திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
मॆय्यरुळ् वियप्पु
meyyaruḷ viyappu
अम्पलवाणर् अणैयवरुकै
ampalavāṇar aṇaiyavarukai
Sixth Thirumurai

113. अम्पलवाणर् वरुकै
ampalavāṇar varukai

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  पल्लवि
 • 1. वारीर् सितम्पर वल्लि सिवकाम
  वल्लि मणाळरे वारीर्
  मणिमऩ्ऱ वाणरे वारीर्.
 • कण्णिकळ्
 • 2. अरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् आण्टव रेतिरु
  अम्पल वाणरे वारीर्
  अऩ्पुटै याळरे वारीर्. वारीर्
 • 3. अस्सम् तविर्त्तॆऩ्ऩै आट्कॊण् टरुळिय
  अन्दण रेइङ्कु वारीर्
  अम्पलत् तैयरे वारीर्. वारीर्
 • 4. अऩ्पुरु वाऩवर् इऩ्पुऱ उळ्ळे
  अऱिवुरु वायिऩीर् वारीर्
  अरुट्पॆरुञ् जोतियीर् वारीर्. वारीर्
 • 5. अण्टङ्कळ् ऎल्लाम् अणुविल् अटक्कुम्
  अरुम्पॆरुञ् सित्तरे वारीर्
  अऱ्पुत रेइङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 6. अम्मैयु माय्ऎऩक् कप्पऩु माकिऎऩ्
  अऩ्पऩु मायिऩीर् वारीर्
  अङ्कण रेइङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 7. अल्लल् अऱुत्तॆऩ् अऱिवै विळक्किय
  अम्पल वाणरे वारीर्
  अङ्कण रेइङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 8. अप्पणि पॊऩ्मुटि अप्पऩॆऩ् ऱेत्तुमॆय्
  अऩ्परुक् कऩ्परे वारीर्
  इऩ्पम् तरइङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 9. अस्सुतर् नाऩ्मुकर् उस्सियिल् मॆस्सुम्
  अटिक्कम लत्तीरे वारीर्
  नटिक्कवल् लीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 10. अण्टर्क् करुम्पतन् तॊण्टर्क् कॆळितिल्
  अळित्तिट वल्लीरे वारीर्
  कळित्तॆऩ्ऩै आण्टीरे वारीर्. वारीर्
 • 11. अम्पर माऩसि तम्पर नाटकम्
  आटवल् लीर्इङ्कु वारीर्
  पाटल्उ वन्दीरे298 वारीर्. वारीर्
 • 12. आतिअ ऩातिऎऩ् ऱारणम् पोऱ्ऱुम्
  अरुम्पॆरुञ् जोतियीर् वारीर्
  आऩन्द नाटरे वारीर्. वारीर्
 • 13. आकम वेतम् अऩेक मुकङ्कॊण्
  टरुस्सिक्कुम् पातरे वारीर्
  आरुयिर् नातरे वारीर्. वारीर्
 • 14. आसऱुम् अन्दङ्कळ् आऱुम् पुकऩ्ऱनल्
  आरिय रेइङ्कु वारीर्
  आऩन्दक् कूत्तरे वारीर्. वारीर्
 • 15. आल निऴऱ्कण् अमर्न्दऱञ् सॊऩ्ऩनल्
  आरिय रेइङ्कु वारीर्
  आऩन्दक् कूत्तरे वारीर्. वारीर्
 • 16. आरमु ताकिऎऩ् आवियैक् काक्किऩ्ऱ
  आऩन्द रेइङ्कु वारीर्
  आटल्वल् लीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 17. आतर वाय्ऎऩ् अऱिवैत् तॆळिवित्
  तमुतम् अळित्तीरे वारीर्
  आटिय पातरे वारीर्. वारीर्
 • 18. आतार मीताऩत् तप्पालुम् काण्टऱ्
  करुम्पॆरुञ् जोतियीर् वारीर्
  करुम्पिऩिल् इऩिक्किऩ्ऱीर् वारीर्. वारीर्
