திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिवपुण्णियप् पेऱु
sivapuṇṇiyap pēṟu
सऩ्मार्क्क निलै
saṉmārkka nilai
Sixth Thirumurai

071. अन्दो पत्तु
antō pattu

  ताऴिसै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. नाऩन्द मटैयातॆन् नाळिऩुम्उळ् ळवऩाकि नटिक्कुम् वण्णम्
  आऩन्द नटम्पुरिवाऩ् आऩन्द अमुतळित्ताऩ् अन्दो अन्दो.
 • 2. सातिमतम् समयमुतऱ् सङ्कऱ्प विकऱ्पम्ऎलाम् तविर्न्दु पोक
  आतिनटम् पुरिकिऩ्ऱाऩ् अरुट्सोति ऎऩक्कळित्ताऩ् अन्दो अन्दो.
 • 3. तुरियपतम् अटैन्दपॆरुञ् सुत्तर्कळुम् मुत्तर्कळुम् तुणिन्दु सॊल्लऱ्
  करियपतम् ऎऩक्कळित्ताऩ् अम्पलत्तिल् आटुकिऩ्ऱाऩ् अन्दो अन्दो.
 • 4. मरुट्पॆरुञ्सो तऩैऎऩतु मट्टुमिला वणङ्करुणै वैत्ते मऩ्ऱिल्
  अरुट्पॆरुञ्सो तिप्पॆरुमाऩ् अरुळमुतम् ऎऩक्कळित्ताऩ् अन्दो अन्दो.
 • 5. तुऩ्पमॆलाम् ऒरुकणत्तिल् तॊलैत्तरुळि ऎन्नाळुम् सुकत्तिल् ओङ्क
  अऩ्पुटैयाऩ् अम्पलत्ताऩ् अरुट्सोति ऎऩक्कळित्ताऩ् अन्दो अन्दो.
 • 6. पन्दमॆलाम् तविर्त्तरुळिप् पतन्दरुयो कान्दमुतल् पकरा निऩ्ऱ
  अन्दमॆलाम् कटन्दिटस्सॆय् तरुळमुतम् ऎऩक्कळित्ताऩ् अन्दो अन्दो.
 • 7. पेरालुम् अऱिवालुम् पॆरियरॆऩस् सिऱप्पाकप् पेस निऩ्ऱोर्
  आरालुम् पॆऱलरिय तियाततऩैप् पॆऱुवित्ताऩ् अन्दो अन्दो.
 • 8. तिऩैत्तऩैयुम् अऱिवऱियास् सिऱियऩॆऩ निऩैयामल् सित्ति याऩ
  अऩैत्तुमॆऩ्ऱऩ् वसमाक्कि अरुळमुतम् ऎऩक्कळित्ताऩ् अन्दो अन्दो.
 • 9. पॊतुवाकिप् पॊतुविल्नटम् पुरिकिऩ्ऱ पेरिऩ्पप् पॊरुळ्ताऩ् यातो
  अतुनाऩाय् नाऩ्अतुवाय् अत्तुवितम् आकिऩ्ऱेऩ् अन्दो अन्दो.
 • 10. मरुळ्वटिवे ऎञ्ञाऩ्ऱुम् ऎव्विटत्तुम् ऎतऩालु माय्वि लात
  अरुळ्वटिवाय् इम्मैयिले अटैन्दिटप्पॆऱ् ऱाटुकिऩ्ऱेऩ् अन्दो अन्दो.
 • 11. ऎक्करैयुम् काणाते इरुट्कटलिल् किटन्देऩै ऎटुत्ताट् कॊण्टु
  अक्करैसेर्त् तरुळॆऩुमोर् सर्क्करैयुम् ऎऩक्कळित्ताऩ् अन्दो अन्दो315.

  • 315. इप्पतिऩोराम् सॆय्युळ् ऒरु तऩिप्पाटल्. पॊरुळ् ऒऱ्ऱुमै करुति इप् -पतिकत्तिल् सेर्क्कप्पॆऱ्ऱतु.

ஆனந்தப் பரிவு // அந்தோ பத்து