திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പരചിവ വണക്കം
parasiva vaṇakkam
അരുട്പെരുഞ്ചോതി അട്ടകം
aruṭperuñsōti aṭṭakam
Sixth Thirumurai

002. അരുട്പെരുഞ്ജോതി അകവല്‍
aruṭperuñjōti akaval

  നിലൈമണ്‍ടില ആചിരിയപ്പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അരുട്പെരുഞ് ജോതി യരുട്പെരുഞ് ചോതി
  അരുട്പെരുഞ് ജോതി യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 2. അരുട്ചിവ നെറിചാ രരുട്പെരു നിലൈവാഴ്
  അരുട്ചിവ പതിയാ മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 3. ആകമ മുടിമേല്‍ ആരണ മുടിമേല്‍
  ആകനിന്‍ റോങ്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 4. ഇകനിലൈപ് പൊരുളായ്പ് പരനിലൈപ് പൊരുളായ്
  അകമറപ് പൊരുന്തിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 5. ഈനമിന്‍ റികപരത് തിരണ്‍ടിന്‍മേറ് പൊരുളായ്
  ആനലിന്‍ റോങ്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 6. ഉരൈമനങ് കടന്ത വൊരുപെരു വെളിമേല്‍
  അരൈചുചെയ് തോങ്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 7. ഊക്കമു മുണര്‍ച്ചിയു മൊളിതരു മാക്കൈയും
  ആക്കമു മരുളിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 8. എല്‍ലൈയില്‍ പിറപ്പെനു മിരുങ്കടല്‍ കടത്തിയെന്‍
  അല്‍ലലൈ നീക്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 9. ഏറാ നിലൈമിചൈ യേറ്റിയെന്‍ റനക്കേ
  ആറാറു കാട്ടിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 10. ഐയമുന്‍ തിരിപു മറുത്തെന തുടംപിനുള്‍
  ഐയമു നീക്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 11. ഒന്‍റെന വിരണ്‍ടെന വൊന്‍റിരണ്‍ ടെനവിവൈ
  യന്‍റെന വിളങ്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 12. ഓതാ തുണര്‍ന്തിട വൊളിയളിത് തെനക്കേ
  ആതാര മാകിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 13. ഔവിയ മാതിയോ രാറുന്‍ തവിര്‍ത്തപേര്‍
  അവ്വിയല്‍ വഴുത്തു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 14. തിരുനിലൈത് തനിവെളി ചിവവെളി യെനുമോര്‍
  അരുള്‍വെളിപ് പതിവള രരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 15. ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്ക ചുകത്തനി വെളിയെനും
  അത്തകൈച് ചിറ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 16. ചുത്തമെയ്ഞ് ഞാന ചുകോതയ വെളിയെനു
  അത്തു വിതച്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 17. തൂയക ലാന്ത ചുകന്തരു വെളിയെനും
  ആയചിറ് ചപൈയി ലരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 18. ഞാനയോ കാന്ത നടത്തിരു വെളിയെനും
  ആനിയില്‍ ചിറ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 19. വിമലപോ താന്തമാ മെയ്പ്പൊരുള്‍ വെളിയെനും
  അമലചിറ് ചപൈയി ലരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 20. പെരിയനാ താന്തപ് പെരുനിലൈ വെളിയെനും
  അരിയചിറ് റംപലത് തരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 21. ചുത്തവേ താന്തത് തുരിയമേല്‍ വെളിയെനും
  അത്തകു ചിറ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 22. ചുത്തചിത് താന്ത ചുകപ്പെരു വെളിയെനും
  അത്തനിച് ചിറ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 23. തകരമെയ്ഞ് ഞാനത് തനിപ്പെരു വെളിയെനും
  അകര നിലൈപ്പതി യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 24. തത്തുവാ തീത തനിപ്പൊരുള്‍ വെളിയെനും
  അത്തിരു വംപലത് തരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 25. ചച്ചിതാ നന്തത് തനിപ്പര വെളിയെനും
  അച്ചിയ ലംപലത് തരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 26. ചാകാക് കലൈനിലൈ തഴൈത്തിടു വെളിയെനും
  ആകാ യത്തൊളി രരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 27. കാരണ കാരിയങ് കാട്ടിടു വെളിയെനും
  ആരണച് ചിറ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 28. ഏക മനേക മെനപ്പകര്‍ വെളിയെനും
  ആകമച് ചിറ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 29. വേതാ കമങ്കളിന്‍ വിളൈവുകട് കെല്‍ലാം
  ആതാര മാഞ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 30. എന്‍റാ തിയചുടര്‍ക് കിയനിലൈ യായതു
  വന്‍റാന്‍ തിരുച്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 31. ചമയങ് കടന്ത തനിപ്പൊരുള്‍ വെളിയായ്
  അമൈയുന്‍ തിരുച്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 32. മുച്ചുടര്‍ കളുമൊളി മുയങ്കുറ വളിത്തരുള്‍
  അച്ചുട രാഞ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 33. തുരിയമുങ് കടന്ത ചുകപൂ രണന്തരും
  അരിയചിറ് റംപലത് തരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 34. എവ്വകൈച് ചുകങ്കളു മിനിതുറ വളിത്തരുള്‍
  അവ്വകൈച് ചിറ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 35. ഇയറ്കൈയുണ്‍ മൈയതാ യിയറ്കൈയിന്‍ പമുമാം
  അയര്‍പ്പിലാച് ചിറ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 36. ചാക്കിരാ തീതത് തനിവെളി യായ്നിറൈ
  വാക്കിയ ചിറ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 37. ചുട്ടുതറ് കരിതാഞ് ചുകാതീത വെളിയെനും
  അട്ടമേറ് ചിറ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 38. നവന്തവിര്‍ നിലൈകളു നണ്‍ണുമോര്‍ നിലൈയായ്
  അവന്തവിര്‍ ചിറ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 39. ഉപയപക് കങ്കളു മൊന്‍റെനക് കാട്ടിയ
  അപയചിറ് ചപൈയി ലരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 40. ചേകര മാംപല ചിത്തി നിലൈക്കെലാം
  ആകര മാഞ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 41. മനാതികട് കരിയ മതാതീത വെളിയാം