 • 19. आतियुम् अन्दमुम् इल्ला अरुम्पॆरुम्
  जोतिय रेइङ्कु वारीर्
  वेतिय रेइङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 20. आटल्कॊण् टीर्तिरु वम्पलत् तेऎऩ्ऱऩ्
  पाटल्कॊण् टीर्इङ्कु वारीर्
  कूटवल् लीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 21. आक्कम् कॊटुत्तॆऩ्ऱऩ् तूक्कम् तटुत्तऎऩ्
  आण्टव रेइङ्कु वारीर्
  ताण्टव रेइङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 22. आपत्तै नीक्किओर् तीपत्तै एऱ्ऱिऎऩ्
  आणवम् पोक्किऩीर् वारीर्
  काणवन् तेऩ्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 23. इतुतरु णम्तरु णम्तरु णम्ऎऩ्
  इऱैयव रेइङ्कु वारीर्
  काणवन् तेऩ्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 24. इस्सैयिऩ् वण्णम् ऎऩक्करुळ् सॆय्य
  इतुतरु णम्इङ्कु वारीर्
  इऩ्ऩमु तायिऩीर् वारीर्. वारीर्
 • 25. इऩ्पम् कॊटुत्तेऎऩ् तुऩ्पम् कॆटुत्तुळ्
  इरुक्किऩ्ऱ नातरे वारीर्
  इरुक्किऩ् पॊरुळाऩीर् वारीर्. वारीर्
 • 26. इरवुम् पकलुम् इतयत्ति लूऱि
  इऩिक्कुम् अमुतरे वारीर्
  इऩित्तरि येऩ्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 27. इऩ्ऩुम्ताऴ्त् तङ्के इरुप्प तऴकऩ्ऱु
  इतुतरु णम्इङ्कु वारीर्
  इरुमैयुम् आयिऩीर् वारीर्. वारीर्
 • 28. इटर्तविर्त् तिऩ्पम् ऎऩक्कळित् ताळऱ्
  कितुतरु णम्इङ्कु वारीर्
  इऩियव रेइङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 29. इऱैयुम् पॊऱुप्परि तॆऩ्ऩुयिर् नातरे
  इत्तरु णम्इङ्कु वारीर्
  इतनटञ् सॆय्किऩ्ऱीर् वारीर्. वारीर्
 • 30. इम्मैयि लेऎऩक् कम्मैयिऩ् इऩ्पम्
  इतुऎऩ् ऱळित्तीरे वारीर्
  इतयत् तिरुन्दीरे वारीर्. वारीर्
 • 31. इङ्कङ्कॆऩ् ऩामले ऎळ्ळुक्कुळ् ऎण्णॆय्पोल्
  ऎङ्कुम् निऱैन्दीरे वारीर्
  इन्दॆऴिल् वण्णरे वारीर्. वारीर्
 • 32. इणैऒऩ्ऱुम् इल्ला इणैयटि ऎऩ्तलै
  एऱवैत् तीर्इङ्कु वारीर्
  इऱुतियि लीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 33. ईऩ्ऱाळुम् ऎन्दैयुम् ऎऩ्कुरु वुम्ऎऩक्
  किऩ्पमुम् आयिऩीर् वारीर्
  अऩ्परुक् कऩ्परे वारीर्. वारीर्
 • 34. ईऩम् अऱुत्तुमॆय्ञ् ञाऩ विळक्कॆऩ्
  इतयत्तिल् एऱ्ऱिऩीर् वारीर्
  उतयस् सुटरिऩीर् वारीर्. वारीर्
 • 35. ईटऱि यातमॆय् वीटुतन् तऩ्परै
  इऩ्पुऱस् सॆय्किऩ्ऱीर् वारीर्
  वऩ्पर्क् करियीरे वारीर्. वारीर्
 • 36. ईतियल् ऎऩ्ऱुनिऩ् ऱोतिय वेतत्तिऱ्
  कॆट्टा तिरुन्दीरे वारीर्
  नट्टार्क् कॆळियीरे वारीर्. वारीर्
 • 37. ईसर् ऎऩुम्पल तेसर्कळ् पोऱ्ऱुम्न
  टेसरे नीर्इङ्कु वारीर्
  नेसरे नीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 38. ईसर् पलिक्कुऴल्299 नेसर्ऎऩ् ऱऩ्पर्कळ्
