திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नॆञ्सॊटु किळत्तल्
neñsoṭu kiḷattal
अम्पलवाणर् वरुकै
ampalavāṇar varukai
Sixth Thirumurai

112. मॆय्यरुळ् वियप्पु
meyyaruḷ viyappu

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  पल्लवि
 • 1. ऎऩक्कुम् उऩक्कुम् इसैन्द पॊरुत्तम् ऎऩ्ऩ पॊरुत्त मो
  इन्दप् पॊरुत्तम् उलकिल् पिऱरुक् कॆय्तुम् पॊरुत्त मो.
 • कण्णिकळ्
 • 2. तऩक्कु निकरिङ् किल्ला तुयर्न्द तम्पम् ऒऩ्ऱ ते
  ताविप् पोकप् पोक नूलिऩ् तरत्तिल् निऩ्ऱ ते
  कऩक्कत् तिकैप्पुऱ् ऱङ्के नाऩुम् कलङ्कि वरुन्द वे
  कलक्कम् नीक्कित् तूक्कि वैत्ताय् निलैपॊ रुन्द वे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 3. इङ्कोर् मलैयिऩ् नटुविल् उयर्न्द तम्पम् नणुक वे
  एऱिप् पोकप् पोक नूलिऩ् इऴैपोल् नुणुक वे
  अङ्के तिकैत्तु नटुङ्कुम् पोतॆऩ् नटुक्कम् नीक्कि ये
  अतऩ्मेल् उयर्न्द निलैयिल् वैत्ताय् अटिमै आक्कि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 4. इरविल् पॆरिय वॆळ्ळम् परवि ऎङ्कुम् तयङ्क वे
  याऩुम् सिलरुम् पटकिल् एऱि येम यङ्क वे
  विरविल् तऩित्तङ् कॆऩ्ऩै ऒरुकल् मेट्टिल् एऱ्ऱि ये
  विण्णिल् उयर्न्द माटत् तिरुक्क वितित्ताय् पोऱ्ऱि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 5. मेलैप् पाऱ्सिव कङ्कै ऎऩ्ऩुमोर् तीर्त्तम् तऩ्ऩै ये
  मेविप् पटियिल् तवऱि नीरिल् विऴुन्द ऎऩ्ऩै ये
  एलत् तुकिलुम् उटम्पुम् नऩैया तॆटुत्त तेऒऩ् ऱो
  ऎटुत्तॆऩ् करत्तिल् पॊऱ्पूण् अणिन्द इऱैवऩ् नीयऩ् ऱो.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 6. ऎऩ्ऩ तुटलुम् उयिरुम्336 पॊरुळुम् निऩ्ऩ तल्ल वो
  ऎन्दाय् इतऩैप् पॆऱुक ऎऩनाऩ् इऩ्ऱु सॊल्ल वो
  सिऩ्ऩ वयतिल् ऎऩ्ऩै आण्ट तिऱत्तै निऩैक्कु ते
  सिन्दै निऩैक्कक् कण्­र् पॆरुक्कि337 उटम्पै नऩैक्कु ते.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 7. अप्पा निऩ्ऩै अऩ्ऱि ऎङ्कुम् अणैप्पार् इल्लै ये
  अन्दो निऩ्ऩै अऩ्ऱि ऎङ्कुम् अरुळ्वार् इल्लै ये
  ऎप्पा लवर्क्कुम् निऩ्ऩै अऩ्ऱि इऱैमै इल्लै ये
  ऎऩक्कुम् निऩ्मे लऩ्ऱि उलकिल् इस्सै इल्लै ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 8. अरसे उऩ्ऩै अणैक्क ऎऩक्कुळ् आसै पॊङ्कु ते
  अणैप्पोम् ऎऩ्ऩुम् उण्मै याल्ऎऩ् आवि तङ्कु ते
  विरैसेर् पातम् पिटिक्क ऎऩ्कै विरैन्दु नीळु ते
  मेविप् पिटित्तुक् कॊळ्ळुन् तोऱुम् उवकै आळु ते.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 9. तऩिऎऩ्338 मेल्नी वैत्त तयवु ताय्क्कुम् इल्लै ये
  तकुम्ऐन् तॊऴिलुम् वेण्टुन् तोऱुम् तरुतल् वल्लै ये
  विऩवुम् ऎऩक्कॆऩ् उयिरैप् पार्क्क मिकवुम् नल्लै ये
  मिकवुम् नाऩ्सॆय् कुऱ्ऱम् कुऱित्तु विटुवाय् अल्लै ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 10. ऎऩ्ऩै आण्ट वण्णम् ऎण्णिल् उळ्ळम् उरुकु ते
  ऎऩ्ऩै विऴुङ्कि ऎङ्कुम् इऩ्प वॆळ्ळम् पॆरुकु ते
  उऩ्ऩ उऩ्ऩ मऩमुम् उयिरुम् उटम्पुम् इऩिक्कु ते
  उऩ्ऩो टॆऩ्ऩै वेऱॆऩ् ऱॆण्णिल् मिकवुम् पऩिक्कु ते.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 11. उऩ्पे ररुळै निऩैक्कुन् तोऱुम् उटम्पु पॊटिक्कु ते
  उण्टु पसितीर्न् ताऱ्पोल् कातल् मिकवुम् तटिक्कु ते
  अऩ्पे अमैयुम् ऎऩ्ऱ पॆरियर् वार्त्तै पोयिऱ् ऱे
  अऩ्पोर् अणुवुम् इल्ला ऎऩक्किङ् करुळल् आयिऱ् ऱे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 12. निऩैक्क निऩैक्कत् तित्तिप् पॆऩतु निऩैविल् कॊटुक्कु ते
  निऩ्पाल् अऩ्ऱिप् पिऱर्पाल् सॆल्ल नॆञ्सम् नटुक्कु ते
  ऎऩैत्तुऩ् पॊऴित्ताट् कॊण्ट निऩ्ऩै अऩ्ऩै ऎऩ्प ऩो
  ऎन्दाय् अऩ्पि लेऩ्निऩ् ऩटिक्कु मुऩ्ऩै अऩ्प ऩो.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 13. उऩ्ऩै मऱक्किल् ऎन्दाय् उयिर्ऎऩ् उटम्पिल् वाऴु मो
