திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഉലപ്പില്‍ ഇന്‍പം
ulappil iṉpam
ആറ്റ മാട്ടാമൈ
āṟṟa māṭṭāmai
Sixth Thirumurai

061. ചെയ്പണി വിനവല്‍
seypaṇi viṉaval

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അരുളേ പഴുത്ത ചിവതരുവില്‍ അളിന്ത പഴന്തന്‍ തടിയേനൈത്
  തെരുളേ ചിറ്റം പലവാനിന്‍ ചെല്‍വപ് പിള്‍ളൈ ആക്കിനൈയേ
  മരുളേ മുതലാം തടൈഎല്‍ലാം തീര്‍ന്തേന്‍ നിന്‍പാല്‍ വളര്‍കിന്‍റേന്‍
  പൊരുളേ ഇനിനിന്‍ തനൈപ്പാടി ആടും വണ്‍ണം പുകലുകവേ.
 • 2. ഒരുവാ തടിയേന്‍ എണ്‍ണിയവാ റെല്‍ലാം അരുളി ഉളങ്കളിത്തേ
  തിരുവാര്‍ ചിറ്റം പലവാനിന്‍ ചെല്‍വപ് പിള്‍ളൈ ആക്കിനൈയേ
  പെരുവാഴ് വടൈന്തേന്‍ പെരുങ്കളിപ്പാല്‍ പെരുമാന്‍ നിന്‍പാല്‍ വളര്‍കിന്‍റേന്‍
  ഉരുവാര്‍ ഉലകില്‍ ഉനൈപ്പാടി ആടും വണ്‍ണം ഉരൈത്തരുളേ.
 • 3. അവമേ പുരിന്തേന്‍ തനൈമീട്ടുന്‍ അരുളാ രമുതം മികപ്പുകട്ടിച്
  ചിവമേ ചിറ്റം പലവാനിന്‍ ചെല്‍വപ് പിള്‍ളൈ ആക്കിനൈയേ
  പവമേ തൊലൈത്തേന്‍ പെരുങ്കളിപ്പാല്‍ പതിയേ നിന്‍പാല്‍ വളര്‍കിന്‍റേന്‍
  നവമേ അടിയേന്‍ നിനൈപ്പാടി ആടും വണ്‍ണം നവിലുകവേ.
 • 4. പല്‍വാ തനൈയും തവിര്‍ത്തെനക്കേ പരമാ നന്ത അമുതളിത്തുച്
  ചെല്‍വാ ചിറ്റം പലവാനിന്‍ ചെല്‍വപ് പിള്‍ളൈ ആക്കിനൈയേ
  വല്‍വാ തനൈചെയ് മനച്ചെരുക്കൈ മാറ്റി നിന്‍പാല്‍ വളര്‍കിന്‍റേന്‍
  നല്‍വാഴ് വളിത്തായ് നിനൈപ്പാടി ആടും വണ്‍ണം നവിലുകവേ.
 • 5. ഓവാ ഇന്‍പ മയമാകി ഓങ്കും അമുതം ഉതവിഎനൈത്
  തേവാ ചിറ്റം പലവാനിന്‍ ചെല്‍വപ് പിള്‍ളൈ ആക്കിനൈയേ
  പൂവാര്‍ മണംപോല്‍ ചുകന്തരുമെയ്പ് പൊരുളേ നിന്‍പാല്‍ വളര്‍കിന്‍റേന്‍
  നാവാല്‍ അടിയേന്‍ നിനൈപ്പാടി ആടും വണ്‍ണം നവിലുകവേ.
 • 6. ഇളിവേ തവിര്‍ത്തുച് ചിറിയേന്‍തന്‍ എണ്‍ണം മുഴുതും അളിത്തരുളിത്
  തെളിവേ ചിറ്റം പലവാനിന്‍ ചെല്‍വപ് പിള്‍ളൈ ആക്കിനൈയേ
  ഒളിവേയ് വടിവു പെറ്റോങ്കി ഉടൈയായ് ഉന്‍പാല്‍ വളര്‍കിന്‍റേന്‍
  തളിവേയ് നിനതു പുകഴ്പാടി ആടും വണ്‍ണം ചാറ്റുകവേ.
