திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
puNNiyan-iiRRu maanmiyam
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam
eNNath theengkal
eṇṇat tēṅkal
Fifth Thirumurai

033. uRuthi uNarththal
uṟuti uṇarttal

  kattaLaik kaliththuRai
  thirussiRRampalam
 • 1. manjseer piNimati yaathiyai n-ookki varunthuRumen
  n-enjsee thaNikaiyan aaRezuth thuNtuveNNiiRuNtun-ii
  enjseel iravum pakalum thuthisey thituthikaNtaay
  anjseel ithusath thiyamaamen sollai aRinthukoNtee.
 • 2. aRiyaatha n-ampiNi aathiyai n-iikkum aruLmarunthin
  n-eRiyaam thaNikaiyan aaRezuth thuNtuveNNiiRuNtun-ii
  eRiyaa thiravum pakalum thuthisey thituthikaNtaay
  kuRiyaa thirukkalai enaaNai enRan kuNan-enjsamee.
 • 3. enRee piNikaL oziyumen Reethuyar eythiyiteel
  n-inRee thaNikaiyan aaRezuth thuNtuveNNiiRuNtun-ii
  inRee iravum pakalum thuthisey thituthikaNtaay
  n-anReeek kaalamum vaaziya vaaziya n-annenjsamee.

உறுதி உணர்த்தல் // உறுதி உணர்த்தல்