  उऩ्पाल् अऩ्ऱिप् पिऱर्पाल् ऎऩ्ऱऩ् उळ्ळम् सूऴु मो
  ऎऩ्ऩैक् कॊटुक्क वाङ्किक् कॊण्ट तॆऩ्ऩ करुति यो
  ऎन्दाय् निऩ्ऩैक् कॊटुक्क ऎऩ्पाल् इऩ्ऱु वरुति यो.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 14. नॆटुनाळ् मुयऩ्ऱुम् काण्टऱ् करिय निलैयैक् काट्टि ये
  निऱैन्दॆऩ् अकत्तुम् पुऱत्तुम् सूऴ्न्दाय् ऒळियै नाट्टि ये
  नटुना टियनिऩ् अरुळुक् कॆऩ्मेल् ऎऩ्ऩ नाट्ट मो
  नाय्क्कुत् तविसिट् टऩैनिऩ् तऩक्किङ् कितुवोर् आट्ट मो.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 15. नाका तिपऩुम् अयऩुम् मालुम् नऱुमु ऱॆऩ्ऩ वे
  ञाऩ अमुतम् अळित्ताय् नाऩुम् उण्टु तुऩ्ऩ वे
  साकाक्कलैयै ऎऩक्कुप् पयिऱ्ऱित् तन्द तयवै ये
  साऱ्ऱऱ् करितु निऩक्कॆऩ् कॊटुप्प तेतुम् वियवै ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 16. यातु करुति ऎऩ्ऩै आण्ट तैय ऐय वो
  याऩुऩ् अटिप्पॊऱ् ऱुणैकट् कुवन्दु तॊऴुम्पु सॆय्य वो
  ओतु कटवुट् कूट्टम् अऩैत्तुम् अटिमै अल्ल वो
  उटैयाय् अवर्क्कुळ् ऎऩैयुम् ऒरुवऩ् ऎऩ्ऱु सॊल्ल वो.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 17. तलैयुम् कालुम् तिरित्तु नोक्कित् तरुक्कि ऩेऩै ये
  ताङ्कित् तॆरित्त तयवै निऩैक्किल् उरुक्कु तूऩै ये
  पुलैयुम् कॊलैयुम् तविर्न्द नॆऱियिल् पुऩितर् मतिक्क वे
  पुकुवित् तायै ऎऩ्वाय् तुटिप्प तेत्तित् तुतिक्क वे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 18. ताये ऎऩक्कुत् तयवु पुरिन्द तरुणत् तन्दै ये
  तऩिये निऩ्ऩै निऩैक्कक् किळर्व तॆऩतु सिन्दै ये
  नायेऩ् ऎण्णम् अऩैत्तुम् मुटित्तुक् कॊटुत्त पण्प ऩे
  नाऩ्सॆय् तवत्ताल् ऎऩक्कुक् किटैत्त नल्ल नण्प ऩे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 19. एऱा निलैयिल् विरैन्दु विरैन्दिङ् कॆऩ्ऩै एऱ्ऱि ये
  इऱङ्का तिऱङ्कुम् पटिकळ् मुऴुतुम् ऎटुत्ताय् पोऱ्ऱि ये
  माऱाक् करुणै ऎऩ्मेल् वैक्क वन्द तॆऩ्ऩै यो
  मतियि लेऩ्निऩ् अरुट्कुस् सॆय्त तवन्दाऩ् मुऩ्ऩै यो.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 20. इटमुम् वलमुम् इतुवॆऩ् ऱऱिया तिरुन्द ऎऩ्ऩै ये
  ऎल्लाम् अऱिवित् तरुळ्सॆय् करुणै ऎऩ्ऩै ऎऩ्ऩै ये
  नटमुम् नटञ्सॆय् इटमुम् ऎऩक्कु नऩ्ऱु काट्टि ये
  नायि ऩेऩै वळर्क्किऩ् ऱाय्नल् लमुतम् ऊट्टि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 21. वितुवुम् कतिरुम् इतुवॆऩ् ऱऱियुम् विळक्कम् इऩ्ऱि ये
  विऴित्तु मयङ्कि ऩेऩ्पाल् पॆरिय करुणै ऒऩ्ऱि ये
  अतुवुम् अतुवुम् इतुवॆऩ् ऱॆऩक्कुळ् अऱियक् काट्टि ये
  अटिय ऩेऩै वळर्क्किऩ् ऱाय्नल् लमुतम् ऊट्टि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 22. इरुळुम् ऒळियुम् वन्द वकैयै ऎण्णि ऎण्णि ये
  इरवुम् पकलुम् मयङ्कि ऩेऩै इऩितु नण्णि ये
  अरुळुम् पॊरुळुम् कॊटुत्तु मयक्कम् नीक्किक् काट्टि ये
  अऩ्पाल् ऎऩ्ऩै वळर्क्किऩ् ऱाय्नल् लमुतम् ऊट्टि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 23. अण्टत् तकत्तुम् पुऱत्तुम् उऩ्ऱऩ् आणै सॆल्लु ते
  अवऩे ऎल्लाम् वल्लाऩ् ऎऩ्ऱु मऱैकळ् सॊल्लु ते
  पिण्टत् तकत्तुम् पुऱत्तुम् निऱैन्द पॆरिय सोति ये
  पेयेऩ् अळविल् विळङ्कु किऩ्ऱ तॆऩ्ऩ नीति ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 24. करुणा नितिनिऩ् तऩ्ऩैक् काणक् कण्कळ् तुटिक्कु ते
  काण्पोम् ऎऩ्ऱु निऩैक्कुन् तोऱुम् उटम्पु पॊटिक्कु ते
  अरुळ्ना टकञ्सॆय् पतङ्कळ् पाटि आट विरैव ते
  आटुम् पॊतुवै निऩैक्क निऩैक्क नॆञ्सम् करैव ते.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 25. अरुळार् सोति ऎऩ्ऩुळ् विळङ्क अळित्त कालत् ते
  अटियेऩ् कुऱैकळ् यावुम् तविर्न्द तिन्द ञालत् ते
  पॊरुळाय् ऎऩैयुम् निऩैक्क वन्द पुतुमै ऎऩ्ऩै यो
