திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
உண்மை கூறல்
uṇmai kūṟal
வரம்பில் வியப்பு
varampil viyappu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

037. அருள்விளக்க மாலை
aruḷviḷakka mālai

 1. [6-37, 4090]MSS--AruLviLakkee Arutsutaree.mp3 Download
 2. [6-37, 4091-4095]MSS--Kootaiyilee ILaippaaRRik.mp3 Download
 3. [6-37, 4091]MSS--Kootaiyilee ILaippaaRRik.mp3 Download
 4. [6-37, 4096-4098]SBR--Karainthuvitaa Thennutaiya.mp3 Download
 5. [6-37, 4096-4098]MSS--Karainthuvitaa Thennutaiya.mp3 Download
 6. [6-37, 4096]SBR--Karainthuvitaa Thennutaiya.mp3 Download
 7. [6-37, 4099]MSS--Nallaasol Yookaanthap.mp3 Download
 8. [6-37, 4100-4103]MSS--Naattiyathoor Suththaparaa.mp3 Download
 9. [6-37, 4100]MSS--Naattiyathoor Suththaparaa.mp3 Download
 10. [6-37, 4104-4108]MSS--Kaikkisaintha PoruLeeen.mp3 Download
 11. [6-37, 4104]MSS--Kaikkisaintha PoruLeeen.mp3 Download
 12. [6-37, 4109]MSS--UruveLiyee UruveLikkuL.mp3 Download
 13. [6-37, 4110-4112]SBR--NaanenRum ThaanenRum.mp3 Download
 14. [6-37, 4110-4112]MSS--NaanenRum ThaanenRum.mp3 Download
 15. [6-37, 4110]MSS--NaanenRum ThaanenRum.mp3 Download
 16. [6-37, 4113-4114]MSS--Atikkatien Akaththinilum.mp3 Download
 17. [6-37, 4113-4115]TAN--Atikkatien Akaththinilum.mp3 Download
 18. [6-37, 4113]TAN--Atikkatien Akaththinilum.mp3 Download
 19. [6-37, 4115]MSS--Paarththaalum Ninaiththaalum.mp3 Download
 20. [6-37, 4116-4118]MSS--PaRRuthalum VituthalumuL.mp3 Download
 21. [6-37, 4116]MSS--PaRRuthalum VituthalumuL.mp3 Download
 22. [6-37, 4119-4121]TAN--Pakuthipara Muthalnaankum.mp3 Download
 23. [6-37, 4119-4121]MSS--Pakuthipara Muthalnaankum.mp3 Download
 24. [6-37, 4119]TAN--Pakuthipara Muthalnaankum.mp3 Download
 25. [6-37, 4122-4124]MSS--SaaRRukinRa Kalaiainthil.mp3 Download
 26. [6-37, 4122]MSS--SaaRRukinRa Kalaiainthil.mp3 Download
 27. [6-37, 4125-4127]MSS--ViLangkupara SaththikaLin.mp3 Download
 28. [6-37, 4125]MSS--ViLangkupara SaththikaLin.mp3 Download
 29. [6-37, 4128-4131]TAN--Kallaarkkum KaRRavarkkum.mp3 Download
 30. [6-37, 4128-4131]MSS--Kallaarkkum KaRRavarkkum.mp3 Download
 31. [6-37, 4128]TAN--Kallaarkkum KaRRavarkkum.mp3 Download
 32. [6-37, 4132-4134]MSS--TheRRiyilee Naanpasiththup.mp3 Download
 33. [6-37, 4132]MSS--TheRRiyilee Naanpasiththup.mp3 Download
 34. [6-37, 4135-4136]TAN--ThanissiRiyeen SiRithingkee.mp3 Download
 35. [6-37, 4135-4136]MSS--ThanissiRiyeen SiRithingkee.mp3 Download
 36. [6-37, 4135]TAN--ThanissiRiyeen SiRithingkee.mp3 Download
