRaan-
  theyvaththaik kaNtukoN teenee.
 • 28. uththara njaana siththimaa puraththin
  oongkiya oruperum pathiyai
  uththara njaana sithampara oLiyai
  uNmaiyai oruthani uNarvai
  uththara njaana n-atampuri kinRa
  oruvanai ulakelaam vazuththum
  uththara njaana suththasan maarkkam
  oothiyaik kaNtukoN teenee.
 • 29. pulaikolai thavirththa n-eRiyilee ennaip
  puNarththiya punithanai ellaa
  n-ilaikaLum kaatti arutperu n-ilaiyil
  n-iRuththiya n-imalanai enakku
  malaivaRath theLintha amuthaLith thaziyaa
  vaazkkaiyil vaazavaith thavanaith
  thalaivanai iinRa thaayaien urimaith
  thanthaiyaik kaNtukoN teenee.
 • 30. paniitar payanthiirth thenakkamu thaLiththa
  paramanai ennuLee pazuththa
  kanianai yavanai arutperunj soothik
  katavuLaik kaNNinuL maNiyaip
  punithanai ellaam vallaoor njaanap
  poruLenak kaLiththameyp poruLaith
  thaniyanai iinRa thaayaien urimaith
  thanthaiyaik kaNtukoN teenee.

  • 271. sitham - njaanam
  • 272. aththu - sen-n-iRam. muthaRpathippu.

இறை திருக்காட்சி // இறை திருக்காட்சி

No audios found!