திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
നറ്റായ് കൂറല്‍
naṟṟāy kūṟal
തലൈവി തലൈവന്‍ ചെയലൈത് തായ്ക് കുരൈത്തല്‍
talaivi talaivaṉ seyalait tāyk kuraittal
Sixth Thirumurai

076. പാങ്കി തലൈവിപെറ്റി ഉരൈത്തല്‍
pāṅki talaivipeṟṟi uraittal

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അംമതവേള്‍ കണൈഒന്‍റോ ഐങ്കണൈയും വിടുത്താന്‍
  അരുള്‍അടൈയും ആചൈയിനാല്‍ ആരുയിര്‍താന്‍ പൊറുത്താള്‍
  ഇംമതമോ ചിറിതുംഇലാള്‍ കലവിയിലേ എഴുന്ത
  ഏകചിവ പോകവെള്‍ളത് തിരണ്‍ടുപടാള്‍ എനിനും
  എംമതമോ എക്കുലമോ എന്‍റുനിനൈപ് പുളതേല്‍
  ഇവള്‍മതമും ഇവള്‍കുലമും എല്‍ലാമും ചിവമേ
  ചംമതമോ തേവര്‍തിരു വായ്മലര വേണ്‍ടും
  ചപൈയില്‍നടം പുരികിന്‍റ തനിപ്പെരിയ തുരൈയേ.
 • 2. അങ്കലിട്ട285 കളത്തഴകര്‍ അംപലവര്‍ തിരുത്തോള്‍
  ആചൈയെനും പേയ്അകറ്റല്‍ ആവതിലൈ എനവേ
  പൊങ്കലിട്ട തായര്‍മുകം തൊങ്കലിട്ടുപ് പോനാര്‍
  പൂവൈമുകം പൂമുകംപോല്‍ പൂരിത്തു മകിഴ്ന്താള്‍
  എങ്കളിട്ടം തിരുവരുള്‍മങ് കലഞ്ചൂട്ടല്‍ അന്‍റി
  ഇരണ്‍ടുപടാ തൊന്‍റാക്കി ഇന്‍പടൈവിത് തിടവേ
  തങ്കളിട്ടം യാതുതിരു വായ്മലര വേണ്‍ടും
  ചപൈയില്‍നടം പുരികിന്‍റ തനിപ്പെരിയ തുരൈയേ.
 • 3. പനംപഴമേ എനിനുംഇന്തപ് പചിതവിര്‍ത്താല്‍ പോതും
  പാരുംഎനപ് പകര്‍കിന്‍റ പാവൈയര്‍പോല്‍ പകരാള്‍
  ഇനംപഴമോ കങ്കലന്താള്‍ ചിവാനുപവത് തല്‍ലാല്‍
  എന്തഅനു പവങ്കളിലും ഇച്ചൈഇല്‍ലാള്‍ അവര്‍തം
  മനംപഴമോ കായോഎന്‍ ററിന്തുവര വിടുത്താള്‍
  മറ്റവര്‍പോല്‍ കാചുപണത് താചൈവൈത്തു വരുന്താള്‍
  തനംപഴമോ തേവര്‍തിരു വായ്മലര വേണ്‍ടും
  ചപൈയില്‍നടം പുരികിന്‍റ തനിപ്പെരിയ തുരൈയേ.
 • 4. പുല്‍ലവരേ പൊയ്ഉലക പോകംഉറ വിഴൈവാര്‍
  പുണ്‍ണിയരേ ചിവപോകം പൊരുന്തുതറ്കു വിഴൈവാര്‍
  കല്‍ലവരേ മണിഇവരേ എന്‍ററിന്താള്‍ അതനാല്‍
  കനവിടൈയും പൊയ്യുറവു കരുതുകിലാള്‍ ചിറിതും
  നല്‍ലവരേ എനിനുംഉമൈ നാടാരേല്‍ അവരൈ
  നന്‍കുമതി യാള്‍ഇവളൈ നണ്‍ണഎണ്‍ണം ഉളതോ
  വല്‍ലവരേ നുമതുതിരു വായ്മലര വേണ്‍ടും
  വയങ്കുതിരു മണിമന്‍റില്‍ വാഴ്പെരിയ തുരൈയേ.
 • 5. തത്തുവരും തത്തുവഞ്ചെയ് തലൈവര്‍കളും പിറരും
  തനിത്തനിയേ വലിന്തുവന്തു തന്‍എതിര്‍നിറ് കിന്‍റാര്‍
  എത്തുണൈയും മറ്റവരൈ ഏറെടുത്തുപ് പാരാന്‍
  ഇരുവിഴികള്‍ നീര്‍ചൊരിവാള്‍ എന്‍നുയിര്‍നാ യകനേ
  ഒത്തുയിരില്‍ കലന്തുകൊണ്‍ട ഉടൈയായ്എന്‍ റുമൈയേ
  ഓതുകിന്‍റാള്‍ ഇവള്‍അളവില്‍ ഉത്തമരേ ഉമതു
  ചിത്തംഎതു തേവര്‍തിരു വായ്മലര വേണ്‍ടും
  ചിറ്ചപൈയില്‍ പൊറ്ചപൈയില്‍ തികഴ്പെരിയ തുരൈയേ.
