திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
इऱैवऩै एत्तुम् इऩ्पम्
iṟaivaṉai ēttum iṉpam
पॆऱाप् पेऱु
peṟāp pēṟu
Sixth Thirumurai

050. तिरुनटप् पुकऴ्स्सि
tirunaṭap pukaḻchsi

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. पतियेऎम् परऩेऎम् परम्परऩे ऎमतु
  परापरऩे आऩन्दप् पतन्दरुमॆय्ञ् ञाऩ
  नितियेमॆय्न् निऱैवेमॆय्न् निलैयेमॆय् इऩ्प
  निरुत्तमिटुम् तऩित्तलैमै निपुणमणि विळक्के
  कतियेऎऩ् कण्णेऎऩ् कण्मणिये ऎऩतु
  करुत्तेऎऩ् करुत्तिल्उऱ्ऱ कऩिवेसॆङ् कऩिये
  तुतियेऎऩ् तुरैयेऎऩ् तोऴाऎऩ् उळत्ते
  सुत्तनटम् पुरिकिऩ्ऱ सित्तसिका मणिये.
 • 2. आरणमे आकममे आरणआ कमत्तिऩ्
  अरुम्पॊरुळे अरुम्पॊरुळिऩ् अऩुपवमे अऱिवे
  कारणमे कारियमे कारणका रियङ्कळ्
  कटन्दपॆरुम् पतियेऎऩ् करुत्तमर्न्द नितिये
  पूरणमे पुण्णियमे पॊतुविळङ्कुम् अरसे
  पुत्तमुते सत्तियमे पॊऩ्ऩेसॆम् पॊरुळे
  तोरणमे विळङ्कुसित्ति पुरत्तिऩुम्ऎऩ् उळत्तुम्
  सुत्तनटम् पुरिकिऩ्ऱ सित्तसिका मणिये.
 • 3. इणैएतुम् इऩ्ऱिनिऩ्ऱ इऱैयवऩे मऱैसॊल्
  एकमुमाय् अऩेकमुमाय् इलङ्कुपरम् परऩे
  अणैयेतुम् इऩ्ऱिनिऱै पॆरुम्पुऩले अतऩ्मेल्
  अऩलेऎऩ् अप्पाऎऩ् अवत्तैऎलाम् कटत्तुम्
  पुणैयेमॆय्प् पॊरुळेमॆय्प् पुकऴेमॆय्प् पुकले
  पॊतुवेउळ् ळतुवेतऱ् पोतमिलार्क् कुतवुम्
  तुणैयेसत् तुवमेतत् तुवमेऎऩ् ऩुळत्ते
  सुत्तनटम् पुरिकिऩ्ऱ सित्तसिका मणिये.
 • 4. ऎरुतिऩ्उऴैत् तिरुन्देऩुक् किरङ्किअटिस् सिऱियेऩ्
  इरुन्दइटन् तऩैत्तेटि इणैप्परिमाऩ् ईर्क्कुम्
  ऒरुतिरुत्तेर् ऊर्न्दॆऩ्ऩै उटैयवळो टटैन्दे
  उळ्वायिल् ताऴ्पिटित्तुप् पयत्तॊटुनिऩ् ऱेऩे
  वरुतिऎऩत् तिरुक्करङ्कळ् असैत्तऴैत्त पतिये
  मणियेऎऩ् मरुन्देऎऩ् वाऴ्वेऎऩ् वरमे
  सुरुतिमुटि अटिक्कणिन्द तुरैयेऎऩ् उळत्ते
  सुत्तनटम् पुरिकिऩ्ऱ सित्तसिका मणिये.
 • 5. अकवटिवै ऒरुकणत्ते अऩकवटि वाक्कि
  अरुळमुतम् उवन्दळित्ते अटिक्कटिऎऩ् उळत्ते
  मुकवटिवन् तऩैक्काट्टि कळित्तुवियन् तिटवे
  मुटिपऩैत्तुम् उणर्त्तिओरु मुऩ्ऩिलैइल् लाते
  सकवटिविल् ताऩाकि नाऩाकि नाऩुम्
  ताऩुम्ऒरु वटिवाकित् तऩित्तोङ्कप् पुरिन्दे
  सुकवटिवन् तऩैअळित्त तुरैयेऎऩ् उळत्ते
  सुत्तनटम् पुरिकिऩ्ऱ सित्तसिका मणिये.
 • 6. उटुत्ततुकिल् अविऴ्त्तुविरित् तॊरुतरैयिल् तऩित्ते
