திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
n-enjsotu kiLaththal
neñsoṭu kiḷattal
ampalavaaNar varukai
ampalavāṇar varukai
Sixth Thirumurai

112. meyyaruL viyappu
meyyaruḷ viyappu

  sinthu
  thirussiRRampalam
  pallavi
 • 1. enakkum unakkum isaintha poruththam enna poruththa moo
  inthap poruththam ulakil piRaruk keythum poruththa moo.
 • kaNNikaL
 • 2. thanakku n-ikaring killaa thuyarntha thampam onRa thee
  thaavip pookap pooka n-uulin tharaththil n-inRa thee
  kanakkath thikaippuR Rangkee n-aanum kalangki varuntha vee
  kalakkam n-iikkith thuukki vaiththaay n-ilaipo runtha vee.
  enakkum unakkum
 • 3. ingkoor malaiyin n-atuvil uyarntha thampam n-aNuka vee
  eeRip pookap pooka n-uulin izaipool n-uNuka vee
  angkee thikaiththu n-atungkum poothen n-atukkam n-iikki yee
  athanmeel uyarntha n-ilaiyil vaiththaay atimai aakki yee.
  enakkum unakkum
 • 4. iravil periya veLLam paravi engkum thayangka vee
  yaanum silarum patakil eeRi yeema yangka vee
  viravil thaniththang kennai orukal meettil eeRRi yee
  viNNil uyarntha maatath thirukka vithiththaay pooRRi yee.
  enakkum unakkum
 • 5. meelaip paaRsiva kangkai ennumoor thiirththam thannai yee
  meevip patiyil thavaRi n-iiril vizuntha ennai yee
  eelath thukilum utampum n-anaiyaa thetuththa theeon Roo
  etuththen karaththil poRpuuN aNintha iRaivan n-iiyan Roo.
  enakkum unakkum
 • 6. enna thutalum uyirum336 poruLum n-inna thalla voo
  enthaay ithanaip peRuka enan-aan inRu solla voo
  sinna vayathil ennai aaNta thiRaththai n-inaikku thee
  sinthai n-inaikkak kaN­r perukki337 utampai n-anaikku thee.
  enakkum unakkum
 • 7. appaa n-innai anRi engkum aNaippaar illai yee
  anthoo n-innai anRi engkum aruLvaar illai yee
  eppaa lavarkkum n-innai anRi iRaimai illai yee
  enakkum n-inmee lanRi ulakil issai illai yee.
  enakkum unakkum
 • 8. arasee unnai aNaikka enakkuL aasai pongku thee
  aNaippoom ennum uNmai yaalen aavi thangku thee
  viraiseer paatham pitikka enkai virainthu n-iiLu thee
  meevip pitiththuk koLLun- thooRum uvakai aaLu thee.
  enakkum unakkum
 • 9. thanien338 meeln-ii vaiththa thayavu thaaykkum illai yee
  thakumain- thozilum veeNtun- thooRum tharuthal vallai yee
  vinavum enakken uyiraip paarkka mikavum n-allai yee
  mikavum n-aansey kuRRam kuRiththu vituvaay allai yee.
  enakkum unakkum
 • 10. ennai aaNta vaNNam eNNil uLLam uruku thee
  ennai vizungki engkum inpa veLLam peruku thee
  unna unna manamum uyirum utampum inikku thee
  unnoo tennai veeRen ReNNil mikavum panikku thee.
  enakkum unakkum
 • 11. unpee raruLai n-inaikkun- thooRum utampu potikku thee
  uNtu pasithiirn- thaaRpool kaathal mikavum thatikku thee
  anpee amaiyum enRa periyar vaarththai pooyiR Ree
  anpoor aNuvum illaa enakking karuLal aayiR Ree.
  enakkum unakkum
 • 12. n-inaikka n-inaikkath thiththip penathu n-inaivil kotukku thee
  n-inpaal anRip piRarpaal sella n-enjsam n-atukku thee
  enaiththun poziththaat koNta n-innai annai enpa noo
  enthaay anpi leenn-in natikku munnai anpa noo.
  enakkum unakkum
 • 13. unnai maRakkil enthaay uyiren utampil vaazu moo
  unpaal anRip piRarpaal enRan uLLam suuzu moo
  ennaik kotukka vaangkik koNta thenna karuthi yoo
  enthaay n-innaik kotukka enpaal inRu varuthi yoo.