  एसनिऩ् ऱीर्इङ्कु वारीर्
  नासमिल् लीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 39. ईऱऱि यामऱै योऩ्ऎऩ् ऱऱिञर्
  इयम्पनिऩ् ऱीर्इङ्कु वारीर्
  वयन्दरु वीर्इङ्कु वारीर् वारीर्
 • 40. ईतल्कण् टेमिकक् कातल्कॊण् टेऩ्ऎऩक्
  कीतल्सॆय् वीर्इङ्कु वारीर्
  ओतरि यीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 41. ईटणै अऱ्ऱनॆञ् सूटणै उऱ्ऱुमऱ्
  ऱीटणै यीर्इङ्कु वारीर्
  आटवल् लीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 42. ईण्टऱि वोङ्किटत् तूण्टऱि वाकिउळ्
  ईण्टुकिऩ् ऱीर्इङ्कु वारीर्
  आण्टव रेइङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 43. उळ्ळते उळ्ळतु विळ्ळतु वॆऩ्ऱॆऩक्
  कुळ्ळ तुरैसॆय्तीर् वारीर्
  वळ्ळल् विरैन्दिङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 44. उरुवाय् अरुवाय् उरुवरु वाय्अवै
  ऒऩ्ऱुमल् लीर्इङ्कु वारीर्
  ऎऩ्ऱुम्नल् लीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 45. उऱवुम् पकैयुम् उटैय नटैयिल्
  उऱवुम्ऎण् णेऩ्इङ्कु वारीर्
  पिऱवुनण् णेऩ्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 46. उळ्ळक् करुत्तैनाऩ् वळ्ळऱ् कुरैप्पतॆऩ्
  उळ्ळत् तिरुन्दीरे वारीर्
  विळ्ळऱ् करियीरे वारीर्. वारीर्
 • 47. उय्यवल् लार्क्करुळ् सॆय्यवल् लीर्नाऩुम्
  उय्यवल् लेऩ्इङ्कु वारीर्
  सॆय्यवल् लीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 48. उटैयव रार्इक् कटैयव ऩेऩुक्
  कुटैयव रेइङ्कु वारीर्
  सटैयव रे300 इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 49. उऱङ्कि इऱङ्कुम् उलकवर् पोलनाऩ्
  उऱङ्कमाट् टेऩ्इङ्कु वारीर्
  इऱङ्कमाट् टेऩ्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 50. उण्टुटुत् तिऩ्ऩुम् उऴलमाट् टेऩ्अमु
  तुण्टि विरुम्पिऩेऩ् वारीर्
  उण्टि तरइङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 51. उऩ्ऩुतो ऱुऩ्ऩुतो ऱुळ्ळे इऩिक्किऩ्ऱ
  उत्तम रेइङ्कु वारीर्
  उऱ्ऱ तुणैयाऩीर् वारीर्. वारीर्
 • 52. उम्माणै उम्माणै उम्मैअल् लाल्ऎऩक्
  कुऱ्ऱवर् मऱ्ऱिलै वारीर्
  उऱ्ऱऱिन् तीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 53. ऊऩ नटन्दविर्त् ताऩ नटङ्काट्टु
  मोऩ नटेसरे वारीर्
  ञाऩ नटेसरे वारीर्. वारीर्
 • 54. ऊरुमिल् लीर्ऒरु पेरुमिल् लीर्अऱि
  वोरुमिल् लीर्इङ्कु वारीर्
  यारुमिल् लीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 55. ऊऱु सिवाऩन्दप् पेऱु तरुकिऩ्ऱ
  वीऱुटै यीर्इङ्कु वारीर्
  नीऱुटै यीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 56. ऊऩ्ऱुनुम् सेवटि साऩ्ऱु तरिक्किलेऩ्