  അനാതിചിറ് ചപൈയി ലരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 42. ഓതിനിന്‍ റുണര്‍ന്തുണര്‍ന്‍ തുണര്‍തറ് കരിതാം
  ആതിചിറ് ചപൈയി ലരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 43. വാരമു മഴിയാ വരമുന്‍ തരുന്തിരു
  വാരമു താഞ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 44. ഇഴിയാപ് പെരുനല മെല്‍ലാ മളിത്തരുള്‍
  അഴിയാച് ചിറ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 45. കറ്പം പലപല കഴിയിനു മഴിവുറാ
  അറ്പുതന്‍ തരുഞ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 46. എനൈത്തുന്‍ തുന്‍പിലാ വിയലളിത് തെണ്‍ണിയ
  വനൈത്തുന്‍ തരുഞ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 47. പാണിപ് പിലതായ്പ് പരവിനോര്‍ക് കരുള്‍പുരി
  ആണിപ്പൊ നംപലത് തരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 48. എംപല മെനത്തൊഴു തേത്തിനോര്‍ക് കരുള്‍പുരി
  അംപലത് താടല്‍ചെയ് യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 49. തംപര ഞാന ചിതംപര മെനുമോര്‍
  അംപരത് തോങ്കിയ അരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 50. എച്ചപൈ പൊതുവെന വിയംപിന രറിഞര്‍കള്‍
  അച്ചപൈ യിടങ്കൊളു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 51. വാടുത നീക്കിയ മണിമന്‍ റിടൈയേ
  ആടുതല്‍ വല്‍ല വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 52. നാടകത് തിരുച്ചെയ നവിറ്റിടു മൊരുപേ
  രാടകപ് പൊതുവൊളി രരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 53. കറ്പനൈ മുഴുവതും കടന്തൊളി തരുമോര്‍
  അറ്പുതച് ചിറ്ചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 54. ഈന്‍റനറ് റായിനു മിനിയ പെരുന്തയ
  വാന്‍റചിറ് ചപൈയി ലരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 55. ഇന്‍പുറു നാനുളത് തെണ്‍ണിയാങ് കെണ്‍ണിയാങ്
  കന്‍പുറത് തരുചപൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 56. എംമൈയു മെന്‍നൈവിട് ടിറൈയും പിരിയാ
  തംമൈയപ് പനുമാ മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 57. പിരിവുറ് ററിയാപ് പെരുംപൊരു ളായെന്‍
  നറിവുക് കറിവാ മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 58. ചാതിയു മതമുഞ് ചമയമുങ് കാണാ
  ആതിയ നാതിയാ മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 59. തനുകര ണാതിക ടാങ്കടന്‍ തറിയുമോര്‍
  അനുപവ മാകിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 60. ഉനുമുണര്‍ വുണര്‍വാ യുണര്‍വെലാങ് കടന്ത
  അനുപവാ തീത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 61. പൊതുവുണര്‍ വുണരും പോതലാറ് പിരിത്തേ
  അതുവെനിറ് റോന്‍റാ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 62. ഉളവിനി ലറിന്താ ലൊഴിയമറ് റളക്കിന്‍
  അളവിനി ലളവാ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 63. എന്‍നൈയും പണികൊണ്‍ ടിറവാ വരമളിത്
  തന്‍നൈയി ലുവന്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 64. ഓതിയോ താമ ലുറവെനക് കളിത്ത
  ആതിയീ റില്‍ലാ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 65. പടിയടി വാന്‍മുടി പറ്റിനുന്‍ തോറ്റാ
  അടിമുടി യെനുമോ രരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 66. പവനത് തിനണ്‍ടപ് പരപ്പിനെങ് കെങ്കും
  അവനുക് കവനാ മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 67. തിവളുറ് റവണ്‍ടത് തിരളിനെങ് കെങ്കും
  അവളുക് കവളാ മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 68. മതനുറ്റ വണ്‍ട വരൈപ്പിനെങ് കെങ്കും
  അതനുക് കതുവാ മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 69. എപ്പാലു മായ്വെളി യെല്‍ലാങ് കടന്തുമേല്‍
  അപ്പാലു മാകിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 70. വല്‍ലതാ യെല്‍ലാ മാകിയെല്‍ ലാമും
  അല്‍ലതായ് വിളങ്കു മരുട്പെരുഞ് ചോതി
 • 71. എപ്പൊരുള്‍ മെയ്പ്പൊരു ളെന്‍പര്‍മെയ് കണ്‍ടോര്‍
  അപ്പൊരു ളാകിയ അരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 72. താങ്കകി ലാണ്‍ട ചരാചര നിലൈനിന്‍
  റാങ്കുറ വിളങ്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 73. ചത്തര്‍ക ളെല്‍ലാന്‍ തഴൈത്തിട വകംപുറത്
  തത്തിചൈ വിളങ്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 74. ചത്തിക ളെല്‍ലാന്‍ തഴൈക്കവെങ് കെങ്കും
  അത്തകൈ വിളങ്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 75. മുന്തുറു മൈന്തൊഴിന്‍ മൂര്‍ത്തികള്‍ പലര്‍ക്കും
  ഐന്തൊഴി ലളിക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 76. പെരിതിനും പെരിതായ്ച് ചിറിതിനുഞ് ചിറിതായ്
  അരിതിനു മരിതാ മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 77. കാട്ചിയുങ് കാണാക് കാട്ചിയു മതുതരും
  ആട്ചിയു മാകിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 78. ഇന്‍പുറു ചിത്തിക ളെല്‍ലാം പുരികവെന്‍
  റന്‍പുട നെനക്കരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 79. ഇറവാ വരമളിത് തെന്‍നൈമേ ലേറ്റിയ
  അറവാഴി യാന്തനി യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 80. നാനന്ത മില്‍ലാ നലംപെറ വെനക്കേ
  ആനന്ത നല്‍കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 81. എണ്‍ണിയ വെണ്‍ണിയാങ് കിയറ്റുക വെന്‍റെനൈ
  യണ്‍ണിയുള്‍ ളോങ്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 82. മേയിനൈ മെയ്പ്പൊരുള്‍ വിളങ്കിനൈ നീയതു
  വായിനൈ യെന്‍റരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 83. എണ്‍ണിറ് ചെഴുന്തേ നിനിയതെള്‍ ളമുതെന
  അണ്‍ണിത് തിനിക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 84. ചിന്തൈയിറ് റുന്‍പൊഴി ചിവംപെറു കെനത്തൊഴി
