திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आऩन्दाऩुपवम्
āṉantāṉupavam
अन्दो पत्तु
antō pattu
Sixth Thirumurai

070. सिवपुण्णियप् पेऱु
sivapuṇṇiyap pēṟu

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. मालिले मयङ्कि मण्णिले अनित्त
  वाऴ्विले वरविले मलञ्सार्
  तोलिले आसै वैत्तुवीण् पॊऴुतु
  तॊलैक्किऩ्ऱार् तॊलैक्कनाऩ् उऩतु
  कालिले आसै वैत्तऩऩ् नीयुम्
  कऩविऩुम् नऩविऩुम् ऎऩैनिऩ्
  पालिले वैत्ताय् ऎऩक्कितु पोतुम्
  पण्णिय तवम्पलित् ततुवे.
 • 2. मतत्तिले समय वऴक्किले मायै
  मरुट्टिले इरुट्टिले मऱवाक्
  कतत्तिले मऩत्तै वैत्तुवीण् पॊऴुतु
  कऴिक्किऩ्ऱार् कऴिक्कनाऩ् उऩ्पूम्
  पतत्तिले मऩत्तै वैत्तऩऩ् नीयुम्
  परिन्दॆऩै अऴिविला नल्ल
  पतत्तिले वैत्ताय् ऎऩक्कितु पोतुम्
  पण्णिय तवम्पलित् ततुवे.
 • 3. कुलत्तिले समयक् कुऴियिले नरकक्
  कुऴियिले कुमैन्दुवीण् पॊऴुतु
  निलत्तिले पोक्कि मयङ्किए मान्दु
  निऱ्किऩ्ऱार् निऱ्कनाऩ् उवन्दु
  वलत्तिले निऩतु वसत्तिले निऩ्ऱेऩ्
  मकिऴ्न्दुनी ऎऩ्उळम् ऎऩुम्अम्
  पलत्तिले निऩ्ऱाय् ऎऩक्कितु पोतुम्
  पण्णिय तवम्पलित् ततुवे.
 • 4. कूटवुम् पिऩ्ऩे पिरियवुम् सार्न्द
  कॊऴुनरुम् मकळिरुम् नाण
  नीटऎऩ् उळत्ते कलन्दुकॊण् टॆऩ्ऱुम्
  नीङ्किटा तिरुन्दुनी ऎऩ्ऩो
  टाटवुम् ऎल्लाम् वल्लसित् तियैप्पॆऱ्
  ऱऱिवुरु वाकिनाऩ् उऩैये
  पाटवुम् पॆऱ्ऱेऩ् ऎऩक्कितु पोतुम्
  पण्णिय तवम्पलित् ततुवे.
 • 5. उयत्तिटम् अऱिया तिऱन्दवर् तमैइव्
  वुलकिले उयिर्पॆऱ्ऱु मीट्टुम्
  नयत्तॊटु वरुवित् तिटुम्ऒरु ञाऩ
  नाट्टमुम् कऱ्पको टियिऩुम्
  वयत्तॊटु साका वरमुम्ऎऩ् तऩक्के
  वऴङ्किटप् पॆऱ्ऱऩऩ् मरण
  पयत्तैविट् टॊऴित्तेऩ् ऎऩक्कितु पोतुम्
  पण्णिय तवम्पलित् ततुवे.
 • 6. नाटल्सॆय् किऩ्ऱेऩ् अरुट्पॆरुञ् सोति
  नातऩै ऎऩ्उळे कण्टु
  कूटल्सॆय् किऩ्ऱेऩ् ऎण्णिय ऎल्लाम्
  कूटिटक् कुलविइऩ् पुरुवाय्
  आटल्सॆय् किऩ्ऱेऩ् सित्तॆलाम् वल्लाऩ्
  अम्पलम् तऩ्ऩैये कुऱित्तुप्
  पाटल्सॆय् किऩ्ऱेऩ् ऎऩक्कितु पोतुम्
  पण्णिय तवम्पलित् ततुवे.
 • 7. तुतिपॆऱुम् अयऩो टरिअरऩ् मुतलोर्
  सूऴ्न्दुसूऴ्न् तिळैत्तॊरु तङ्कळ्
  वितियैनॊन् तिऩ्ऩुम् विऴित्तिरुक् किऩ्ऱार्
  विऴित्तिरुन् तिटवुम्नो वामे
  मतियिलेऩ् अरुळाल् सुत्तसऩ् मार्क्क
  मऩ्ऱिले वयङ्किय तलैमैप्
  पतिपतम् पॆऱ्ऱेऩ् ऎऩक्कितु पोतुम्
  पण्णिय तवम्पलित् ततुवे.
 • 8. पुरिसैवाऩ् उलकिल् पूवुल कॆल्लाम्
  पुण्णिय उलकमाय्प् पॊलिन्दे
  करिसॆलाम् तविर्न्दु कळिप्पॆलाम् अटैन्दु
  करुत्तॊटु वाऴवुम् करुत्तिल्
  तुरिसॆलाम् तविर्क्कुम् सुत्तसऩ् मार्क्कम्
  तुलङ्कवुम् तिरुवरुट् सोतिप्
  परिसॆलाम् पॆऱ्ऱेऩ् ऎऩक्कितु पोतुम्
  पण्णिय तवम्पलित् ततुवे.
 • 9. वेतमे विळङ्क मॆय्म्मैये वयङ्क
  वॆम्मैये नीङ्किट विमल
  वातमे वऴङ्क वाऩमे मुऴङ्क
  वैयमे उय्यओर् परम
  नातमे तॊऩिक्क ञाऩमे वटिवाय्
  नऩ्मणि मऩ्ऱिले नटिक्कुम्
  पातमे पिटित्तेऩ् ऎऩक्कितु पोतुम्
  पण्णिय तवम्पलित् ततुवे.
 • 10. कट्टमुम् कऴऩ्ऱेऩ् कवलैविट् टॊऴित्तेऩ्
  कलक्कमुम् तीर्न्दऩऩ् पिऱविस्
  सट्टमुम् किऴित्तेऩ् तूक्कमुम् तुऱन्देऩ्
  सावैयुम् नोवैयुम् तविर्न्देऩ्
  सिट्टमुम् अटैन्देऩ् सिऱ्सपै उटैयाऩ्
  सॆल्वमॆय्प् पिळ्ळैऎऩ् ऱॊरुपेर्प्
  पट्टमुम् तरित्तेऩ् ऎऩक्कितु पोतुम्
  पण्णिय तवम्पलित् ततुवे.

சிவபுண்ணியப் பேறு // சிவபுண்ணியப் பேறு

No audios found!