திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अम्पलवाणर् वरुकै
ampalavāṇar varukai
अम्पलवाणर् आटवरुकै
ampalavāṇar āṭavarukai
Sixth Thirumurai

114. अम्पलवाणर् अणैयवरुकै
ampalavāṇar aṇaiyavarukai

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  पल्लवि
 • 1. अणैयवा रीर् ऎऩ्ऩै अणैयवा रीर्
  अणिवळर्311 सिऱ् ऱम्पलत्तीर् अणैयवा रीर्.
 • कण्णिकळ्
 • 2. इयऱ्कैउण्मै वटिविऩरे अणैयवा रीर्
  ऎल्लाम्सॆय् वल्लवरे अणैयवा रीर्
  इयऱ्कैविळक् कत्तवरे अणैयवा रीर्
  ऎल्लार्क्कुम् नल्लवरे अणैयवा रीर्
  इयऱ्कैइऩ्प माऩवरे अणैयवा रीर्
  इऱैमैयॆलाम् उटैयवरे अणैयवा रीर्
  इयऱ्कैनिऱै वाऩवरे अणैयवा रीर्
  ऎऩ्ऩुटैय नायकरे अणैयवा रीर्. अणैयवा रीर्
 • 3. उलकमॆल्लाम् उटैयवरे अणैयवा रीर्
  उण्मैउरैक् किऩ्ऱवरे अणैयवा रीर्
  कलकमऱुत् ताण्टवरे अणैयवा रीर्
  कण्णऩैय कातलरे अणैयवा रीर्
  अलकऱियाप् पॆरुमैयरे अणैयवा रीर्
  अऱ्पुतप्पॊऱ् सोतियरे अणैयवा रीर्
  इलकुसपा पतियवरे अणैयवा रीर्
  ऎऩ्ऩुटैय नायकरे अणैयवा रीर्. अणैयवा रीर्
 • 4. पॊतुविल्नटिक् किऩ्ऱवरे अणैयवा रीर्
  पॊऱ्पुटैय पुण्णियरे अणैयवा रीर्
  मतुविल्इऩिक् किऩ्ऱवरे अणैयवा रीर्
  मऩ्ऩियऎऩ् मऩ्ऩवरे अणैयवा रीर्
  वितुविऩ्अमु ताऩवरे अणैयवा रीर्
  मॆय्युरैत्त वित्तकरे अणैयवा रीर्
  इतुतरुणम् इऱैयवरे अणैयवा रीर्
  ऎऩ्ऩुटैय नायकरे अणैयवा रीर्. अणैयवा रीर्
 • 5. विऩैमालै नीत्तवरे अणैयवा रीर्
  वेतमुटिप् पॊरुळवरे अणैयवा रीर्
  अऩैमालैक् कात्तवरे अणैयवा रीर्
  अरुट्पॆरुञ्सो तिप्पतियीर् अणैयवा रीर्
  पुऩैमालै वेय्न्दवरे अणैयवा रीर्
  पॊतुविल्निऱै पूरणरे अणैयवा रीर्
  ऎऩैमालै यिट्टवरे अणैयवा रीर्
  ऎऩ्ऩुटैय नायकरे अणैयवा रीर्. अणैयवा रीर्
 • 6. सिऱुवयतिल् ऎऩैविऴैन्दीर् अणैयवा रीर्
  सित्तसिका मणियेनीर् अणैयवा रीर्
  उऱुवयतिङ् कितुतरुणम् अणैयवा रीर्
  उण्मैसॊऩ्ऩ उत्तमरे अणैयवा रीर्
  पॊऱुमैमिक उटैयवरे अणैयवा रीर्
  पॊय्यात वासकरे अणैयवा रीर्
  इऱुतितविर्त् ताण्टवरे अणैयवा रीर्
  ऎऩ्ऩुटैय नायकरे अणैयवा रीर्. अणैयवा रीर्
 • 7. सातिमतन् तविर्त्तवरे अणैयवा रीर्
  तऩित्तलैमैप् पॆरुम्पतियीर् अणैयवा रीर्
  आतियन्दम् इल्लवरे अणैयवा रीर्
  आरणङ्कळ् पोऱ्ऱनिऩ्ऱीर् अणैयवा रीर्
