திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അംപലവാണര്‍ അണൈയവരുകൈ
ampalavāṇar aṇaiyavarukai
ആടേടി പന്തു
āṭēṭi pantu
Sixth Thirumurai

115. അംപലവാണര്‍ ആടവരുകൈ
ampalavāṇar āṭavarukai

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
  പല്‍ലവി
 • 1. ആടവാ രീര്‍ എന്‍നോ ടാടവാ രീര്‍
  അംപലത്തില്‍ ആടുകിന്‍റീര്‍ ആടവാ രീര്‍.
 • കണ്‍ണികള്‍
 • 2. തന്‍മൈപിറര്‍ക് കറിവരിയീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  തനിത്തലൈമൈപ് പെരുംപതിയീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  വന്‍മൈമനത് തവര്‍ക്കരിയീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  വഞ്ചമിലാ നെഞ്ചകത്തീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  തൊന്‍മൈമറൈ മുടിയമര്‍ന്തീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  തുരിയപതങ് കടന്തവരേ ആടവാ രീര്‍
  ഇന്‍മൈതവിര്‍ത് തെനൈമണന്തീര്‍ ആടവാ രീര്‍.
  എന്‍നുടൈയ നായകരേ ആടവാ രീര്‍ ആടവാ രീര്‍
 • 3. തിരുവാളര്‍ പോറ്റ എന്‍നോ ടാടവാ രീര്‍
  തിരുവനൈയാര്‍ വാഴ്ത്തഇങ്കേ ആടവാ രീര്‍
  പെരുവായ്മൈപ് പെരുന്തകൈയീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  പേരാചൈ പൊങ്കുകിന്‍റേന്‍ ആടവാ രീര്‍
  ഉരുവാകി ഓങ്കുകിന്‍റീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  ഉത്തമരേ ഇതുതരുണം ആടവാ രീര്‍
  ഇരുവാണര്‍ ഏത്തനിന്‍റീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍നുടൈയ നായകരേ ആടവാ രീര്‍. ആടവാ രീര്‍
 • 4. വേറ്റുമുകം പാരേന്‍എന്‍നോ ടാടവാ രീര്‍
  വെട്കമെല്‍ലാം വിട്ടുവിട്ടേന്‍ ആടവാ രീര്‍
  മാറ്റുതറ്കെണ്‍ ണാതിര്‍എന്‍നോ ടാടവാ രീര്‍
  മാറ്റില്‍ഉയിര്‍ മായ്പ്പേന്‍കണ്‍ടീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  കൂറ്റുതൈത്ത ചേവടിയീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  കൊണ്‍ടുകുലങ് കുറിയാതീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  ഏറ്റതനിത് തരുണമീതേ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍നുടൈയ നായകരേ ആടവാ രീര്‍. ആടവാ രീര്‍
 • 5. ഇല്‍ലാമൈ നീക്കിനിന്‍റീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍നൈമണ മാലൈയിട്ടീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  കൊല്‍ലാമൈ നെറിഎന്‍റീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  കുറ്റമെലാങ് കുണങ്കൊണ്‍ടീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  നല്‍ലാര്‍ചൊല്‍ നല്‍ലവരേ ആടവാ രീര്‍
  നറ്റായില്‍ ഇനിയവരേ ആടവാ രീര്‍
  എല്‍ലാംചെയ് വല്‍ലവരേ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍നുടൈയ നായകരേ ആടവാ രീര്‍. ആടവാ രീര്‍
 • 6. ആചൈകൊണ്‍ടേന്‍ ആടഎന്‍നോ ടാടവാ രീര്‍
  ആചൈവെട്കം അറിയാതാല്‍ ആടവാ രീര്‍
  ഓചൈകൊണ്‍ട തെങ്കുമിങ്കേ ആടവാ രീര്‍
  ഉംആണൈ ഉംമൈവിടേന്‍ ആടവാ രീര്‍
  കാചുപണത് താചൈയിലേന്‍ ആടവാ രീര്‍
  കൈപിടിത്താറ് പോതുംഎന്‍നോ ടാടവാ രീര്‍
  ഏചറല്‍നീത് തെനൈആണ്‍ടീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍നുടൈയ നായകരേ ആടവാ രീര്‍. ആടവാ രീര്‍
