திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
varuvaar azaiththuvaati
varuvār aḻaittuvāṭi
aatiya paatham
āṭiya pātam
Sixth Thirumurai

124. peru vazakku
peru vaḻakku

  sinthu
  thirussiRRampalam
  pallavi
 • 1. ivarkkum enakkumperu vazakkiruk kinRathathu
  enRum thiiraa vazakkuk kaaNa ti.
 • pallavi etuppu
 • 2. evarkkum periyavarpon nampalath theen-atam
  ittaar enakkumaalai ittaar ithoovanthaar. ivarkkum
 • kaNNikaL
 • 3. anRithoo varukinReen enRu poonavarangkee
  yaarseytha thataiyaaloo irunthaaren kaiyiRsangkai
  inRutham kaiyiRkoNtee vanthun-iR kinRaaringkee
  inthak kathavaimuutu ivarpoova thiniengkee. ivarkkum
 • 4. avaravar ulakaththee aRinthalar thuuRRappatteen
  anRupoo navarinRu vanthun-iR kinRaarketteen
  ivarsuuthai aRiyaathee munnam eemaanthuvitteen
  inthak kathavaimuutu iniengkum pookaotteen. ivarkkum
 • 5. sinna vayathilennais seernthaarpun nakaiyootu
  senRaar thayavaalinRu vanthaar ivarkkaariitu
  ennaivit tiniivar eppatip poovaarootu
  inthak kathavaimuutu irattaiththaat koolaippootu. ivarkkum
 • 6. ivarkkum enakkumperu vazakkiruk kinRathathu
  enRum thiiraa vazakkuk kaaNa ti.

இவர்க்கும் எனக்கும் // பெரு வழக்கு