திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
uRuthi uNarththal
uṟuti uṇarttal
kaiyatai muttaR kirangkal
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal
Fifth Thirumurai

034. eNNath theengkal
eṇṇat tēṅkal

  ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. poothukoN tavanum maalumn-in Reeththum
  puNNiya n-inthiru atikkee
  yaathukoN tataikeen yaathumeeR seykeen
  yaathun-in thiruuLam aRiyeen
  thiithukoN tavanen RenakkaruL siRithum
  seythitaa thiruppaiyoo siRiyoon
  eethivan seyalon Rilaienak karuthi
  iivaiyoo thaNikaivaaz iRaiyee.
 • 2. vaazvanoo n-inpon atin-izal kitaiththee
  vayangkumaa nanthaveL LaththuL
  aazvanoo eLiyeen allathiv vulakil
  aRanjseyaak kotiyarpaaR senRee
  thaazvanoo thaazntha paNipurin- thavamee
  sanjsarith thuzanRuven- n-arakil
  viizvanoo iqthen RaRikileen thaNikai
  veRpinuL oLiraruL viLakkee.

எண்ணத் தேங்கல் // எண்ணத் தேங்கல்