திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പാങ്കി തലൈവിപെറ്റി ഉരൈത്തല്‍
pāṅki talaivipeṟṟi uraittal
തലൈവി വരുന്തല്‍
talaivi varuntal
Sixth Thirumurai

077. തലൈവി തലൈവന്‍ ചെയലൈത് തായ്ക് കുരൈത്തല്‍
talaivi talaivaṉ seyalait tāyk kuraittal

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അന്‍നപ്പാര്‍പ് പാല്‍365അഴ കാംനിലൈ യൂടേ
  അംപലം ചെയ്തുനിന്‍ റാടും അഴകര്‍
  തുന്‍നപ്പാര്‍ത് തെന്‍നുയിര്‍ത് തോഴിയും നാനും
  ചൂതാടു കിന്‍റഅച് ചൂഴലില്‍ വന്തേ
  ഉന്‍നൈപ്പാര്‍ത് തുന്‍നുള്‍ളേ എന്‍നൈപ്പാ രാതേ
  ഊരൈപ്പാര്‍ത് തോടി ഉഴല്‍കിന്‍റ പെണ്‍ണേ
  എന്‍നൈപ്പാര്‍ എന്‍കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ
  എന്‍കൈ പിടിക്കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ.
 • 2. അതുപാ വകമുകത് താനന്ത നാട്ടില്‍
  അംപലം ചെയ്തുനിന്‍ റാടും അഴകര്‍
  വിതുപാ വകമുകത് തോഴിയും നാനും
  മെയ്പ്പാ വനൈചെയ്യും വേളൈയില്‍ വന്തു
  പൊതുപാ വനൈചെയ്യപ് പോകാതോ പെണ്‍ണേ
  പൊയ്പ്പാ വനൈചെയ്തു കൈപ്പാനേന്‍ ഐയോ
  ഇതുപാവം എന്‍കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടിഅംമാ
  എന്‍കൈ പിടിക്കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ.
 • 3. അറങ്കാതല്‍ ചെയ്തേനൈ ആണ്‍ടുകൊണ്‍ ടിങ്കേ
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയായ് ആടും അഴകര്‍
  ഉറങ്കാത വണ്‍ണഞ്ചിറ് റംപലമ പാടി
  ഉതിക്കിന്‍റ ഒണ്‍മൈയില്‍ തുതിക്കിന്‍റ പോതു
  പുറങ്കാതല്‍ ചെയ്വാര്‍പോല്‍ ചെയ്യാതേ പെണ്‍ണേ
  പൊറ്കംപം ഏറിനൈ ചൊര്‍ക്കംഅങ് കപ്പാല്‍
  ഇറങ്കാതേ എന്‍കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ
  എന്‍കൈ പിടിക്കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ.
 • 4. അന്‍നാള്‍വന്‍ തെന്‍റനൈ ആണ്‍ടരുള്‍ ചെയ്ത
  അയ്യര്‍ അമുതര്‍എന്‍ അന്‍പര്‍ അഴകര്‍
  നന്‍നാള്‍ കഴിക്കിന്‍റ നങ്കൈയ രോടു
  നാന്‍അം പലംപാടി നണ്‍ണുറും പോതു
  പിന്‍നാള്‍എന്‍ റെണ്‍ണിപ് പിതറ്റാതേ പെണ്‍ണേ
  പേരരുട് ചോതിപ് പെരുമണം ചെയ്നാള്‍
  ഇന്‍നാളേ എന്‍കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ
  എന്‍കൈ പിടിക്കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ.
 • 5. തപ്പോതു വാര്‍ഉളം ചാര്‍ന്തിട ഉന്‍നാര്‍
  ചത്തിയര്‍ ഉത്തമര്‍ നിത്തമ ണാളര്‍
  ഒപ്പോത ഒണ്‍ണാത മെയ്പ്പോത മന്‍റിന്‍
  ഉണ്‍മൈയൈപ് പാടിനാന്‍ അണ്‍മൈയില്‍ നിന്‍റേന്‍
  അപ്പോതെന്‍ റെണ്‍ണി അയര്‍ന്തിടേല്‍ പെണ്‍ണേ
  അന്‍പുടൈ നിന്‍നൈയാം ഇന്‍പുറക് കൂടല്‍
