திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
apayam apayam apayam
apayam apayam apayam
aaNipponnampalak kaatsi
āṇippoṉṉampalak kāṭsi
Sixth Thirumurai

127. aRputham aRputhamee
aṟputam aṟputamē

  sinthu
  thirussiRRampalam
  pallavi
 • 1. aRputham aRputha mee - aruL
  aRputham aRputha mee.
 • kaNNikaL
 • 2. siRpatham poRpathanj siiree siRanthathu
  siththaatu kinRa thirun-aaL piRanthathu
  kaRpatha n-enjsak karisu thuRanthathu
  kaRRapoyn- n-uulkaL kaNaththee maRanthathu aRputham
 • 3. seththaar ezukinRa thirun-aaL atuththathu
  sivan-eRi onRee engkumthalai etuththathu
  iththaa raNimuthal vaanum utuththathu
  iRavaa varanthaan enakkuk kotuththathu aRputham
 • 4. aanantha n-aatakam aatuthal saarnthathu
  atuththa tharuNam ithuvaaka n-eernthathu
  iinantha maayai iruLvinai soornthathu
  ennarut soothien uLLaththil aarnthathu aRputham
 • 5. saththiya njaana sapaiennuL kaNtanan
  sanmaarkka siththiyai n-aanpeRRuk koNtanan
  n-iththiya njaana n-iRaiyamu thuNtanan
  n-inthai ulakiyaR santhaiyai viNtanan aRputham
 • 6. vanjsakar anjsinar vaaymuutis senRanar
  vanthu thirumpavum vaayilil n-inRanar
  thanjsam emakkaruL saamin-ii enRanar
  sanmaarkka sangkath thavarkaLee venRanar aRputham
 • 7. puRangkuuRi naarellaam pullenap pooyinar
  poRpatik kiizppuRa miiLavu meeyinar
  maRangkuuRi noomensey voomenRu kuuyinar
  vaaziya enRusol vaayinar aayinar aRputham
 • 8. vevvinaik kaatelaam veerotu venthathu
  veyya maamaayai virivaRRu n-onthathu
  sevviya njaanam siRappuRa vanthathu
  siththikaL yaavaiyum seythitath thanthathu aRputham
 • 9. saathi samayas sazakkelaam aRRathu
  sanmaarkka njaana sapain-ilai peRRathu
  meethiyiR saakaatha viththaiyaik kaRRathu
  meyyarut soothien uLLaththil uRRathu aRputham
 • 10. aRputham aRputha mee - aruL
  aRputham aRputha mee.

அருள் அற்புதம் // அற்புதம் அற்புதமே