திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருள்விளக்க மாலை
aruḷviḷakka mālai
திருவடிப் புகழ்ச்சி
tiruvaṭip pukaḻchsi
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

038. வரம்பில் வியப்பு
varampil viyappu

No audios found!