திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചിവചിവ ജോതി
sivasiva jōti
അഞ്ചാതേ നെഞ്ചേ
añsātē neñsē
Sixth Thirumurai

119. ജോതിയുള്‍ ജോതി
jōtiyuḷ jōti

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
  പല്‍ലവി
 • 1. ജോതിയുള്‍ ജോതിയുള്‍ ജോതി - ചുത്ത
  ജോതി ചിവജോതി ജോതിയുള്‍ ജോതി
  ജോതിയുള്‍ ജോതിയുള്‍ ജോതി.
 • കണ്‍ണികള്‍
 • 2. ചിവമേ പൊരുളെന്‍റു തേറ്റി - എന്‍നൈച്
  ചിവവെളിക് കേറും ചികരത്തില്‍ ഏറ്റിച്
  ചിവമാക്കിക് കൊണ്‍ടതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 3. വിത്തെല്‍ലാം ഒന്‍റെന്‍റു നാട്ടി - അതില്‍
  വിളൈവു പലപല വേറെന്‍റു കാട്ടിച്
  ചിത്തെല്‍ലാം തന്തതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 4. ചൊല്‍വന്ത അന്തങ്കള്‍ ആറും - ഒരു
  ചൊല്‍ലാലേ ആമെന്‍റച് ചൊല്‍ലാലേ വീറും
  ചെല്‍വം കൊടുത്തതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 5. തങ്കോല്‍ അളവെനക് കോതിച് - ചുത്ത
  ചമരച ചത്തിയ ചന്‍മാര്‍ക്ക നീതിച്
  ചെങ്കോല്‍ അളിത്തതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 6. ആപത്തൈ നീക്കി വളര്‍ത്തേ - ചറ്റും
  അചൈയാമല്‍ അവിയാമല്‍ അടിയേന്‍ ഉളത്തേ
  തീപത്തൈ വൈത്തതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 7. മെയ്യൊന്‍റു ചന്‍മാര്‍ക്ക മേതാന്‍ - എന്‍റും
  വിളങ്കപ് പടൈപ്പാതി മെയ്ത്തൊഴില്‍ നീതാന്‍
  ചെയ്യെന്‍റു തന്തതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 8. എന്‍പാല്‍ വരുപവര്‍ക് കിന്‍റേ - അരുള്‍
  ഈകിന്‍റേന്‍ ഈകിന്‍റേന്‍ ഈകിന്‍റേന്‍ എന്‍റേ
  തെന്‍പാല്‍ ഇരുന്തതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 9. തുരിയത് തലമൂന്‍റിന്‍ മേലേ - ചുത്ത
  തുരിയപ് പതിയില്‍ അതുഅത നാലേ
  തെരിയത് തെരിവതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 10. പരൈതൂക്കിക് കാട്ടിയ കാലേ - ആതി
  പരൈഇവര്‍ക് കപ്പാല്‍അപ് പാല്‍എന്‍റു മേലേ
  തിരൈതൂക്കിക് കാട്ടുതല്‍ പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 11. തറ്പര മേവടി വാകി - അതു
  തന്‍നൈക് കടന്തു തനിഉരു വാകിച്
  ചിറ്പരത് തുള്‍ളതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 12. നവവെളി നാല്‍വകൈ യാതി - ഒരു
  നടുവെളിക് കുള്‍ളേ നടത്തിയ നീതിച്
  ചിവവെളി യാംഇതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 13. മേരുവെറ് പുച്ചിയിന്‍ പാലേ - നിന്‍റു
  വിളങ്കുമോര്‍ തംപത്തിന്‍ മേലുക്കു മേലേ
  ചേരുമോര്‍ മേടൈമേല്‍ പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 14. ആരണ വീതിക് കടൈയും - ചുത്ത
  ആകമ വീതികള്‍ അന്തക് കടൈയും
  ചേര നടുക്കടൈ പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 15. പാടല്‍ മറൈകളോര്‍ കോടി - അരുട്
  പാത ഉരുവ ചൊരൂപങ്കള്‍ പാടി
  തേട ഇരുന്തതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 16. നീടു ചിവാകമങ് കോടി - അരുള്‍
