திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചുത്ത ചന്‍മാര്‍ക്ക വേണ്‍ടുകോള്‍
sutta saṉmārkka vēṇṭukōḷ
ചിവ തരിചനം
siva tarisaṉam
Sixth Thirumurai

022. ആന്‍മ തരിചനം
āṉma tarisaṉam

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിരുഎലാം തരുംഓര്‍ തെയ്വമാം ഒരുവന്‍
  തിരുച്ചിറ്റം പലന്തികഴ് കിന്‍റാന്‍
  ഉരുഎലാം ഉണര്‍ച്ചി ഉടല്‍പൊരുള്‍ ആവി
  ഉളഎലാം ആങ്കവന്‍ തനക്കേ
  തെരുഎലാം അറിയക് കൊടുത്തനന്‍ വേറു
  ചെയലിലേന്‍ എനനിനൈത് തിരുന്തേന്‍
  അരുഎലാം ഉടൈയായ് നീഅറിന്‍ തതുവേ
  അടിക്കടി ഉരൈപ്പതെന്‍ നിനക്കേ.
 • 2. നിനൈത്തപോ തെല്‍ലാം നിന്‍നൈയേ നിനൈത്തേന്‍
  നിനൈപ്പറ നിന്‍റപോ തെല്‍ലാം
  എനൈത്തനി ആക്കി നിന്‍കണേ നിന്‍റേന്‍
  എന്‍ചെയല്‍ എന്‍നഓര്‍ ചെയലും
  തിനൈത്തനൈ എനിനും പുരിന്തിലേന്‍ എല്‍ലാം
  ചിവന്‍ചെയ ലാംഎനപ് പുരിന്തേന്‍
  അനൈത്തുംഎന്‍ അരചേ നീഅറിന്‍ തതുവേ
  അടിക്കടി ഉരൈപ്പതെന്‍ നിനക്കേ.
 • 3. കളിത്തപോ തെല്‍ലാം നിന്‍ഇയല്‍ ഉണര്‍ന്തേ
  കളിത്തനന്‍ കണ്‍കള്‍നീര്‍ തതുംപിത്
  തുളിത്തപോ തെല്‍ലാം നിന്‍അരുള്‍ നിനൈത്തേ
  തുളിത്തനന്‍ ചൂഴ്ന്തവര്‍ ഉളത്തൈത്
  തെളിത്തപോ തെല്‍ലാം നിന്‍തിറം പുകന്‍റേ
  തെളിത്തനന്‍ ചെയ്കൈവേ ററിയേന്‍
  ഒളിത്തിരു വുളമേ അറിന്തതിവ് വനൈത്തും
  ഉരൈപ്പതെന്‍ അടിക്കടി ഉനക്കേ.
 • 4. ഉണ്‍ടതും പൊരുന്തി ഉവന്തതും ഉറങ്കി
  ഉണര്‍ന്തതും ഉലകിയല്‍ ഉണര്‍വാല്‍
  കണ്‍ടതും കരുതിക് കളിത്തതും കലൈകള്‍
  കറ്റതും കരൈന്തതും കാതല്‍
  കൊണ്‍ടതും നിന്‍നോ ടന്‍റിനാന്‍ തനിത്തെന്‍
  കുറിപ്പിനില്‍ കുറിത്തതൊന്‍ റിലൈയേ
  ഒണ്‍തകും ഉനതു തിരുവുളം അറിന്ത
  തുരൈപ്പതെന്‍ അടിക്കടി ഉനക്കേ.
 • 5. കളവിലേ കളിത്ത കാലത്തും നീയേ
  കളിത്തനൈ നാന്‍കളിത് തറിയേന്‍
  ഉളവിലേ ഉവന്ത പോതുംനീ താനേ
  ഉവന്തനൈ നാന്‍ഉവന്‍ തറിയേന്‍
  കൊളഇലേ ചമുംഓര്‍ കുറിപ്പിലേന്‍ അനൈത്തും
  കുറിത്തനൈ കൊണ്‍ടനൈ നീയേ
