திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பதி விளக்கம்
pati viḷakkam
ஆற்றாமை
āṟṟāmai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

005. சிவபதி விளக்கம்
sivapati viḷakkam