  पॊऩ्ऩॆऩ् ऱैय मतिप्प तुतवात् तुरुम्पु तऩ्ऩै यो.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 26. ऎऩक्कुळ् नीयुम् उऩक्कुळ् नाऩुम्इरुक्कुम् तऩ्मै ये
  इऩ्ऱु काट्टिक् कलक्कम् तविर्त्तुक् कॊटुत्ताय् नऩ्मै ये
  तऩक्कुळ् ळतुतऩ् तलैवर्क् कुळतॆऩ् ऱऱिञर् सॊल्व ते
  सरियॆऩ् ऱॆण्णि ऎऩतु मऩतु कळित्तु वॆल्व ते.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 27. करुणैप् पॊतुविल् पॆरिय सोतित् तरुविल् कऩित्त ते
  कऩित्त पॆरिय तऩित्त कऩिऎऩ् करुत्तुळ् इऩित्त ते
  तरुणत् तुण्टु मकिऴ्वुऱ् ऱेऩ्अम् मकिऴ्स्सि सॊल्ल वे
  तऩित्तुक् करैन्द ऎऩतु करुत्तिऩ् तरत्त तल्ल वे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 28. ऎऩ्ऩा रुयिर्क्कुत् तुणैव निऩ्ऩै नाऩ्तु तिक्क वे
  ऎऩ्ऩ तवञ्सॆय् तेऩ्मुऩ् उलकु ळोर्म तिक्क वे
  पॊऩ्ऩार् पुयऩुम् अयऩुम् पिऱरुम् पॊरुन्दल् अरिय ते
  पुलैय ऩेऩुक् कळित्त करुणै मिकवुम् पॆरिय ते.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 29. ऎऩ्कण् मणियुळ् इरुक्कुम् तलैव निऩ्ऩैक् काण वे
  ऎऩ्ऩ तवञ्सॆय् तेऩ्मुऩ् अयऩुम् अरियुम् नाण वे
  पुऩ्कण् ऒऴित्तुत् तॆळ्ळा रमुतम् पुकट्टि ऎऩ्ऩै ये
  पॊरुळाय् ऎण्णि वळर्क्किऩ् ऱाय्नी ऎऩक्कोर् अऩ्ऩै ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 30. अऱिवि लेऩ्सॆय् कुऱ्ऱम् अऩैत्तुम् पॊऱुत्त तऩ्ऱि ये
  अमुतुम् अळित्ताय् यार्सॆय् वार्कळ् इन्द नऩ्ऱि ये
  सॆऱिवि लात पॊऱियुम् मऩमुम् सॆऱिन्दु निऱ्क वे
  सॆय्ताय् मेलुम् तॆरित्ताय् साकाक् कल्वि कऱ्क वे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 31. ऒरुना ऴिकैयिल् योक निलैयै उणर्त्ति मालै ये
  योकप् पयऩै मुऴुतुम् अळित्ताय् मऱुनाळ् कालै ये
  तिरुनाळ् निलैयुम् तीर्त्त निलैयुम् तॆय्व निलैयु मे
  सिऱियेऩ् अऱियक् काट्टित् तॆरित्ताय् वेतक् कलैयु मे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 32. अण्टप् परप्पिऩ् तिऱङ्कळ् अऩैत्तुम्अऱिय वेण्टि ये
  आसैप् पट्ट तऱिन्दु तॆरित्ताय् अऱिवैत् तूण्टि ये
  पिण्टत् तुयिर्कळ् पॊरुत्तुम् वकैयुम्पिण्टम् तऩ्ऩै ये
  पिरियुम् वकैयुम् पिरिया वकैयुम्तॆरित्ताय् पिऩ्ऩै ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 33. वेता कमङ्कळ् पुकऩ्ऱ विरिवै ऒऩ्ऱॊऩ् ऱाक वे
  विळङ्क विरैन्दु तॆरित्ताय् पयिलुम् आसै पोक वे
  पूता तिकळैप् पॊरुत्तुम् पकुतिप् पॊरुत्तम् मुऱ्ऱु मे
  पॊय्मै नीक्किक् काणक् काट्टित् तॆरित्ताय् मऱ्ऱु मे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 34. वळ्ळाल् उऩ्ऩैप् पाटप् पाट वाय्म णक्कु ते
  वञ्स विऩैकळ् ऎऩैविट् टोटित् तलैव णक्कु ते
  ऎळ्ळा तुऩतु पुकऴैक् केट्कस् सॆविन यक्कु ते
  ऎन्दाय् तयवै ऎण्णुन् तोऱुम् उळम्वि यक्कु ते.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 35. इऱैवा निऩ्ऩैक् कऩवि लेऩुम् याऩ्म ऱप्प ऩो
  ऎन्दाय् उलकत् तवर्कळ् पोल्नाऩ् इऩि इऱप्प ऩो
  मऱैवा सकमुम् पॊरुळुम् पयऩुम् मतिक्कुम् मतियि ले
  वाय्क्कक् करुणै पुरिन्दु वैत्ताय् उयर्न्द पतियि ले.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 36. तलैवा ऎऩक्कुक् करुणै अमुतम् तरइत् तलत्ति ले
  तवम्सॆय् तेऩ्अत् तवमुम् उऩ्ऱऩ् अरुळ्व लत्ति ले
  अलैवा रितियिल् तुरुम्पु पोल अयऩुम् मालु मे
  अलैय ऎऩक्के अळिक्किऩ् ऱाय्नी मेलुम् मेलु मे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 37. उटैयाय् ऎऩक्कुप् पुरिन्द तयवै उऩ्ऩ उऩ्ऩ वे
  उटम्पु पूरिक् किऩ्ऱ तॊळिर्पॊऩ् मलैय तॆऩ्ऩ वे
  तटैया तिऩिउळ् मूल मलत्तिऩ् तटैयुम् पोयिऱ् ऱे
  समय विकऱ्पम् ऎल्लाम् नीङ्किस् समम तायिऱ् ऱे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 38. मयङ्कुन् तोऱुम् उळ्ळुम् पुऱत्तुम् मयक्कम् नीक्कि ये
  मकिऴ्विक् किऩ्ऱाय् ऒरुकाल् ऊऩ्ऱि ऒरुकाल् तूक्कि ये