  enakkum unakkum
 • 14. n-etun-aaL muyanRum kaaNtaR kariya n-ilaiyaik kaatti yee
  n-iRainthen akaththum puRaththum suuznthaay oLiyai n-aatti yee
  n-atun-aa tiyan-in aruLuk kenmeel enna n-aatta moo
  n-aaykkuth thavisit tanain-in thanakking kithuvoor aatta moo.
  enakkum unakkum
 • 15. n-aakaa thipanum ayanum maalum n-aRumu Renna vee
  njaana amutham aLiththaay n-aanum uNtu thunna vee
  saakaakkalaiyai enakkup payiRRith thantha thayavai yee
  saaRRaR karithu n-inakken kotuppa theethum viyavai yee.
  enakkum unakkum
 • 16. yaathu karuthi ennai aaNta thaiya aiya voo
  yaanun atippoR RuNaikat kuvanthu thozumpu seyya voo
  oothu katavut kuuttam anaiththum atimai alla voo
  utaiyaay avarkkuL enaiyum oruvan enRu solla voo.
  enakkum unakkum
 • 17. thalaiyum kaalum thiriththu n-ookkith tharukki neenai yee
  thaangkith theriththa thayavai n-inaikkil urukku thuunai yee
  pulaiyum kolaiyum thavirntha n-eRiyil punithar mathikka vee
  pukuvith thaayai envaay thutippa theeththith thuthikka vee.
  enakkum unakkum
 • 18. thaayee enakkuth thayavu purintha tharuNath thanthai yee
  thaniyee n-innai n-inaikkak kiLarva thenathu sinthai yee
  n-aayeen eNNam anaiththum mutiththuk kotuththa paNpa nee
  n-aansey thavaththaal enakkuk kitaiththa n-alla n-aNpa nee.
  enakkum unakkum
 • 19. eeRaa n-ilaiyil virainthu virainthing kennai eeRRi yee
  iRangkaa thiRangkum patikaL muzuthum etuththaay pooRRi yee
  maaRaak karuNai enmeel vaikka vantha thennai yoo
  mathiyi leenn-in arutkus seytha thavanthaan munnai yoo.
  enakkum unakkum
 • 20. itamum valamum ithuven RaRiyaa thiruntha ennai yee
  ellaam aRivith tharuLsey karuNai ennai ennai yee
  n-atamum n-atanjsey itamum enakku n-anRu kaatti yee
  n-aayi neenai vaLarkkin Raayn-al lamutham uutti yee.
  enakkum unakkum
 • 21. vithuvum kathirum ithuven RaRiyum viLakkam inRi yee
  viziththu mayangki neenpaal periya karuNai onRi yee
  athuvum athuvum ithuven RenakkuL aRiyak kaatti yee
  atiya neenai vaLarkkin Raayn-al lamutham uutti yee.
  enakkum unakkum
 • 22. iruLum oLiyum vantha vakaiyai eNNi eNNi yee
  iravum pakalum mayangki neenai inithu n-aNNi yee
  aruLum poruLum kotuththu mayakkam n-iikkik kaatti yee
  anpaal ennai vaLarkkin Raayn-al lamutham uutti yee.
  enakkum unakkum
 • 23. aNtath thakaththum puRaththum unRan aaNai sellu thee
  avanee ellaam vallaan enRu maRaikaL sollu thee
  piNtath thakaththum puRaththum n-iRaintha periya soothi yee
  peeyeen aLavil viLangku kinRa thenna n-iithi yee.
  enakkum unakkum
 • 24. karuNaa n-ithin-in thannaik kaaNak kaNkaL thutikku thee
  kaaNpoom enRu n-inaikkun- thooRum utampu potikku thee
  aruLn-aa takanjsey pathangkaL paati aata viraiva thee
  aatum pothuvai n-inaikka n-inaikka n-enjsam karaiva thee.
  enakkum unakkum
 • 25. aruLaar soothi ennuL viLangka aLiththa kaalath thee
  atiyeen kuRaikaL yaavum thavirntha thintha njaalath thee
  poruLaay enaiyum n-inaikka vantha puthumai ennai yoo
  ponnen Raiya mathippa thuthavaath thurumpu thannai yoo.