  ओतियुणर् वरियवरे अणैयवा रीर्
  उळ्ळपटि उरैत्तवरे अणैयवा रीर्
  ईतिसैन्द तरुणमिङ्के अणैयवा रीर्
  ऎऩ्ऩुटैय नायकरे अणैयवा रीर्. अणैयवा रीर्
 • 8. अऩ्पाट्टै विऴैन्दवरे अणैयवा रीर्
  अरुट्सोति वटिविऩरे अणैयवा रीर्
  तुऩ्पाट्टै ऒऴित्तवरे अणैयवा रीर्
  तुरियनिऱै पॆरियवरे अणैयवा रीर्
  पिऩ्पाट्टुक् कालैयिते अणैयवा रीर्
  पिस्सेऱ्ऱु किऩ्ऱवरे अणैयवा रीर्
  ऎऩ्पाट्टै एऱ्ऱवरे अणैयवा रीर्
  ऎऩ्ऩुटैय नायकरे अणैयवा रीर्. अणैयवा रीर्
 • 9. अरैक्कणमुम् तरियेऩ्नाऩ् अणैयवा रीर्
  आणैउम्मेल् आणैऎऩ्ऩै अणैयवा रीर्
  पुरैक्कणङ्कण् टऱियेऩ्नाऩ् अणैयवा रीर्
  पॊऩ्मेऩिप् पुण्णियरे अणैयवा रीर्
  वरैक्कणञ्सॆय् वित्तवरे अणैयवा रीर्
  मऩ्ऱिल्नटिक् किऩ्ऱवरे अणैयवा रीर्
  इरैक्कणवु तरुणमिते अणैयवा रीर्
  ऎऩ्ऩुटैय नायकरे अणैयवा रीर्. अणैयवा रीर्
 • 10. करुणैनटञ् सॆय्पवरे अणैयवा रीर्
  कण्मणियिल् कलन्दवरे अणैयवा रीर्
  अरुळ्निऱैसिऱ् सपैयवरे अणैयवा रीर्
  अऩ्पर्कुऱै तीर्त्तवरे अणैयवा रीर्
  तरुणमितु विरैन्दॆऩ्ऩै अणैयवा रीर्
  सत्तियरे नित्तियरे अणैयवा रीर्
  इरुळ्निऱैन्दार्क् कऱिवरियीर् अणैयवा रीर्
  ऎऩ्ऩुटैय नायकरे अणैयवा रीर्. अणैयवा रीर्
 • 11. सेरउम्मेल् आसैकॊण्टेऩ् अणैयवा रीर्
  तिरुवुळमे अऱिन्दतॆल्लाम् अणैयवा रीर्
  आरॆऩक्किङ् कुम्मैयल्लाल् अणैयवा रीर्
  अयलऱियेऩ् आणैउम्मेल् अणैयवा रीर्
  ईरकत्तेऩ् अल्लइङ्के अणैयवा रीर्
  ऎऩ्ऩासै पॊङ्कुकिऩ्ऱ तणैयवा रीर्
  एरकत्ते अमर्न्दरुळ्वीर् अणैयवा रीर्
  ऎऩ्ऩुटैय नायकरे अणैयवा रीर्. अणैयवा रीर्
 • 12. कलन्दुकॊळ वेण्टुकिऩ्ऱेऩ् अणैयवा रीर्
  कातल्पॊङ्कु किऩ्ऱतॆऩ्ऩै अणैयवा रीर्
  पुलन्दऱियेऩ् विरैकिऩ्ऱेऩ् अणैयवा रीर्
  पुणर्वतऱ्कुत् तरुणमिते अणैयवा रीर्
  अलन्दविटत् तरुळ्किऩ्ऱीर् अणैयवा रीर्
  अरैक्कणमुम् इऩित्तरियेऩ् अणैयवा रीर्
  इलन्दैनऱुङ् कऩियऩैयीर्अणैयवा रीर्
  ऎऩ्ऩुटैय नायकरे अणैयवा रीर्.
 • 13. अणैयवा रीर्ऎऩ्ऩै अणैयवा रीर्
  अणिवळर्312 सिऱ् ऱम्पलत्तीर् अणैयवा रीर्.

  • 311. अणिकिळर् - मुतऱ्पतिप्पु, पॊ. सु., पि. इरा., स. मु. क.
  • 312. अणिकिळर् - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु., पि. इरा., स. मु. क.

அம்பலவாணர் அணையவருகை // அம்பலவாணர் அணையவருகை