  ലൈന്തൈയു മെനക്കരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 85. എങ്കെങ് കിരുന്തുയി രേതെതു വേണ്‍ടിനും
  അങ്കങ് കിരുന്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 86. ചകമുതറ് പുറപ്പുറന്‍ തങ്കിയ വകപ്പുറം
  അകംപുറ മുറ്റുമാ മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 87. ചികരമും വകരമുഞ് ചേര്‍തനി യുകരമും
  അകരമു മാകിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 88. ഉപരച വേതിയി നുപയമും പരമും
  അപരമു മാകിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 89. മന്തണ മിതുവെന മറുവിലാ മതിയാല്‍
  അന്തണര്‍ വഴുത്തു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 90. എംപുയക് കനിയെന വെണ്‍ണുവാ രിതയ
  വംപുയത് തമര്‍ന്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 91. ചെടിയറുത് തേതിട തേകമും പോകമും
  അടിയരുക് കേതരു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 92. തുന്‍പറുത് തൊരുചിവ തുരിയ ചുകന്തനൈ
  അന്‍പരുക് കേതരു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 93. പൊതുവതു ചിറപ്പതു പുതിയതു പഴയതെന്‍
  റതുവതു വായ്ത്തിക ഴരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 94. ചേതനപ് പെരുനിലൈ തികഴ്തരു മൊരുപരൈ
  യാതനത് തോങ്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 95. ഓമയത് തിരുവുരു വുവപ്പുട നളിത്തെനക്
  കാമയത് തടൈതവി രരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 96. എപ്പടി യെണ്‍ണിയ തെന്‍കരുത് തിങ്കെനക്
  കപ്പടി യരുളിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 97. എത്തകൈ വിഴൈന്തന വെന്‍മന മിങ്കെനക്
  കത്തകൈ യരുളിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 98. ഇങ്കുറത് തിരിന്തുള മിളൈയാ വകൈയെനക്
  കങ്കൈയിറ് കനിയാ മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 99. പാരുയപ് പുരികെനപ് പണിത്തെനക് കരുളിയെന്‍
  ആരുയിര്‍ക് കുള്‍ളൊളി രരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 100. തേവിയുറ് റൊളിര്‍തരു തിരുവുരു വുടനെന
  താവിയിറ് കലന്തൊളി രരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 101. എവ്വഴി മെയ്വഴി യെന്‍പവേ താകമം
  അവ്വഴി യെനക്കരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 102. വൈയമും വാനമും വാഴ്ത്തിട വെനക്കരുള്‍
  ഐയറി വളിത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 103. ചാമാ റനൈത്തുന്‍ തവിര്‍ത്തിങ് കെനക്കേ
  ആമാ റരുളിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 104. ചത്തിയ മാഞ്ചിവ ചത്ത്’യൈ യീന്തെനക്
  കത്തിറല്‍ വളര്‍ക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 105. ചാവാ നിലൈയിതു തന്തന മുനക്കേ
  ആവാ വെനവരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 106. ചാതിയു മതമുഞ് ചമയമും പൊയ്യെന
  ആതിയി ലുണര്‍ത്തിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 107. മയര്‍ന്തിടേല്‍ ചിറിതു മനന്തളര്‍ന്‍ തഞ്ചേല്‍
  അയര്‍ന്തിടേ ലെന്‍റരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 108. തേചുറത് തികഴ്തരു തിരുനെറിപ് പൊരുളിയല്‍
  ആചറത് തെരിത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 109. കാട്ടിയ വുലകെലാങ് കരുണൈയാറ് ചിത്തിയിന്‍
  ആട്ടിയല്‍ പുരിയു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 110. എങ്കുല മെംമിന മെന്‍പതൊണ്‍ ണൂറ്റാ
  റങ്കുല മെന്‍റരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 111. എംമത മെംമിറൈ യെന്‍പ വുയിര്‍ത്തിരള്‍
  അംമത മെന്‍റരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 112. കൂറിയ കരുനിലൈ കുലവിയ കീഴ്മേല്‍
  ആറിയ ലെനവുരൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 113. എണ്‍ടര മുടിയാ തിലങ്കിയ പറ്പല
  അണ്‍ടമു നിറൈന്തൊളി രരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 114. ചാരുയിര്‍ക് കെല്‍ലാന്‍ താരക മാംപരൈ
  യാരുയിര്‍ക് കുയിരാ മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 115. വാഴിനീ ടൂഴി വാഴിയെന്‍ റോങ്കുപേ
  രാഴിയൈ യളിത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 116. മായ്ന്തവര്‍ മീട്ടും വരുനെറി തന്തിതൈ
  യായ്ന്തിടെന്‍ റുരൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 117. എച്ചനി നക്കിലൈ യെല്‍ലാം പെരുകവെന്‍റു
  അച്ചന്‍ തവിര്‍ത്തവെന്‍ നരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 118. നീടുക നീയേ നീളുല കനൈത്തുംനിന്‍
  റാടുക വെന്‍റവെന്‍ നരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 119. മുത്തിറല്‍ വടിവമു മുന്‍നിയാങ് കെയ്തുറു
  മത്തിറ ലെനക്കരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 120. മൂവകൈച് ചിത്തിയിന്‍ മുടിപുകള്‍ മുഴുവതും
  ആവകൈ യെനക്കരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 121. കരുമചിത് തികളിന്‍ കലൈപല കോടിയും
  അരചുറ വെനക്കരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 122. യോകചിത് തികള്‍വകൈ യുറുപല കോടിയും
  ആകവെന്‍ റെനക്കരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 123. ഞാനചിത് തിയിന്‍വകൈ നല്‍വിരി വനൈത്തും
  ആനിയിന്‍ റെനക്കരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 124. പുടൈയുറു ചിത്തിയിന്‍ പൊരുട്ടേ മുത്തിയൈ
  അടൈവതെന്‍ റരുളിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 125. മുത്തിയെന്‍ പതുനിലൈ മുന്‍നുറു ചാതനം
  അത്തക വെന്‍റവെന്‍ നരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 126. ചിത്തിയെന്‍ പതുനിലൈ ചേര്‍ന്ത വനുപവം