  enakkum unakkum
 • 26. enakkuL n-iiyum unakkuL n-aanumirukkum thanmai yee
  inRu kaattik kalakkam thavirththuk kotuththaay n-anmai yee
  thanakkuL Lathuthan thalaivark kuLathen RaRinjar solva thee
  sariyen ReNNi enathu manathu kaLiththu velva thee.
  enakkum unakkum
 • 27. karuNaip pothuvil periya soothith tharuvil kaniththa thee
  kaniththa periya thaniththa kanien karuththuL iniththa thee
  tharuNath thuNtu makizvuR Reenam makizssi solla vee
  thaniththuk karaintha enathu karuththin tharaththa thalla vee.
  enakkum unakkum
 • 28. ennaa ruyirkkuth thuNaiva n-innai n-aanthu thikka vee
  enna thavanjsey theenmun ulaku Loorma thikka vee
  ponnaar puyanum ayanum piRarum porunthal ariya thee
  pulaiya neenuk kaLiththa karuNai mikavum periya thee.
  enakkum unakkum
 • 29. enkaN maNiyuL irukkum thalaiva n-innaik kaaNa vee
  enna thavanjsey theenmun ayanum ariyum n-aaNa vee
  punkaN oziththuth theLLaa ramutham pukatti ennai yee
  poruLaay eNNi vaLarkkin Raayn-ii enakkoor annai yee.
  enakkum unakkum
 • 30. aRivi leensey kuRRam anaiththum poRuththa thanRi yee
  amuthum aLiththaay yaarsey vaarkaL intha n-anRi yee
  seRivi laatha poRiyum manamum seRinthu n-iRka vee
  seythaay meelum theriththaay saakaak kalvi kaRka vee.
  enakkum unakkum
 • 31. orun-aa zikaiyil yooka n-ilaiyai uNarththi maalai yee
  yookap payanai muzuthum aLiththaay maRun-aaL kaalai yee
  thirun-aaL n-ilaiyum thiirththa n-ilaiyum theyva n-ilaiyu mee
  siRiyeen aRiyak kaattith theriththaay veethak kalaiyu mee.
  enakkum unakkum
 • 32. aNtap parappin thiRangkaL anaiththumaRiya veeNti yee
  aasaip patta thaRinthu theriththaay aRivaith thuuNti yee
  piNtath thuyirkaL poruththum vakaiyumpiNtam thannai yee
  piriyum vakaiyum piriyaa vakaiyumtheriththaay pinnai yee.
  enakkum unakkum
 • 33. veethaa kamangkaL pukanRa virivai onRon Raaka vee
  viLangka virainthu theriththaay payilum aasai pooka vee
  puuthaa thikaLaip poruththum pakuthip poruththam muRRu mee
  poymai n-iikkik kaaNak kaattith theriththaay maRRu mee.
  enakkum unakkum
 • 34. vaLLaal unnaip paatap paata vaayma Nakku thee
  vanjsa vinaikaL enaivit tootith thalaiva Nakku thee
  eLLaa thunathu pukazaik keetkas sevin-a yakku thee
  enthaay thayavai eNNun- thooRum uLamvi yakku thee.
  enakkum unakkum
 • 35. iRaivaa n-innaik kanavi leenum yaanma Rappa noo
  enthaay ulakath thavarkaL pooln-aan ini iRappa noo
  maRaivaa sakamum poruLum payanum mathikkum mathiyi lee
  vaaykkak karuNai purinthu vaiththaay uyarntha pathiyi lee.
  enakkum unakkum
 • 36. thalaivaa enakkuk karuNai amutham tharaith thalaththi lee
  thavamsey theenath thavamum unRan aruLva laththi lee
  alaivaa rithiyil thurumpu poola ayanum maalu mee
  alaiya enakkee aLikkin Raayn-ii meelum meelu mee.
  enakkum unakkum
 • 37. utaiyaay enakkup purintha thayavai unna unna vee
  utampu puurik kinRa thoLirpon malaiya thenna vee
  thataiyaa thiniuL muula malaththin thataiyum pooyiR Ree
  samaya vikaRpam ellaam n-iingkis samama thaayiR Ree.
  enakkum unakkum
 • 38. mayangkun- thooRum uLLum puRaththum mayakkam n-iikki yee
  makizvik kinRaay orukaal uunRi orukaal thuukki yee
  uyangku malangkaL ainthum pasaiyaR Rozinthu ventha thee
  unpee rarutpoR soothi vaaykkun- tharuNam vantha thee.
