திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പിള്‍ളൈപ് പെരു വിണ്‍ണപ്പം
piḷḷaip peru viṇṇappam
ആന്‍മ തരിചനം
āṉma tarisaṉam
Sixth Thirumurai

021. ചുത്ത ചന്‍മാര്‍ക്ക വേണ്‍ടുകോള്‍
sutta saṉmārkka vēṇṭukōḷ

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അപ്പാനാന്‍ വേണ്‍ടുതല്‍കേട് ടരുള്‍പുരിതല്‍ വേണ്‍ടും
  ആരുയിര്‍കട് കെല്‍ലാംനാന്‍ അന്‍പുചെയല്‍ വേണ്‍ടും
  എപ്പാരും എപ്പതമും എങ്കണുംനാന്‍ ചെന്‍റേ
  എന്തൈനിന തരുട്പുകഴൈ ഇയംപിയിടല്‍ വേണ്‍ടും
  ചെപ്പാത മേനിലൈമേല്‍ ചുത്തചിവ മാര്‍ക്കം
  തികഴ്ന്തോങ്ക അരുട്ചോതി ചെലുത്തിയിടല്‍ വേണ്‍ടും
  തപ്പേതു നാന്‍ചെയിനും നീപൊറുത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  തലൈവനിനൈപ് പിരിയാത നിലൈമൈയുംവേണ്‍ ടുവനേ.
 • 2. ഐയാനാന്‍ വേണ്‍ടുതല്‍കേട് ടരുള്‍പുരിതല്‍ വേണ്‍ടും
  അടിമുടികണ്‍ ടെന്‍നാളും അനുപവിത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  പൊയ്യാത വായ്മൈകളേ പുകന്‍റിടുതല്‍ വേണ്‍ടും
  പുകന്‍റപടി പുകന്‍റപടി പുരിന്തിടുതല്‍ വേണ്‍ടും
  എയ്യാത279 അരുട്ചോതി എന്‍കൈയുറല്‍ വേണ്‍ടും
  ഇറന്തഉയിര്‍ തമൈമീട്ടും എഴുപ്പിയിടല്‍ വേണ്‍ടും
  നൈയാത വണ്‍ണംഉയിര്‍ കാത്തിടുതല്‍ വേണ്‍ടും
  നായകനിന്‍ തനൈപ്പിരിയാ തുറുതലുംവേണ്‍ ടുവനേ.
 • 3. അണ്‍ണാനാന്‍ വേണ്‍ടുതല്‍കേട് ടരുള്‍പുരിതല്‍ വേണ്‍ടും
  അഴിയാത തനിവടിവം യാനടൈതല്‍ വേണ്‍ടും
  കണ്‍ണാര നിനൈഎങ്കും കണ്‍വത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  കാണാത കാട്ചിഎലാം കണ്‍ടുകൊളല്‍ വേണ്‍ടും
  പണ്‍ണാര നിന്‍റനൈയേ പാടിയുറല്‍ വേണ്‍ടും
  പരമാനന്‍ തപ്പെരുങ്കൂത് താടിയിടല്‍ വേണ്‍ടും
  ഉണ്‍ണാടി ഉയിര്‍കള്‍ഉറും തുയര്‍തവിര്‍ത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  ഉനൈപ്പിരിയാ തുറുകിന്‍റ ഉറവതുവേണ്‍ ടുവനേ.
 • 4. അത്താനാന്‍ വേണ്‍ടുതല്‍കേട് ടരുള്‍പുരിതല്‍ വേണ്‍ടും
  അരുട്പെരുഞ്ചോ തിയൈപ്പെറ്റേ അകങ്കളിത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  ചെത്താരൈ മീട്ടുംഇങ്കേ എഴുപ്പിയിടല്‍ വേണ്‍ടും
  തിരുച്ചപൈക്കേ അടിമൈകളാച് ചെയ്വിത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  ഒത്താരും ഉയര്‍ന്താരും താഴ്ന്താരും എവരും
  ഒരുമൈഉളര്‍ ആകിഉല കിയല്‍നടത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  എത്താലും അഴിയാത വടിവതിലേ നാനും
  എന്തായും ഒന്‍റാക ഇനിതുറല്‍വേണ്‍ ടുവനേ.