  അളവിലേ എല്‍ലാം അറിന്തനൈ അരചേ
  അടിക്കടി ഉരൈപ്പതെന്‍ നിനക്കേ.
 • 6. തിലകവാള്‍ നുതലാര്‍ തമൈക്കന വിടത്തും
  ചിറിതുംനാന്‍ വിഴൈന്തിലേന്‍ ഇന്ത
  ഉലകവാഴ് വതില്‍ഓര്‍ അണുത്തുണൈ എനിനും
  ഉവപ്പിലേന്‍ ഉലകുറു മായൈക്
  കലകവാ തനൈതീര്‍ കാലംഎന്‍ റുറുമോ
  കടവുളേ എനത്തുയര്‍ന്‍ തിരുന്തേന്‍
  അലകിലാത് തിറലോയ് നീഅറിന്‍ തതുനാന്‍
  അടിക്കടി ഉരൈപ്പതെന്‍ നിനക്കേ.
 • 7. ചാതിയും മതമും ചമയമും തവിര്‍ന്തേന്‍
  ചാത്തിരക് കുപ്പൈയും തണന്തേന്‍
  നീതിയും നിലൈയും ചത്തിയപ് പൊരുളും
  നിത്തിയ വാഴ്ക്കൈയും ചുകമും
  ആതിയും നടുവും അന്തമും ഇല്‍ലാ
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിഎന്‍ ററിന്തേന്‍
  ഓതിയ അനൈത്തും നീഅറിന്‍ തതുനാന്‍
  ഉരൈപ്പതെന്‍ അടിക്കടി ഉനക്കേ.
 • 8. പിത്തെലാം ഉടൈയ ഉലകര്‍തങ് കലകപ്
  പിതറ്റെലാം എന്‍റൊഴിന്‍ തിടുമോ
  ചത്തെലാം ഒന്‍റെന്‍ റുണര്‍ന്തചന്‍ മാര്‍ക്ക
  ചങ്കംഎന്‍ റോങ്കുമോ തലൈമൈച്
  ചിത്തെലാം വല്‍ല ചിത്തന്‍എന്‍ റുറുമോ
  തെരിന്തിലേന്‍ എനത്തുയര്‍ന്‍ തിരുന്തേന്‍
  ഒത്തെലാം ഉനതു തിരുവുളം അറിന്ത
  തുരൈപ്പതെന്‍ അടിക്കടി ഉനക്കേ.
 • 9. ഒന്‍റെനക് കാണും ഉണര്‍ച്ചിഎന്‍ റുറുമോ
  ഊഴിതോ റുഴിചെന്‍ റിടിനും
  എന്‍റുംഇങ് കിറവാ ഇയറ്കൈഎന്‍ റുറുമോ
  ഇയല്‍അരുട് ചിത്തികള്‍ എനൈവന്‍
  തൊന്‍റല്‍എന്‍ റുറുമോ അനൈത്തുംഎന്‍ വചത്തേ
  ഉറുതല്‍എന്‍ റോഎനത് തുയര്‍ന്തേന്‍
  ഉന്‍തിരു വുളമേ അറിന്തതിവ് വനൈത്തും
  ഉരൈപ്പതെന്‍ അടിക്കടി ഉനക്കേ.
 • 10. കള്‍ളാവാ തനൈയൈക് കളൈന്തരുള്‍ നെറിയൈക്
  കാതലിത് തൊരുമൈയില്‍ കലന്തേ
  ഉള്‍ളവാ റിന്ത ഉലകെലാം കളിപ്പുറ്
  റോങ്കുതല്‍ എന്‍റുവന്‍ തുറുമോ
  വള്‍ളലേ അതുകണ്‍ ടടിയനേന്‍ ഉള്‍ളം
  മകിഴ്തല്‍എന്‍ റോഎനത് തുയര്‍ന്തേന്‍
  ഒള്‍ളിയോയ് നിനതു തിരുവുളം അറിന്ത
  തുരൈപ്പതെന്‍ അടിക്കടി ഉനക്കേ.

ஆன்ம தரிசனம் // ஆன்ம தரிசனம்

No audios found!