திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
¾¢ÕÅÕð ¦ÀÕ¨Á
tiruvaruṭ perumai
¯À§¾º ¯ñ¨Á
upatēsa uṇmai
Sixth Thirumurai

054. «Õû ¬ÃÓ¾ô §ÀÚ
aruḷ āramutap pēṟu

  ¸Ä¢Å¢Õò¾õ
  Àñ: ¿ð¼Ã¡¸õ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. Å¢¨Ã§º÷ ¦À¡ýÁÄ §Ã - «¾¢ø - §ÁŢ ¦ºó§¾ §É
  ¸¨Ã§º÷ Óì¸É¢ §Â - ¸É¢ - ¢üͨŠ¢ýÀ §É
  À¨Ã§º÷ ¯û¦Ç¡Ç¢ §Â - ¦ÀÕõ - ÀüÈõÀ Ä¿¼ï ¦ºö
  «¨Ã§º ¾ó¾¨É §Â - «Õ - Ç¡ÃÓ ¾ó¾¨É §Â.
 • 2. Å¢ñ½¡÷ ¦ºïͼ §Ã - ͼ÷ - §ÁŢ ¯û¦Ç¡Ç¢ §Â
  ¾ñ½¡÷ ¦ÅñÁ¾¢ §Â - «¾¢ø - ¾í¸¢Â ¾ñ½Ó §¾
  ¸ñ½¡÷ ¦Áöì¸É §Ä - º¢Å - ¸¡Áô¦Àñ ¸¡¾Ä §É
  «ñ½¡ ¾ó¾¨É §Â - «Õ - Ç¡ÃÓ ¾ó¾¨É §Â.
 • 3. ÐôÀ¡÷ ¦ºïº¨¼ ¡ö - «Õð - §º¡¾¢î ͸츼 §Ä
  ¦ºôÀ¡ §ÁÉ¢¨Äì §¸ - º¢È¢ - §Â¨Éî ¦ºÖò¾¢Â Å¡
  ±ôÀ¡ ÖõÒ¸ Øõ - ¦À¡Ð - þýÀ ¿¼õÒâ Ôõ
  «ôÀ¡ ¾ó¾¨É §Â - «Õ - Ç¡ÃÓ ¾ó¾¨É §Â.
 • 4. ¦Áö¡ ¦ÁöÂÕ §Ç - ±ýÚ - §ÁŢ ¦Áöô¦À¡Õ §Ç
  ¨¸Â¡ Õí¸É¢ §Â - Ѿü - ¸ñ¦¸¡ñ¼ ¦ºí¸Õõ §À
  ¦ºö¡ö ¦Åñ½¢Èò ¾¡ö - ¾¢Õî - º¢üÈõÀ Ä¿¼ï ¦ºö
  ³Â¡ ¾ó¾¨É §Â - «Õ - Ç¡ÃÓ ¾ó¾¨É §Â.
 • 5. ¦À¡È¢§Å È¢ýÈ¢ ¿¢¨É - ¿¢¾õ - §À¡üÚõ ÒÉ¢¾Õ §Ç
  ÌÈ¢§Å È¢ýÈ¢ ¿¢ýÈ - ¦ÀÕï - §º¡¾¢ì ¦¸¡Øïͼ §Ã
  ¦ºÈ¢§Å ¾í¸¦Ç Ä¡õ - ¯¨Ã - ¦ºö ¿¢¨Èó¾¢Îõ §À
  ÃÈ¢§Å ¾ó¾¨É §Â - «Õ - Ç¡ÃÓ ¾ó¾¨É §Â.
 • 6. Óò¾¡ Óò¾Õ §Ç - ´Ç¢÷ - ¸¢ýÈ ÓØÓ¾ §Ä
  º¢ò¾¡ º¢ò¾¢± Ä¡ó - ¾Ã - ÅøÄ ¦ºØïͼ §Ã
  À¢ò¾¡ À¢ò¾¦É ¨É - ÅÄ¢ó - ¾¡ñ¼ ¦ÀÕ󾨸 §Â
  «ò¾¡ ¾ó¾¨É §Â - «Õ - Ç¡ÃÓ ¾ó¾¨É §Â.