  ഇപ്പോതേ എന്‍കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ
  എന്‍കൈ പിടിക്കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ.
 • 6. മെയ്ക്കുലം പോറ്റ വിളങ്കു മണാളര്‍
  വിത്തകര്‍ അംപലം മേവും അഴകര്‍
  ഇക്കുല മാതരും യാനുംഎന്‍ നാതര്‍
  ഇന്‍നരുള്‍ ആടല്‍കള്‍ പന്‍നുറും പോതു
  പൊയ്ക്കുലം പേചിപ് പുലംപാതേ പെണ്‍ണേ
  പൂരണ നോക്കം പൊരുന്തിനൈ നീതാന്‍
  എക്കുലം എന്‍കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ
  എന്‍കൈ പിടിക്കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ.
 • 7. വെംമത നെഞ്ചിടൈ മേവുറ ഉന്‍നാര്‍
  വെംപല മാറ്റുംഎന്‍ അംപല വാണര്‍
  ചംമത മാമട വാര്‍കളും നാനും
  തത്തുവം പേചിക്കൊണ്‍ ടൊത്തുറും പോതു
  ഇംമതം പേചി ഇറങ്കാതേ പെണ്‍ണേ
  ഏകചി വോകത്തൈ എയ്തിനൈ നീതാന്‍
  എംമതം എന്‍കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ
  എന്‍കൈ പിടിക്കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ.
 • 8. പാരൊടു വിണ്‍ണും പടൈത്തപണ്‍ പാളര്‍
  പറ്റം പലത്താര്‍ചൊല്‍ ചിറ്റം പലത്താര്‍
  വാരിടു കൊങ്കൈയര്‍ മങ്കൈയ രോടേ
  മന്‍റകം പാടി മകിഴ്കിന്‍റ പോതു
  ഏരുടം പൊന്‍റെന എണ്‍ണേല്‍നീ പെണ്‍നേ
  എംമുടം പുന്‍നൈ366 ഇണൈന്തിങ് കെമക്കേ
  ഈരുടം പെന്‍കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ
  എന്‍കൈ പിടിക്കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ.
 • 9. മറപ്പറ്റ നെഞ്ചിടൈ വാഴ്കിന്‍റ വള്‍ളല്‍
  മലപ്പറ് ററുത്തവര്‍ വാഴ്ത്തു മണാളര്‍
  ചിറപ്പുറ്റ മങ്കൈയര്‍ തംമൊടു നാന്‍താന്‍
  ചിറ്റം പലംപാടിച് ചെല്‍കിന്‍റ പോതു
  പുറപ്പറ് റകറ്റത് തൊടങ്കാതേ പെണ്‍ണേ
  പുലൈഅകപ് പറ്റൈ അറുത്തായ് നിനക്കേ
  ഇറപ്പറ്റ തെന്‍കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ
  എന്‍കൈ പിടിക്കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ.
 • 10. ആറെനും അന്തങ്കള്‍ ആകിഅന്‍ റാകും
  അംപലത് താടല്‍ചെയ് ആനന്ത ചിത്തര്‍
  തേററി വാകിച് ചിവാനു പവത്തേ
  ചിന്‍മയ മായ്നാന്‍ തിളൈക്കിന്‍റ പോതു
  മാറകല്‍ വാഴ്വിനില്‍ വാഴ്കിന്‍റ പെണ്‍ണേ
  വല്‍ലവള്‍ നീയേഇം മാനിലൈ മേലേ
  ഏറിനൈ എന്‍കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ
  എന്‍കൈ പിടിക്കിന്‍റാര്‍ എന്‍നടി അംമാ.

  • 365. അന്‍നൈപ്പാര്‍പ്പാല്‍ - ആ. പാ. പതിപ്പു.
  • 366. എംമുടം പുംമൈ - ആ. പാ. പതിപ്പു.,

தலைவி தலைவன் செயலைத் தாய்க் குரைத்தல் // தலைவி தலைவன் செயலைத் தாய்க் குரைத்தல்

No audios found!