திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
«Õû ¬ÃÓ¾ô §ÀÚ
aruḷ āramutap pēṟu
þ¨È þýÀì ̨Æ×
iṟai iṉpak kuḻaivu
Sixth Thirumurai

055. ¯À§¾º ¯ñ¨Á
upatēsa uṇmai

  ¸Ä¢Å¢Õò¾õ
  Àñ: ¿ð¼Ã¡¸õ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. ¸ñ§½ ¸ñÁ½¢ §Â - ¸Õò - §¾¸Õò ¾¢ý¸É¢ §Å
  Å¢ñ§½ Å¢ñ½¢¨È §Å - º¢Å - §Á¾É¢ ¦Áöô¦À¡Õ §Ç
  ¾ñ§½÷ ´ñÁ¾¢ §Â - ±¨Éò - ¾ó¾ ¾Â¡¿¢¾¢ §Â
  ¯ñ§½÷ ¯û¦Ç¡Ç¢ §Â - ±Éì - Ìñ¨Á ¯¨Ãò¾Õ §Ç.
 • 2. ÅÇ¢§Â ¦Åñ¦½Õô §À - ÌÇ¢÷ - Á¡Á¾¢ §Â¸É §Ä
  ¦ÅÇ¢§Â ¦Áöô¦À¡Õ §Ç - ¦À¡Õû - §ÁŢ §ÁÉ¢¨Ä §Â
  «Ç¢§Â «üÒ¾ §Á - «Ó - §¾«È¢ §Å«Ã §º
  ´Ç¢§Â ¯ò¾Á §É - ±Éì - Ìñ¨Á ¯¨Ãò¾Õ §Ç.
 • 3. «ý§À ±ýÉà §º - ¾¢Õ - ÅõÀÄò ¾¡ÃÓ §¾
  ±ý§À ¯ûÙÕ ¸ì - ¸Äó - ¦¾ýÛ Ç¢Õó¾Å §É
  þý§À ±ýÉÈ¢ §Å - Àà - §Áº¢Å §Á¦ÂÉ §Å
  ¯ý§À §Ã¡Ð¸¢ý §Èý - ±Éì - Ìñ¨Á ¯¨Ãò¾Õ §Ç.
 • 4. ¾¨É¡ ¦ÅýȨÆò §¾ - «Õð - ºò¾¢ ÂÇ¢ò¾Å §É
  «¨É¡ ÂôÀÛ Á¡ö - ±Éì - ¸¡Ã¢Â É¡ÉÅ §É
  þ¨É¡ ¦¾ý¨ÉÔ §Áø - ¿¢¨Ä - ²üÚÅ¢ò ¾¡ñ¼Å §É
  ¯¨É¡ý ²òи¢ý §Èý - ±Éì - Ìñ¨Á ¯¨Ãò¾Õ §Ç.
 • 5. ÐôÀ¡÷ ¦ºïͼ§Ã - «Õð - §º¡¾¢ ͸츼 §Ä
  «ôÀ¡ ±ýÉà §º - ¾¢Õ - ÅõÀÄò ¾¡ÃÓ §¾
  þôÀ¡ âüÀº¢ì §¸ - ¾ó¾ - þýͨŠ¿øÖ½ §Å
  ´ôÀ¡ö ´ôÀâ ¡ö - ±Éì - Ìñ¨Á ¯¨Ãò¾Õ §Ç.
 • 6. ±ý§È ¦ÂýÚ ÙÚï - ͼ - §Ã±¨É ®ýÈÅ §É
  ¿ý§È ¿ñ¦ÀÉì §¸ - Á¢¸ - ¿ø¸¢Â ¿¡Â¸ §É
  Áý§È÷ Á¡Á½¢ §Â - ͸ - Å¡ú쨸¢ý ¦Áöô¦À¡Õ §Ç
  ´ý§È ¦ÂýÚ¨½ §Â - ±Éì - Ìñ¨Á ¯¨Ãò¾Õ §Ç.
 • 7. ¾¢Õ§Å ¦¾ûÇÓ §¾ - «Õð - º¢ò¾ º¢¸¡Á½¢ §Â
  ¸Õ§Å ÃüÈ¢¼ §Å - ¸¨Ç - ¸¢ýȦÅý ¸ñϾ §Ä
  ÁէŠÁ¡ÁÄ §Ã - ÁÄ÷ - Å¡ú¸¢ýÈ Å¡ÉÅ É¡õ
  ¯Õ§Å ±ýÌÕ §Å - ±Éì - Ìñ¨Á ¯¨Ãò¾Õ §Ç.
 • 8. ¾¨¼Â¡ ×ó¾Å¢÷ò §¾ - ±¨Éò - ¾¡í¸¢ì¦¸¡ñ ¼¡ñ¼Å §É
  «¨¼Â¡ ÂýÀ¢Ä÷ À¡ø - ±Éì - ¸ý¦À¡Î ¾ó¾¦À Õí
  ¦¸¡¨¼Â¡ö ÌüȦÁ Ä¡í - ̽í - ¦¸¡ñ¼Ì ½ìÌýÈ §Á
  ¯¨¼Â¡ö ¯ò¾Á §É - ±Éì - Ìñ¨Á ¯¨Ãò¾Õ §Ç.
 • 9. ¦Àñ½¡ö ¬ÏÕ Å¡ö - ±¨Éô - ¦ÀüȦÀ Õ󾨸 §Â
  «ñ½¡ ±ýÉà §º - ¾¢Õ - ÅõÀÄò ¾¡Î¸¢ý §È¡ö
  ±ñ½¡ ¿¡ÂÊ §Âý - ¸Ç¢ò - ¾¢ð¼× ½¨Å¦Â Ä¡õ
  ¯ñ½¡ Ðñ¼Å §É - ±Éì - Ìñ¨Á ¯¨Ãò¾Õ §Ç.
 • 10. ¿ó¿¡ Öí¸¼ó §¾ - ´Ç¢÷ - »¡Éº À¡À¾¢ §Â
  ¦À¡ýÉ¡ ÕﺨÀ ¡ö - «Õð - âý Òñ½¢Â §É
  ±ýÉ¡ø ¬Å¦¾¡ý Úõ - ¯Éì - ¸¢ø¨Ä¦Â É¢Û¦Áó ¾¡ö
  ¯ýÉ¡ø šظ¢ý §Èý - ±Éì - Ìñ¨Á ¯¨Ãò¾Õ §Ç.

ஞானோபதேசம் // உபதேச உண்மை