திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
«õÀÄÅ¡½÷ ÅÕ¨¸
ampalavāṇar varukai
«õÀÄÅ¡½÷ ¬¼ÅÕ¨¸
ampalavāṇar āṭavarukai
Sixth Thirumurai

114. «õÀÄÅ¡½÷ «¨½ÂÅÕ¨¸
ampalavāṇar aṇaiyavarukai

  º¢óÐ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
  ÀøÄÅ¢
 • 1. «¨½ÂÅ¡ ã÷ ±ý¨É «¨½ÂÅ¡ ã÷
  «½¢ÅÇ÷311 º¢ü ÈõÀÄò¾£÷ «¨½ÂÅ¡ ã÷.
 • ¸ñ½¢¸û
 • 2. þÂü¨¸¯ñ¨Á ÅÊŢɧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±øÄ¡õ¦ºö ÅøÄŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  þÂü¨¸Å¢Çì ¸ò¾Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±øÄ¡÷ìÌõ ¿øÄŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  þÂü¨¸þýÀ Á¡Éŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  þ¨È¨Á¦ÂÄ¡õ ¯¨¼Âŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  þÂü¨¸¿¢¨È Å¡Éŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷. «¨½ÂÅ¡ ã÷
 • 3. ¯Ä¸¦ÁøÄ¡õ ¯¨¼Âŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¯ñ¨Á¯¨Ãì ¸¢ýÈŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¸Ä¸ÁÚò ¾¡ñ¼Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¸ñ½¨É ¸¡¾Ä§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  «Ä¸È¢Â¡ô ¦ÀÕ¨Á§à «¨½ÂÅ¡ ã÷
  «üÒ¾ô¦À¡ü §º¡¾¢Â§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  þÄ̺À¡ À¾¢Âŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷. «¨½ÂÅ¡ ã÷
 • 4. ¦À¡ÐÅ¢ø¿Êì ¸¢ýÈŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¦À¡üÒ¨¼Â Òñ½¢Â§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ÁÐÅ¢øþÉ¢ì ¸¢ýÈŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  Áýɢ±ý ÁýÉŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  Å¢ÐÅ¢ý«Ó ¾¡Éŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¦ÁöÔ¨Ãò¾ Å¢ò¾¸§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  þоսõ þ¨ÈÂŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷. «¨½ÂÅ¡ ã÷
 • 5. Å¢¨ÉÁ¡¨Ä ¿£ò¾Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  §Å¾ÓÊô ¦À¡ÕÇŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  «¨ÉÁ¡¨Äì ¸¡ò¾Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  «Õð¦ÀÕ狀¡ ¾¢ôÀ¾¢Â£÷ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  Ò¨ÉÁ¡¨Ä §Åöó¾Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¦À¡ÐÅ¢ø¿¢¨È âý§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±¨ÉÁ¡¨Ä ¢ð¼Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷. «¨½ÂÅ¡ ã÷
 • 6. º¢Úž¢ø ±¨ÉÅ¢¨Æó¾£÷ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  º¢ò¾º¢¸¡ Á½¢§Â¿£÷ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¯Úž¢í ¸¢Ð¾Õ½õ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¯ñ¨Á¦º¡ýÉ ¯ò¾Á§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¦À¡Ú¨ÁÁ¢¸ ¯¨¼Âŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¦À¡ö¡¾ Å¡º¸§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  þÚ¾¢¾Å¢÷ò ¾¡ñ¼Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷. «¨½ÂÅ¡ ã÷
