திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
aatiya paatham
āṭiya pātam
aRputham aRputhamee
aṟputam aṟputamē
Sixth Thirumurai

126. apayam apayam apayam
apayam apayam apayam

  sinthu
  thirussiRRampalam
  pallavi
 • 1. apayam apayam apayam.
 • kaNNikaL
 • 2. upayama thaayen uRavaays sithamparas
  sapaiyil n-atanjseyum saami pathaththiRkee296 apayam
 • 3. empalath thaalemmai eenRuko Laththillai
  ampalath thaatumem aiyar pathaththiRkee apayam
 • 4. thavasitham paramaakith thanmaya maaysseyum
  sivasitham paramakaa theevar pathaththiRkee apayam
 • 5. onRum pathaththiR kuyarporu Laakiyee
  enRumen uLLath thinikkum pathaththiRkee apayam
 • 6. vaanantha maanthillai manRitai enRun-in
  Raananthath thaaNtava maatum pathaththiRkee apayam
 • 7. n-aaraa yaNanotu n-aanmuka naathiyar
  paaraa yaNamseyum pathuma pathaththiRkee apayam
 • 8. anpar seyumpizai aayira mumpoRuth
  thinpa maLikkun-am iisar pathaththiRkee apayam
 • 9. kuRRam seyinum kuNamaakak koNtun-am
  aRRam thavirkkun-am appar pathaththiRkee apayam
 • 10. semporuL aakis sithamparath theeenRum
  n-amporuL aana n-ateesar pathaththiRkee apayam
 • 11. vessenRa maayai vinaiyaathi yaalvantha
  assam thavirkkun-am aiyar pathaththiRkee apayam
 • 12. eNNiya eNNangkaL ellaa mutikkun-am
  puNNiya naartheyvap ponnatip poothukkee apayam
 • 13. mannam paraththee vativil vativaakip
  ponnam palaththaatum ponnatip poothukkee apayam
 • 14. n-aatha mutiyil297 n-atampurin- thanparkkup
  pootham aLikkinRa ponnatip poothukkee apayam
 • 15. ussi thaazkinRa uRavoor uRavaana
  sassi thaananthath thanin-atap poothukkee apayam
 • 16. siththamum uLLamum thiththith thinikkinRa
  puththamu thaakiya ponnatip poothukkee apayam
 • 17. apayam apayam apayam.

  • 296. paathaththiRkee - pi. iraa., aa. paa.
  • 297. mutivil - muthaRpathippu., po. su., sa. mu. ka.

அபயம் அபயம் // அபயம் அபயம் அபயம்