 • 7. ¾ý§É âøÄÅ §É - ±¨Éò - ¾ó¾ ¾Â¡¿¢¾¢ §Â
  Áý§É ÁýÈ¢¼ò §¾ - ¿¼ï - ¦ºöÔ¦Áý Å¡úÓ¾ §Ä
  ¦À¡ý§É ±ýÛ¢ §Ã - ¯Â¢ - Õû¿¢¨È âý §Á
  «ý§É ¾ó¾¨É §Â - «Õ - Ç¡ÃÓ ¾ó¾¨É §Â.
 • 8. ´Ç¢§Â «ù¦Å¡Ç¢ ¢ý - ¿Î - ¯û¦Ç¡Ç¢ì Ìû¦Ç¡Ç¢ §Â
  ¦ÅÇ¢§Â ±ù¦ÅÇ¢ Ôõ - «¼í - ¸¢ýÈ ¦ÅÚ¦ÅÇ¢ §Â
  ¾Ç¢§Â «õÀÄò §¾ - ¿¼ï - ¦ºöÔó ¾Â¡¿¢¾¢ §Â
  «Ç¢§Â ¾ó¾¨É §Â - «Õ - Ç¡ÃÓ ¾ó¾¨É §Â.
 • 9. ÁÕ§Çö ¦¿ïº¸ §Éý - ÁÉ - Å¡ð¼¦Á Ä¡ó¾Å¢÷ò §¾
  ¦¾Õ§Ç §Â¡÷ÅÊ Å¡ö - ¯Èî - ¦ºö¾ ¦ºØïͼ §Ã
  ¦À¡Õ§Ç º¢üº¨À Å¡ú - ×Ú - ¸¢ýȦÅý Òñ½¢Â §É
  «Õ§Ç ¾ó¾¨É §Â - «Õ - Ç¡ÃÓ ¾ó¾¨É §Â.
 • 10. Óý§À ±ý鬃 §Â - ÅÄ¢ó - ¾¡ð¦¸¡ñ¼ ÓýÉÅ §É
  þý§À ±ýÛ¢ §Ã - ±¨É -®ýÈ þ¨ÈÂÅ §É
  ¦À¡ý§À ÃõÀÄ Å¡ - º¢Å - §À¡¸ï¦ºö º¢üº¨À Å¡ú
  «ý§À ¾ó¾¨É §Â - «Õ - Ç¡ÃÓ ¾ó¾¨É §Â.
 • 11. ÀÅ§É ¦ÅõÀÅ §¿¡ö - ¾¨Éò - ¾£÷ìÌõ ÀÃïͼ §Ã
  º¢Å§É ¦ºõ¦À¡Õ §Ç - ¾¢Õî - º¢üÈõ ÀÄ¿Êô À¡ö
  ¾Å§¿ Âõ¦ÀÚ Å¡÷ - ¾¨Áò - ¾¡í¸¢ ÂÕû¦ºÂ Åø
  ÄÅ§É ¾ó¾¨É §Â - «Õ - Ç¡ÃÓ ¾ó¾¨É §Â.
 • 12. §¾É¡öò ¾£õÀÆ Á¡öî - ͨŠ- §º÷¸Õõ À¡ÂÓ ¾õ
  ¾¡É¡ö «ýÀÕ §Ç - þÉ¢ì - ¸¢ýÈ ¾É¢ô¦À¡Õ §Ç
  Å¡É¡öì ¸¡ÄÉ Ä¡öô - ÒÉ - ġ¾¢ø Å¡úÒÅ¢ ¡ö
  ¬É¡ö ¾ó¾¨É §Â - «Õ - Ç¡ÃÓ ¾ó¾¨É §Â.
 • 13. ¦À¡Ê§Âü ÌõÒ §É - «Õð - ¦À¡ýÉõ ÀÄò¾Ã §º
  ¦ºÊ§Âü ¸ýÈÇ¢ò ¾¡ö - ¾¢Õî - º¢üÈõ ÀÄîͼ §Ã
  ¸Ê§Âü ¸ý¨É¦Â Ûï - º¢Å - ¸¡Áì ¦¸¡¨¼Ô¨¼ ¡ö
  «Ê§Âü ¸¢ýÈÇ¢ò ¾¡ö - «Õ - Ç¡ÃÓ ¾ó¾¨É §Â.

ஆரமுதப் பேறு // அருள் ஆரமுதப் பேறு