திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अञ्साते नॆञ्से
añsātē neñsē
ऎऩ्ऩ पुण्णियम् सॆय्तेऩो
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō
Sixth Thirumurai

121. इतु नल्ल तरुणम्
itu nalla taruṇam

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  पल्लवि
 • 1. इतुनल्ल तरुणम् - अरुळ्सॆय्य
  इतुनल्ल तरुणम्.
 • पल्लवि ऎटुप्पु
 • 2. पॊतुनल्ल नटम्वल्ल पुण्णिय रेकेळुम्
  पॊय्येतुम् सॊल्किलेऩ् मॆय्ये पुकल्किऩ्ऱेऩ्. इतुनल्ल
 • कण्णिकळ्
 • 3. मतित्त समयमत वऴक्कॆल्ला माय्न्दतु
  वरुणास् सिरमम्ऎऩु मयक्कमुम् साय्न्दतु
  कॊतित्त लोकासारक् कॊतिप्पॆल्लाम् ऒऴिन्दतु
  कॊलैयुम् कळवुमऱ्ऱैप् पुलैयुम् अऴिन्दतु. इतुनल्ल
 • 4. कुऱित्त वेताकमक् कूस्सलुम् अटङ्किऱ्ऱु
  कुतित्त314 मऩमुरुट्टुक् कुरङ्कु मुटङ्किऱ्ऱु
  वॆऱित्तवॆव् विऩैकळुम् वॆन्दु कुलैन्दतु
  विन्दैसॆय् कॊटुमायैस् सन्दैयुम् कलैन्दतु. इतुनल्ल
 • 5. कोपमुम् काममुम् कुटिकॆट्टुप् पोयिऱ्ऱु
  कॊटियओर् आङ्कारम् पॊटिप्पॊटि आयिऱ्ऱु
  तापमुम् सोपमुम् ताऩ्ताऩे सॆऩ्ऱतु
  तत्तुवम् ऎल्लाम्ऎऩ् ऱऩ्वसम् निऩ्ऱतु. इतुनल्ल
 • 6. करैया ऎऩतुमऩक् कल्लुम् करैन्दतु
  कलन्दु कॊळऱ्कॆऩ् करुत्तुम् विरैन्दतु
  पुरैया निलैयिल्ऎऩ् पुन्दियुम् तङ्किऱ्ऱु
  पॊय्पटाक् कातल् ततुम्पिमेल् पॊङ्किऱ्ऱु.
 • 7. इतुनल्ल तरुणम् - अरुळ्सॆय्य
  इतुनल्ल तरुणम्.

  • 314. कॊतित्त - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ सु, पि. इरा., स. मु. क.

இது நல்ல தருணம் // இது நல்ல தருணம்