 • 7. മറപ്പേ തവിര്‍ത്തിങ് കെനൈഎന്‍റും മാളാ നിലൈയില്‍ തനിയമര്‍ത്തിച്
  ചിറപ്പേ ചിറ്റം പലവാനിന്‍ ചെല്‍വപ് പിള്‍ളൈ ആക്കിനൈയേ
  പിറപ്പേ തവിര്‍ന്തേന്‍ പെരുങ്കളിപ്പാല്‍ പെരുമാന്‍ നിന്‍പാല്‍ വളര്‍കിന്‍റേന്‍
  തിറപ്പേര്‍ ഉലകില്‍ ഉനൈപ്പാടി ആടും വണ്‍ണം ചെപ്പുകവേ.
 • 8. ഊനേ പുകുന്തെന്‍ ഉളങ്കനിവിത് തുയിരില്‍ കലന്തേ ഒന്‍റാകിത്
  തേനേ ചിറ്റം പലവാനിന്‍ ചെല്‍വപ് പിള്‍ളൈ ആക്കിനൈയേ
  നാനേ അഴിയാ വാഴ്വുടൈയേന്‍ നാനേ നിന്‍പാല്‍ വളര്‍കിന്‍റേന്‍
  താനേര്‍ ഉലകില്‍ ഉനൈപ്പാടി ആടും വണ്‍ണം ചാറ്റുകവേ.
 • 9. ആരാ അമുതം അളിത്തരുളി അന്‍പാല്‍ ഇന്‍പ നിലൈക്കേറ്റിച്
  ചീരാര്‍ ചിറ്റം പലവാനിന്‍ ചെല്‍വപ് പിള്‍ളൈ ആക്കിനൈയേ
  ഏരാര്‍ ഇന്‍പ അനുപവങ്കള്‍ എല്‍ലാം പൊരുന്തി ഇരുക്കിന്‍റേന്‍
  തീരാ ഉലകില്‍ അടിച്ചിറിയേന്‍ ചെയ്യും പണിയൈത് തെരിത്തരുളേ.
 • 10. മെയ്വൈപ് പഴിയാ നിലൈക്കേറ്റി വിളങ്കും അമുതം മികഅളിത്തേ
  തെയ്വപ് പതിയേ ചിവമേനിന്‍ ചെല്‍വപ് പിള്‍ളൈ ആക്കിനൈയേ
  ഐവൈപ് പറിന്തേന്‍ തുരിചെല്‍ലാം അറുത്തേന്‍ നിന്‍പാല്‍ വളര്‍കിന്‍റേന്‍
  പൊയ്വൈപ് പടൈയേന്‍ ഇവ്വുലകില്‍ പുരിയും പണിയൈപ് പുകന്‍റരുളേ.
 • 11. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  നാരാ യണനു നാന്‍മുകനു നയന്തു വിയക്ക നിറ്കിന്‍റേന്‍
  ഏരാര്‍ ഉലകില്‍ ഇനിഅടിയേന്‍ ചെയ്യും പണിയൈ ഇയംപുകവേ.
 • 12. പിറന്തേറ് കെന്‍റും ഇറവാതു പിറവാ തോങ്കും പെരുമൈതന്തു
  ചിറന്തേ ചിറ്റം പലവാനിന്‍ ചെല്‍വപ് പിള്‍ളൈ ആക്കിനൈയേ
  തിറന്തേര്‍ മുനിവര്‍ തേവരെലാന്‍ തേര്‍ന്തു നയപ്പ നിറ്കിന്‍റേന്‍
  അറന്തേര്‍ ഉലകില്‍ ഇനിഅടിയേന്‍ ചെയ്യും പണിയൈ അരുളകവേ.2

  • 278. 4067, 4068. ഇവ്വൊന്‍റരൈപ് പാട്ടും പെരുമാന്‍ കൈയെഴുത്തില്‍ ഇരുപ്പതാകക്കൂറി ആ. പാ. ഇവറ്റൈത് തനിപ്പാചുരപ് പകുതിയില്‍ ചേര്‍ത്തുള്‍ളാര്‍. പൊരുളമൈതികരുതി ഇവൈ ഈണ്‍ടു ഇപ്പതികത്തുടന്‍ ചേര്‍ക്കപ്പെറ്റന.

செய்பணி வினவல் // செய்பணி வினவல்

No audios found!