திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
വരുവാര്‍ അഴൈത്തുവാടി
varuvār aḻaittuvāṭi
ആടിയ പാതം
āṭiya pātam
Sixth Thirumurai

124. പെരു വഴക്കു
peru vaḻakku

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
  പല്‍ലവി
 • 1. ഇവര്‍ക്കും എനക്കുംപെരു വഴക്കിരുക് കിന്‍റതതു
  എന്‍റും തീരാ വഴക്കുക് കാണ ടി.
 • പല്‍ലവി എടുപ്പു
 • 2. എവര്‍ക്കും പെരിയവര്‍പൊന്‍ നംപലത് തേനടം
  ഇട്ടാര്‍ എനക്കുമാലൈ ഇട്ടാര്‍ ഇതോവന്താര്‍. ഇവര്‍ക്കും
 • കണ്‍ണികള്‍
 • 3. അന്‍റിതോ വരുകിന്‍റേന്‍ എന്‍റു പോനവര്‍അങ്കേ
  യാര്‍ചെയ്ത തടൈയാലോ ഇരുന്താര്‍എന്‍ കൈയിറ്ചങ്കൈ
  ഇന്‍റുതം കൈയിറ്കൊണ്‍ടേ വന്തുനിറ് കിന്‍റാര്‍ഇങ്കേ
  ഇന്തക് കതവൈമൂടു ഇവര്‍പോവ തിനിഎങ്കേ. ഇവര്‍ക്കും
 • 4. അവരവര്‍ ഉലകത്തേ അറിന്തലര്‍ തൂറ്റപ്പട്ടേന്‍
  അന്‍റുപോ നവര്‍ഇന്‍റു വന്തുനിറ് കിന്‍റാര്‍കെട്ടേന്‍
  ഇവര്‍ചൂതൈ അറിയാതേ മുന്‍നം ഏമാന്തുവിട്ടേന്‍
  ഇന്തക് കതവൈമൂടു ഇനിഎങ്കും പോകഒട്ടേന്‍. ഇവര്‍ക്കും
 • 5. ചിന്‍ന വയതില്‍എന്‍നൈച് ചേര്‍ന്താര്‍പുന്‍ നകൈയോടു
  ചെന്‍റാര്‍ തയവാല്‍ഇന്‍റു വന്താര്‍ ഇവര്‍ക്കാര്‍ഈടു
  എന്‍നൈവിട് ടിനിഇവര്‍ എപ്പടിപ് പോവാര്‍ഓടു
  ഇന്തക് കതവൈമൂടു ഇരട്ടൈത്താട് കോലൈപ്പോടു. ഇവര്‍ക്കും
 • 6. ഇവര്‍ക്കും എനക്കുംപെരു വഴക്കിരുക് കിന്‍റതതു
  എന്‍റും തീരാ വഴക്കുക് കാണ ടി.

இவர்க்கும் எனக்கும் // பெரு வழக்கு