 37. [6-37, 4137-4140]MSS--IruLiravil Orumuulaith.mp3 Download
 38. [6-37, 4137]MSS--IruLiravil Orumuulaith.mp3 Download
 39. [6-37, 4141-4142]MSS--MuurththikaLum Netungkaalam.mp3 Download
 40. [6-37, 4141]MSS--MuurththikaLum Netungkaalam.mp3 Download
 41. [6-37, 4143-4146]MSS--Kaiyaatha Thiingkaniyee.mp3 Download
 42. [6-37, 4143]MSS--Kaiyaatha Thiingkaniyee.mp3 Download
 43. [6-37, 4147-4149]TAN--NaanaLakkun ThooRumathaR.mp3 Download
 44. [6-37, 4147-4149]MSS--NaanaLakkun ThooRumathaR.mp3 Download
 45. [6-37, 4147]TAN--NaanaLakkun ThooRumathaR.mp3 Download
 46. [6-37, 4150-4151]MSS--MannukinRa Ponvativum.mp3 Download
 47. [6-37, 4150]MSS--MannukinRa Ponvativum.mp3 Download
 48. [6-37, 4152-4154]TAN--Vizukkulaththaar Aruvarukkum.mp3 Download
 49. [6-37, 4152-4154]MSS--Vizukkulaththaar Aruvarukkum.mp3 Download
 50. [6-37, 4152]TAN--Vizukkulaththaar Aruvarukkum.mp3 Download
 51. [6-37, 4155-4157]MSS--Enaasai Ellaamthan.mp3 Download
 52. [6-37, 4155]MSS--Enaasai Ellaamthan.mp3 Download
 53. [6-37, 4158-4160]MSS--Veyyalilee NatanthiLaippu.mp3 Download
 54. [6-37, 4158]MSS--Veyyalilee NatanthiLaippu.mp3 Download
 55. [6-37, 4161-4164]TAN--Vanputaiyaar KolaikaNtu.mp3 Download
 56. [6-37, 4161-4164]MSS--Vanputaiyaar KolaikaNtu.mp3 Download
 57. [6-37, 4161]TAN--Vanputaiyaar KolaikaNtu.mp3 Download
 58. [6-37, 4165-4167]MSS--Vemmaalais SiRuvarotum.mp3 Download
 59. [6-37, 4165]MSS--Vemmaalais SiRuvarotum.mp3 Download
 60. [6-37, 4168-4169]TAN--Meyssukamum Uyirssukamum.mp3 Download
 61. [6-37, 4168-4169]MSS--Meyssukamum Uyirssukamum.mp3 Download
 62. [6-37, 4168]TAN--Meyssukamum Uyirssukamum.mp3 Download
 63. [6-37, 4170-4171]SBR--Saththiyanaan Mukarananthar.mp3 Download
 64. [6-37, 4170]SBR--Saththiyanaan Mukarananthar.mp3 Download
 65. [6-37, 4172-4175]MSS--UNNukinRa UuNveRuththu.mp3 Download
 66. [6-37, 4172]MSS--UNNukinRa UuNveRuththu.mp3 Download
 67. [6-37, 4176-4178]MSS--Iyalveethaa KamangkaLpuraa.mp3 Download
 68. [6-37, 4176]MSS--Iyalveethaa KamangkaLpuraa.mp3 Download
 69. [6-37, 4179-4182]TAN--ThavaRaatha Veethaantha.mp3 Download
 70. [6-37, 4179-4182]MSS--ThavaRaatha Veethaantha.mp3 Download
 71. [6-37, 4179]TAN--ThavaRaatha Veethaantha.mp3 Download
 72. [6-37, 4183-4185]MSS--Aathiyilee EnaiyaaNten.mp3 Download
 73. [6-37, 4183]MSS--Aathiyilee EnaiyaaNten.mp3 Download
 74. [6-37, 4186-4189]MSS--EththuNaiyum SiRiyeenai.mp3 Download
 75. [6-37, 4186]MSS--EththuNaiyum SiRiyeenai.mp3 Download