திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
«õÀÄÅ¡½÷ «¨½ÂÅÕ¨¸
ampalavāṇar aṇaiyavarukai
¬§¼Ê ÀóÐ
āṭēṭi pantu
Sixth Thirumurai

115. «õÀÄÅ¡½÷ ¬¼ÅÕ¨¸
ampalavāṇar āṭavarukai

  º¢óÐ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
  ÀøÄÅ¢
 • 1. ¬¼Å¡ ã÷ ±ý§É¡ ¼¡¼Å¡ ã÷
  «õÀÄò¾¢ø ¬Î¸¢ýÈ£÷ ¬¼Å¡ ã÷.
 • ¸ñ½¢¸û
 • 2. ¾ý¨ÁÀ¢È÷ì ¸È¢Åâ£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ¾É¢ò¾¨Ä¨Áô ¦ÀÕõÀ¾¢Â£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  Åý¨ÁÁÉò ¾Å÷ì¸Ã¢Â£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ÅïºÁ¢Ä¡ ¦¿ïº¸ò¾£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ¦¾¡ý¨ÁÁ¨È ÓÊÂÁ÷ó¾£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ÐâÂÀ¾í ¸¼ó¾Å§Ã ¬¼Å¡ ã÷
  þý¨Á¾Å¢÷ò ¦¾¨ÉÁ½ó¾£÷ ¬¼Å¡ ã÷.
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã ¬¼Å¡ ã÷ ¬¼Å¡ ã÷
 • 3. ¾¢ÕÅ¡Ç÷ §À¡üÈ ±ý§É¡ ¼¡¼Å¡ ã÷
  ¾¢ÕŨÉ¡÷ Å¡úò¾þí§¸ ¬¼Å¡ ã÷
  ¦ÀÕÅ¡ö¨Áô ¦ÀÕ󾨸£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  §Àᨺ ¦À¡í̸¢ý§Èý ¬¼Å¡ ã÷
  ¯ÕÅ¡¸¢ µí̸¢ýÈ£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ¯ò¾Á§Ã þоսõ ¬¼Å¡ ã÷
  þÕÅ¡½÷ ²ò¾¿¢ýÈ£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã ¬¼Å¡ ã÷. ¬¼Å¡ ã÷
 • 4. §ÅüÚÓ¸õ À¡§Ãý±ý§É¡ ¼¡¼Å¡ ã÷
  ¦Åð¸¦ÁøÄ¡õ Å¢ðÎÅ¢ð§¼ý ¬¼Å¡ ã÷
  Á¡üÚ¾ü¦¸ñ ½¡¾¢÷±ý§É¡ ¼¡¼Å¡ ã÷
  Á¡üÈ¢ø¯Â¢÷ Á¡öô§Àý¸ñË÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ÜüÚ¨¾ò¾ §ºÅÊ£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ¦¸¡ñÎÌÄí ÌȢ¡¾£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ²üȾɢò ¾Õ½Á£§¾ ¬¼Å¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã ¬¼Å¡ ã÷. ¬¼Å¡ ã÷
 • 5. þøÄ¡¨Á ¿£ì¸¢¿¢ýÈ£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ±ý¨ÉÁ½ Á¡¨Ä¢ðË÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ¦¸¡øÄ¡¨Á ¦¿È¢±ýÈ£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ÌüȦÁÄ¡í Ì½í¦¸¡ñË÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ¿øÄ¡÷¦º¡ø ¿øÄŧà ¬¼Å¡ ã÷
  ¿üȡ¢ø þÉ¢Âŧà ¬¼Å¡ ã÷
  ±øÄ¡õ¦ºö ÅøÄŧà ¬¼Å¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã ¬¼Å¡ ã÷. ¬¼Å¡ ã÷
 • 6. ¬¨º¦¸¡ñ§¼ý ¬¼±ý§É¡ ¼¡¼Å¡ ã÷
  ¬¨º¦Åð¸õ «È¢Â¡¾¡ø ¬¼Å¡ ã÷
  µ¨º¦¸¡ñ¼ ¦¾íÌÁ¢í§¸ ¬¼Å¡ ã÷
  ¯õ¬¨½ ¯õ¨ÁÅ¢§¼ý ¬¼Å¡ ã÷
  ¸¡ÍÀ½ò ¾¡¨ºÂ¢§Äý ¬¼Å¡ ã÷
  ¨¸À¢Êò¾¡ü §À¡Ðõ±ý§É¡ ¼¡¼Å¡ ã÷
