திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kaatsik kaLippu
kāṭsik kaḷippu
iRai thirukkaatsi
iṟai tirukkāṭsi
Sixth Thirumurai

042. kaNteen kanintheen kalantheen enal
kaṇṭēṉ kaṉintēṉ kalantēṉ eṉal

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. aruLarasai arutkuruvai arutperunj soothiyaien
  ammaiyaien appanaien aaNtavanai amuthaith
  theruLuRumen uyiraienRan uyirkkuyirai ellaam
  seyyavalla thaniththalaimais siththasikaa maNiyai
  maruvuperu vaazvaiellaa vaazvumenak kaLiththa
  vaazmuthalai marunthinaimaa maNiyaienkaN maNiyaik
  karuNain-atam purikinRa kanakasapaa pathiyaik
  kaNtukoNteen kaninthukoNteen kalanthukoNteen kaLiththee.
 • 2. thiruththakuvee thaanthamotu siththaantha muthalaath
  thikazkinRa anthamelaam theetiyungkaN taRiyaa
  oruththanaiuL LoLiyaioLir uLLoLikkuL oLiyai
  uLLapati uLLavanai utaiyaperun- thakaiyai
  n-iruththanaimeyp poruLaana n-inmalanais sivanai
  n-iththiyanais saththiyanai n-iRkuNanai enathu
  karuththanaissiR sapaiyoongku katavuLaien kaNNaal
  kaNtukoNteen kaninthukoNteen kalanthukoNteen kaLiththee.
 • 3. paattuvanthu parisaLiththa pathiyaiarut pathiyaip
  pasupathiyaik kanakasapaa pathiyaiumaa pathiyaith
  theettamikum perumpathiyais sivapathiyai ellaam
  seyyavalla thanippathiyaith thikaztheyvap pathiyai
  aattiyalsey tharuLparama pathiyain-ava pathiyai
  aanantha n-aattinukkoor athipathiyai aasai
  kaattienai maNampurinthen kaipitiththa pathiyaik
  kaNtukoNteen kaninthukoNteen kalanthukoNteen kaLiththee.
 • 4. mathiththituthal ariyaoru maaNikka maNiyai
  vayangkiyapee roLiyutaiya vassiramaa maNiyaith
  thuthiththituvee thaakamaththin mutimutiththa maNiyais
  suyanjsoothith thirumaNiyais suththasiva maNiyai
  vithiththalmuthal thoziliyaRRu viththakuru maNiyai
  viNmaNiyai ammaNikkuL viLangkiyameym maNiyaik
  kathiththasuka mayamaNiyais siththasikaa maNiyaik
  kaNtukoNteen kaninthukoNteen kalanthukoNteen kaLiththee.
 • 5. maaRRaiaLan- thaRinthilamen RarumaRaiaa kamangkaL
  vazuththamaNi manRoongki vayangkumarut ponnai
  aaRRalmiku perumponnai ainthozilum puriyum
  arumponnai enthannai aaNtasezum ponnaith
  theeRRamiku pasumponnais semponnai njaana
  sithamparaththee viLangkivaLar sivamayamaam ponnaik
  kaaRRanalaa kaayamelaam kalanthavaNNap ponnaik
  kaNtukoNteen kaninthukoNteen kalanthukoNteen kaLiththee.
 • 6. aaytharuvee thaakamaththin atimutin-in Rilangkum
  ariyaperum poruLaiavaik kanupavamaam poruLai
  veeytharuthath thuvapporuLaith thaththuvangkaL viLangka
  viLangkukinRa paramporuLaith thaththuvangkaL anaiththum
  thooytharalil laathathanis suyanjsoothip poruLais
  suththasiva mayamaana sukaathiithap poruLaik
  kaaytharalil laathennaik kaaththaarut poruLaik
  kaNtukoNteen kaninthukoNteen kalanthukoNteen kaLiththee.
 • 7. thiruththamiku munivarkaLum theevarkaLum aziyaas
  siththarkaLum siruttiseyum thiRaththarkaLum kaakkum
  aruththamiku thalaivarkaLum atakkitalval lavarum
  alaipurikin RavarkaLumuL anukkirakip pavarum
  poruththumaRRais saththikaLum saththarkaLum ellaam
  poruLethuvoo enaththeetip pookaavar avartham
  karuththiloLith thirukkinRa kaLvanaien kaNNaal
  kaNtukoNteen kaninthukoNteen kalanthukoNteen kaLiththee.
 • 8. kooNaatha n-ilaiyinaraayk kuRikuNangkaN titavum
  kuutaatha vaNNammalaik kukaimuthalaam itaththil
  uuNaathi vituththuyirppai atakkimanam atakki
  uRupoRikaL atakkivarum ukangkaLpala kootith
  thuuNaaka asaithalinRith thuungkaathu viziththa
  thuuyasathaa n-ittarkaLum thuriyan-ilai itaththum
  kaaNaatha vakaioLiththa kaLvanaien kaNNaal
  kaNtukoNteen kaninthukoNteen kalanthukoNteen kaLiththee.
 • 9. n-iittaaya siththaantha n-ilaiyinitath thamarnthum
  n-ikazkinRa veethaantha n-eRiyinitath thirunthum
  aattaaya poothaantham alaivaRun-aa thaantham
  aathimaRRai anthangkaL anaiththinumuR RaRinthum
  veettaasaip paRRanaiththum vittulakam pooRRa
  viththakaraay viLangkukinRa muththarkatkum thannaik
  kaattaamal oLiththirukkung kaLvanaien kaNNaal
  kaNtukoNteen kaninthukoNteen kalanthukoNteen kaLiththee.
 • 10. maruLn-eRiseer malautampai aziyaatha vimala
  vativaakki ellaanjsey vallasiththaam poruLaith
  tharuNamathu therinthenakkuth thaaneevan- thaLiththa
  thayaan-ithiyai enaiiinRa thanthaiyaien thaayaip
  poruLn-iRaisiR Rampalaththee viLangkukinRa pathiyaip
  pukalarithaam suththasiva puuraNameys sukaththaik
  karuNaiarut perunjsoothik katavuLaien kaNNaal
  kaNtukoNteen kaninthukoNteen kalanthukoNteen kaLiththee.

கண்டேன் கனிந்தேன் கலந்தேன் எனல் // கண்டேன் கனிந்தேன் கலந்தேன் எனல்

No audios found!