திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
enna puNNiyam seytheenoo
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō
peru vazakku
peru vaḻakku
Sixth Thirumurai

123. varuvaar azaiththuvaati
varuvār aḻaittuvāṭi

  sinthu
  thirussiRRampalam
  pallavi
 • 1. varuvaara zaiththuvaati vataluur vatathisaikkee
  vanthaaR peRalaamn-alla varamee.
 • pallavi etuppu
 • 2. thiruvaarpon nampalaththee sezikkungkunj sithapaathar
  sivasitham parapoothar theyvas sapaan-aathar varuvaar
 • kaNNikaL
 • 3. sinthai kaLikkakkaNtu sivaanantha mathuvuNtu
  theLinthoorel laarumthoNtu seyyap pavurikoNtu
  intha veLiyiln-ata mitaththuNin- thiireeangkee
  ithaivitap peruveLi irukkuthen Raalingkee varuvaar
 • 4. itukki laamalirukka itamuNtu n-atanjseyya
  ingkam palamonRangkee ettam palamuNtaiya
  otukkil iruppathenna uLavukaNtu koLviirennaal
  uNmaiithu vanjsamalla ummeel aaNai313 enRusonnaal varuvaar
 • 5. melliyal sivakaama valli yutankaLiththu
  viLaiyaa tavumengkaL vinaioo tavumoLiththu
  ellaiyil inpantharavum n-allasama yanthaanithu
  ingkumangkum n-atamaati irukkalaam enRapoothu
  varuvaara zaiththuvaati vataluur vatathisaikkee
  vanthaaR peRalaamn-alla varamee.

  • 313. unmeelaaNai - muthaRpathippu., po. su., sa. mu. ka.

வருவார் அழைத்துவாடி // வருவார் அழைத்துவாடி