  ²ºÈø¿£ò ¦¾¨É¬ñË÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã ¬¼Å¡ ã÷. ¬¼Å¡ ã÷
 • 7. ºýÁ¡÷ì¸ ¦¿È¢¨Åò¾£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  º¡¸¡¾ ÅÃó¾ó¾£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ¸ýÁ¡÷ì¸ ÁÉí¸¨Ãò¾£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ¸ñ½¢¨ºó¾ ¸½Å§Ã¿£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ¦º¡ýÁ¡÷ì¸ô ¦À¡ÕÇ¡É£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  Íò¾«Õ𠧺¡¾¢Â§Ã ¬¼Å¡ ã÷
  ±ýÁ¡÷ì¸õ ¯Çòиó¾£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã ¬¼Å¡ ã÷. ¬¼Å¡ ã÷
 • 8. «ñ¼¦ÁÄ¡õ ¸ñ¼Å§Ã ¬¼Å¡ ã÷
  «¸ñ¼Àâ âý§Ã ¬¼Å¡ ã÷
  Àñ¼¦ÁÄ¡õ À¨¼ò¾Å§Ã ¬¼Å¡ ã÷
  Àü¦È¡ÎÅ£ ÊøÄŧà ¬¼Å¡ ã÷
  ¦¸¡ñ¦¼¨ÉÅó ¾¡ñ¼Å§Ã ¬¼Å¡ ã÷
  Üò¾¡¼ ÅøÄŧà ¬¼Å¡ ã÷
  ±ñ¾Ì¦À¡ü º¨ÀÔ¨¼Â£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã ¬¼Å¡ ã÷. ¬¼Å¡ ã÷
 • 9. §À¾¿¢¨É ¡ÐÅ¢¨Ãó ¾¡¼Å¡ ã÷
  À¢ýÀ¡ðÎì ¸¡¨Ä¢§¾ ¬¼Å¡ ã÷
  µ¾¯Ä Å¡¾Å§Ã ¬¼Å¡ ã÷
  ¯ûÇ¡¨º ¦À¡í̸¢ýÈ ¾¡¼Å¡ ã÷
  º¡¾ø«Úò ¦¾¨É¬ñË÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ¾É¢ò¾¨Ä¨Áô ¦ÀÕõÀ¾¢Â£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ²¾ÁÚò ¾Å÷츢ɢ£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã ¬¼Å¡ ã÷. ¬¼Å¡ ã÷
 • 10. ¸ûǦÁ¡ýÚõ «È¢§Âý¿¡ý ¬¼Å¡ ã÷
  ¨¸¸ÄóÐ ¦¸¡ñË÷±ý§É¡ ¼¡¼Å¡ ã÷
  ¯ûÇÀÊ ¯¨Ã츢ý§Èý ¬¼Å¡ ã÷
  ¯õÁ¡¨º ¦À¡í̸¢ýÈ ¾¡¼Å¡ ã÷
  ¾ûÇâ§Âý ±ý§É¡Êí§¸ ¬¼Å¡ ã÷
  ¾¡ú츢øþ¨È Ôõ¾Ã¢§Âý ¬¼Å¡ ã÷
  ±ûÇø«Úò ¾¡ñΦ¸¡ñË÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã ¬¼Å¡ ã÷. ¬¼Å¡ ã÷
 • 11. ¿î͸¢ý§Èý ¿¢îºÄ¢í§¸ ¬¼Å¡ ã÷
  ¿¡½Áîºõ Ţ𧼦Éý§É¡ ¼¡¼Å¡ ã÷
  Ţ¦ÂÄ¡õ ¾óиǢò ¾¡¼Å¡ ã÷
  Å¢ÂóШÃò¾ ¾Õ½Á¢§¾ ¬¼Å¡ ã÷
  ±î͸Óõ ¬¸¢¿¢ýÈ£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ±øÄ¡õ¦ºö ÅøÄŧà ¬¼Å¡ ã÷.
  þÁ Á¡öþÕó§¾ý ¬¼Å¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã ¬¼Å¡ ã÷. ¬¼Å¡ ã÷
 • 12. ±ý¯Â¢Õì Ì¢áɣ÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ±ý«È¢×ì ¸È¢Å¡É£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼±ý À¢ü¸Äó¾£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â¯û Çò¾¢Õó¾£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ±ý¯Ã¢¨Áò ¾¡Â¨É£÷ ¬¼Å¡ ã÷
  ±Éоɢò ¾ó¨¾Â§Ã ¬¼Å¡ ã÷
  ±ý´Õ¨Áî ºüÌէŠ¬¼Å¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã ¬¼Å¡ ã÷.
 • 13. ¬¼Å¡ ã÷ ±ý§É¡ ¼¡¼Å¡ ã÷
  «õÀÄò¾¢ø ¬Î¸¢ýÈ£÷ ¬¼Å¡ ã÷.

அம்பலவாணர் ஆடவருகை // அம்பலவாணர் ஆடவருகை