  उयङ्कु मलङ्कळ् ऐन्दुम् पसैयऱ् ऱॊऴिन्दु वॆन्द ते
  उऩ्पे ररुट्पॊऱ् सोति वाय्क्कुन् तरुणम् वन्द ते.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 39. ऎऩक्कुम् निऩ्ऩैप् पोल नुतऱ्कण् ईन्दुमतऩै ये
  ऎरिप्पित् ताय्पिऩ् ऎऴुप्पिक् कॊटुत्ताय् अरुव मतऩै ये
  सिऩक्कुङ् कूऱ्ऱै उतैप्पित् तॊऴित्तुस् सितैवु माऱ्ऱि ये
  तेवर् कऱ्पम् पलवुम् काणस् सॆय्ताय् पोऱ्ऱि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 40. कळ्ळम् अऱियेऩ् निऩ्ऩाल् कण्ट काट्सि ऒऩ्ऱु मे
  करुत्तिल् उळतु वेऱोर् विटयम् काणेऩ् ऎऩ्ऱु मे
  उळ्ळ तुरैक्किऩ् ऱेऩ्निऩ् अटिमेल् आणै मुऩ्ऩै ये
  उळ्ळे विळङ्किक् काण्किऩ् ऱाय्क्किङ् कॊळिप्प तॆऩ्ऩै ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 41. ऎऩ्ऩै अटिमै कॊण्टाय् नाऩुम् निऩक्कु नल्ल ऩो
  ऎल्लाम् वल्ल तलैव निऩक्कु नल्लऩ् अल्ल ऩो
  मुऩ्ऩै विऩैकळ् अऩैत्तुम् नीक्कि अमुतम् ऊट्टि ये
  मूवर्क् करिय निलैयिल् वैत्ताय् ऎऩ्ऩै नाट्टि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 42. सोति मलैयिल् कण्टेऩ् निऩ्ऩैक् कण्क ळिक्क वे
  तुय्त्तेऩ् अमुतम् अकत्तुम् पुऱत्तुम् परिम ळिक्क वे
  ओति उणर्तऱ् करिय पॆरिय उणर्वै नण्णि ये
  ओता तऩैत्तुम्उणर्किऩ्ऱेऩ्निऩ् अरुळै ऎण्णि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 43. एऴु निलैकळ् ओङ्कुम् तॆय्व माटम् ऒऩ्ऱि ले
  एऱ्ऱिक् कळिक्क वैत्ताय् अतऩ्मेल् इलङ्कु कुऩ्ऱि ले
  वाऴुम् परिसु कविक्कुम् कुटैयुम् मतिक्कुम् तूसु मे
  मकिऴ्न्दु कॊटुत्तुप् पिऩ्ऩुम् कॊटुत्ताय् मणिप्पॊऱ् कासु मे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 44. इन्द उलकिल् उळ्ळार् पलरुम् मिकवुम् नऩ्मै ये
  ऎऩ्पाल् सॆय्य वैत्ताय् इतुनिऩ् अरुळिऩ् तऩ्मै ये
  अन्द उलकिल् उळ्ळार् पलरुम् ऎऩ्ऩै नोक्कि ये
  अप्पा वाऴि ऎऩवुम् पुरिन्दाय् अटिमै याक्कि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 45. अऴियाक् करुणै अमुत वटिविऩ् ओङ्कुम् सोति ये
  अरसे ऎऩक्कुळ् विळङ्कुम् आति याम्अ ऩाति ये
  ऒऴियात् तुयरै ऒऴित्त पॆरिय करुणै याळ ऩे
  ऒऩ्ऱाय् ऒऩ्ऱिल् उपय माकि ऒळिरुम् ताळ ऩे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 46. पालुम् तेऩुम् कलन्द तॆऩ्ऩ ऎऩ्ऩुळ् इऩिक्क वे
  परम ञाऩ अमुतम् अळिक्किऩ् ऱाय्त ऩिक्क वे
  एलुम् उयिर्कळ् ऎल्लाम् निऩक्कुप् पॊतुव तॆऩ्प रे
  इऩ्ऱु नोक्कि ओर वारऩ् ऎऩ्पर् अऩ्प रे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 47. ऐया नाऩ्सॆय् पिऴैकळ् एऴु कटलिल् पॆरिय ते
  अऩैत्तुम् पॊऱुत्त तयवु पिऱरुक् करिय तरिय ते
  मॆय्या नीसॆय् उतवि ऒरुकैम् माऱु वेण्टु मे
  वेण्टा तॆऩ्ऩ अऱिन्दुम् ऎऩक्कुळ् आसै तूण्टु मे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 48. पूत वॆळियिऩ् नटमुम् पकुति वॆळियिऩ् आट्ट मुम्
  पोक वॆळियिल् कूत्तुम् योक वॆळियुळ् आट्ट मुम्
  नात वॆळियिल् कुऩिप्पुम् परम नात नटमु मे
  नऩ्ऱु काट्टिक् कॊटुत्ताय् ऎऩ्ऱुम् नलियात् तिटमु मे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 49. ऎट्टुम् इरण्टुम्इतुऎऩ् ऱॆऩक्कुस् सुट्टिक् काट्टि ये
  ऎट्टा निलैयिल् इरुक्कप् पुरिन्दाय् इट्टुक् कूट्टि ये
  तुट्ट विऩैयैत् तीर्त्तु ञाऩस् सुटरुळ् ळेऱ्ऱि ये
  तूण्टा तॆऩ्ऱुम् विळङ्क वैत्ताय् उण्मै साऱ्ऱि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 50. अरुळाम् पॆरिय वॆळिक्कुळ् सोति वटिव ऩाकि ये
  अरसु सॆलुत्तुम् तऩित्त तलैमैप् परम योकि ये
  पॊरुळाय् ऎऩैयुम् उळङ्कॊण् टळित्त पुऩित नात ऩे
  पोऱ्ऱु नात मुटिविल् नटञ्सॆय् कमल पात ऩे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 51. उरुवुम् अरुवुम् उपय निलैयुम् उटैय नित्त ऩे
