திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thanith thirualangkal
taṉit tirualaṅkal
meyyaruL viyappu
meyyaruḷ viyappu
Sixth Thirumurai

111. n-enjsotu kiLaththal
neñsoṭu kiḷattal

  kaliththaazisai
  thirussiRRampalam
 • 1. atangkun-aaL illaa thamarnthaanaik kaaNaRkee
  thotangkun-aaL n-allathan Roo - n-enjsee
  thotangkun-aaL n-allathan Roo.
 • 2. vallavaa Rellaamum vallaanaik kaaNaRkee
  n-allan-aaL eNNiya n-aaL - n-enjsee
  n-allan-aaL eNNiya n-aaL.
 • 3. kaalang katantha katavuLaik kaaNaRkuk
  kaalang karuthuva theen - n-enjsee
  kaalang karuthuva theen.
 • 4. aalam amuthaakkum aNNalaik kaaNaRkuk
  kaalang karuthuva theen - n-enjsee
  kaalang karuthuva theen.
 • 5. thataiyaathum illaath thalaivanaik kaaNaRkee
  thataiyaathum illaikaN taay - n-enjsee
  thataiyaathum illaikaN taay.
 • 6. kaiyuL amuthaththai vaayuL amuthaakkap
  paiyuL292 unakkennai yoo - n-enjsee
  paiyuL unakkennai yoo.
 • 7. ennuyir n-aathanai yaankaN taNaithaRkee
  unnuva thennaikaN taay - n-enjsee
  unnuva thennaikaN taay.
 • 8. n-aanpeRRa selvaththai n-aanpaRRik koLLaRkee
  eenpaRRu vaayenpa thaar - n-enjsee
  eenpaRRu vaayenpa thaar.
 • 9. thaththuvaa thiithath thalaivanaik kaaNaRkuth
  thaththuva munnuva theen - n-enjsee
  thaththuva munnuva theen.
 • 10. okka amuthaththai uNtoom inissaRRum
  vikkal varaathukaN taay - n-enjsee
  vikkal varaathukaN taay.

  • 291. kaaNavee - pi. iraa., pathippu.

நெஞ்சொடு நேர்தல் // நெஞ்சொடு கிளத்தல்