திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
എന്‍ന പുണ്‍ണിയം ചെയ്തേനോ
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō
പെരു വഴക്കു
peru vaḻakku
Sixth Thirumurai

123. വരുവാര്‍ അഴൈത്തുവാടി
varuvār aḻaittuvāṭi

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
  പല്‍ലവി
 • 1. വരുവാര ഴൈത്തുവാടി വടലൂര്‍ വടതിചൈക്കേ
  വന്താറ് പെറലാംനല്‍ല വരമേ.
 • പല്‍ലവി എടുപ്പു
 • 2. തിരുവാര്‍പൊന്‍ നംപലത്തേ ചെഴിക്കുങ്കുഞ് ചിതപാതര്‍
  ചിവചിതം പരപോതര്‍ തെയ്വച് ചപാനാതര്‍ വരുവാര്‍
 • കണ്‍ണികള്‍
 • 3. ചിന്തൈ കളിക്കക്കണ്‍ടു ചിവാനന്ത മതുവുണ്‍ടു
  തെളിന്തോര്‍എല്‍ ലാരുംതൊണ്‍ടു ചെയ്യപ് പവുരികൊണ്‍ടു
  ഇന്ത വെളിയില്‍നട മിടത്തുണിന്‍ തീരേഅങ്കേ
  ഇതൈവിടപ് പെരുവെളി ഇരുക്കുതെന്‍ റാല്‍ഇങ്കേ വരുവാര്‍
 • 4. ഇടുക്കി ലാമല്‍ഇരുക്ക ഇടമുണ്‍ടു നടഞ്ചെയ്യ
  ഇങ്കം പലംഒന്‍റങ്കേ എട്ടം പലംഉണ്‍ടൈയ
  ഒടുക്കില്‍ ഇരുപ്പതെന്‍ന ഉളവുകണ്‍ടു കൊള്‍വീര്‍എന്‍നാല്‍
  ഉണ്‍മൈഇതു വഞ്ചമല്‍ല ഉംമേല്‍ ആണൈ313 എന്‍റുചൊന്‍നാല്‍ വരുവാര്‍
 • 5. മെല്‍ലിയല്‍ ചിവകാമ വല്‍ലി യുടന്‍കളിത്തു
  വിളൈയാ ടവുംഎങ്കള്‍ വിനൈഓ ടവുംഒളിത്തു
  എല്‍ലൈയില്‍ ഇന്‍പന്തരവും നല്‍ലചമ യന്താനിതു
  ഇങ്കുമങ്കും നടമാടി ഇരുക്കലാം എന്‍റപോതു
  വരുവാര ഴൈത്തുവാടി വടലൂര്‍ വടതിചൈക്കേ
  വന്താറ് പെറലാംനല്‍ല വരമേ.

  • 313. ഉന്‍മേലാണൈ - മുതറ്പതിപ്പു., പൊ. ചു., ച. മു. ക.

வருவார் அழைத்துவாடி // வருவார் அழைத்துவாடி