  അത്തിറ ലെന്‍റവെന്‍ നരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 127. ഏകചിറ് ചിത്തിയേ യിയലുറ വനേകം
  ആകിയ തെന്‍റവെന്‍ നരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 128. ഇന്‍പചിത് തിയിനിയ ലേക മനേകം
  അന്‍പരുക് കെന്‍റവെന്‍ നരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 129. എട്ടിരണ്‍ ടെന്‍പന വിയലുമുറ് പടിയെന
  അട്ടനിന്‍ റരുളിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 130. ഇപ്പടി കണ്‍ടനൈ യിനിയുറു പടിയെലാം
  അപ്പടി യേയെനു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 131. പടിമുടി കടന്തനൈ പാരിതു പാരെന
  അടിമുടി കാട്ടിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 132. ജോതിയുട് ജോതിയിന്‍ ചൊരുപമേ യന്ത
  മാതിയെന്‍ റരുളിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 133. ഇന്തചിറ് ജോതിയി നിയലുരു വാതി
  യന്തമെന്‍ റരുളിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 134. ആതിയു മന്തമു മറിന്തനൈ നീയേ
  ആതിയെന്‍ റരുളിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 135. നല്‍ലമു തെന്‍നൊരു നാവുളങ് കാട്ടിയെന്‍
  അല്‍ലലൈ നീക്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 136. കറ്പക മെന്‍നുളങ് കൈതനിറ് കൊടുത്തേ
  അറ്പുത മിയറ്റെനു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 137. കതിര്‍നല മെന്‍നിരു കണ്‍കളിറ് കൊടുത്തേ
  അതിചയ മിയറ്റെനു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 138. അരുളൊളി യെന്‍റനി യറിവിനില്‍ വിരിത്തേ
  അരുണെറി വിളക്കെനു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 139. പരൈയൊളി യെന്‍മനപ് പതിയിനില്‍ വിരിത്തേ
  അരചതു വിയറ്റെനു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 140. വല്‍ലപ ചത്തികള്‍ വകൈയെലാ മളിത്തെന
  തല്‍ലലൈ നീക്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 141. ആരിയ ലകംപുറ മകപ്പുറം പുറപ്പുറം
  ആരമു തെനക്കരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 142. ചൂരിയ ചന്തിര ജോതിയുട് ജോതിയെന്‍
  റാരിയര്‍ പുകഴ്തരു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 143. പിറിവേ തിനിയുനൈപ് പിടിത്തന മുനക്കുനം
  മറിവേ വടിവെനു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 144. എഞ്ചേ ലുലകിനില്‍ യാതൊന്‍റു പറ്റിയും
  അഞ്ചേ ലെന്‍റരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 145. മാണ്‍ടുഴ ലാവകൈ വന്തിളങ് കാലൈയേ
  ആണ്‍ടുകൊണ്‍ ടരുളിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 146. പറ്റുക ളനൈത്തൈയും പറ്ററത് തവിര്‍ത്തെന
  തറ്റമു നീക്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 147. ചമയങ് കുലമുതറ് ചാര്‍പെലാം വിടുത്ത
  അമയന്‍ തോന്‍റിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 148. വായ്തറ് കുരിത്തെനു മറൈയാ കമങ്കളാല്‍
  ആയ്തറ് കരിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 149. എല്‍ലാം വല്‍ലചിത് തെനക്കളിത് തെനക്കുനൈ
  യല്‍ലാ തിലൈയെനു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 150. നവൈയിലാ വുളത്തി നാടിയ നാടിയ
  വവൈയെലാ മളിക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 151. കൂറ്റുതൈത് തെന്‍പാറ് കുറ്റമുങ് കുണങ്കൊണ്‍
  ടാറ്റന്‍മിക് കളിത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 152. നന്‍ററി വറിയാ നായിനേന്‍ റനൈയും
  അന്‍റുവന്‍ താണ്‍ട വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 153. നായിനുങ് കടൈയേ നീയിനു മിഴിന്തേന്‍
  ആയിനു മരുളിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 154. തോത്തിരം പുകലേന്‍ പാത്തിര മല്‍ലേന്‍
  ആത്തിര മളിത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 155. എച്ചോ തനൈകളു മിയറ്റാ തെനക്കേ
  അച്ചോ വെന്‍റരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 156. ഏറാ നിലൈനടു വേറ്റിയെന്‍ റനൈയീണ്‍
  ടാറാറു കടത്തിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 157. താപത് തുയരന്‍ തവിര്‍ത്തുല കുറുമെലാ
  ആപത്തും നീക്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 158. മരുട്പകൈ തവിര്‍ത്തെനൈ വാഴ്വിത് തെനക്കേ
  യരുട്കുരു വാകിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 159. ഉരുവമു മരുവമു മുപയമു മാകിയ
  അരുണിലൈ തെരിത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 160. ഇരുളറുത് തെന്‍നുളത് തെണ്‍ണിയാങ് കരുളി
  അരുളമു തളിത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 161. തെരുണിലൈ യിതുവെനത് തെരുട്ടിയെന്‍ നുളത്തിരുന്തുള
  അരുണിലൈ കാട്ടിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 162. പൊരുട്പത മെല്‍ലാം പുരിന്തുമേ ലോങ്കിയ
  അരുട്പത മളിത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 163. ഉരുള്‍ചക ടാകിയ വുളഞ്ചലി യാവകൈ
  അരുള്‍വഴി നിറുത്തിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 164. വെരുള്‍മന മായൈ വിനൈയിരുണീക്കിയുള്‍
  അരുള്‍വിളക് കേറ്റിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 165. ചുരുള്‍വിരി വുടൈമനച് ചുഴലെലാ മറുത്തേ
  അരുളൊളി നിരപ്പിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 166. വിരുപ്പോ ടികലുറു വെറുപ്പുന്‍ തവിര്‍ത്തേ
  അരുട്പേ റളിത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 167. അരുട്പേര്‍ തരിത്തുല കനൈത്തു മലര്‍ന്തിട
  അരുട്ചീ രളിത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 168. ഉലകെലാം പരവവെന്‍ നുള്‍ളത് തിരുന്തേ
