திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ജോതിയുള്‍ ജോതി
jōtiyuḷ jōti
ഇതു നല്‍ല തരുണം
itu nalla taruṇam
Sixth Thirumurai

120. അഞ്ചാതേ നെഞ്ചേ
añsātē neñsē

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
  പല്‍ലവി
 • 1. അഞ്ചാ തേ നെഞ്ചേ അഞ്ചാ തേ
  അഞ്ചാ തേ നെഞ്ചേ അഞ്ചാ തേ.
 • 2. വഞ്ചമി ലാര്‍നാം293 വരുന്തിടില്‍ അപ്പോതേ
  അഞ്ചലെന്‍ പാര്‍ഇതോ അംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 3. തുയ്യര്‍ അരുട്പെരുഞ് ജോതിയാര്‍ നംമുടൈ
  അയ്യര്‍ ഇതോതിരു വംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 4. മണ്‍ണില്‍ നമൈയാണ്‍ട വള്‍ളലാര്‍ നംമുടൈ
  അണ്‍ണല്‍ ഇതോതിരു വംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 5. ഇപ്പുവി യില്‍നംമൈ ഏന്‍റുകൊണ്‍ ടാണ്‍ടനം
  അപ്പര്‍ ഇതോതിരു വംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 6. ചിത്തര്‍ എലാംവല്‍ല തേവര്‍ നമൈയാണ്‍ട
  അത്തര്‍ ഇതോതിരു വംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 7. ചോതി അരുട്പെരുഞ് ചോതിയാര്‍ നംമുടൈ
  ആതി ഇതോതിരു വംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 8. താണ്‍ടവ നാര്‍എന്‍നൈത് താന്‍തടുത് താട്കൊണ്‍ട
  ആണ്‍ടവ നാര്‍ഇതോ അംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 9. വന്‍പര്‍ മനത്തൈ മതിയാ തവര്‍നമ
  തന്‍പര്‍ ഇതോതിരു വംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 10. തെരുളുടൈ യാര്‍എലാഞ് ചെയ്യവല്‍ ലാര്‍തിരു
  അരുളുടൈ യാര്‍ഇതോ അംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 11. നംമൈ ആട്കൊള്‍ള നടംപുരി വാര്‍നമ
  തംമൈ യിനോടിതോ അംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 12. തന്‍നൈഒപ് പാര്‍ചിറ് ചപൈനടഞ് ചെയ്കിന്‍റാര്‍
  അന്‍നൈഒപ് പാര്‍ഇതോ അംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 13. പാടുകിന്‍ റാര്‍ക്കരുട് പണ്‍പിനര്‍ ഞാനക്കൂത്
  താടുകിന്‍ റാര്‍ഇതോ അംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 14. കാതരിപ് പാര്‍കട്കുക് കാട്ടിക് കൊടാര്‍നംമൈ
  ആതരിപ് പാര്‍ഇതോ അംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 15. നീളവല്‍ ലാര്‍ക്കുമേല്‍ നീളവല്‍ലാര്‍ നംമൈ
  ആളവല്‍ ലാര്‍ഇതോ അംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 16. ഇന്‍പുടൈ യാര്‍നം ഇതയത് തമര്‍ന്തപേ
  രന്‍പുടൈ യാര്‍ഇതോ അംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 17. ഉപയ പതത്തൈനം ഉച്ചിമേറ് ചൂട്ടിയ
  അപയര്‍ ഇതോതിരു വംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 18. വേണ്‍ടുകൊണ്‍ ടാര്‍എന്‍നൈ മേല്‍നിലൈക് കേറ്റിയേ
  ആണ്‍ടുകൊണ്‍ ടാര്‍ഇതോ അംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 19. എച്ചംപെ റേല്‍മക നേഎന്‍റെന്‍ നുള്‍ഉറ്റ
  അച്ചം തവിര്‍ത്തവര്‍ അംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 20. നമുതന്‍ മുതറ്പല നന്‍മൈയു മാംഞാന
  അമുതര്‍ ഇതോതിരു വംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 21. ചെടികള്‍ തവിര്‍ത്തരുട് ചെല്‍വ മളിക്കിന്‍റ
  അടികള്‍ ഇതോതിരു വംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 22. വിരചുല കെല്‍ലാം വിരിത്തൈന്‍ തൊഴില്‍തരും
  അരചുടൈ യാര്‍ഇതോ അംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍ അഞ്ചാ തേ
 • 23. ചെറിവുടൈ യാര്‍ഉളത് തേനടഞ് ചെയ്കിന്‍റ
  അറിവുരു വാര്‍ഇതോ അംപലത് തിരുക്കിന്‍റാര്‍
 • 24. അഞ്ചാ തേ നെഞ്ചേ അഞ്ചാ തേ
  അഞ്ചാ തേ നെഞ്ചേ അഞ്ചാ തേ

  • 293. വഞ്ചമിലാ നാം - മുതറ്പതിപ്പു., പൊ. ചു. പി. ഇരാ. പതിപ്പു.

அஞ்சாதே நெஞ்சே // அஞ்சாதே நெஞ்சே