  उऩ्ऩातुम् उऩ्ऩिउळत् तुऱुकलक्कत् तोटे
  पटुत्तयर्न्द सिऱियेऩ्ऱऩ् अरुकणैन्दु मकऩे
  पयमुऩक्कॆऩ् ऎऩ्ऱॆऩ्ऩैप् परिन्दुतिरुक् करत्ताल्
  अटुत्तणैत्तुक् कॊण्टॆटुत्तुप् पोय्प्पिऱितोर् इटत्ते
  अमर्त्तिनकैत् तरुळियऎऩ् आण्टवऩे अरसे
  तॊटुत्तणिऎऩ् मॊऴिमालै अणिन्दुकॊण्टॆऩ् उळत्ते
  सुत्तनटम् पुरिकिऩ्ऱ सित्तसिका मणिये.
 • 7. आऱ्ऱात अटिस्सिऱियेऱ् काऱ्ऱल्मिकक् कॊटुत्ते
  अम्मैयुमाय् अप्पऩुमाय् आतरित्तऩ् पुटऩे
  पोऱ्ऱात कुऱ्ऱमॆलाम् पॊऱुत्तरुळि ऎऩैइप्
  पूतलत्तार् वाऩकत्तार् पोऱ्ऱिमतित् तिटवे
  एऱ्ऱात उयर्निलैमेल् एऱ्ऱिऎल्लाम् वल्ल
  इऱैमैयुम्तन् तरुळियऎऩ् इऱैयवऩे ऎऩक्के
  तोऱ्ऱात तोऱ्ऱुवित्त तुरैयेऎऩ् उळत्ते
  सुत्तनटम् पुरिकिऩ्ऱ सित्तसिका मणिये.
 • 8. पटिप्पटक्किक् केळ्विऎलाम् पऱ्ऱऱविट् टटक्किप्
  पार्त्तिटलुम् अटक्किउऱुम् परिसम्ऎलाम् अटक्कित्
  तटिप्पुऱुम्ऊण् सुवैअटक्किक् कन्दम्ऎलाम् अटक्किस्
  सातिमतम् समयम्ऎऩुम् सऴक्कैयुम्विट् टटक्कि
  मटिप्पटक्कि निऩ्ऱालुम् निल्लेऩ्नाऩ् ऎऩवे
  वऩक्कुरङ्कुम् वियप्पऎऩ्ऱऩ् मऩक्कुरङ्कु कुतित्त
  तुटिप्पटक्कि आट्कॊण्ट तुरैयेऎऩ् उळत्ते
  सुत्तनटम् पुरिकिऩ्ऱ सित्तसिका मणिये.
 • 9. पणिन्दऱियेऩ् अऩ्पुटऩे पाटुतलुम् अऱियेऩ्
  पटित्तऱियेऩ् केट्टऱियेऩ् पत्तियिल्पू मालै
  अणिन्दऱियेऩ् मऩम्उरुकक् कण्कळिऩ्नीर् पॆरुक
  अऴुतऱियेऩ् तॊऴुतऱियेऩ् अकङ्कारम् सिऱितुम्
  तणिन्दऱियेऩ् तयवऱियेऩ् सत्तियवा सकमुम्
  ताऩ्अऱियेऩ् उऴुन्दटित्त तटियतुपोल् इरुन्देऩ्
  तुणिन्दॆऩक्कुम् करुणैसॆय्त तुरैयेऎऩ् उळत्ते
  सुत्तनटम् पुरिकिऩ्ऱ सित्तसिका मणिये.
 • 10. ताङ्काते पसिपॆरुक्किक् कटैनाय्पोल् उलम्पित्
  तवम्विटुत्ते अवन्दॊटुत्ते तऩित्तुण्टुम् वयिऱु
  वीङ्कातेल् ऎऴुन्दिरुक्केऩ् वीङ्किवॆटित् तिटल्पोल्
  विम्मुम्ऎऩिल् ऎऴुन्दुटऩे वॆऱुन्दटिपोल् विऴुन्दे
  वाङ्कातु तूङ्कियतोर् वऴक्कम्उटै येऩै
  वलिन्दटिमै कॊण्टरुळि मऱप्पॊऴित्तॆन् नाळुम्
  तूङ्काते विऴिक्कवैत्त तुरैयेऎऩ् उळत्ते
  सुत्तनटम् पुरिकिऩ्ऱ सित्तसिका मणिये.

  • 328. तऩित्तुण्टु वयिऱुम् - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु., पि. इरा., स. मु. क.

திருநடப் புகழ்ச்சி // திருநடப் புகழ்ச்சி