  അലകിലാ വൊളിചെയ് യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 169. വിണ്‍ണിനുള്‍ വിണ്‍ണായ് വിണ്‍ണടു വിണ്‍ണായ്
  അണ്‍ണി നിറൈന്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 170. വിണ്‍ണുറു വിണ്‍ണായ് വിണ്‍ണിലൈ വിണ്‍ണായ്
  അണ്‍ണി വയങ്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 171. കാറ്റിനുട് കാറ്റായ്ക് കാറ്റിടൈക് കാറ്റായ്
  ആറ്റലി നോങ്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 172. കാറ്റുറു കാറ്റായ്ക് കാനിലൈക് കാറ്റായ്
  ആറ്റ വിളങ്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 173. അനലിനു ളനലാ യനനടു വനലായ്
  അനലുറ വിളങ്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 174. അനലുറു മനലാ യനനിലൈ യനലായ്
  അനലുറ വയങ്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 175. പുനലിനുട് പുനലായ്പ് പുനലിടൈപ് പുനലായ്
  അനൈയെന വയങ്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 176. പുനലുറു പുനലായ്പ് പുനനിലൈപ് പുനലായ്
  അനൈയെനപ് പെരുകു മരുട്പെഞ് ജോതി
 • 177. പുവിയിനുട് പുവിയായ്പ് പുവിനടുപ് പുവിയായ്
  അവൈതര വയങ്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 178. പുവിയുറു പുവിയായ്പ് പുവിനിലൈപ് പുവിയായ്
  അവൈകൊള വിരിന്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 179. വിണ്‍ണിലൈ ചിവത്തിന്‍ വിയനിലൈ യളവി
  അണ്‍ണുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 180. വളിനിലൈ ചത്തിയിന്‍ വളര്‍നിലൈ യളവി
  അളിയുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 181. നെരുപ്പതു നിലൈനടു നിലൈയെലാ മളവി
  അരുപ്പിട വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 182. നീര്‍നിലൈ തിരൈവളര്‍ നിലൈതനൈ യളവി
  ആര്‍വുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 183. പുവിനിലൈ ചുത്തമാം പൊറ്പതി യളവി
  അവൈയുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 184. മണ്‍ണിനിറ് റിണ്‍മൈയൈ വകുത്തതിറ് കിടക്കൈ
  യണ്‍ണുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 185. മണ്‍ണിനിറ് പൊന്‍മൈ വകുത്തതി ലൈമൈയൈ
  യണ്‍ണുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 186. മണ്‍ണിനി ലൈംപൂ വകുത്തതി ലൈന്തിറം
  അണ്‍ണുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 187. മണ്‍ണിനി നാറ്റം വകുത്തതു പല്‍വകൈ
  അണ്‍ണുറപ് പുരിന്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 188. മണ്‍ണിനിറ് പറ്പല വകൈകരു നിലൈയിയല്‍
  അണ്‍ണുറപ് പുരിന്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 189. മണ്‍ണിനി ലൈന്തിയല്‍ വകുത്തതിറ് പല്‍പയന്‍
  അണ്‍ണുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 190. മണ്‍ണിടൈ യടിനിലൈ വകുത്തതിറ് പന്‍നിലൈ
  യണ്‍ണുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 191. മണ്‍ണിലൈന്‍ തൈന്തു വകൈയുങ് കലന്തുകൊണ്‍
  ടണ്‍ണുറപ് പുരിന്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 192. മണ്‍ണിയറ് ചത്തികള്‍ മണ്‍ചെയറ് ചത്തികള്‍
  അണ്‍ണുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 193. മണ്‍ണുരുച് ചത്തികള്‍ മണ്‍കലൈച് ചത്തികള്‍
  അണ്‍ണുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 194. മണ്‍ണൊളിച് ചത്തികള്‍ മണ്‍കരുച് ചത്തികള്‍
  അണ്‍ണുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 195. മണ്‍കണച് ചത്തികള്‍ വകൈപല പലവും
  അണ്‍കൊള വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 196. മണ്‍ണിലൈച് ചത്തര്‍കള്‍ വകൈപല പലവും
  അണ്‍ണുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 197. മണ്‍കരു വുയിര്‍ത്തൊകൈ വകൈവിരി പലവാ
  അണ്‍കൊള വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 198. മണ്‍ണിനിറ് പൊരുള്‍പല വകൈവിരി വെവ്വേ
  റണ്‍ണുറപ് പുരിന്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 199. മണ്‍ണുറു നിലൈപല വകുത്തതിറ് ചെയല്‍പല
  അണ്‍ണുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 200. മണ്‍ണിടൈപ് പക്കുവം വകുത്തതിറ് പയന്‍പല
  അണ്‍ണുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 201. മണ്‍ണിയല്‍ പലപല വകുത്തതിറ് പിറവും
  അണ്‍ണുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 202. നീരിനിറ് റണ്‍മൈയും നികഴൂ രൊഴുക്കമും
  ആരുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 203. നീരിനിറ് പചുമൈയൈ നിറുത്തി യതിറ്പല
  വാരുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 204. നീരിടൈപ് പൂവിയല്‍ നികഴുറു തിറവിയല്‍
  ആര്‍തര വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 205. നീരിനിറ് ചുവൈനിലൈ നിരൈത്തതിറ് പല്‍വകൈ
  ആരുറപ് പുരിന്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 206. നീരിനിറ് കരുനിലൈ നികഴ്ത്തിയ പറ്പല
  ആരുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 207. നീരിടൈ നാന്‍കിയ നിലവുവിത് തതിറ്പല
  ആര്‍തര വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 208. നീരിടൈ യടിനടു നിലൈയുറ വകുത്തന
  ലാര്‍തരപ് പുരിന്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 209. നീരിടൈ യൊളിയിയല്‍ നികഴ്പല കുണവിയല്‍
  ആര്‍തര വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 210. നീരിടൈച് ചത്തികള്‍ നികഴ്വകൈ പലപല
  ആര്‍തര വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 211. നീരിനിറ് ചത്തര്‍ക ണിറൈവകൈ യുറൈവകൈ
  ആര്‍തരപ് പുരിന്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 212. നീരിടൈ യുയിര്‍പല നികഴുറു പൊരുള്‍പല
  ആരുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 213. നീരിടൈ നിലൈപല നിലൈയുറു ചെയല്‍പല
