திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അംപലവാണര്‍ ആടവരുകൈ
ampalavāṇar āṭavarukai
ഞാന മരുന്തു
ñāṉa maruntu
Sixth Thirumurai

116. ആടേടി പന്തു
āṭēṭi pantu

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ആടേടി പന്തു ആടേടി പന്തു
  ആടേടി പന്തു ആടേടി പന്തു.
 • കണ്‍ണികള്‍
 • 2. വാഴിഎന്‍ തോഴിഎന്‍ വാര്‍ത്തൈകേള്‍ എന്‍റും
  മരണമില്‍ ലാവരം നാന്‍പെറ്റുക് കൊണ്‍ടേന്‍
  ചൂഴിയറ് ചെഞ്ചുടര്‍ തോറ്റുറു കീഴ്പാല്‍
  തൂയ്ത്തിചൈ നോക്കിനേന്‍ ചീര്‍ത്തികഴ് ചിത്തി
  ഊഴിതോ റൂഴിനിന്‍ റാടുവന്‍ നീയും
  ഉന്‍നുതി യേല്‍ഇങ്കേ മന്‍നരു ളാണൈ
  ആഴി കരത്തണിന്‍ താടേടി പന്തു
  അരുട്പെരുഞ് ചോതികണ്‍ ടാടേടി പന്തു. ആടേടി
 • 3. ഇചൈയാമല്‍ പോനവര്‍ എല്‍ലാരും നാണ
  ഇറവാപ് പെരുവരം യാന്‍പെറ്റുക് കൊണ്‍ടേന്‍
  വചൈയാതും ഇല്‍ലാത മേറ്റിചൈ നോക്കി
  വന്തേന്‍എന്‍ തോഴിനീ വാഴികാണ്‍ വേറു
  നചൈയാതേ എന്‍നുടൈ നണ്‍പതു വേണ്‍ടില്‍
  നന്‍മാര്‍ക്ക മാംചുത്ത ചന്‍മാര്‍ക്കം തന്‍നില്‍
  അചൈയാമല്‍ നിന്‍റങ്കേ ആടേടി പന്തു
  അരുട്പെരുഞ് ചോതികണ്‍ ടാടേടി പന്തു. ആടേടി
 • 4. ഇന്‍പാലേ ഉലകത്താര്‍ എല്‍ലാരും കാണ
  ഇറവാപ് പെരുവരം യാന്‍പെറ്റുക് കൊണ്‍ടേന്‍
  തെന്‍പാലേ നോക്കിനേന്‍ ചിത്താടു കിന്‍റ
  തിരുനാള്‍ ഇതുതൊട്ടുച് ചേര്‍ന്തതു തോഴി
  തുന്‍പാലേ അചൈന്തതു നീക്കിഎന്‍ നോടേ
  ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കത്തില്‍ ഒത്തവ ളാകി
  അന്‍പാലേ അറിവാലേ ആടേടി പന്തു
  അരുട്പെരുഞ് ചോതികണ്‍ ടാടേടി പന്തു. ആടേടി
 • 5. ചതുമറൈ335 ആകമ ചാത്തിരം എല്‍ലാം
  ചന്തൈപ് പടിപ്പുനം ചൊന്തപ് പടിപ്പോ
  വിതുനെറി ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കത്തില്‍ ചാകാ
  വിത്തൈയൈക് കറ്റനന്‍ ഉത്തരം എനുമോര്‍
  പൊതുവളര്‍ തിചൈനോക്കി വന്തനന്‍ എന്‍റും
  പൊന്‍റാമൈ വേണ്‍ടിടില്‍ എന്‍തോഴി നീതാന്‍
  അതുഇതു എന്‍നാമല്‍ ആടേടി പന്തു
  അരുട്പെരുഞ് ചോതികണ്‍ ടാടേടി പന്തു. ആടേടി
 • 6. തപ്പാലേ ചകത്തവര്‍ ചാവേ തുണിന്താര്‍
  താമുളം നാണനാന്‍ ചാതലൈത് തവിര്‍ത്തേ
  എപ്പാലും എക്കാലും ഇരുത്തലേ പെറ്റേന്‍
  എന്‍തോഴി വാഴിനീ എന്‍നൊടു കൂടി
  തുപ്പാലേ വിളങ്കിയ ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കച്
  ചോതിഎന്‍ റോതിയ വീതിയൈ വിട്ടേ
  അപ്പാലേ പോകാമല്‍ ആടേടി പന്തു