  उयिरुळ् निऱैन्द तलैव ऎल्लाम् वल्ल सित्त ऩे
  मरुवुम् तुरिय वरैयुळ् निऱैन्दु वयङ्कुम् परम मे
  मऩ्ऱिल् परमा ऩन्द नटञ्सॆय् किऩ्ऱ पिरम मे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 52. अऩ्ऩे ऎऩ्ऩै आण्ट तलैव अटियऩ् उळ्ळ मे
  अमर्न्द तुणैव ऎऩक्कुक् किटैत्त अमुत वॆळ्ळ मे
  पॊऩ्ऩे पॊऩ्ऩिल् पॊलिन्दु निऱैन्द पुऩित वाऩ मे
  पुऩित वाऩत् तुळ्ळे विळङ्कुम् पूरण ञाऩ मे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 53. समयत् तॆय्वम् पलवुम् सिऱिय तुरुम्प तॆऩ्ऩ वे
  साऱ्ऱप् पुकिऩुम् सालार्अरुळिऩ् पॆरुमै उऩ्ऩ वे
  अमैयुम् अण्टप् पकुति पलवुम् अणुविऩ् पॊटियि ले
  अऩन्दत् तॊऩ्ऱॆऩ् ऱुरैत्तुञ् साला निऩ्पॊऩ् ऩटियि ले.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 54. अप्पा निऩ्ऩै अटैन्द ऎऩ्ऩै ऒप्पार् याव रे
  आऱा ऱकऩ्ऱ निलैयै अटैन्दाऩ् ऎऩ्पर् तेव रे
  इप्पा राति पूतम् अटङ्कुङ् कालुम् निऩ्ऩै ये
  एत्तिक् कळित्तु वाऴ्वेऩ् इतऱ्कुम् ऐय मॆऩ्ऩै ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 55. ऎऩ्ऩै मऱैत्त मऱैप्पै नीक्कि ऎऩ्ऩैक् काट्टि ये
  इऱैव निऩैयुम् काट्टि वळर्त्ताय् अमुतम् ऊट्टि ये
  मुऩ्ऩै मऱैक्कुम् ऎट्टा निऩतु पॆरुमै तऩ्ऩै ये
  मुऩ्ऩि मकिऴ्न्दु पाटप् पुरिन्दाय् अटिमै ऎऩ्ऩै ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 56. ऎण्णुन् तोऱुम् ऎण्णुन् तोऱुम् ऎऩ्ऩुळ् इऩिक्कु ते
  इऱैव निऩ्ऩैप् पाट नाविल् अमुतम् सऩिक्कु ते
  कण्णुम् करुत्तुम् निऩ्पाल् अऩ्ऱिप् पिऱर्पाल् सॆल्लु मो
  कण्टेऩ् उऩ्ऩै इऩिमेल् ऎऩ्ऩै मायै वॆल्लु मो.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 57. विन्दो नात वॆळियुम् कटन्दु मेलुम् नीळु ते
  मेलै वॆळियुम् कटन्दुऩ् अटियर् आणै आळु ते
  अन्दो उऩतु पॆरुमै सिऱितुम् अऱिवार् इल्लै ये
  अऱिन्दाल् उरुकि इऩ्प वटिवम् आवर् ऒल्लै ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 58. इऱुकप् पिटित्तुक् कॊण्टेऩ् पतत्तै इऩिनाऩ् विटुव ऩो
  ऎन्दाय् पातम् पिटित्त कैयाल् वेऱु तॊटुव ऩो
  कुऱुकप् पयन्दु कूऱ्ऱुम् ओटिक् कुलैन्दु पोयिऱ् ऱे
  कोवे उऩ्ऱऩ् अरुट्सिऱ् सोति ऎऩ्ऩ तायिऱ् ऱे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 59. काय्क्कुम् परुवम् तऩ्ऩैप् पऴुत्त परुवम् आक्कि ये
  कऩक सपैयिल् नटिक्किऩ् ऱाय्ओर् कालैत् तूक्कि ये
  नाय्क्कुत् तविसिट् टॊरुपॊऩ् मुटियुम् नऩ्ऱु सूट्टि ये
  नट्ट नटुवे वैत्ताय् करुणै अमुतम् ऊट्टि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 60. कल्लै नोक्किक् कऩिन्दु पऴुत्त कऩिय ताक्कि ये
  कऩक सपैयिल् नटिक्किऩ् ऱाय्ओर् कालैत् तूक्कि ये
  पुल्लै मुटिक्कुम् अणिकिऩ् ऱाय्ऎऩ् पुऩ्सॊल् मालै ये
  पुऩैन्दॆऩ् उळत्तिल् इरुक्कप् पुरिन्दाय् निऩ्पॊऱ् कालैये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 61. सातल् पिऱत्तल् ऎऩ्ऩुम् अवत्तैत् तविर्त्तुक् कालै ये
  तऩित्तुऩ् अरुळिऩ् अमुतम् पुकट्टिक् कॊटुत्ताय् मेलै ये
  ओतल् उणर्तल् उवत्तल् ऎऩक्कु निऩ्पॊऱ् पात मे
  उलक विटयक् काट्टिल् सॆल्ला तॆऩतु पोत मे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 62. अरुळुम् पॊरुळुम् पॆऱ्ऱेऩ् अटिय ऩाकि नाऩु मे
  अञ्सेऩ् मायै विऩैकट् कॊरुसिऱ् ऱळव तेऩु मे
  इरुळुम् निऱत्तुक् कूऱ्ऱैत् तुरत्ति अरुळ्सिऱ् सोति ये
  ऎऩ्ऱऩ् अकत्तुम् पुऱत्तुम् विळङ्कु किऩ्ऱ ताति ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 63. कामक् कटलैक् कटन्दु वॆकुळिक् कटलै नीन्दि ऩेऩ्
  कटिय मयक्कक् कटलैत् ताण्टि अटियै एन्दि ऩेऩ्
  सेमप् पॊतुविल् नटङ्कण् टॆऩतु सिऱुमै नीङ्कि ऩेऩ्
  सिऱ्ऱम् पलत्तु नटङ्कण् टुवन्दु मिकवुम् ओङ्कि ऩेऩ्.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 64. ताङ्कल् विटुतल् इरण्टुम् ऎऩक्कुस् समम तायिऱ् ऱे
