திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
वरुवार् अऴैत्तुवाटि
varuvār aḻaittuvāṭi
आटिय पातम्
āṭiya pātam
Sixth Thirumurai

124. पॆरु वऴक्कु
peru vaḻakku

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  पल्लवि
 • 1. इवर्क्कुम् ऎऩक्कुम्पॆरु वऴक्किरुक् किऩ्ऱततु
  ऎऩ्ऱुम् तीरा वऴक्कुक् काण टि.
 • पल्लवि ऎटुप्पु
 • 2. ऎवर्क्कुम् पॆरियवर्पॊऩ् ऩम्पलत् तेनटम्
  इट्टार् ऎऩक्कुमालै इट्टार् इतोवन्दार्. इवर्क्कुम्
 • कण्णिकळ्
 • 3. अऩ्ऱितो वरुकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्ऱु पोऩवर्अङ्के
  यार्सॆय्त तटैयालो इरुन्दार्ऎऩ् कैयिऱ्सङ्कै
  इऩ्ऱुतम् कैयिऱ्कॊण्टे वन्दुनिऱ् किऩ्ऱार्इङ्के
  इन्दक् कतवैमूटु इवर्पोव तिऩिऎङ्के. इवर्क्कुम्
 • 4. अवरवर् उलकत्ते अऱिन्दलर् तूऱ्ऱप्पट्टेऩ्
  अऩ्ऱुपो ऩवर्इऩ्ऱु वन्दुनिऱ् किऩ्ऱार्कॆट्टेऩ्
  इवर्सूतै अऱियाते मुऩ्ऩम् एमान्दुविट्टेऩ्
  इन्दक् कतवैमूटु इऩिऎङ्कुम् पोकऒट्टेऩ्. इवर्क्कुम्
 • 5. सिऩ्ऩ वयतिल्ऎऩ्ऩैस् सेर्न्दार्पुऩ् ऩकैयोटु
  सॆऩ्ऱार् तयवाल्इऩ्ऱु वन्दार् इवर्क्कार्ईटु
  ऎऩ्ऩैविट् टिऩिइवर् ऎप्पटिप् पोवार्ओटु
  इन्दक् कतवैमूटु इरट्टैत्ताट् कोलैप्पोटु. इवर्क्कुम्
 • 6. इवर्क्कुम् ऎऩक्कुम्पॆरु वऴक्किरुक् किऩ्ऱततु
  ऎऩ्ऱुम् तीरा वऴक्कुक् काण टि.

இவர்க்கும் எனக்கும் // பெரு வழக்கு