  അരുട്പെരുഞ് ചോതികണ്‍ ടാടേടി പന്തു. ആടേടി
 • 7. വെങ്കേത മരണത്തൈ വിടുവിത്തു വിട്ടേന്‍
  വിച്ചൈഎ ലാംകറ്റെന്‍ ഇച്ചൈയിന്‍ വണ്‍ണം
  എങ്കേയും ആടുതറ് കെയ്തിനേന്‍ തോഴി
  എന്‍മൊഴി ചത്തിയം എന്‍നോടും കൂടി
  ഇങ്കേ കളിപ്പതു നന്‍റിന്ത ഉലകോ
  ഏതക് കുഴിയില്‍ ഇഴുക്കും അതനാല്‍
  അങ്കേപാ രാതേനീ ആടേടി പന്തു
  അരുട്പെരുഞ് ചോതികണ്‍ ടാടേടി പന്തു. ആടേടി
 • 8. ചിവമേ പൊരുള്‍എന്‍ ററിവാല്‍ അറിന്തേന്‍
  ചെത്താരൈ മീട്കിന്‍റ തിണ്‍മൈയൈപ് പെറ്റേന്‍
  ഉവമേയം ഇല്‍ലാത ഒരുനിലൈ തന്‍നില്‍
  ഒന്‍റിരണ്‍ ടെന്‍നാത ഉണ്‍മൈയില്‍ നിന്‍റേന്‍
  തവമേ പുരികിന്‍റാര്‍ എല്‍ലാരും കാണത്
  തയവാല്‍ അഴൈക്കിന്‍റേന്‍ കയവാതേ തോഴി
  അവമേപോ കാതെന്‍നോ ടാടേടി പന്തു
  അരുട്പെരുഞ് ചോതികണ്‍ ടാടേടി പന്തു. ആടേടി
 • 9. തുഞ്ചാത നിലൈഒന്‍റു ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കച്
  ചൂഴലില്‍ ഉണ്‍ടതു ചൊല്‍ലള വന്‍റേ
  എഞ്ചാത അരുളാലേ യാന്‍പെറ്റുക് കൊണ്‍ടേന്‍
  ഇറന്താരൈ എല്‍ലാം എഴുപ്പുതല്‍ വല്‍ലേന്‍
  വിഞ്ചാത അറിവാലേ തോഴിനീ ഇങ്കേ
  വേതുചെയ് മരണത്തുക് കെതുചെയ്വോ മെന്‍റേ
  അഞ്ചാമല്‍ എന്‍നോടേ ആടേടി പന്തു
  അരുട്പെരുഞ് ചോതികണ്‍ ടാടേടി പന്തു. ആടേടി
 • 10. ഈരമും അന്‍പുംകൊണ്‍ ടിന്‍നരുള്‍ പെറ്റേന്‍
  എന്‍മാര്‍ക്കം ഇറവാത ചന്‍മാര്‍ക്കം തോഴി
  കാരമും മികുപുളിച് ചാരമും തുവര്‍പ്പും
  കൈപ്പോടേ ഉപ്പോടേ കചപ്പോടേ കൂട്ടി
  ഊരമു തുണ്‍ടുനീ ഒഴിയാതേ അന്തോ
  ഊഴിതോ റൂഴിയും ഉലവാമൈ നല്‍കും
  ആരമു തുണ്‍ടെന്‍നോ ടാടേടി പന്തു
  അരുട്പെരുഞ് ചോതികണ്‍ ടാടേടി പന്തു. ആടേടി
 • 11. തുതിചെയും മുത്തരും ചിത്തരും കാണച്
  ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കത്തില്‍ ഉത്തമ ഞാനപ്
  പതിചെയും ചിത്തികള്‍ പറ്പല വാകപ്
  പാരിടൈ വാനിടൈപ് പറ്പല കാലം
  വിതിചെയപ് പെറ്റനന്‍ ഇന്‍റുതൊട് ടെന്‍റും
  മെയ്യരുട് ചോതിയാല്‍ വിളൈവിപ്പന്‍ നീഅവ്
  അതിചയം പാര്‍ക്കലാം ആടേടി പന്തു
  അരുട്പെരുഞ് ചോതികണ്‍ ടാടേടി പന്തു. ആടേടി
  ആടേടി പന്തു ആടേടി പന്തു
  അരുട്പെരുഞ് ചോതികണ്‍ ടാടേടി പന്തു.
 • കലിവിരുത്തം
 • 12. പൂവാമ ലേനിതം കായ്ത്ത ഇടത്തും
  പൂവാര്‍ മലര്‍കൊണ്‍ടു പന്താടാ നിന്‍റേന്‍
  ചാവാ വരംതന്തു വാഴ്വായോ പന്തേ
  ചാവാമല്‍ എന്‍നൊടു വീഴ്വായോ പന്തേ.

  • 335. ചതുര്‍മറൈ - പൊ. ചു., ച. മു. ക.

பந்தாடல் // ஆடேடி பந்து