  सकत्तिल् वऴङ्कुम् मायै वऴक्कुत् तविर्न्दु पोयिऱ् ऱे
  एङ्कल् सलित्तल् इरण्टुम् इऩ्ऱि इळैप्पु नीङ्कि ऩेऩ्
  ऎन्दाय् करुणै अमुतुण् टिऩ्पप् पॊरुप्पिल् ओङ्कि ऩेऩ्.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 65. उऱवु पकैऎऩ् ऱिरण्टुम् ऎऩक्किङ् कॊऩ्ऱ तायिऱ् ऱे
  ऒऩ्ऱॆऩ् ऱिरण्टॆऩ् ऱुळऱुम् पेतम् ओटिप् पोयिऱ् ऱे
  मऱवु निऩैवॆऩ् ऱॆऩ्ऩै वलित्त वलिप्पु नीङ्कि ऩेऩ्
  मऩ्ऱिल् परमा ऩन्द नटङ्कण् टिऩ्पम् ओङ्कि ऩेऩ्.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 66. उऩ्ऩैक्कण्टु कॊण्टेऩ् कण्ट वुटऩ्इङ् कॆऩ्ऩै ये
  उलक मॆल्लाम् कण्टु कॊण्ट उवप्पि तॆऩ्ऩै ये
  ऎऩ्ऩैक् कण्टु कॊण्ट कालत् तिऱैव निऩ्ऩै ये
  यारुम् कण्टु कॊण्टार् इल्लै याङ्क तॆऩ्ऩै ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 67. मलत्तिल् पुऴुत्त पुऴुवुम् निकर माट्टा नायि ऩेऩ्
  वळ्ळल् करुणै अमुतुण् टिऩ्प नाट्टाऩ् आयि ऩेऩ्
  कुलत्तिल् कुऱियिल् कुणत्तिल् पॆरुमै कॊळ्ळा नायि ऩेऩ्
  कोतिल् अमुतुण् टॆल्ला नलमुम् उळ्ळाऩ् आयि ऩेऩ्.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 68. कटैय नायिल् कटैय नाय्क्कुम् कटैयऩ् आयि ऩेऩ्
  करुणै अमुतुण् टिऩ्प नाट्टुक् कुटैयऩ् आयि ऩेऩ्
  विटयक् काट्टिल् ओटित् तिरिन्द वॆळ्ळै नायि ऩेऩ्
  विटैयाय् निऩक्कु मिकवुम् सॊन्दप् पिळ्ळै आयि ऩेऩ्.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 69. अयऩुम् मालुम् तेटित् तेटि अलन्दु पोयि ऩार्
  अन्दो इवऩ्मुऩ् सॆय्त तवम्या तॆऩ्प रायि ऩार्
  मयऩुम् करुत माट्टात् तवळ माटत् तुस्सि ये
  वयङ्कुम् अणैमेल् वैत्ताय् सिऱिय नायै मॆस्सि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 70. वल्लाय् उऩतु करुणै अमुतॆऩ् वाय्क्कु वन्द ते
  मलमुम् मायैक् कुलमुम् विऩैयुम् मुऴुतुम् वॆन्द ते
  ऎल्ला नलमुम् आऩ अतऩै उण्टु वन्द ते
  इऱवा तॆऩ्ऱुम् ओङ्कुम् वटिवम् ऎऩक्कु वन्द ते.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 71. सिऱ्ऱम् पलत्तिल् नटङ्कण् टवर्काऱ् पॊटिकॊळ् पुल्ल ते
  सिरुट्टि मुतल्ओर् ऐन्दु तॊऴिलुम् सॆय्य वल्ल ते
  पऱ्ऱम् पलत्तिल् वैत्तार् तम्मैप् पणियुम् पत्त रे
  परम पतत्तर् ऎऩ्ऱु पकर्वर् परम मुत्त रे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 72. सिरुट्टि मुतल्ओर् ऐन्दु तॊऴिलुम् सॆय्यॆऩ् ऱॆऩ्ऩै ये
  सॆल्वप् पिळ्ळै याक्कि वळर्क्किऩ् ऱाय्इ तॆऩ्ऩै ये
  तॆरुट्टित् तिरुप्पॊऱ् पतत्तैक् काट्टि अमुतम् ऊट्टि ये
  तिकऴ नटुवैत् ताय्सऩ् मार्क्क सङ्कम्कूट्टि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 73. अटियऩ्आक्किप् पिळ्ळैआक्कि नेयऩ्आक्कि ये
  अटिकळ्आक्किक् कॊण्टाय् ऎऩ्ऩै अवलम् नीक्कि ये
  पटियु ळोरुम् वाऩु ळोरुम् इतऩै नोक्कि ये
  पतियुम् ओर वारऩ् ऎऩ्पर् परिवु तेक्कि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 74. अण्णा ऎऩैयुम् पॊरुळॆऩ् ऱॆण्णि इरवुम् पकलु मे
  अकत्तुम् पुऱत्तुम् तिरिकिऩ् ऱाय्इव् वुलकॆऩ् पुकलु मे
  तण्णा रमुतम् मिकवुम् ऎऩक्कुत् तन्द तऩ्ऱि ये
  तऩिये इऩ्ऩुम् तरुकिऩ् ऱाय्ऎऩ् ऩऱिविऩ् ऒऩ्ऱि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 75. वेता कमत्तिऩ् अटियुम् नटुवुम् मुटियु मऱ्ऱु मे
  वॆट्ट वॆळिय ताकि विळङ्कक् कण्टेऩ् मुऱ्ऱु मे
  नाता सिऱिय नाय्क्कुम् कटैयेऩ् मुऱ्ऱुम् कण्ट ते
  नाऩो कण्टेऩ् ऎन्दाय् करुणै नाट्टम् कण्ट ते.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 76. पुऴुविल् पुऴुत्त पुऴुवुम् निकरप् पोता नायि ऩेऩ्
  पॊतुविल् नटिक्कुम् तलैव निऩक्के अटिमै आयि ऩेऩ्
  तऴुवऱ् करिय पॆरिय तुरियत् तम्पत् तेऱि ऩेऩ्
  तऩित्तप् पालोर् तवळ माटत् तिरुन्दु तेऱि ऩेऩ्.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 77. कटैयऩ् ऎऩतु कॊटिय कटिऩ नॆञ्सक् कल्लै ये