 • 5. അരൈചേനാന്‍ വേണ്‍ടുതല്‍കേട് ടരുള്‍പുരിതല്‍ വേണ്‍ടും
  അരുട്പെരുഞ്ചോ തിയൈപ്പെറ്റേ അകമകിഴ്തല്‍വേണ്‍ടും
  വരൈചേര്‍എവ് വുലകമുംഓര്‍ ഒഴുക്കമുറല്‍ വേണ്‍ടും
  മടിന്താരൈ മീളവുംനാന്‍ വരുവിത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  പുരൈചേരും കൊലൈനെറിയും പുലൈനെറിയും ചിറിതും
  പൊരുന്താമല്‍ എവ്വുയിരും പുരിന്തുവത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  ഉരൈചേര്‍മെയ്ത് തിരുവടിവില്‍ എന്തായും നാനും
  ഒന്‍റാകി എഞ്ഞാന്‍റും ഓങ്കുതല്‍വേണ്‍ ടുവനേ.
 • 6. അടികേള്‍നാന്‍ വേണ്‍ടുതല്‍കേട് ടരുള്‍പുരിതല്‍ വേണ്‍ടും
  അണ്‍ടമെലാം പിണ്‍ടമെലാം കണ്‍ടുകൊളല്‍ വേണ്‍ടും
  തുടിചേര്‍എവ് വുലകമുംഎത് തേവരുംഎവ് വുയിരും
  ചുത്തചിവ ചന്‍മാര്‍ക്കം പെറ്റിടുതല്‍ വേണ്‍ടും
  പടിവാനും പടൈത്തല്‍മുതല്‍ ഐന്തൊഴിലും ഞാനം
  പടൈത്തല്‍മുതല്‍ ഐന്തൊഴിലും നാന്‍പുരിതല്‍ വേണ്‍ടും
  ഒടിയാത തിരുവടിവില്‍ എന്തായും നാനും
  ഒന്‍റാകി എഞ്ഞാന്‍റും ഓങ്കുതല്‍വേണ്‍ ടുവനേ.
 • 7. അംമാനാന്‍ വേണ്‍ടുതല്‍കേട് ടരുള്‍പുരിതല്‍ വേണ്‍ടും
  ആണവംആ തിയമുഴുതും അറുത്തുനിറ്റല്‍ വേണ്‍ടും
  ഇംമാലൈത് തത്തുവങ്കള്‍ എല്‍ലാംഎന്‍ വചത്തേ
  ഇയങ്കിഒരു തീമൈയുംഇല്‍ ലാതിരുത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  എംമാന്‍നാന്‍ വേണ്‍ടുതല്‍വേണ്‍ ടാമൈയറല്‍ വേണ്‍ടും
  ഏകചിവ പോകഅനു പോകംഉറല്‍ വേണ്‍ടും
  തംമാനത് തിരുവടിവില്‍ എന്തായും നാനും
  ചാര്‍ന്തുകലന്‍ തോങ്കുകിന്‍റ തന്‍മൈയുംവേണ്‍ ടുവനേ.
