திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आण्टरुळिय अरुमैयै वियत्तल्
āṇṭaruḷiya arumaiyai viyattal
तिरुनटप् पुकऴ्स्सि
tirunaṭap pukaḻchsi
Sixth Thirumurai

049. इऱैवऩै एत्तुम् इऩ्पम्
iṟaivaṉai ēttum iṉpam

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. करुणैमा नितिये ऎऩ्ऩिरु कण्णे
  कटवुळे कटवुळे ऎऩ्को
  तरुणवाऩ् अमुते ऎऩ्पॆरुन् ताये
  तन्दैये तन्दैये ऎऩ्को
  तॆरुळ्निऱै मतिये ऎऩ्कुरु पतिये
  तॆय्वमे तॆय्वमे ऎऩ्को
  अरुळ्निऱै तरुम्ऎऩ् अरुट्पॆरुञ् सोति
  आण्टव निऩ्ऱऩै अऱिन्दे.
 • 2. ऒट्टिये ऎऩ्ऩुळ् उऱुम्ऒळि ऎऩ्को
  ऒळिऎलाम् निरम्पिय निलैक्कोर्
  वॆट्टिये ऎऩ्को वॆट्टियिल्276 ऎऩक्कु
  विळङ्कुऱक् किटैत्तओर् वयिरप्
  पॆट्टिये ऎऩ्को पॆट्टियिऩ् नटुवे
  पॆरियवर् वैत्ततोर् तङ्कक्
  कट्टिये ऎऩ्को अम्पलत् ताटुम्
  करुणैयङ् कटवुळ्निऩ् ऱऩैये.
 • 3. तुऩ्पॆलाम् तविर्त्त तुणैवऩे ऎऩ्को
  सोतियुट् सोतिये ऎऩ्को
  अऩ्पॆलाम् अळित्त अऩ्पऩे ऎऩ्को
  अम्मैये अप्पऩे ऎऩ्को
  इऩ्पॆलाम् पुरिन्द इऱैवऩे ऎऩ्को
  ऎऩ्उयिर्क् किऩ्ऩमु तॆऩ्को
  ऎऩ्पॊला मणिये ऎऩ्कणे ऎऩ्को
  ऎऩ्ऩुयिर् नातनिऩ् ऱऩैये.
 • 4. करुत्तऩे ऎऩतु करुत्तिऩुक् किसैन्द
  कणवऩे कणवऩे ऎऩ्को
  ऒरुत्तऩे ऎल्लाम् उटैयना यकऩे
  ऒरुतऩिप् पॆरियऩे ऎऩ्को
  तिरुत्तऩे ऎऩतु सॆल्वमे ऎल्लाम्
  सॆयवल्ल सित्तऩे ऎऩ्को
  निरुत्तऩे ऎऩक्कुप् पॊरुत्तऩे ऎऩ्को
  निऱैअरुट् सोतिनिऩ् ऱऩैये.
 • 5. तायऩे ऎऩतु तातैये ऒरुमैत्
  तलैवऩे तलैवऩे ऎऩ्को
  पेयऩेऩ् पिऴैयैप् पॊऱुत्तरुळ् पुरिन्द
  पॆरुन्दकैप् पॆरुम्पति ऎऩ्को
  सेयऩेऩ् पॆऱ्ऱ सिवपतम् ऎऩ्को
  सित्तॆलाम् वल्लसित् तॆऩ्को
  तूयऩे ऎऩतु नेयऩे ऎऩ्को
  सोतियुट् सोतिनिऩ् ऱऩैये.
 • 6. अरुम्पिले मलर्वुऱ् ऱरुळ्मणम् वीसुम्
  आऩन्दत् तऩिमलर् ऎऩ्को
  करुम्पिले ऎटुत्त सुवैत्तिरळ् ऎऩ्को
  कटैयऩेऩ् उटैयनॆञ् सकमाम्
  इरुम्पिले पऴुत्तुप् पेरॊळि ततुम्पि
  इलङ्कुम्ओर् पसुम्पॊऩे ऎऩ्को
  तुरुम्पिऩेऩ् पॆऱ्ऱ पॆरुम्पतम् ऎऩ्को
  सोतियुट् सोतिनिऩ् ऱऩैये.
 • 7. ताकमुळ् ऎटुत्त पोतॆतिर् किटैत्त
  सर्क्करै अमुतमे ऎऩ्को
  मोकम्वन् तटुत्त पोतुकैप् पिटित्त
  मुकनकैक् कणवऩे ऎऩ्को
  पोकमुळ् विरुम्पुम् पोतिले वलिन्दु
  पुणर्न्दओर् पूवैये ऎऩ्को
  आकमुट् पुकुन्दॆऩ् उयिरिऩुट् कलन्द
  अम्पलत् ताटिनिऩ् ऱऩैये.
 • 8. तत्तुवम् अऩैत्तुम् तविर्त्तुनाऩ् तऩित्त
  तरुणत्तिल् किटैत्ततॊऩ् ऱॆऩ्को
  सत्तुव निरम्पुम् सुत्तसऩ् मार्क्कन्
  तऩिल्उऱुम् अऩुपवम् ऎऩ्को
  ऒत्तुवन् तॆऩैत्ताऩ् कलन्दुकॊण् टॆऩक्कुळ्
  ओङ्किय ऒरुमैये ऎऩ्को
  सित्तुवन् ताटुञ् सित्तऩे ऎऩ्को
  तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्तव निऩैये.
 • 9. योकमॆय्ञ् ञाऩम् पलित्तपो तुळत्तिल्
  ओङ्किय काट्सिये ऎऩ्को
  एकमॆय्ञ् ञाऩ योकत्तिऱ् किटैत्तुळ्
  इसैन्दपे रिऩ्पमे ऎऩ्को
  साकलैत् तविर्त्तॆऩ् तऩ्ऩैवाऴ् विक्कस्
  सार्न्दसऱ् कुरुमणि ऎऩ्को
  माकमुम् पुवियुम् वाऴ्वुऱ मणिमा
  मऩ्ऱिले नटिक्किऩ्ऱोय् निऩैये.
 • 10. इरविला तियम्पुम् पकलिला तिरुन्द
  इयऱ्कैयुळ् इयऱ्कैये ऎऩ्को
  वरविला वुरैक्कुम् पोक्किला निलैयिल्
  वयङ्किय वाऩ्पॊरुळ् ऎऩ्को
  तिरैयिला तॆल्लाम् वल्लसित् तॆऩक्के
  सॆय्ततोर् सित्तऩे ऎऩ्को
  करविला तॆऩक्कुप् पेररुट् सोति
  कळित्तळित् तरुळिय निऩैये.

  • 276. कॆट्टिये ऎऩ्को कॆट्टियिल् - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु. पतिप्पु.
  • 277. निलैक्कुम् - मुतऱ्पतिप्पु, पॊ. सु. पतिप्पु.

இறைவனை ஏத்தும் இன்பம் // இறைவனை ஏத்தும் இன்பம்

No audios found!