  एऩ्ऱुकॊळ् वीर्इङ्कु वारीर्
  आऩ्ऱव रेइङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 57. ऊऱ्ऱै उटम्पितु माऱ्ऱुयर् पॊऩ्ऩॆऩ
  एऱ्ऱम् अरुळ्सॆय्वीर् वारीर्
  तेऱ्ऱम् अरुळ्सॆय्वीर् वारीर्. वारीर्
 • 58. ऊटल्इल् लीर्ऎऩैक् कूटल्वल् लीर्ऎऩ्ऩुळ्
  पाटल्सॊल् वीर्इङ्कु वारीर्
  आटल्नल् लीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 59. ऊक्कम् कॊटुत्तॆऩ्ऱऩ् एक्कम् कॆटुत्तरुळ्
  आक्क मटुत्तीरे वारीर्
  तूक्कम् तविर्त्तीरे वारीर्. वारीर्
 • 60. ऊमै ऎऴुत्तिऩुळ् आमै ऎऴुत्तुण्टॆऩ्
  ऱोमै अऱिवित्तीर् वारीर्
  सेमञ् सॆऱिवित्तीर् वारीर्. वारीर्
 • 61. ऊक मिलेऩ्पॆऱ्ऱ तेकम् अऴियात
  योकम् कॊटुत्तीरे वारीर्
  पोकम् कॊटुत्तीरे वारीर्. वारीर्
 • 62. ऊतियम् तन्दनल् वेतिय रेउण्मै
  ओतिय नातरे वारीर्
  आतिअ ऩातियीर् वारीर्. वारीर्
 • 63. ऎऩ्कुऱै तीर्त्तॆऩ्ऩुळ् नऩ्कुऱै वीर्इऩि
  ऎऩ्कुऱै ऎऩ्मुऩ्ऩीर् वारीर्
  तऩ्कुऱै इल्लीरे वारीर्. वारीर्
 • 64. ऎऩ्ऩुयिर् आकिऎऩ् ऱऩ्उयिर्क् कुळ्ळेओर्
  इऩ्ऩुयिर् आयिऩीर् वारीर्
  ऎऩ्ऩुयिर् नातरे वारीर्. वारीर्
 • 65. ऎऩ्कण् अरुळ्सॆय्तॆऩ् पुऩ्कण् विलक्किय
  ऎऩ्कण् णऩैयीरे वारीर्
  ऎऩ्कण् णुतलीरे वारीर्. वारीर्
 • 66. ऎल्ला उयिर्कळुम् नल्लार् ऎऩत्तॊऴुम्
  ऎल्लाम्वल् लीर्इङ्कु वारीर्
  सॊल्ला निलैयिऩीर् वारीर्. वारीर्
 • 67. ऎट्टुम् इरण्टुमॆऩ् ऱिट्टु वऴङ्कुतल्
  ऎट्टुम् पटिसॆय्तीर् वारीर्
  ऎट्टुरु वायिऩीर् वारीर्.301 वारीर्
 • 68. ऎऩ्ऱु कण्टाय्इतु302 नऩ्ऱुकॊण् टाळुक
  ऎऩ्ऱुतन् तीर्इङ्कु वारीर्
  अऩ्ऱुवन् तीर्इऩ्ऱु वारीर्. वारीर्
 • 69. ऎस्सम यङ्कळुम् पॊय्स्सम यमॆऩ्ऱीर्
  इस्सम यम्इङ्कु वारीर्
  मॆय्स्सम यन्दन्दीर् वारीर्. वारीर्
 • 70. ऎऩ्पाऱ् कळिप्पॊटुम् अऩ्पाल्ऒऩ् ऱीन्दितै
  इऩ्पाल् पॆऱुकिऩ्ऱीर् वारीर्
  तॆऩ्पाल् मुकङ्कॊण्टीर् वारीर्. वारीर्
 • 71. ऎस्स उरैयऩ्ऱॆऩ् इस्सैऎल् लाम्उम
  तिस्सैकण् टीर्इङ्कु वारीर्
  अस्सम्त विर्त्तीरे वारीर्. वारीर्
 • 72. ऎण्णमॆल् लाम्उम तॆण्णमल् लाल्वेऱोर्
  ऎण्णम् ऎऩक्किल्लै वारीर्
  वण्णम् अळिक्किऩ्ऱीर् वारीर्. वारीर्
 • 73. एराय नाऩ्मुकर् नाराय णर्मऱ्ऱुम्
  पाराय णम्सॆय्वीर् वारीर्
  ऊरायम् आयिऩीर् वारीर्. वारीर्
 • 74. एम मिकुन्दिरु वाम सुकन्दरुम्
  एम सपेसरे वारीर्
  सोम सिकामणि वारीर्. वारीर्
 • 75. एत मिलाप्पर नात मुटिप्पॊरुळ्
  एततु सॊल्लुवीर् वारीर्
  ईतल् उटैयीरे वारीर्. वारीर्
 • 76. एक परापर योक वॆळिक्कप्पाल्
  एक वॆळिनिऩ्ऱीर् वारीर्
  एकर् अऩेकरे वारीर्. वारीर्
 • 77. एऱि इऱङ्कि इरुन्देऩ् इऱङ्कामल्