  ആര്‍കൊള വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 214. നീരുറു പക്കുവ നിറൈവുറു പയന്‍പല
  ആരുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 215. നീരിയല്‍ പലപല നിരൈത്തതിറ് പിറവും
  ആര്‍തരപ് പുരിന്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 216. തീയിനിറ് ചൂട്ടിയല്‍ ചേര്‍തരച് ചെലവിയല്‍
  ആയുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 217. തീയിനില്‍ വെണ്‍മൈത് തികഴിയല്‍ പലവാ
  വായുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 218. തീയിടൈപ് പൂവെലാന്‍ തികഴുറു തിറമെലാം
  ആയുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 219. തീയിടൈ യൊളിയേ തികഴുറ വമൈത്തതില്‍
  ആയ്പല വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 220. തീയിടൈ യരുനിലൈ തിരുനിലൈ കരുനിലൈ
  ആയുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 221. തീയിടൈ മൂവിയല്‍ ചെറിവിത് തതിറ്പല
  ആയ്വകൈ യമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 222. തീയിടൈ നടുനിലൈ തികഴ്നടു നടുനിലൈ
  ആയുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 223. തീയിടൈപ് പെരുന്തിററ് ചിത്തികള്‍ പലപല
  ആയുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 224. തീയിടൈച് ചിത്തുകള്‍ ചെപ്പുറു മനൈത്തും
  ആയുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 225. തീയിടൈച് ചത്തികള്‍ ചെറിതരു ചത്തര്‍കള്‍
  ആയ്പല വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 226. തീയിടൈ യുയിര്‍പല തികഴുറു പൊരുള്‍പല
  ആയ്വകൈ യമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 227. തീയിടൈ നിലൈപല തികഴ്ചെയല്‍ പലപയന്‍
  ആയ്പല വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 228. തീയിനിറ് പക്കുവഞ് ചേര്‍കുണ മിയറ്കുണം
  ആയ്പല വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 229. തീയിടൈ യുരുക്കിയല്‍ ചിറപ്പിയല്‍ പൊതുവിയല്‍
  ആയുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 230. തീയിയല്‍ പലപല ചെറിത്തതിറ് പലവും
  ആയുറപ് പുരിന്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 231. കാറ്റിടൈ യചൈയിയല്‍ കലൈയിയ ലുയിരിയല്‍
  ആറ്റലി നമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 232. കാറ്റിടൈപ് പൂവിയല്‍ കരുതുറു തിറവിയല്‍
  ആറ്റലിന്‍ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 233. കാറ്റിനി ലൂറിയല്‍ കാട്ടുറു പലപല
  ആറ്റലി നമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 234. കാറ്റിനിറ് പെരുനിലൈ കരുനിലൈ യളവില
  ആറ്റവും വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 235. കാറ്റിടൈ യീരിയല്‍ കാട്ടി യതിറ്പല
  ആറ്റവും വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 236. കാറ്റിനി ലിടൈനടു കടൈനടു വകംപുറം
  ആറ്റവും വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 237. കാറ്റിനിറ് കുണംപല കണംപല വണംപല
  ആറ്റലി നമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 238. കാറ്റിടൈച് ചത്തികള്‍ കണക്കില വുലപ്പില
  ആറ്റവു മമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 239. കാറ്റിടൈച് ചത്തര്‍കള്‍ കണിതങ് കടന്തന
  ആറ്റവും വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 240. കാറ്റിടൈ യുയിര്‍പല കതിപല കലൈപല
  ആറ്റലി നമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 241. കാറ്റിടൈ നാനിലൈക് കരുവിക ളനൈത്തൈയും
  ആറ്റുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 242. കാറ്റിടൈ യുണരിയല്‍ കരുതിയ ലാതിയ
  ആറ്റുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 243. കാറ്റിടൈച് ചെയലെലാങ് കരുതിയ പയനെലാം
  ആറ്റവും വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 244. കാറ്റിനിറ് പക്കുവക് കതിയെലാം വിളൈവിത്
  താറ്റലിന്‍ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 245. കാറ്റിനിറ് കാലങ് കരുതുറു വകൈയെലാം
  ആറ്റവും വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 246. കാറ്റിയല്‍ പലപല കണിത്തതിറ് പിറവും
  ആറ്റവും വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 247. വെളിയിടൈപ് പകുതിയിന്‍ വിരിവിയ ലണൈവിയല്‍
  അളിയുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 248. വെളിയിടൈപ് പൂവെലാം വിയപ്പുറു തിറനെലാം
  അളിയുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 249. വെളിയിനി ലൊലിനിറൈ വിയനിലൈ യനൈത്തും
  അളിയുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 250. വെളിയിടൈക് കരുനിലൈ വിരിനിലൈ യരുനിലൈ
  അളികൊള വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 251. വെളിയിടൈ മുടിനിലൈ വിളങ്കുറ വകുത്തേ
  അളിപെറ വിളക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 252. വെളിയിനിറ് ചത്തികള്‍ വിയപ്പുറ ചത്തര്‍കള്‍
  അളിയുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 253. വെളിയിടൈ യൊന്‍റേ വിരിത്തതിറ് പറ്പല
  അളിയുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 254. വെളിയിടൈ പലവേ വിരിത്തതിറ് പറ്പല
  അളിതര വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 255. വെളിയിടൈ യുയിരിയല്‍ വിത്തിയല്‍ ചിത്തിയല്‍
  അളിപെറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 256. വെളിയി നനൈത്തൈയും വിരിത്തതിറ് പിറവും
  അളിയുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 257. പുറനടുവൊടു കടൈ പുണര്‍പ്പിത് തൊരുമുതല്‍
  അറമുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 258. പുറന്തലൈ നടുവൊടു പുണര്‍പ്പിത് തൊരുകടൈ
  അറംപെറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 259. അകപ്പുറ നടുക്കടൈ യണൈവാറ് പുറമുതല്‍
  അകപ്പട വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 260. അകപ്പുറ നടുമുത ലണൈവാറ് പുറക്കടൈ
  അകപ്പട വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 261. കരുതക നടുവൊടു കടൈയണൈന്‍ തകമുതല്‍
  അരുളുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 262. തണിയക നടുവൊടു തലൈയണൈന്‍ തകക്കടൈ
  അണിയുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 263. അകനടു പുറക്കടൈ യണൈന്തകപ് പുറമുതല്‍
  അകമുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 264. അകനടു പുറത്തലൈ യണൈന്തകപ് പുറക്കടൈ
  അകലിടൈ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 265. അകനടു വതനാ ലകപ്പുറ നടുവൈ
  അകമറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 266. അകപ്പുറ നടുവാ ലണിപുറ നടുവൈ
  അകപ്പട വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 267. പുറനടു വതനാറ് പുറപ്പുറ നടുവൈ
  അറമുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 268. പുകലരു മകണ്‍ട പൂരണ നടുവാല്‍
  അകനടു വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 269. പുറപ്പുറക് കടൈമുതറ് പുണര്‍പ്പാറ് പുറപ്പുറ
  അറക്കണം വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 270. പുറത്തിയല്‍ കടൈമുതറ് പുണര്‍പ്പാറ് പുറത്തുറും
  അറക്കണം വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 271. അകപ്പുറക് കടൈമുത ലണൈവാ ലക്കണം
  അകത്തുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 272. അകക്കടൈ മുതറ്പുണര്‍പ് പതനാ ലകക്കണം
  അകത്തിടൈ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 273. വാനിടൈക് കാറ്റും കാറ്റിടൈ നെരുപ്പും
  ആനറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 274. നെരുപ്പിടൈ നീരും നീരിടൈപ് പുവിയും
  അരുപ്പിട വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 275. നീര്‍മേല്‍ നെരുപ്പും നെരുപ്പിന്‍മേ ലുയിര്‍പ്പും
  ആര്‍വുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 276. പുനന്‍മേറ് പുവിയും പുവിമേറ് പുടൈപ്പും
  അനന്‍മേല്‍ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 277. പകുതിവാന്‍ വെളിയിറ് പടര്‍ന്തമാ പൂത
  വകല്‍വെളി വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 278. ഉയിര്‍വെളി യിടൈയേ വുരൈക്കരും പകുതി
  അയവെളി വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 279. ഉയിര്‍വെളി യതനൈ യുണര്‍കലൈ വെളിയില്‍
  അയലറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 280. കലൈവെളി യതനൈക് കലപ്പറു ചുത്ത
  അലര്‍വെളി വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 281. ചുത്തനല്‍ വെളിയൈത് തുരിചറു പരവെളി
  അത്തിടൈ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 282. പരവെളി യതനൈപ് പരംപര വെളിയില്‍
  അരചുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 283. പരംപര വെളിയൈപ് പരാപര വെളിയില്‍
  അരന്തെറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 284. പരാപര വെളിയൈപ് പകര്‍പെരു വെളിയില്‍
  അരാവറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 285. പെരുവെളി യതനൈപ് പെരുഞ്ചുക വെളിയില്‍
  അരുളുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 286. കുണമുതറ് കരുവികള്‍ കൂടിയ പകുതിയില്‍
  അണൈവുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 287. മനമുതറ് കരുവികള്‍ മന്‍നുയിര്‍ വെളിയിടൈ
  അനമുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 288. കാലമേ മുതലിയ കരുവികള്‍ കലൈവെളി
  ആലുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 289. തുരിചറു കരുവികള്‍ ചുത്തനല്‍ വെളിയിടൈ
  അരചുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 290. ഇവ്വെളി യെല്‍ലാ മിലങ്കവണ്‍ ടങ്കള്‍
  അവ്വയി നമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 291. ഓങ്കിയ വണ്‍ട മൊളിപെറ മുച്ചുടര്‍
  ആങ്കിടൈ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 292. ചിരുട്ടിത് തലൈവരൈച് ചിരുട്ടിയണ്‍ ടങ്കളൈ
  അരുട്ടിറല്‍ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 293. കാവല്‍ചെയ് തലൈവരൈക് കാവലണ്‍ ടങ്കളൈ
  ആവകൈ യമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 294. അഴിത്തല്‍ചെയ് തലൈവരൈ യവരണ്‍ ടങ്കളൈ
  അഴുക്കറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 295. മറൈത്തിടു തലൈവരൈ മറ്റുമണ്‍ ടങ്കളൈ
  അറത്തൊടു വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 296. തെളിവുചെയ് തലൈവരൈത് തികഴുമണ്‍ ടങ്കളൈ
  അളിപെറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 297. വിന്തുവാഞ് ചത്തിയൈ വിന്തിനണ്‍ ടങ്കളൈ
  അന്തിറല്‍ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 298. ഓങ്കാര ചത്തിക ളുറ്റവണ്‍ ടങ്കളൈ
  ആങ്കാക വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 299. ചത്തത് തലൈവരൈച് ചാറ്റുമണ്‍ ടങ്കളൈ
  അത്തകൈ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 300. നാതമാം പിരമമും നാതവണ്‍ ടങ്കളൈ
  ആതരം വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 301. പകര്‍പരാ ചത്തിയൈപ് പതിയുമണ്‍ ടങ്കളും
  അകമറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 302. പരചിവ പതിയൈപ് പരചിവാണ്‍ ടങ്കളൈ
  അരചുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 303. എണ്‍ണില്‍പല്‍ ചത്തിയൈ യെണ്‍ണിലണ്‍ ടങ്കളൈ
