திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കാട്ചിക് കളിപ്പു
kāṭsik kaḷippu
ഇറൈ തിരുക്കാട്ചി
iṟai tirukkāṭsi
Sixth Thirumurai

042. കണ്‍ടേന്‍ കനിന്തേന്‍ കലന്തേന്‍ എനല്‍
kaṇṭēṉ kaṉintēṉ kalantēṉ eṉal

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അരുളരചൈ അരുട്കുരുവൈ അരുട്പെരുഞ് ചോതിയൈഎന്‍
  അംമൈയൈഎന്‍ അപ്പനൈഎന്‍ ആണ്‍ടവനൈ അമുതൈത്
  തെരുളുറുംഎന്‍ ഉയിരൈഎന്‍റന്‍ ഉയിര്‍ക്കുയിരൈ എല്‍ലാം
  ചെയ്യവല്‍ല തനിത്തലൈമൈച് ചിത്തചികാ മണിയൈ
  മരുവുപെരു വാഴ്വൈഎല്‍ലാ വാഴ്വുംഎനക് കളിത്ത
  വാഴ്മുതലൈ മരുന്തിനൈമാ മണിയൈഎന്‍കണ്‍ മണിയൈക്
  കരുണൈനടം പുരികിന്‍റ കനകചപാ പതിയൈക്
  കണ്‍ടുകൊണ്‍ടേന്‍ കനിന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കലന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കളിത്തേ.
 • 2. തിരുത്തകുവേ താന്തമൊടു ചിത്താന്ത മുതലാത്
  തികഴ്കിന്‍റ അന്തമെലാം തേടിയുങ്കണ്‍ ടറിയാ
  ഒരുത്തനൈഉള്‍ ളൊളിയൈഒളിര്‍ ഉള്‍ളൊളിക്കുള്‍ ഒളിയൈ
  ഉള്‍ളപടി ഉള്‍ളവനൈ ഉടൈയപെരുന്‍ തകൈയൈ
  നിരുത്തനൈമെയ്പ് പൊരുളാന നിന്‍മലനൈച് ചിവനൈ
  നിത്തിയനൈച് ചത്തിയനൈ നിറ്കുണനൈ എനതു
  കരുത്തനൈച്ചിറ് ചപൈയോങ്കു കടവുളൈഎന്‍ കണ്‍ണാല്‍
  കണ്‍ടുകൊണ്‍ടേന്‍ കനിന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കലന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കളിത്തേ.
 • 3. പാട്ടുവന്തു പരിചളിത്ത പതിയൈഅരുട് പതിയൈപ്
  പചുപതിയൈക് കനകചപാ പതിയൈഉമാ പതിയൈത്
  തേട്ടമികും പെരുംപതിയൈച് ചിവപതിയൈ എല്‍ലാം
  ചെയ്യവല്‍ല തനിപ്പതിയൈത് തികഴ്തെയ്വപ് പതിയൈ
  ആട്ടിയല്‍ചെയ് തരുള്‍പരമ പതിയൈനവ പതിയൈ
  ആനന്ത നാട്ടിനുക്കോര്‍ അതിപതിയൈ ആചൈ
  കാട്ടിഎനൈ മണംപുരിന്തെന്‍ കൈപിടിത്ത പതിയൈക്
  കണ്‍ടുകൊണ്‍ടേന്‍ കനിന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കലന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കളിത്തേ.
 • 4. മതിത്തിടുതല്‍ അരിയഒരു മാണിക്ക മണിയൈ
  വയങ്കിയപേ രൊളിയുടൈയ വച്ചിരമാ മണിയൈത്
  തുതിത്തിടുവേ താകമത്തിന്‍ മുടിമുടിത്ത മണിയൈച്
  ചുയഞ്ചോതിത് തിരുമണിയൈച് ചുത്തചിവ മണിയൈ
  വിതിത്തല്‍മുതല്‍ തൊഴില്‍ഇയറ്റു വിത്തകുരു മണിയൈ
  വിണ്‍മണിയൈ അംമണിക്കുള്‍ വിളങ്കിയമെയ്ം മണിയൈക്
  കതിത്തചുക മയമണിയൈച് ചിത്തചികാ മണിയൈക്
  കണ്‍ടുകൊണ്‍ടേന്‍ കനിന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കലന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കളിത്തേ.
 • 5. മാറ്റൈഅളന്‍ തറിന്തിലംഎന്‍ റരുമറൈആ കമങ്കള്‍
  വഴുത്തമണി മന്‍റോങ്കി വയങ്കുംഅരുട് പൊന്‍നൈ
  ആറ്റല്‍മികു പെരുംപൊന്‍നൈ ഐന്തൊഴിലും പുരിയും
  അരുംപൊന്‍നൈ എന്‍തന്‍നൈ ആണ്‍ടചെഴും പൊന്‍നൈത്
  തേറ്റമികു പചുംപൊന്‍നൈച് ചെംപൊന്‍നൈ ഞാന
  ചിതംപരത്തേ വിളങ്കിവളര്‍ ചിവമയമാം പൊന്‍നൈക്
  കാറ്റനല്‍ആ കായംഎലാം കലന്തവണ്‍ണപ് പൊന്‍നൈക്
  കണ്‍ടുകൊണ്‍ടേന്‍ കനിന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കലന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കളിത്തേ.