  enakkum unakkum
 • 39. enakkum n-innaip poola n-uthaRkaN iinthumathanai yee
  erippith thaaypin ezuppik kotuththaay aruva mathanai yee
  sinakkung kuuRRai uthaippith thoziththus sithaivu maaRRi yee
  theevar kaRpam palavum kaaNas seythaay pooRRi yee.
  enakkum unakkum
 • 40. kaLLam aRiyeen n-innaal kaNta kaatsi onRu mee
  karuththil uLathu veeRoor vitayam kaaNeen enRu mee
  uLLa thuraikkin Reenn-in atimeel aaNai munnai yee
  uLLee viLangkik kaaNkin Raaykking koLippa thennai yee.
  enakkum unakkum
 • 41. ennai atimai koNtaay n-aanum n-inakku n-alla noo
  ellaam valla thalaiva n-inakku n-allan alla noo
  munnai vinaikaL anaiththum n-iikki amutham uutti yee
  muuvark kariya n-ilaiyil vaiththaay ennai n-aatti yee.
  enakkum unakkum
 • 42. soothi malaiyil kaNteen n-innaik kaNka Likka vee
  thuyththeen amutham akaththum puRaththum parima Likka vee
  oothi uNarthaR kariya periya uNarvai n-aNNi yee
  oothaa thanaiththumuNarkinReenn-in aruLai eNNi yee.
  enakkum unakkum
 • 43. eezu n-ilaikaL oongkum theyva maatam onRi lee
  eeRRik kaLikka vaiththaay athanmeel ilangku kunRi lee
  vaazum parisu kavikkum kutaiyum mathikkum thuusu mee
  makiznthu kotuththup pinnum kotuththaay maNippoR kaasu mee.
  enakkum unakkum
 • 44. intha ulakil uLLaar palarum mikavum n-anmai yee
  enpaal seyya vaiththaay ithun-in aruLin thanmai yee
  antha ulakil uLLaar palarum ennai n-ookki yee
  appaa vaazi enavum purinthaay atimai yaakki yee.
  enakkum unakkum
 • 45. aziyaak karuNai amutha vativin oongkum soothi yee
  arasee enakkuL viLangkum aathi yaama naathi yee
  oziyaath thuyarai oziththa periya karuNai yaaLa nee
  onRaay onRil upaya maaki oLirum thaaLa nee.
  enakkum unakkum
 • 46. paalum theenum kalantha thenna ennuL inikka vee
  parama njaana amutham aLikkin Raaytha nikka vee
  eelum uyirkaL ellaam n-inakkup pothuva thenpa ree
  inRu n-ookki oora vaaran enpar anpa ree.
  enakkum unakkum
 • 47. aiyaa n-aansey pizaikaL eezu katalil periya thee
  anaiththum poRuththa thayavu piRaruk kariya thariya thee
  meyyaa n-iisey uthavi orukaim maaRu veeNtu mee
  veeNtaa thenna aRinthum enakkuL aasai thuuNtu mee.
  enakkum unakkum
 • 48. puutha veLiyin n-atamum pakuthi veLiyin aatta mum
  pooka veLiyil kuuththum yooka veLiyuL aatta mum
  n-aatha veLiyil kunippum parama n-aatha n-atamu mee
  n-anRu kaattik kotuththaay enRum n-aliyaath thitamu mee.
  enakkum unakkum
 • 49. ettum iraNtumithuen Renakkus suttik kaatti yee
  ettaa n-ilaiyil irukkap purinthaay ittuk kuutti yee
  thutta vinaiyaith thiirththu njaanas sutaruL LeeRRi yee
  thuuNtaa thenRum viLangka vaiththaay uNmai saaRRi yee.
  enakkum unakkum
 • 50. aruLaam periya veLikkuL soothi vativa naaki yee
  arasu seluththum thaniththa thalaimaip parama yooki yee
  poruLaay enaiyum uLangkoN taLiththa punitha n-aatha nee
  pooRRu n-aatha mutivil n-atanjsey kamala paatha nee.