  അണ്‍ണുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 304. അളവില്‍പല്‍ ചത്തരൈ യളവി ലണ്‍ടങ്കളൈ
  അളവറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 305. ഉയിര്‍വകൈ യണ്‍ട മുലപ്പില വെണ്‍ണില
  അയര്‍വറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 306. കളവില കടല്‍വകൈ കങ്കില കരൈയില
  അളവില വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 307. കടലവൈ യനൈത്തുങ് കരൈയിന്‍റി നിലൈയുറ
  അടലന ലമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 308. കടല്‍കളു മലൈകളുങ് കതികളു നതികളും
  അടലുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 309. കടലിടൈപ് പല്‍വളങ് കണിത്തതിറ് പല്‍ലുയിര്‍
  അടലുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 310. മലൈയിടൈപ് പല്‍വളം വകുത്തതിറ് പല്‍ലുയിര്‍
  അലൈവറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 311. ഒന്‍റിനി ലൊന്‍റേ യൊന്‍റിടൈ യായിരം
  അന്‍ററ വകുത്ത വരുട്പെഞ് ജോതി
 • 312. പത്തിടൈ യായിരം പകരതിറ് കോടി
  അത്തുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 313. നൂറ്റിടൈ യിലക്ക നുവലതി ലനന്തം
  ആറ്റിടൈ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 314. കോടിയി ലനന്ത കോടിപല്‍ കോടി
  ആടുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 315. വിത്തിയ ലൊന്‍റാ വിളൈവിയല്‍ പലവാ
  അത്തകൈ യമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 316. വിളൈവിയ ലനൈത്തും വിത്തിടൈ യടങ്ക
  അളവുചെയ് തമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 317. വിത്തും പതമും വിളൈയുപ കരിപ്പും
  അത്തിറ ലമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 318. വിത്തിടൈ മുളൈയും മുളൈയിടൈ വിളൈവും
  അത്തക വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 319. വിത്തിനുള്‍ വിത്തും വിത്തതില്‍ വിത്തും
  അത്തിറം വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 320. വിളൈവിനുള്‍ വിളൈവും വിളൈവതില്‍ വിളൈവും
  അളൈയുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 321. മുളൈയതിന്‍ മുളൈയും മുളൈയിനുണ്‍ മുളൈയും
  അളൈതര വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 322. വിത്തിടൈപ് പതമും പതത്തിടൈ വിത്തും
  അത്തുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 323. പതമതിറ് പതമും പതത്തിനുട് പതമും
  അതിര്‍വറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 324. ഒറ്റുമൈ വേറ്റുമൈ യുരിമൈക ളനൈത്തും
  അറ്റെന വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 325. പൊരുണിലൈ യുറുപ്പിയല്‍ പൊതുവകൈ മുതലിയ
  അരുളുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 326. ഉറവിനി ലുറവും ഉറവിനിറ് പകൈയും
  അറനുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 327. പകൈയിനിറ് പകൈയും പകൈയിനി ലുറവും
  അകൈവുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 328. പാതിയു മുഴുതും പതിചെയു മന്തമും
  ആതിയും വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 329. തുണൈയു നിമിത്തമുന്‍ തുലങ്കതി നതുവും
  അണൈവുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 330. ഉരുവതി നുരുവും ഉരുവിനുള്‍ ളുരുവും
  അരുളുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 331. അരുവിനുള്‍ ളരുവും മരുവതി ലരുവും
  അരുളിയ ലമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 332. കരണമു മിടമുങ് കലൈമുത ലണൈയുമോര്‍
  അരണിലൈ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 333. ഉരുവതി ലരുവും മരുവതി ലുരുവും
  അരുളുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 334. വണ്‍ണമു വടിവു മയങ്കിയ വകൈപല
  അണ്‍ണുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 335. ചിറുമൈയിറ് ചിറുമൈയും ചിറുമൈയിറ് പെരുമൈയും
  അറിതര വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 336. പെരുമൈയിറ് പെരുമൈയും പെരുമൈയിറ് ചിറുമൈയും
  അരുണിലൈ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 337. തിണ്‍മൈയിറ് റിണ്‍മൈയുന്‍ തിണ്‍മൈ യിനേര്‍മൈയും
  അണ്‍മൈയിന്‍ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 338. മെന്‍മൈയിന്‍ മെന്‍മൈയും മെന്‍മൈയില്‍ വന്‍മൈയും
  അന്‍മൈയറ് റമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 339. അടിയിനുള്‍ ളടിയും മടിയിടൈ യടിയും
  അടിയുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 340. നടുവിനുണ്‍ ണടുവും നടുവതി നടുവും
  അടര്‍വുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 341. മുടിയിനുണ്‍ മുടിയും മുടിയിനിന്‍ മുടിയും
  അടര്‍തര വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 342. അകപ്പൂ വകവുറുപ് പാക്ക വതറ്കവൈ
  അകത്തേ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 343. പുറപ്പൂ പുറത്തിറ് പുനൈയുരു വാക്കിട
  അറത്തുടന്‍ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 344. അകപ്പുറപ് പൂവകപ് പുറവുറുപ് പിയറ്റിട
  അകത്തിടൈ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 345. പുറപ്പുറപ് പൂവതിറ് പുറപ്പുറ വുറുപ്പുറ
  അറത്തിടൈ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 346. പാരിടൈ വേര്‍വൈയിറ് പൈയിടൈ മുട്ടൈയില്‍
  ആരുയി രമൈക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 347. ഊര്‍വന പറപ്പന വുറുവന നടപ്പന
  ആര്‍വുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 348. അചൈവില വചൈവുള വാരുയിര്‍ത് തിരള്‍പല
  അചലറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 349. അറിവൊരു വകൈമുത ലