திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
इतु नल्ल तरुणम्
itu nalla taruṇam
वरुवार् अऴैत्तुवाटि
varuvār aḻaittuvāṭi
Sixth Thirumurai

122. ऎऩ्ऩ पुण्णियम् सॆय्तेऩो
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  पल्लवि
 • 1. ऎऩ्ऩ पुण्णियम् सॆय्ते ऩो - अम् मानाऩ्
  ऎऩ्ऩ पुण्णियम् सॆय्ते ऩो.
 • पल्लवि ऎटुप्पु
 • 2. मऩ्ऩर्नातर् अम्पलवर् वन्दार्वन्दार् ऎऩ्ऱुतिरुस्
  सिऩ्ऩनातम् ऎऩ्ऩिरण्टु सॆविकळिऩुळ् सॊल्किऩ्ऱते. ऎऩ्ऩ
 • कण्णिकळ्
 • 3. पॊरुळ्नाऩ् मुकऩुमालुम् तॆरुळ्नाऩ्म ऱैयुनाळुम्
  पोऱ्ऱुम्सिऱ् ऱम्पलत्ते एऱ्ऱुम णिविळक्काय्
  अरुळ्नाट कम्पुरियुम् करुणानि तियर्उऩ्ऩै
  आळवन्दार् वन्दार्ऎऩ्ऱॆक् काळनातम् सॊल्किऩ्ऱते. ऎऩ्ऩ
 • 4. पाटियनल् लोर्तमक्के नाटियतॆल् लाम्अळिप्पार्
  पत्तिवलै युट्पटुवार् सत्तियर्नित् तियर्मऩ्ऱिल्
  आटियपॊऱ् पातर्वेतम् तेटियसिऱ् पोतर्उऩ्ऩै
  अणैयवन्दार् वन्दार्ऎऩ्ऱे इणैयिल्नातम् सॊल्किऩ्ऱते. ऎऩ्ऩ
 • 5. ऎन्दरमुट् कॊण्टञाऩ सुन्दरर्ऎऩ् मणवाळर्
  ऎल्लाम्सॆय् वल्लसित्तर् नल्लोर् उळत्तमर्न्दार्
  मन्दिरमा मऩ्ऱिल्इऩ्पम् तन्दनट राजर्उऩ्ऩै
  मरुववन्दार् वन्दार्ऎऩ्ऱु तॆरुविल्नातम् सॊल्किऩ्ऱते. ऎऩ्ऩ
 • 6. ओतिऎन्द वितत्तालुम् वेतियऩुम् तेर्वरियार्
  ओङ्कार पञ्सकत्ते पाङ्काक नटिक्किऩ्ऱार्
  आतियन्दम् काण्परिय जोतिसुयञ् जोतिउऩ्ऩो
  टाटवन्दार् वन्दार्ऎऩ्ऱे नाटिनातम् सॊल्किऩ्ऱते. ऎऩ्ऩ
 • 7. अऱ्पुतप्पे रऴकाळर् सॊऱ्पतम् कटन्दुनिऩ्ऱार्
  अऩ्परॆलाम् तॊऴमऩ्ऱिल् इऩ्पनटम् पुरिकिऩ्ऱार्
  सिऱ्परर्ऎल् लामुम्वल्ल तऱ्परर् विरैन्दिङ्कुऩ्ऩैस्
  सेरवन्दार् वन्दार्ऎऩ्ऱोङ् कारनातम् सॊल्किऩ्ऱते. ऎऩ्ऩ
 • 8. आरणर्ना रणर्ऎल्लाम् पूरणर्ऎऩ् ऱेत्तुकिऩ्ऱ
  ऐयर्तिरु वम्पलवर् मॆय्यर्ऎल्लाम् वल्लसित्तर्
  कारणमुम् कारियमुम् तारणिनी याकउऩ्ऩैक्
  काणवन्दार् वन्दार्ऎऩ्ऱे वेणुनातम् सॊल्किऩ्ऱते. ऎऩ्ऩ
 • 9. पाकार्मॊऴि याळ्सिव माकाम वल्लिनाळुम्
  पार्त्ताट मणिमऩ्ऱिल् कूत्ताटु किऩ्ऱसित्तर्
  वाकाउऩक्के ऎऩ्ऱुम् साका वरङ्कॊटुक्क
  वलियवन्दार् वन्दार्ऎऩ्ऱे वलियनातम् सॊल्किऩ्ऱते.
 • 10. ऎऩ्ऩ पुण्णियम् सॆय्ते ऩो - अम् मानाऩ्
  ऎऩ्ऩ पुण्णियम् सॆय्ते ऩो.

என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ // என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