  enakkum unakkum
 • 51. uruvum aruvum upaya n-ilaiyum utaiya n-iththa nee
  uyiruL n-iRaintha thalaiva ellaam valla siththa nee
  maruvum thuriya varaiyuL n-iRainthu vayangkum parama mee
  manRil paramaa nantha n-atanjsey kinRa pirama mee.
  enakkum unakkum
 • 52. annee ennai aaNta thalaiva atiyan uLLa mee
  amarntha thuNaiva enakkuk kitaiththa amutha veLLa mee
  ponnee ponnil polinthu n-iRaintha punitha vaana mee
  punitha vaanath thuLLee viLangkum puuraNa njaana mee.
  enakkum unakkum
 • 53. samayath theyvam palavum siRiya thurumpa thenna vee
  saaRRap pukinum saalaararuLin perumai unna vee
  amaiyum aNtap pakuthi palavum aNuvin potiyi lee
  ananthath thonRen Ruraiththunj saalaa n-inpon natiyi lee.
  enakkum unakkum
 • 54. appaa n-innai ataintha ennai oppaar yaava ree
  aaRaa RakanRa n-ilaiyai atainthaan enpar theeva ree
  ippaa raathi puutham atangkung kaalum n-innai yee
  eeththik kaLiththu vaazveen ithaRkum aiya mennai yee.
  enakkum unakkum
 • 55. ennai maRaiththa maRaippai n-iikki ennaik kaatti yee
  iRaiva n-inaiyum kaatti vaLarththaay amutham uutti yee
  munnai maRaikkum ettaa n-inathu perumai thannai yee
  munni makiznthu paatap purinthaay atimai ennai yee.
  enakkum unakkum
 • 56. eNNun- thooRum eNNun- thooRum ennuL inikku thee
  iRaiva n-innaip paata n-aavil amutham sanikku thee
  kaNNum karuththum n-inpaal anRip piRarpaal sellu moo
  kaNteen unnai inimeel ennai maayai vellu moo.
  enakkum unakkum
 • 57. vinthoo n-aatha veLiyum katanthu meelum n-iiLu thee
  meelai veLiyum katanthun atiyar aaNai aaLu thee
  anthoo unathu perumai siRithum aRivaar illai yee
  aRinthaal uruki inpa vativam aavar ollai yee.
  enakkum unakkum
 • 58. iRukap pitiththuk koNteen pathaththai inin-aan vituva noo
  enthaay paatham pitiththa kaiyaal veeRu thotuva noo
  kuRukap payanthu kuuRRum ootik kulainthu pooyiR Ree
  koovee unRan arutsiR soothi enna thaayiR Ree.
  enakkum unakkum
 • 59. kaaykkum paruvam thannaip pazuththa paruvam aakki yee
  kanaka sapaiyil n-atikkin Raayoor kaalaith thuukki yee
  n-aaykkuth thavisit torupon mutiyum n-anRu suutti yee
  n-atta n-atuvee vaiththaay karuNai amutham uutti yee.
  enakkum unakkum
 • 60. kallai n-ookkik kaninthu pazuththa kaniya thaakki yee
  kanaka sapaiyil n-atikkin Raayoor kaalaith thuukki yee
  pullai mutikkum aNikin Raayen punsol maalai yee
  punainthen uLaththil irukkap purinthaay n-inpoR kaalaiyee.
  enakkum unakkum
 • 61. saathal piRaththal ennum avaththaith thavirththuk kaalai yee
  thaniththun aruLin amutham pukattik kotuththaay meelai yee
  oothal uNarthal uvaththal enakku n-inpoR paatha mee
  ulaka vitayak kaattil sellaa thenathu pootha mee.
  enakkum unakkum
 • 62. aruLum poruLum peRReen atiya naaki n-aanu mee
  anjseen maayai vinaikat korusiR RaLava theenu mee
  iruLum n-iRaththuk kuuRRaith thuraththi aruLsiR soothi yee
  enRan akaththum puRaththum viLangku kinRa thaathi yee.
  enakkum unakkum
 • 63. kaamak katalaik katanthu vekuLik katalai n-iinthi neen
  katiya mayakkak katalaith thaaNti atiyai eenthi neen
  seemap pothuvil n-atangkaN tenathu siRumai n-iingki neen
  siRRam palaththu n-atangkaN tuvanthu mikavum oongki neen.