 • 6. അന്‍നൈയൈക്കണ്‍ ടംമാനീ അംപലത്തെന്‍ കണവര്‍
  അടിയവളേല്‍ മികവരുക അല്‍ലള്‍എനില്‍ ഇങ്കേ
  എന്‍നൈഉനക് കിരുക്കിന്‍റ തേകുകഎന്‍ റുരൈപ്പാള്‍
  ഇച്ചൈഎലാം ഉംമിടത്തേ ഇചൈന്തനള്‍ഇങ് കിവളൈ
  മുന്‍നൈയള്‍എന്‍ റെണ്‍ണാതീര്‍ താഴ്ത്തിരുപ്പീര്‍ ആനാല്‍
  മുടുകിഉയിര്‍ വിടുത്തിടുവാള്‍ കടുകിവരല്‍ ഉളതേല്‍
  മന്‍നവരേ ഉമതുതിരു വായ്മലര വേണ്‍ടും
  വയങ്കുതിരു മണിമന്‍റില്‍ വാഴ്പെരിയ തുരൈയേ.
 • 7. കരവറിയാ അംപലത്തെന്‍ കണവരൈക്കണ്‍ ടലതു
  കണ്‍തുയിലേന്‍ ഉണ്‍ടികൊളേന്‍ കളിത്തമരേന്‍ എന്‍പാള്‍
  ഇരവറിയാള്‍ പകലറിയാള്‍ എതിര്‍വരുകിന്‍ റവരൈ
  ഇന്‍നവര്‍എന്‍ ററിയാള്‍ഇങ് കിന്‍നല്‍ഉഴക് കിന്‍റാള്‍
  വരവെതിര്‍പാര്‍ത് തുഴല്‍കിന്‍റാള്‍ ഇവള്‍അളവില്‍ ഉമതു
  മനക്കരുത്തിന്‍ വണ്‍ണംഎതു വായ്മലര വേണ്‍ടും
  വിരവുംഒരു കണമുംഇനിത് താഴ്ക്കില്‍ഉയിര്‍ തരിയാള്‍
  മെയ്പ്പൊതുവില്‍ നടംപുരിയും മികപ്പെരിയ തുരൈയേ.
 • 8. ഊരാചൈ ഉടലാചൈ ഉയിര്‍പൊരുളിന്‍ ആചൈ
  ഉറ്റവര്‍പെറ് റവരാചൈ ഒന്‍റുമിലാള്‍ ഉമതു
  പേരാചൈപ് പേയ്പിടിത്താള്‍ കള്‍ളുണ്‍ടു പിതറ്റും
  പിച്ചിഎനപ് പിതറ്റുകിന്‍റാള്‍ പിറര്‍പെയര്‍കേട് ടിടിലോ
  നാരാചഞ് ചെവിപുകുന്താല്‍ എന്‍നനലി കിന്‍റാള്‍
  നാടറിന്ത തിതുഎല്‍ലാം നങ്കൈഇവള്‍ അളവില്‍
  നീര്‍ആചൈപ് പട്ടതുണ്‍ടേല്‍ വായ്മലര വേണ്‍ടും
  നിത്തിയമാ മണിമന്‍റില്‍ നികഴ്പെരിയ തുരൈയേ.
 • 9. എന്‍നുയിരില്‍ കലന്തുകൊണ്‍ടാര്‍ വരില്‍അവര്‍താം ഇരുക്ക
  ഇടംപുനൈക എന്‍കിന്‍റാള്‍ ഇച്ചൈമയ മാകിത്
  തന്‍നുയിര്‍തന്‍ ഉടല്‍മറന്താള്‍ ഇരുന്തറിയാള്‍ പടുത്തും
  തരിത്തറിയാള്‍ എഴുന്തെഴുന്തു തനിത്തൊരുചാര്‍ തിരിവാള്‍
  അന്‍നമുണ അഴൈത്താലും കേട്പതിലാള്‍ ഉലകില്‍
  അണങ്കനൈയാര്‍ അതിചയിക്കും കുണങ്കള്‍പല പെറ്റാള്‍
  മിന്‍നിവളൈ വിഴൈവതുണ്‍ടേല്‍ വായ്മലര വേണ്‍ടും
  മെയ്പ്പൊതുവില്‍ നടംപുരിയും മികപ്പെരിയ തുരൈയേ.
 • 10. അംപലത്തേ നടംപുരിയും എനതുതനിത് തലൈവര്‍
  അന്‍പുടന്‍എന്‍ ഉളങ്കലന്തേ അരുട്പെരുഞ്ചോ തിയിനാല്‍
  തംപലത്തേ പെരുംപോകന്‍ തന്തിടുവാര്‍ ഇതുതാന്‍
  ചത്തിയഞ്ചത് തിയമതനാല്‍ ചാര്‍ന്തവര്‍താം ഇരുക്ക
  എംപലത്തേ മലരണൈയൈപ് പുനൈകഎനപ് പലകാല്‍
  ഇയംപുകിന്‍റാള്‍ ഇവള്‍അളവില്‍ ഇചൈന്തുനുമ തരുളാം
  ചെംപലത്തേ ഉറുതരുണം വായ്മലര വേണ്‍ടും
  ചിറ്ചപൈപൊറ് ചപൈഓങ്കിത് തികഴ്പെരിയ തുരൈയേ.

  • 285. അങ്കു അല്‍ എനപ്പിരിത്തു അവ്വിടത്തുഇരുള്‍ എനപ് പൊരുള്‍കൊള്‍ക - മുതറ്പതിപ്പു.ഇരുള്‍ - നഞ്ചു.

பாங்கி தலைவிபெற்றி உரைத்தல் // பாங்கி தலைவிபெற்றி உரைத்தல்

No audios found!