 • 7. º¡¾¢Á¾ó ¾Å¢÷ò¾Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¾É¢ò¾¨Ä¨Áô ¦ÀÕõÀ¾¢Â£÷ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¬¾¢Âó¾õ þøÄŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¬Ã½í¸û §À¡üÈ¿¢ýÈ£÷ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  µ¾¢Ô½÷ ÅâÂŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¯ûÇÀÊ ¯¨Ãò¾Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ®¾¢¨ºó¾ ¾Õ½Á¢í§¸ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷. «¨½ÂÅ¡ ã÷
 • 8. «ýÀ¡ð¨¼ Å¢¨Æó¾Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  «Õ𧺡¾¢ ÅÊŢɧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ÐýÀ¡ð¨¼ ´Æ¢ò¾Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  Ðâ¿¢¨È ¦ÀâÂŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  À¢ýÀ¡ðÎì ¸¡¨Ä¢§¾ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  À¢î§ºüÚ ¸¢ýÈŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±ýÀ¡ð¨¼ ²üÈŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷. «¨½ÂÅ¡ ã÷
 • 9. «¨Ã츽Óõ ¾Ã¢§Âý¿¡ý «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¬¨½¯õ§Áø ¬¨½±ý¨É «¨½ÂÅ¡ ã÷
  Ò¨Ã츽í¸ñ ¼È¢§Âý¿¡ý «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¦À¡ý§ÁÉ¢ô Òñ½¢Â§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ŨÃ츽了ö Å¢ò¾Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ÁýÈ¢ø¿Êì ¸¢ýÈŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  þ¨Ãì¸½× ¾Õ½Á¢§¾ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷. «¨½ÂÅ¡ ã÷
 • 10. ¸Õ¨½¿¼ï ¦ºöÀŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¸ñÁ½¢Â¢ø ¸Äó¾Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  «Õû¿¢¨Èº¢ü º¨ÀÂŧà «¨½ÂÅ¡ ã÷
  «ýÀ÷Ì¨È ¾£÷ò¾Å§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¾Õ½Á¢Ð Å¢¨Ãó¦¾ý¨É «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ºò¾¢Â§Ã ¿¢ò¾¢Â§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷
  þÕû¿¢¨Èó¾¡÷ì ¸È¢Åâ£÷ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷. «¨½ÂÅ¡ ã÷
 • 11. §ºÃ¯õ§Áø ¬¨º¦¸¡ñ§¼ý «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¾¢Õ×ǧÁ «È¢ó¾¦¾øÄ¡õ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¬¦ÃÉ츢í Ìõ¨ÁÂøÄ¡ø «¨½ÂÅ¡ ã÷
  «ÂÄÈ¢§Âý ¬¨½¯õ§Áø «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ®Ã¸ò§¾ý «øÄþí§¸ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±ýÉ¡¨º ¦À¡í̸¢ýÈ ¾¨½ÂÅ¡ ã÷
  ²Ã¸ò§¾ «Á÷ó¾ÕûÅ£÷ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷. «¨½ÂÅ¡ ã÷
 • 12. ¸ÄóЦ¸¡Ç §Åñθ¢ý§Èý «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ¸¡¾ø¦À¡íÌ ¸¢ýȦ¾ý¨É «¨½ÂÅ¡ ã÷
  ÒÄó¾È¢§Âý Å¢¨Ã¸¢ý§Èý «¨½ÂÅ¡ ã÷
  Ò½÷žüÌò ¾Õ½Á¢§¾ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  «Äó¾Å¢¼ò ¾Õû¸¢ýÈ£÷ «¨½ÂÅ¡ ã÷
  «¨Ã츽Óõ þÉ¢ò¾Ã¢§Âý «¨½ÂÅ¡ ã÷
  þÄ󨾿Úí ¸É¢Â¨É£÷«¨½ÂÅ¡ ã÷
  ±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§Ã «¨½ÂÅ¡ ã÷.
 • 13. «¨½ÂÅ¡ ã÷±ý¨É «¨½ÂÅ¡ ã÷
  «½¢ÅÇ÷312 º¢ü ÈõÀÄò¾£÷ «¨½ÂÅ¡ ã÷.

  • 311. «½¢¸¢Ç÷ - Ó¾üÀ¾¢ôÒ, ¦À¡. Í., À¢. þá., º. Ó. ¸.
  • 312. «½¢¸¢Ç÷ - Ó¾üÀ¾¢ôÒ., ¦À¡. Í., À¢. þá., º. Ó. ¸.

அம்பலவாணர் அணையவருகை // அம்பலவாணர் அணையவருகை