  enakkum unakkum
 • 64. thaangkal vituthal iraNtum enakkus samama thaayiR Ree
  sakaththil vazangkum maayai vazakkuth thavirnthu pooyiR Ree
  eengkal saliththal iraNtum inRi iLaippu n-iingki neen
  enthaay karuNai amuthuN tinpap poruppil oongki neen.
  enakkum unakkum
 • 65. uRavu pakaien RiraNtum enakking konRa thaayiR Ree
  onRen RiraNten RuLaRum peetham ootip pooyiR Ree
  maRavu n-inaiven Rennai valiththa valippu n-iingki neen
  manRil paramaa nantha n-atangkaN tinpam oongki neen.
  enakkum unakkum
 • 66. unnaikkaNtu koNteen kaNta vutaning kennai yee
  ulaka mellaam kaNtu koNta uvappi thennai yee
  ennaik kaNtu koNta kaalath thiRaiva n-innai yee
  yaarum kaNtu koNtaar illai yaangka thennai yee.
  enakkum unakkum
 • 67. malaththil puzuththa puzuvum n-ikara maattaa n-aayi neen
  vaLLal karuNai amuthuN tinpa n-aattaan aayi neen
  kulaththil kuRiyil kuNaththil perumai koLLaa n-aayi neen
  koothil amuthuN tellaa n-alamum uLLaan aayi neen.
  enakkum unakkum
 • 68. kataiya n-aayil kataiya n-aaykkum kataiyan aayi neen
  karuNai amuthuN tinpa n-aattuk kutaiyan aayi neen
  vitayak kaattil ootith thirintha veLLai n-aayi neen
  vitaiyaay n-inakku mikavum sonthap piLLai aayi neen.
  enakkum unakkum
 • 69. ayanum maalum theetith theeti alanthu pooyi naar
  anthoo ivanmun seytha thavamyaa thenpa raayi naar
  mayanum karutha maattaath thavaLa maatath thussi yee
  vayangkum aNaimeel vaiththaay siRiya n-aayai messi yee.
  enakkum unakkum
 • 70. vallaay unathu karuNai amuthen vaaykku vantha thee
  malamum maayaik kulamum vinaiyum muzuthum ventha thee
  ellaa n-alamum aana athanai uNtu vantha thee
  iRavaa thenRum oongkum vativam enakku vantha thee.
  enakkum unakkum
 • 71. siRRam palaththil n-atangkaN tavarkaaR potikoL pulla thee
  sirutti muthaloor ainthu thozilum seyya valla thee
  paRRam palaththil vaiththaar thammaip paNiyum paththa ree
  parama pathaththar enRu pakarvar parama muththa ree.
  enakkum unakkum
 • 72. sirutti muthaloor ainthu thozilum seyyen Rennai yee
  selvap piLLai yaakki vaLarkkin Raayi thennai yee
  theruttith thiruppoR pathaththaik kaatti amutham uutti yee
  thikaza n-atuvaith thaaysan maarkka sangkamkuutti yee.
  enakkum unakkum
 • 73. atiyanaakkip piLLaiaakki n-eeyanaakki yee
  atikaLaakkik koNtaay ennai avalam n-iikki yee
  patiyu Loorum vaanu Loorum ithanai n-ookki yee
  pathiyum oora vaaran enpar parivu theekki yee.
  enakkum unakkum
 • 74. aNNaa enaiyum poruLen ReNNi iravum pakalu mee
  akaththum puRaththum thirikin Raayiv vulaken pukalu mee
  thaNNaa ramutham mikavum enakkuth thantha thanRi yee
  thaniyee innum tharukin Raayen naRivin onRi yee.
  enakkum unakkum
 • 75. veethaa kamaththin atiyum n-atuvum mutiyu maRRu mee
  vetta veLiya thaaki viLangkak kaNteen muRRu mee
  n-aathaa siRiya n-aaykkum kataiyeen muRRum kaNta thee
  n-aanoo kaNteen enthaay karuNai n-aattam kaNta thee.
  enakkum unakkum
 • 76. puzuvil puzuththa puzuvum n-ikarap poothaa n-aayi neen
  pothuvil n-atikkum thalaiva n-inakkee atimai aayi neen
  thazuvaR kariya periya thuriyath thampath theeRi neen
  thaniththap paaloor thavaLa maatath thirunthu theeRi neen.