  कऩिय ताक्कित् तूक्किक् कॊण्टाय् तुरियत् तॆल्लै ये
  उटैयाय् तुरियत् तलत्तिऩ् मेल्निऩ् ऱोङ्कुन् तलत्ति ले
  उऩ्पाल् इरुक्क वैत्ताय् ऎऩ्ऩै उवन्दु वलत्ति ले.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 78. अऱिन्द नाळ्कळ् तॊटङ्कि इऱ्ऱैप् पकलिऩ् वरैयु मे
  अटियेऩ् पट्ट पाट्टै निऩैक्किल् कल्लुम् करैयु मे
  ऎऱिन्दप् पाटु मुऴुतुम् पॆरिय इऩ्प मायिऱ् ऱे
  ऎन्दाय् करुणै ऎऩक्कु मिकवुम् सॊन्द मायिऱ् ऱे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 79. पऩिरण् टाण्टु तॊटङ्किइऱ्ऱैप् पकलिऩ् वरैयु मे
  पटियिल् पट्ट पाट्टै निऩैक्किल् मलैयुम् करैयु मे
  तुऩिया तन्दप् पाटु मुऴुतुम् सुकम तायिऱ् ऱे
  तुरैये निऩ्मॆय् अरुळिङ् कॆऩक्कुस् सॊन्द मायिऱ् ऱे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 80. ईरा ऱाण्टु तॊटङ्किइऱ्ऱैप् पकलिऩ् वरैयु मे
  ऎळियेऩ् पट्ट पाट्टै निऩैक्किल् इरुम्पुम् करैयु मे
  एराय् अन्दप् पाटु मुऴुतुम् इऩ्प मायिऱ् ऱे
  इऱैवा निऩ्मॆय् अरुळिङ् कॆऩक्कुस् सॊन्द मायिऱ् ऱे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 81. पाट्टाल् उऩतु पतत्तै नाटिप् पाटुम् वाय रे
  पतिये इन्द उलकिल् ऎऩक्कु मिकवुम् नेय रे
  नाट्टार् ऎऩिऩुम् निऩ्ऩै उळत्तु नाट्टार् आयि लो
  नयवेऩ् सिऱितुम् नयत्तल् कयक्कुम् ऎट्टिक् कायि लो.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 82. सिऩ्ऩ वयतु तॊटङ्कि ऎऩ्ऩैक् काक्कुम् तॆय्व मे
  सिऱियेऩ् मयङ्कुम् तोऱुम् मयक्कम् तीर्क्कुम् तॆय्व मे
  ऎऩ्ऩै अवत्तैक् कटल्निऩ् ऱिङ्ङऩ् ऎटुत्त तॆय्व मे
  ऎल्ला नलमुम् तरुम्इऩ् ऩमुतम् कॊटुत्त तॆय्व मे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 83. अस्सम् तीर्त्तिङ् कॆऩ्ऩै आट्कॊण् टरुळुम् अमुत ऩे
  अटियेऩ् पिऴैकळ् अऩैत्तुम् पॊऱुत्तुळ् अमर्न्द अमुत ऩे
  इस्सै यावुम् मुटित्तुक् कॊटुत्तुळ् इलङ्कुम् कुरव ऩे
  ऎऩ्ऱुम् इऱवाक् कल्वि अटियेऱ् कीय्न्द कुरव ऩे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 84. उळ्ळुम् पुऱत्तुम् करुणै अमुतम् ऊट्टुम् अऩ्ऩै ये
  ओता तुणर उणरुम् उणर्वै उतवुम् अऩ्ऩै ये
  तॆळ्ळुम् करुणैस् सॆङ्कोल् सॆलुत्तस् सॆय्त अप्प ऩे
  सॆल्वप् पिळ्ळै याक्कि ऎऩ्ऩुळ् सेर्न्द अप्प ऩे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 85. इरवुम् पकलुम् ऎऩ्ऩैक् कात्तुळ् इरुक्कुम् इऱैव ऩे
  ऎल्ला उलकुम् पुकऴ ऎऩैमेल् एऱ्ऱुम् इऱैव ऩे
  करवु निऩैया तॆऩक्कु मॆय्म्मै काट्टुम् तुणैव ऩे
  कळित्तॆऩ् तऩैयुम् सऩ्मार्क् कत्तिल् नाट्टुम् तुणैव ऩे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 86. सऱ्ऱुम् वरुन्दप् पारा तॆऩ्ऩैत् ताङ्कुम् नेय ऩे
  ताऩ्नाऩ् ऎऩ्ऱु पिरित्तऱ् करिय तरत्तु नेय ऩे
  मुऱ्ऱुम् तऩतै ऎऩक्कुक् कॊटुत्तु मुयङ्कुम् नेय ऩे
  मुऩ्ऩे नाऩ्सॆय् तवत्तिल् ऎऩक्कुळ् मुळैत्त नेय ऩे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 87. नेया निऩ्ऩै निऩैक्क निऩैक्क नॆञ्सम् कळिक्कु ते
  नॆटिय विऴिकळ् इरण्टुम् इऩ्प नीर्तु ळिक्कु ते
  ओया तुऩतु पॆरुमै निऩैक्क उवकै नीटु ते
  उरैप्पार् ऎवर्ऎऩ् ऱुलकिल् पलरै ओटित् तेटु ते.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 88. पॊऩ्ऩे निऩ्ऩै उऩ्ऩ उटम्पु पुळकम् मूटु ते
  पॊतुवैक् काण उळ्ळे आसै पॊङ्कि आटु ते
  ऎऩ्ऩे पिऱर्तम् वरवु नोक्कक् कण्कळ् वॆतुम्पु ते
  ऎन्दाय् वरवै निऩैक्कक् कळिप्पुप् पॊङ्कित् ततुम्पु ते.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 89. मणिये निऩ्ऩैप् पॊतुविल् कण्ट मऩितर् तेव रे
  मऩितर् कण्णिऱ् पट्ट पुल्लुम् मरमुम् तेव रे
  अणिये निऩ्ऩैप् पाटुम् अटियर् तामो मूव रे
