திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तऩित् तिरुअलङ्कल्
taṉit tirualaṅkal
मॆय्यरुळ् वियप्पु
meyyaruḷ viyappu
Sixth Thirumurai

111. नॆञ्सॊटु किळत्तल्
neñsoṭu kiḷattal

  कलित्ताऴिसै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अटङ्कुनाळ् इल्ला तमर्न्दाऩैक् काणऱ्के
  तॊटङ्कुनाळ् नल्लतऩ् ऱो - नॆञ्से
  तॊटङ्कुनाळ् नल्लतऩ् ऱो.
 • 2. वल्लवा ऱॆल्लामुम् वल्लाऩैक् काणऱ्के
  नल्लनाळ् ऎण्णिय नाळ् - नॆञ्से
  नल्लनाळ् ऎण्णिय नाळ्.
 • 3. कालङ् कटन्द कटवुळैक् काणऱ्कुक्
  कालङ् करुतुव तेऩ् - नॆञ्से
  कालङ् करुतुव तेऩ्.
 • 4. आलम् अमुताक्कुम् अण्णलैक् काणऱ्कुक्
  कालङ् करुतुव तेऩ् - नॆञ्से
  कालङ् करुतुव तेऩ्.
 • 5. तटैयातुम् इल्लात् तलैवऩैक् काणऱ्के
  तटैयातुम् इल्लैकण् टाय् - नॆञ्से
  तटैयातुम् इल्लैकण् टाय्.
 • 6. कैयुळ् अमुतत्तै वायुळ् अमुताक्कप्
  पैयुळ्292 उऩक्कॆऩ्ऩै यो - नॆञ्से
  पैयुळ् उऩक्कॆऩ्ऩै यो.
 • 7. ऎऩ्ऩुयिर् नातऩै याऩ्कण् टणैतऱ्के
  उऩ्ऩुव तॆऩ्ऩैकण् टाय् - नॆञ्से
  उऩ्ऩुव तॆऩ्ऩैकण् टाय्.
 • 8. नाऩ्पॆऱ्ऱ सॆल्वत्तै नाऩ्पऱ्ऱिक् कॊळ्ळऱ्के
  एऩ्पऱ्ऱु वायॆऩ्प तार् - नॆञ्से
  एऩ्पऱ्ऱु वायॆऩ्प तार्.
 • 9. तत्तुवा तीतत् तलैवऩैक् काणऱ्कुत्
  तत्तुव मुऩ्ऩुव तेऩ् - नॆञ्से
  तत्तुव मुऩ्ऩुव तेऩ्.
 • 10. ऒक्क अमुतत्तै उण्टोम् इऩिस्सऱ्ऱुम्
  विक्कल् वरातुकण् टाय् - नॆञ्से
  विक्कल् वरातुकण् टाय्.

  • 291. काणवे - पि. इरा., पतिप्पु.

நெஞ்சொடு நேர்தல் // நெஞ்சொடு கிளத்தல்