  enakkum unakkum
 • 77. kataiyan enathu kotiya katina n-enjsak kallai yee
  kaniya thaakkith thuukkik koNtaay thuriyath thellai yee
  utaiyaay thuriyath thalaththin meeln-in Roongkun- thalaththi lee
  unpaal irukka vaiththaay ennai uvanthu valaththi lee.
  enakkum unakkum
 • 78. aRintha n-aaLkaL thotangki iRRaip pakalin varaiyu mee
  atiyeen patta paattai n-inaikkil kallum karaiyu mee
  eRinthap paatu muzuthum periya inpa maayiR Ree
  enthaay karuNai enakku mikavum sontha maayiR Ree.
  enakkum unakkum
 • 79. paniraN taaNtu thotangkiiRRaip pakalin varaiyu mee
  patiyil patta paattai n-inaikkil malaiyum karaiyu mee
  thuniyaa thanthap paatu muzuthum sukama thaayiR Ree
  thuraiyee n-inmey aruLing kenakkus sontha maayiR Ree.
  enakkum unakkum
 • 80. iiraa RaaNtu thotangkiiRRaip pakalin varaiyu mee
  eLiyeen patta paattai n-inaikkil irumpum karaiyu mee
  eeraay anthap paatu muzuthum inpa maayiR Ree
  iRaivaa n-inmey aruLing kenakkus sontha maayiR Ree.
  enakkum unakkum
 • 81. paattaal unathu pathaththai n-aatip paatum vaaya ree
  pathiyee intha ulakil enakku mikavum n-eeya ree
  n-aattaar eninum n-innai uLaththu n-aattaar aayi loo
  n-ayaveen siRithum n-ayaththal kayakkum ettik kaayi loo.
  enakkum unakkum
 • 82. sinna vayathu thotangki ennaik kaakkum theyva mee
  siRiyeen mayangkum thooRum mayakkam thiirkkum theyva mee
  ennai avaththaik kataln-in Ringngan etuththa theyva mee
  ellaa n-alamum tharumin namutham kotuththa theyva mee.
  enakkum unakkum
 • 83. assam thiirththing kennai aatkoN taruLum amutha nee
  atiyeen pizaikaL anaiththum poRuththuL amarntha amutha nee
  issai yaavum mutiththuk kotuththuL ilangkum kurava nee
  enRum iRavaak kalvi atiyeeR kiiyntha kurava nee.
  enakkum unakkum
 • 84. uLLum puRaththum karuNai amutham uuttum annai yee
  oothaa thuNara uNarum uNarvai uthavum annai yee
  theLLum karuNais sengkool seluththas seytha appa nee
  selvap piLLai yaakki ennuL seerntha appa nee.
  enakkum unakkum
 • 85. iravum pakalum ennaik kaaththuL irukkum iRaiva nee
  ellaa ulakum pukaza enaimeel eeRRum iRaiva nee
  karavu n-inaiyaa thenakku meymmai kaattum thuNaiva nee
  kaLiththen thanaiyum sanmaark kaththil n-aattum thuNaiva nee.
  enakkum unakkum
 • 86. saRRum varunthap paaraa thennaith thaangkum n-eeya nee
  thaann-aan enRu piriththaR kariya tharaththu n-eeya nee
  muRRum thanathai enakkuk kotuththu muyangkum n-eeya nee
  munnee n-aansey thavaththil enakkuL muLaiththa n-eeya nee.
  enakkum unakkum
 • 87. n-eeyaa n-innai n-inaikka n-inaikka n-enjsam kaLikku thee
  n-etiya vizikaL iraNtum inpa n-iirthu Likku thee
  ooyaa thunathu perumai n-inaikka uvakai n-iitu thee
  uraippaar evaren Rulakil palarai ootith theetu thee.
  enakkum unakkum
 • 88. ponnee n-innai unna utampu puLakam muutu thee
  pothuvaik kaaNa uLLee aasai pongki aatu thee
  ennee piRartham varavu n-ookkak kaNkaL vethumpu thee
  enthaay varavai n-inaikkak kaLippup pongkith thathumpu thee.
  enakkum unakkum
 • 89. maNiyee n-innaip pothuvil kaNta manithar theeva ree
  manithar kaNNiR patta pullum maramum theeva ree
  aNiyee n-innaip paatum atiyar thaamoo muuva ree
  avaraik kaNtaar avaraik kaNtaar avarkaL muuva ree.