  एऱवैत् तीर्इङ्कु वारीर्
  तेऱवैत् तीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 78. एकान्द नऩ्ऩिलै योकान्दत् तुळ्ळतॆऩ्
  ऱेकान्दम् सॊल्लिऩीर् वारीर्
  तेकान्दम् इल्लीरे वारीर्. वारीर्
 • 79. एकात कल्विताऩ् साकात कल्वियॆऩ्
  ऱेकात लाऱ्सॊऩ्ऩीर् वारीर्
  वेकात कालिऩीर् वारीर्. वारीर्
 • 80. एटा यिरमॆऩ्ऩै कोटा मॊऴिऒऩ्ऱे
  एटाऎऩ् ऱीर्इङ्कु वारीर्
  ईटावार् इल्लीरे वारीर्. वारीर्
 • 81. एसात तन्दिरम् पेसात मन्दिरम्
  ईसाऩ मेलॆऩ्ऱीर् वारीर्
  आसाति इल्लीरे वारीर्. वारीर्
 • 82. एऩॆऩ्पार् वेऱिलै नाऩ्अऩ्पाऱ् कूवुकिऩ्
  ऱेऩ्ऎऩ्पाल् एऩॆऩ्पीर् वारीर्
  आऩिऩ्पाल् आटुवीर् वारीर्. वारीर्
 • 83. ऐन्दु मलङ्कळुम् वॆन्दु विऴऎऴुत्
  तैन्दुञ् सॆयुम्ऎऩ्ऱीर् वारीर्
  इन्दु सिकामणि वारीर्. वारीर्
 • 84. ऐयमुऱ् ऱेऩैइव् वैयङ् करियाक
  ऐयम् तविर्त्तीरे वारीर्
  मॆय्यम् पलत्तीरे वारीर्. वारीर्
 • 85. ऐयर् नटम्पुरि मॆय्यर्ऎऩ् ऱेउणर्न्
  तैयर् तॊऴनिऩ्ऱीर् वारीर्
  तुय्यर् उळनिऩ्ऱीर् वारीर्. वारीर्
 • 86. ऐवणङ् काट्टुनुम् मॆय्वणम् वेट्टुनिऩ्
  ऱैवणर् एत्तुवीर् वारीर्
  पॊय्वणम् पोक्कुवीर् वारीर्. वारीर्
 • 87. ऒऩ्ऱे सिवम्अतै ऒऩ्ऱुसऩ् मार्क्कमुम्
  ऒऩ्ऱेऎऩ् ऱीर्इङ्कु वारीर्
  नऩ्ऱेनिऩ् ऱीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 88. ऒप्पारिल् लीर्उमक् किप्पारिल् पिळ्ळैनाऩ्
  ऒप्पारि अल्लकाण् वारीर्
  मुप्पाऴ् कटन्दीरे वारीर्. वारीर्
 • 89. ऒत्त इटन्दऩ्ऩिल् नित्तिरै सॆय्ऎऩ्ऱीर्
  ऒत्त इटङ्काट्ट वारीर्
  सित्त सिकामणि वारीर्. वारीर्
 • 90. ऒट्टुमऱ् ऱिल्लैनाऩ् विट्टुप् पिरिकलेऩ्
  ऒट्टुवैत् तेऩुम्मेल् वारीर्
  ऎट्टुक् कुणत्तीरे वारीर्. वारीर्
 • 91. ऒरुमै निलैयिल् इरुमैयुम् तन्द
  ऒरुमैयि ऩीर्इङ्कु वारीर्
  पॆरुमैयि ऩीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 92. ऒण्मै विरुम्पिऩेऩ् अण्मैयिल् ईकुवीर्
  उण्मैसॊऩ् ऩेऩ्इङ्कु वारीर्
  पॆण्मै304 इटङ्कॊण्टीर् वारीर्. वारीर्
 • 93. ओङ्कार नाटकम् पाङ्काकस्305 सॆय्किऩ्ऱ
  ओङ्कार नाटरे वारीर्
  आङ्कार नीक्किऩीर् वारीर्. वारीर्
 • 94. ओङ्कुम्पिण् टाण्टङ्कळ् ताङ्कुम् पॆरुवॆळि
  ओङ्कु नटेसरे वारीर्
  पाङ्कुसॆय् वीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 95. ओसैयिऩ् उळ्ळेओर् आसै306 उतिक्कमॆल्
  ओसैसॆय् वित्तीरे वारीर्
  पासम् अऱुत्तीरे वारीर्. वारीर्
 • 96. ओरा तुलकिऩैप् पारा तिरुनिऩक्
  कोरा वकैऎऩ्ऱीर् वारीर्
  पेरा निलैतन्दीर् वारीर्. वारीर्
 • 97. ओटातु मायैयै नाटातु नऩ्ऩॆऱि
  ऊटा तिरुऎऩ्ऱीर् वारीर्