 • 6. ആയ്തരുവേ താകമത്തിന്‍ അടിമുടിനിന്‍ റിലങ്കും
  അരിയപെരും പൊരുളൈഅവൈക് കനുപവമാം പൊരുളൈ
  വേയ്തരുതത് തുവപ്പൊരുളൈത് തത്തുവങ്കള്‍ വിളങ്ക
  വിളങ്കുകിന്‍റ പരംപൊരുളൈത് തത്തുവങ്കള്‍ അനൈത്തും
  തോയ്തരല്‍ഇല്‍ ലാതതനിച് ചുയഞ്ചോതിപ് പൊരുളൈച്
  ചുത്തചിവ മയമാന ചുകാതീതപ് പൊരുളൈക്
  കായ്തരല്‍ഇല്‍ ലാതെന്‍നൈക് കാത്തഅരുട് പൊരുളൈക്
  കണ്‍ടുകൊണ്‍ടേന്‍ കനിന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കലന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കളിത്തേ.
 • 7. തിരുത്തമികു മുനിവര്‍കളും തേവര്‍കളും അഴിയാച്
  ചിത്തര്‍കളും ചിരുട്ടിചെയും തിറത്തര്‍കളും കാക്കും
  അരുത്തമികു തലൈവര്‍കളും അടക്കിടല്‍വല്‍ ലവരും
  അലൈപുരികിന്‍ റവര്‍കളുംഉള്‍ അനുക്കിരകിപ് പവരും
  പൊരുത്തുമറ്റൈച് ചത്തികളും ചത്തര്‍കളും എല്‍ലാം
  പൊരുള്‍എതുവോ എനത്തേടിപ് പോകഅവര്‍ അവര്‍തം
  കരുത്തില്‍ഒളിത് തിരുക്കിന്‍റ കള്‍വനൈഎന്‍ കണ്‍ണാല്‍
  കണ്‍ടുകൊണ്‍ടേന്‍ കനിന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കലന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കളിത്തേ.
 • 8. കോണാത നിലൈയിനരായ്ക് കുറികുണങ്കണ്‍ ടിടവും
  കൂടാത വണ്‍ണംമലൈക് കുകൈമുതലാം ഇടത്തില്‍
  ഊണാതി വിടുത്തുയിര്‍പ്പൈ അടക്കിമനം അടക്കി
  ഉറുപൊറികള്‍ അടക്കിവരും ഉകങ്കള്‍പല കോടിത്
  തൂണാക അചൈതല്‍ഇന്‍റിത് തൂങ്കാതു വിഴിത്ത
  തൂയചതാ നിട്ടര്‍കളും തുരിയനിലൈ ഇടത്തും
  കാണാത വകൈഒളിത്ത കള്‍വനൈഎന്‍ കണ്‍ണാല്‍
  കണ്‍ടുകൊണ്‍ടേന്‍ കനിന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കലന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കളിത്തേ.
 • 9. നീട്ടായ ചിത്താന്ത നിലൈയിനിടത് തമര്‍ന്തും
  നികഴ്കിന്‍റ വേതാന്ത നെറിയിനിടത് തിരുന്തും
  ആട്ടായ പോതാന്തം അലൈവറുനാ താന്തം
  ആതിമറ്റൈ അന്തങ്കള്‍ അനൈത്തിനുംഉറ് ററിന്തും
  വേട്ടാചൈപ് പറ്റനൈത്തും വിട്ടുലകം പോറ്റ
  വിത്തകരായ് വിളങ്കുകിന്‍റ മുത്തര്‍കട്കും തന്‍നൈക്
  കാട്ടാമല്‍ ഒളിത്തിരുക്കുങ് കള്‍വനൈഎന്‍ കണ്‍ണാല്‍
  കണ്‍ടുകൊണ്‍ടേന്‍ കനിന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കലന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കളിത്തേ.
 • 10. മരുള്‍നെറിചേര്‍ മലഉടംപൈ അഴിയാത വിമല
  വടിവാക്കി എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലചിത്താം പൊരുളൈത്
  തരുണമതു തെരിന്തെനക്കുത് താനേവന്‍ തളിത്ത
  തയാനിതിയൈ എനൈഈന്‍റ തന്തൈയൈഎന്‍ തായൈപ്
  പൊരുള്‍നിറൈചിറ് റംപലത്തേ വിളങ്കുകിന്‍റ പതിയൈപ്
  പുകല്‍അരിതാം ചുത്തചിവ പൂരണമെയ്ച് ചുകത്തൈക്
  കരുണൈഅരുട് പെരുഞ്ചോതിക് കടവുളൈഎന്‍ കണ്‍ണാല്‍
  കണ്‍ടുകൊണ്‍ടേന്‍ കനിന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കലന്തുകൊണ്‍ടേന്‍ കളിത്തേ.

கண்டேன் கனிந்தேன் கலந்தேன் எனல் // கண்டேன் கனிந்தேன் கலந்தேன் எனல்

No audios found!