 • 7. ചന്‍മാര്‍ക്ക നെറിവൈത്തീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  ചാകാത വരന്തന്തീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  കന്‍മാര്‍ക്ക മനങ്കരൈത്തീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  കണ്‍ണിചൈന്ത കണവരേനീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  ചൊന്‍മാര്‍ക്കപ് പൊരുളാനീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  ചുത്തഅരുട് ചോതിയരേ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍മാര്‍ക്കം ഉളത്തുകന്തീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍നുടൈയ നായകരേ ആടവാ രീര്‍. ആടവാ രീര്‍
 • 8. അണ്‍ടമെലാം കണ്‍ടവരേ ആടവാ രീര്‍
  അകണ്‍ടപരി പൂരണരേ ആടവാ രീര്‍
  പണ്‍ടമെലാം പടൈത്തവരേ ആടവാ രീര്‍
  പറ്റൊടുവീ ടില്‍ലവരേ ആടവാ രീര്‍
  കൊണ്‍ടെനൈവന്‍ താണ്‍ടവരേ ആടവാ രീര്‍
  കൂത്താട വല്‍ലവരേ ആടവാ രീര്‍
  എണ്‍തകുപൊറ് ചപൈയുടൈയീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍നുടൈയ നായകരേ ആടവാ രീര്‍. ആടവാ രീര്‍
 • 9. പേതനിനൈ യാതുവിരൈന്‍ താടവാ രീര്‍
  പിന്‍പാട്ടുക് കാലൈയിതേ ആടവാ രീര്‍
  ഓതഉല വാതവരേ ആടവാ രീര്‍
  ഉള്‍ളാചൈ പൊങ്കുകിന്‍റ താടവാ രീര്‍
  ചാതല്‍അറുത് തെനൈആണ്‍ടീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  തനിത്തലൈമൈപ് പെരുംപതിയീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  ഏതമറുത് തവര്‍ക്കിനിയീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍നുടൈയ നായകരേ ആടവാ രീര്‍. ആടവാ രീര്‍
 • 10. കള്‍ളമൊന്‍റും അറിയേന്‍നാന്‍ ആടവാ രീര്‍
  കൈകലന്തു കൊണ്‍ടീര്‍എന്‍നോ ടാടവാ രീര്‍
  ഉള്‍ളപടി ഉരൈക്കിന്‍റേന്‍ ആടവാ രീര്‍
  ഉംമാചൈ പൊങ്കുകിന്‍റ താടവാ രീര്‍
  തള്‍ളരിയേന്‍ എന്‍നോടിങ്കേ ആടവാ രീര്‍
  താഴ്ക്കില്‍ഇറൈ യുംതരിയേന്‍ ആടവാ രീര്‍
  എള്‍ളല്‍അറുത് താണ്‍ടുകൊണ്‍ടീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍നുടൈയ നായകരേ ആടവാ രീര്‍. ആടവാ രീര്‍
 • 11. നച്ചുകിന്‍റേന്‍ നിച്ചലിങ്കേ ആടവാ രീര്‍
  നാണമച്ചം വിട്ടേനെന്‍നോ ടാടവാ രീര്‍
  വിച്ചൈയെലാം തന്തുകളിത് താടവാ രീര്‍
  വിയന്തുരൈത്ത തരുണമിതേ ആടവാ രീര്‍
  എച്ചുകമും ആകിനിന്‍റീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  എല്‍ലാംചെയ് വല്‍ലവരേ ആടവാ രീര്‍.
  ഇച്ചൈമയ മായ്ഇരുന്തേന്‍ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍നുടൈയ നായകരേ ആടവാ രീര്‍. ആടവാ രീര്‍
 • 12. എന്‍ഉയിരുക് കുയിരാനീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍അറിവുക് കറിവാനീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍നുടൈഎന്‍ പിറ്കലന്തീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍നുടൈയഉള്‍ ളത്തിരുന്തീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍ഉരിമൈത് തായനൈയീര്‍ ആടവാ രീര്‍
  എനതുതനിത് തന്തൈയരേ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍ഒരുമൈച് ചറ്കുരുവേ ആടവാ രീര്‍
  എന്‍നുടൈയ നായകരേ ആടവാ രീര്‍.
 • 13. ആടവാ രീര്‍ എന്‍നോ ടാടവാ രീര്‍
  അംപലത്തില്‍ ആടുകിന്‍റീര്‍ ആടവാ രീര്‍.

அம்பலவாணர் ஆடவருகை // அம்பலவாணர் ஆடவருகை