  वाटा तिरुऎऩ्ऱीर् वारीर्. वारीर्
 • 98. ओलक् कपाटत्तैस् सालत् तिऱन्दरुळ्
  ओलक्कङ् काट्टिऩीर् वारीर्
  कालक् कणक्किल्लीर् वारीर्. वारीर्
 • 99. ओटत्तिऩ् निऩ्ऱॊरु माटत्तिल् एऱ्ऱिमॆय्
  यूटत्तैक् काट्टिऩीर् वारीर्
  वेटत्तैप् पूट्टिऩीर् वारीर्. वारीर्
 • 100. ओमत्ति लेनटुस् सामत्ति लेऎऩै
  ओमत्तऩ्308 आक्किऩीर् वारीर्
  सामत्त309 नीक्किऩीर् वारीर्. वारीर्
 • 101. ओमॆऩ्प तऱ्कुमुऩ् आमॆऩ् ऱुरैत्तुटऩ्
  ऊमॆऩ्ऱु310 काट्टिऩीर् वारीर्
  नामॆऩ्ऱु नाट्टिऩीर् वारीर्. वारीर्
 • 102. औविय मार्क्कत्तिऩ् वॆव्वियल् नीक्किये
  सॆव्वियऩ् आक्किऩीर् वारीर्
  ऒव्विऒऩ् ऱाक्किऩीर् वारीर्. वारीर्
 • 103. कण्णऩै यीर्उम्मैक् काणऎऩ् आसै
  कटल्पॊङ्कु किऩ्ऱतु वारीर्
  उटल्तङ्कु किऩ्ऱतु वारीर्. वारीर्
 • 104. कण्टणैन् ताल्अऩ्ऱिक् कातल् अटङ्कातॆऩ्
  कण्मणि यीर्इङ्कु वारीर्
  उण्मणि यीर्इङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 105. कट्टिक्कॊण् टुम्मैक् कलन्दु कॊळल्वेण्टुम्
  कारण रेइङ्कु वारीर्
  पूरण रेइङ्कु वारीर्. वारीर्
 • 106. वारीर् सितम्पर वल्लि सिवकाम
  वल्लि मणाळरे वारीर्
  मणिमऩ्ऱ वाणरे वारीर्.

  • 298. पाटवल्लीरिङ्कु - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु., स. मु. क.
  • 299. ईसर् ऎळियऱ्कु - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु., पि. इरा,
  • 300. तटै तविर्प्पीर् - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु., पि. इरा.
  • 301. ऎट्टुम् इरण्टुम् - पत्तु (य). य - आऩ्मा. ऎट्टुरु - अष्टमूर्त्तम्ऎट्टुउरु - (ऎट्टु तमिऴिल् ऎऴुत 'अ' आकुम्) अकरवटिवम्. ऎट्टुरु - अरु. स. मु. क.
  • 302. कण्टामितु - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु., पि. इरा.
  • 303. 'ऒत्त इटत्तिल् नित्तिरै सॆय्' ऎऩ्पतु औवैयार् अरुळिय कॊऩ्ऱै वेन्दऩ्.'ऒत्त इटम् - मेटुपळ्ळमिल्लात इटम्, मऩम् ऒत्त इटम्, निऩैप्पु मऱप्पु अऱ्ऱइटम्, तऩित्त इटम्, तत्तुवातीतनिलै,' ऎऩ्पतु स. मु. क. कुऱिप्पु.इरुविऩैयुम् ऒत्त इटम्, इरुविऩैऒप्पुनिलै ऎऩ्पते पॊरुत्तमाम्.
  • 304. वण्मै - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु., पि. इरा.,
  • 305. पाङ्कारस् - पि. इरा.
  • 306. ओसै - पिरतिपेतम्. आ. पा. 307. मेल् - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु. पि. इरा.
  • 308. ओमत्तऩ् - उरुवरुव वटिवम्., पिरणवतेकम्. स. मु. क.
  • 309. सामत्तै - पॊ. सु., स. मु. क; सामत्तै - साकुन्दऩ्मैयै., स. मु. क.
  • 310. ओम् - आम् - ऊम् - ओम् हाम् हुम्. पीजाक्करङ्कळ्.

அம்பலவாணர் வருகை // அம்பலவாணர் வருகை