 • 8. അച്ചാനാന്‍ വേണ്‍ടുതല്‍കേട് ടരുള്‍പുരിതല്‍ വേണ്‍ടും
  ആറന്ത നിലൈകളെലാം അറിന്തടൈതല്‍ വേണ്‍ടും
  എച്ചാര്‍പും ആകിഉയിര്‍ക് കിതംപുരിതല്‍ വേണ്‍ടും
  എനൈഅടുത്താര്‍ തമക്കെല്‍ലാം ഇന്‍പുതരല്‍ വേണ്‍ടും
  ഇച്ചാതി ചമയവികറ് പങ്കളെലാം തവിര്‍ത്തേ
  എവ്വുലകും ചന്‍മാര്‍ക്കപ് പൊതുവടൈതല്‍ വേണ്‍ടും
  ഉച്ചാതി അന്തമിലാത് തിരുവടിവില്‍ യാനും
  ഉടൈയായും കലന്തോങ്കും ഒരുമൈയുംവേണ്‍ ടുവനേ.
 • 9. അറിവാനാന്‍ വേണ്‍ടുതല്‍കേട് ടരുള്‍പുരിതല്‍ വേണ്‍ടും
  ഐന്തൊഴില്‍നാന്‍ പുരിന്തുലകില്‍ അരുള്‍വിളക്കല്‍ വേണ്‍ടും
  ചെറിയാത കരണമെലാം ചെറിത്തടക്കല്‍ വേണ്‍ടും
  ചിത്താന്ത വേതാന്തപ് പൊതുചിറത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  എറിയാതെന്‍ എണ്‍ണമെലാം ഇനിതരുളല്‍ വേണ്‍ടും
  എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലചിത്തേ എനക്കളിത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  പിറിയാതെന്‍ നൊടുകലന്തു നീഇരുത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  പെരുമാന്‍നിന്‍ തനൈപ്പാടി ആടുതല്‍വേണ്‍ ടുവനേ.
 • 10. അരുളാനാന്‍ വേണ്‍ടുതല്‍കേട് ടരുള്‍പുരിതല്‍ വേണ്‍ടും
  അണുത്തുണൈയും ചിനങ്കാമം അടൈയാമൈ വേണ്‍ടും
  മരുളായ ഉലകമെലാം മരുള്‍നീങ്കി ഞാന
  മന്‍റിടത്തേ വള്‍ളല്‍ഉനൈ വാഴ്ത്തിയിടല്‍ വേണ്‍ടും
  ഇരുളാമൈ ഉറല്‍വേണ്‍ടും എനൈഅടുത്താര്‍ ചുകംവായ്ന്‍
  തിടല്‍വേണ്‍ടും എവ്വുയിരും ഇന്‍പടൈതല്‍ വേണ്‍ടും
  പൊരുളാംഓര്‍ തിരുവടിവില്‍ ഉടൈയായും നാനും
  പുണര്‍ന്തുകലന്‍ തൊന്‍റാകിപ് പൊരുന്തുതല്‍വേണ്‍ ടുവനേ.
 • 11. അമലാനാന്‍ വേണ്‍ടുതല്‍കേട് ടരുള്‍പുരിതല്‍ വേണ്‍ടും
  ആടിനിറ്കുഞ് ചേവടിയൈപ് പാടിനിറ്ക വേണ്‍ടും
  എമനാതിത് തടൈഎന്‍റും എയ്താമൈ വേണ്‍ടും
  എല്‍ലാംചെയ് വല്‍ലതിറന്‍ എനക്കളിത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  കമൈയാതി280 അടൈന്തുയിര്‍കള്‍ എല്‍ലാംചന്‍ മാര്‍ക്കം
  കാതലിത്തേ തിരുപ്പൊതുവൈക് കളിത്തേത്തല്‍ വേണ്‍ടും
  വിമലാതി ഉടൈയഒരു തിരുവടിവില്‍ യാനും
  വിമലാനീ യുങ്കലന്തേ വിളങ്കുതല്‍വേണ്‍ ടുവനേ.

  • 279. എയ്യാത - അറിയാത. മുതറ്പതിപ്പു.
  • 280. കമൈ - പൊറുമൈ. മുതറ്പതിപ്പു.

சுத்த சன்மார்க்க வேண்டுகோள் // சுத்த சன்மார்க்க வேண்டுகோள்