  अवरैक् कण्टार् अवरैक् कण्टार् अवर्कळ् मूव रे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 90. वाऴ्वे निऩतु नटङ्कण् टवरैस् सुत्तर् ऎऩ्प ऩो
  मलङ्कळ् मूऩ्ऱुम् तविर्त्त सुत्त मुत्तर् ऎऩ्प ऩो
  एऴ्वे तऩैयुम् नीक्कि वाऴुम् नित्तर् ऎऩ्प ऩो
  ऎल्लाम् सॆय्य वल्ल ञाऩ सित्तर् ऎऩ्प ऩो.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 91. सिवमे निऩ्ऩैप् पॊतुविल् कण्ट सॆल्वर् तम्मै ये
  तेवर् कण्टु कॊण्टु वणङ्कु किऩ्ऱार् इम्मै ये
  तवमे पुरिन्दु निऩ्ऩै उणर्न्द सान्द सित्त रे
  तकुम्ऐन् तॊऴिलुम् तामे इयऱ्ऱ वाय्न्द सित्त रे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 92. ऐव रालुम् निऩ्ऩै अऱितऱ् करुमै अरुमै ये
  आरे अऱिवर् मऱैयुम् अऱिया निऩतु पॆरुमै ये
  पॊय्व रात वाय्कॊण् टुऩ्ऩैप् पोऱ्ऱुम् अऩ्प रे
  पॊरुळे निऩ्ऩै अऱिवर् अवरे अऴिया इऩ्प रे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 93. ऎऩ्ऩैक् काट्टिऎऩ्ऩुळ् इलङ्कुम् निऩ्ऩैक् काट्टिये
  इऱङ्का निलैयिल् एऱ्ऱि ञाऩ अमुतम् ऊट्टि ये
  पॊऩ्ऩैक् काट्टिप् पॊऩ्ऩे निऩतु पुकऴैप् पाटि ये
  पुन्दि कळिक्क वैत्ताय् अऴिया तॆऩ्ऩै नाटि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 94. अण्ट कोटि अऩैत्तुम् काणुम् कण्कळ् ऎय्ति ये
  अऱिन्देऩ् अङ्कैक् कऩिपोल् अवऱ्ऱिल् उळ्ळ सॆय्ति ये
  पिण्ट कोटि मुऴुतुम्काणप् पॆऱ्ऱु निऩ्ऩै ये
  पेसिप् पेसि वियक्किऩ् ऱेऩ्इप् पिऱवि तऩ्ऩै ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 95. सिऱ्ऱम् पलत्तिऩ् नटऩम् काट्टिस् सिवत्तैक् काट्टि ये
  सिऱप्पाय् ऎल्लाम् वल्ल सित्तित् तिऱत्तैक् काट्टि ये
  कुऱ्ऱम् पलवुम् तीर्त्तॆऩ् तऩक्कोर् मुटियुम् सूट्टि ये
  कोवे नीयुम् ऎऩ्ऩुळ् कलन्दु कॊण्टाय् नाट्टि ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 96. सुत्त निलैयिऩ् नटुनिऩ् ऱॆङ्कुम् तोऩ्ऱुम् सोति ये
  तुरिय वॆळियैक् कटन्दप् पालुम् तुलङ्कुम् सोति ये
  सित्तर् उळत्तिल् सुटर्सॆय् तोङ्कुम् तॆय्वस् सोति ये
  सिऱ्ऱम् पलत्तिल् नटञ्सॆय् तॆऩक्कुळ् सिऱन्द सोति ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 97. अऩ्ऱे ऎऩ्ऩै अटियऩ्आक्कि आण्ट सोति ये
  अतऩ्पिऩ् पिळ्ळै आक्किअरुळ्इङ् कळित्त सोति ये
  नऩ्ऱे मीट्टुम् नेयऩ् आक्किनयन्द सोति ये
  नाऩुम् नीयुम् ऒऩ्ऱॆऩ् ऱुरैत्तुनल्कु सोति ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 98. नीये वलिन्दिङ् कॆऩ्ऩै आण्ट नीतिस् सोति ये
  निऩ्ऩैप् पाट ऎऩ्ऩै वळर्क्कुम् निमलस् सोति ये
  ताये ऎऩवन् तॆऩ्ऩैक् कात्त तरुमस् सोति ये
  तऩ्मै पिऱराल् अऱितऱ् करिय तलैमैस् सोति ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 99. साकाक् कल्विऎऩक्कुप् पयिऱ्ऱित् तन्द सोति ये
  तऩ्ऩेर् मुटिऒऩ् ऱॆऩतु मुटियिल् तरित्त सोति ये
  एकाक् करप्पॊऱ् पीटत्तॆऩ्ऩै एऱ्ऱु सोति ये
  ऎल्लाम् वल्ल सित्तिआट्सि ईय्न्द सोति ये.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 100. सोति ऎवैयुम् विळङ्क विळङ्कुम् सोतिये वाऴि ये
  तुरिय वॆळियिऩ् नटुनिऩ् ऱोङ्कुम् सोति वाऴि ये
  सूति लामॆय्स् सिऱ्ऱम् पलत्तुस् सोति वॆल्क वे
  तुलङ्कप् पॊऩ्ऩम् पलत्तिल् आटुम् सोति वॆल्क वे.
  ऎऩक्कुम् उऩक्कुम्
 • 101. सुत्त सिवसऩ् मार्क्क नीतिस् सोति पोऱ्ऱि ये
  सुकवाऴ् वळित्त सिऱ्ऱम् पलत्तुस् सोति पोऱ्ऱि ये
  सुत्त सुटर्प्पॊऱ् सपैयिल् आटुम् सोति पोऱ्ऱि ये
  सोति मुऴुतुम् विळङ्क विळङ्कुम् सोति पोऱ्ऱि ये.
 • 102. ऎऩक्कुम् उऩक्कुम् इसैन्द पॊरुत्तम् ऎऩ्ऩ पॊरुत्त मो
  इन्दप् पॊरुत्तम् उलकिल् पिऱरुक् कॆय्तुम् पॊरुत्त मो.

  • 336. उयिरुम् उटलुम् - स. मु. क.
  • 337. पॆरुकि - स. मु. क.
  • 338. तऩियऩ् - पि. इरा., स. मु. क.

மெய்யருள் வியப்பு // மெய்யருள் வியப்பு