திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പെരു വഴക്കു
peru vaḻakku
അപയം അപയം അപയം
apayam apayam apayam
Sixth Thirumurai

125. ആടിയ പാതം
āṭiya pātam

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
  പല്‍ലവി
 • 1. ആടിയ പാതമന്‍ റാടിയ പാതം
  ആടിയ പാതനിന്‍ റാടിയ പാതം.
 • കണ്‍ണികള്‍
 • 2. പാടിയ വേതങ്കള്‍ തേടിയ പാതം
  പത്തിചെയ് പത്തര്‍ക്കുത് തിത്തിക്കും പാതം
  നാടിയ മാതവര്‍294 നേടിയ പാതം
  നാതാന്ത നാട്ടുക്കു നായക പാതം. ആടിയ
 • 3. തീരാത വല്‍വിനൈ തീര്‍ക്കിന്‍റ പാതം
  തെയ്വങ്കള്‍ എല്‍ലാന്‍ തെരിചിക്കും പാതം
  വാരാ വരവാകി വന്തപൊറ് പാതം
  വഞ്ച മനത്തില്‍ വചിയാത പാതം. ആടിയ
 • 4. ആരാ അമുതാകി അണ്‍ണിക്കും പാതം
  അന്‍പര്‍ ഉളത്തേ അമര്‍ന്തരുള്‍ പാതം
  നാരാ യണന്‍വിഴി നണ്‍ണിയ പാതം
  നാന്‍പുനൈ പാടല്‍ നയന്തപൊറ് പാതം. ആടിയ
 • 5. നല്‍ലവര്‍ എല്‍ലാം നയക്കിന്‍റ പാതം
  നാത മുടിവില്‍ നടിക്കിന്‍റ പാതം
  വല്‍ലവര്‍ ചൊല്‍ലെല്‍ലാം വല്‍ലപൊറ് പാതം
  മന്തിര യന്തിര തന്തിര പാതം. ആടിയ
 • 6. എച്ചമ യത്തും ഇലങ്കിയ പാതം
  എള്‍ളുക്കുള്‍ എണ്‍ണെയ്പോല്‍ എങ്കുമാം പാതം
  അച്ചം തവിര്‍ത്തെന്‍നൈ ആട്കൊണ്‍ട പാതം
  ആനന്ത നാട്ടുക് കതിപതി പാതം. ആടിയ
 • 7. തേവര്‍കള്‍ എല്‍ലാരും ചിന്തിക്കും പാതം
  തെള്‍ളമു തായ്ഉളന്‍ തിത്തിക്കും പാതം
  മൂവരും കാണാ മുഴുമുതറ് പാതം
  മുപ്പാഴുക് കപ്പാല്‍ മുളൈത്തപൊറ് പാതം. ആടിയ
 • 8. തുരിയ വെളിക്കേ ഉരിയപൊറ് പാതം
  ചുകമയ മാകിയ ചുന്തരപ് പാതം
  പെരിയ പൊരുളെന്‍റു പേചുംപൊറ് പാതം
  പേറെല്‍ലാന്‍ തന്ത പെരുംപുകഴ്പ് പാതം. ആടിയ
 • 9. ചാകാ വരന്തന്ത താരകപ് പാതം
  ചച്ചിതാ നന്ത ചതോതയ പാതം
  തേകാതി എല്‍ലാം ചിരുട്ടിക്കും പാതം
  തിതിമുതല്‍ ഐന്തൊഴില്‍ ചെയ്കിന്‍റ പാതം. ആടിയ
 • 10. ഓങ്കാര പീടത് തൊളിര്‍കിന്‍റ പാതം
  ഒന്‍റായ് ഇരണ്‍ടാകി ഓങ്കിയ പാതം
  തൂങ്കാത തൂക്കത്തില്‍ തൂക്കിയ പാതം
  തുരിയത്തില്‍ ഊന്‍റിത് തുലങ്കിയ പാതം. ആടിയ
 • 11. ഐവണ്‍ണ മുങ്കൊണ്‍ട അറ്പുതപ് പാതം
  അപയര്‍295 എല്‍ലാര്‍ക്കും അമുതാന പാതം
  കൈവണ്‍ണ നെല്‍ലിക് കനിയാകും പാതം
  കണ്‍ണും കരുത്തും കലന്തപൊറ് പാതം. ആടിയ
 • 12. ആരുയിര്‍ക് കാതാരം ആകിയ പാതം
  അണ്‍ട പിണ്‍ടങ്കള്‍ അളിക്കിന്‍റ പാതം
  ചാരുയിര്‍ക് കിന്‍പം തരുകിന്‍റ പാതം
  ചത്തിയ ഞാന തയാനിതി പാതം. ആടിയ
 • 13. താങ്കി എനൈപ്പെറ്റ തായാകും പാതം
  തന്തൈയു മാകിത് തയവുചെയ് പാതം
  ഓങ്കിഎന്‍ നുള്‍ളേ ഉറൈകിന്‍റ പാതം
  ഉണ്‍മൈ വിളങ്ക ഉരൈത്തപൊറ് പാതം. ആടിയ
 • 14. എണ്‍ണിയ വാറേ എനക്കരുള്‍ പാതം
  ഇറവാ നിലൈയില്‍ ഇരുത്തിയ പാതം
  പുണ്‍ണിയര്‍ കൈയുള്‍ പൊരുളാകും പാതം
  പൊയ്യര്‍ ഉളത്തില്‍ പൊരുന്താത പാതം. ആടിയ
 • 15. ആറന്തത് തുള്‍ളും അമര്‍ന്തപൊറ് പാതം
  ആതി അനാതിയും ആകിയ പാതം
  മാറന്തം ഇല്‍ലാഎന്‍ വാഴ്മുതറ് പാതം
  മണ്‍മുതല്‍ ഐന്തായ് വഴങ്കിയ പാതം. ആടിയ
 • 16. അരുട്പെരുഞ് ജോതിയ താകിയ പാതം
  അംമൈയും അപ്പനും ആകിയ പാതം
  പൊരുട്പെരും പോകം പുണര്‍ത്തിയ പാതം
  പൊന്‍വണ്‍ണ മാകിയ പുണ്‍ണിയ പാതം. ആടിയ
 • 17. നാരണ നാതിയര്‍ നാടരും പാതം
  നാന്‍തവത് താറ്പെറ്റ നറ്റുണൈപ് പാതം
  ആരണം ആകമം പോറ്റിയ പാതം
  ആചൈവിട് ടാര്‍ക്കേ അണിമൈയാം പാതം. ആടിയ
 • 18. ആടിയ പാതമന്‍ റാടിയ പാതം
  ആടിയ പാതനിന്‍ റാടിയ പാതം.

  • 294. മാതവന്‍ - ആ. പാ. പാതിപ്പു.
  • 295. ഐയര്‍ - ച. മു. ക. പതിപ്പു.

ஆடிய பாதம் // ஆடிய பாதம்