திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आटिय पातम्
āṭiya pātam
अऱ्पुतम् अऱ्पुतमे
aṟputam aṟputamē
Sixth Thirumurai

126. अपयम् अपयम् अपयम्
apayam apayam apayam

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  पल्लवि
 • 1. अपयम् अपयम् अपयम्.
 • कण्णिकळ्
 • 2. उपयम ताय्ऎऩ् उऱवाय्स् सितम्परस्
  सपैयिल् नटञ्सॆयुम् सामि पतत्तिऱ्के296 अपयम्
 • 3. ऎम्पलत् ताल्ऎम्मै एऩ्ऱुकॊ ळत्तिल्लै
  अम्पलत् ताटुम्ऎम् ऐयर् पतत्तिऱ्के अपयम्
 • 4. तवसितम् परमाकित् तऩ्मय माय्स्सॆयुम्
  सिवसितम् परमका तेवर् पतत्तिऱ्के अपयम्
 • 5. ऒऩ्ऱुम् पतत्तिऱ् कुयर्पॊरु ळाकिये
  ऎऩ्ऱुम्ऎऩ् उळ्ळत् तिऩिक्कुम् पतत्तिऱ्के अपयम्
 • 6. वाऩन्द मान्दिल्लै मऩ्ऱिटै ऎऩ्ऱुनिऩ्
  ऱाऩन्दत् ताण्टव माटुम् पतत्तिऱ्के अपयम्
 • 7. नारा यणऩॊटु नाऩ्मुक ऩातियर्
  पारा यणम्सॆयुम् पतुम पतत्तिऱ्के अपयम्
 • 8. अऩ्पर् सॆयुम्पिऴै आयिर मुम्पॊऱुत्
  तिऩ्प मळिक्कुनम् ईसर् पतत्तिऱ्के अपयम्
 • 9. कुऱ्ऱम् सॆयिऩुम् कुणमाकक् कॊण्टुनम्
  अऱ्ऱम् तविर्क्कुनम् अप्पर् पतत्तिऱ्के अपयम्
 • 10. सॆम्पॊरुळ् आकिस् सितम्परत् तेऎऩ्ऱुम्
  नम्पॊरुळ् आऩ नटेसर् पतत्तिऱ्के अपयम्
 • 11. वॆस्सॆऩ्ऱ मायै विऩैयाति याल्वन्द
  अस्सम् तविर्क्कुनम् ऐयर् पतत्तिऱ्के अपयम्
 • 12. ऎण्णिय ऎण्णङ्कळ् ऎल्ला मुटिक्कुनम्
  पुण्णिय ऩार्तॆय्वप् पॊऩ्ऩटिप् पोतुक्के अपयम्
 • 13. मऩ्ऩम् परत्ते वटिविल् वटिवाकिप्
  पॊऩ्ऩम् पलत्ताटुम् पॊऩ्ऩटिप् पोतुक्के अपयम्
 • 14. नात मुटियिल्297 नटम्पुरिन् तऩ्पर्क्कुप्
  पोतम् अळिक्किऩ्ऱ पॊऩ्ऩटिप् पोतुक्के अपयम्
 • 15. उस्सि ताऴ्किऩ्ऱ उऱवोर् उऱवाऩ
  सस्सि ताऩन्दत् तऩिनटप् पोतुक्के अपयम्
 • 16. सित्तमुम् उळ्ळमुम् तित्तित् तिऩिक्किऩ्ऱ
  पुत्तमु ताकिय पॊऩ्ऩटिप् पोतुक्के अपयम्
 • 17. अपयम् अपयम् अपयम्.

  • 296. पातत्तिऱ्के - पि. इरा., आ. पा.
  • 297. मुटिविल् - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु., स. मु. क.

அபயம் அபயம் // அபயம் அபயம் அபயம்