  enakkum unakkum
 • 90. vaazvee n-inathu n-atangkaN tavarais suththar enpa noo
  malangkaL muunRum thavirththa suththa muththar enpa noo
  eezvee thanaiyum n-iikki vaazum n-iththar enpa noo
  ellaam seyya valla njaana siththar enpa noo.
  enakkum unakkum
 • 91. sivamee n-innaip pothuvil kaNta selvar thammai yee
  theevar kaNtu koNtu vaNangku kinRaar immai yee
  thavamee purinthu n-innai uNarntha saantha siththa ree
  thakumain- thozilum thaamee iyaRRa vaayntha siththa ree.
  enakkum unakkum
 • 92. aiva raalum n-innai aRithaR karumai arumai yee
  aaree aRivar maRaiyum aRiyaa n-inathu perumai yee
  poyva raatha vaaykoN tunnaip pooRRum anpa ree
  poruLee n-innai aRivar avaree aziyaa inpa ree.
  enakkum unakkum
 • 93. ennaik kaattiennuL ilangkum n-innaik kaattiyee
  iRangkaa n-ilaiyil eeRRi njaana amutham uutti yee
  ponnaik kaattip ponnee n-inathu pukazaip paati yee
  punthi kaLikka vaiththaay aziyaa thennai n-aati yee.
  enakkum unakkum
 • 94. aNta kooti anaiththum kaaNum kaNkaL eythi yee
  aRintheen angkaik kanipool avaRRil uLLa seythi yee
  piNta kooti muzuthumkaaNap peRRu n-innai yee
  peesip peesi viyakkin Reenip piRavi thannai yee.
  enakkum unakkum
 • 95. siRRam palaththin n-atanam kaattis sivaththaik kaatti yee
  siRappaay ellaam valla siththith thiRaththaik kaatti yee
  kuRRam palavum thiirththen thanakkoor mutiyum suutti yee
  koovee n-iiyum ennuL kalanthu koNtaay n-aatti yee.
  enakkum unakkum
 • 96. suththa n-ilaiyin n-atun-in Rengkum thoonRum soothi yee
  thuriya veLiyaik katanthap paalum thulangkum soothi yee
  siththar uLaththil sutarsey thoongkum theyvas soothi yee
  siRRam palaththil n-atanjsey thenakkuL siRantha soothi yee.
  enakkum unakkum
 • 97. anRee ennai atiyanaakki aaNta soothi yee
  athanpin piLLai aakkiaruLing kaLiththa soothi yee
  n-anRee miittum n-eeyan aakkin-ayantha soothi yee
  n-aanum n-iiyum onRen Ruraiththun-alku soothi yee.
  enakkum unakkum
 • 98. n-iiyee valinthing kennai aaNta n-iithis soothi yee
  n-innaip paata ennai vaLarkkum n-imalas soothi yee
  thaayee enavan- thennaik kaaththa tharumas soothi yee
  thanmai piRaraal aRithaR kariya thalaimais soothi yee.
  enakkum unakkum
 • 99. saakaak kalvienakkup payiRRith thantha soothi yee
  thanneer mution Renathu mutiyil thariththa soothi yee
  eekaak karappoR piitaththennai eeRRu soothi yee
  ellaam valla siththiaatsi iiyntha soothi yee.
  enakkum unakkum
 • 100. soothi evaiyum viLangka viLangkum soothiyee vaazi yee
  thuriya veLiyin n-atun-in Roongkum soothi vaazi yee
  suuthi laameys siRRam palaththus soothi velka vee
  thulangkap ponnam palaththil aatum soothi velka vee.
  enakkum unakkum
 • 101. suththa sivasan maarkka n-iithis soothi pooRRi yee
  sukavaaz vaLiththa siRRam palaththus soothi pooRRi yee
  suththa sutarppoR sapaiyil aatum soothi pooRRi yee
  soothi muzuthum viLangka viLangkum soothi pooRRi yee.
 • 102. enakkum unakkum isaintha poruththam enna poruththa moo
  inthap poruththam ulakil piRaruk keythum poruththa moo.

  • 336. uyirum utalum - sa. mu. ka.
  • 337. peruki - sa. mu. ka.
  • 338. thaniyan - pi. iraa., sa. mu. ka.

மெய்யருள் வியப்பு // மெய்யருள் வியப்பு