  നേരുറപ് പാടിയും ആടിയും ഓടിത്
  തേട ഇരുന്തതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 17. പത്തി നെറിയില്‍ ചെഴിത്തേ - അന്‍പില്‍
  പാടുമെയ് യന്‍പര്‍ പതിയില്‍ പഴുത്തേ
  തിത്തിത് തിരുപ്പതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 18. പിത്താടു മായൈക്കു മേലേ - ചുത്തപ്
  പിരമ വെളിയിനില്‍ പേരരു ളാലേ
  ചിത്താടു കിന്‍റതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 19. തരുനെറി എല്‍ലാംഉള്‍ വാങ്കും - ചുത്ത
  ചന്‍മാര്‍ക്കം എന്‍റോര്‍ തനിപ്പേര്‍കൊണ്‍ ടോങ്കും
  തിരുനെറിക് കേചെന്‍റു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 20. എംപൊരുള്‍ എംപൊരുള്‍ എന്‍റേ - ചൊല്‍ലും
  എല്‍ലാച് ചമയത്തുള്‍ എല്‍ലാര്‍ക്കും ഒന്‍റേ
  ചെംപൊരുള്‍ എന്‍പതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 21. ചൈവ മുതലാക നാട്ടും - പല
  ചമയങ്കള്‍ എല്‍ലാം തനിത്തനിക് കാട്ടും
  തെയ്വം ഇതുവന്തു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 22. എള്‍ളലില്‍ വാന്‍മുതല്‍ മണ്‍ണും - അമു
  തെല്‍ലാം ഇതിലോര്‍ ഇറൈയള വെന്‍നും
  തെള്‍ളമു താംഇതു പാരീര്‍ -തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 23. എത്താലും ആകാതേ അംമാ - എന്‍റേ
  എല്‍ലാ ഉലകും ഇയംപുതല്‍ ചുംമാ
  ചെത്താരൈ മീട്പതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 24. പിറന്തു പിറന്തുഴന്‍ റേനൈ - എന്‍റും
  പിറവാ തിറവാപ് പെരുമൈതന്‍ തൂനൈച്
  ചിറന്തൊളിര്‍ വിത്തതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 25. വരുവിത്ത വണ്‍ണമും നാനേ - ഇന്ത
  മാനിലത് തേചെയും വണ്‍ണമും താനേ
  തെരിവിത് തരുളിറ്റുപ് പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 26. പാരിടം വാനിട മറ്റും - ഇടം
  പറ്റിയ മുത്തര്‍കള്‍ ചിത്തര്‍കള്‍ മുറ്റും
  ചേരിട മാംഇതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 27. ഉയ്പിള്‍ളൈ പറ്പലര്‍ ആവല്‍ - കൊണ്‍ടേ
  ഉലകത് തിരുപ്പഇങ് കെന്‍നൈത്തന്‍ ഏവല്‍
  ചെയ്പിള്‍ളൈ ആക്കിറ്റുപ് പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 28. ഉരുവും ഉണര്‍വുംചെയ് നന്‍റി - അറി
  ഉളമും എനക്കേ ഉതവിയ തന്‍റിത്
  തിരുവും കൊടുത്തതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 29. എണ്‍ണിയ എണ്‍ണങ്കള്‍ എല്‍ലാം - നാന്‍
  എണ്‍ണിയ വാറേ ഇനിതുതന്‍ തെന്‍നൈത്
  തിണ്‍ണിയന്‍ ആക്കിറ്റുപ് പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 30. പേരുല കെല്‍ലാം മതിക്കത് - തന്‍
  പിള്‍ളൈഎന്‍ റെന്‍നൈപ് പെയരിട് ടഴൈത്തേ
  ചീരുറച് ചെയ്തതു പാരീര്‍ - തിരുച്
  ചിറ്റം പലത്തേ തിരുനട ജോതി. ജോതി
 • 31. ജോതിയുള്‍ ജോതിയുള്‍ ജോതി - ചുത്ത
  ജോതി ചിവജോതി ജോതിയുള്‍ ജോതി
  ജോതിയുള്‍ ജോതിയുള്‍ ജോതി.

  • 317. ഈകിന്‍റോം ഈകിന്‍റോം ഈകിന്‍റോം എന്‍റേ - ച. മു. ക.

ஜோதியுள் ஜோதி // ஜோதியுள் ஜோதி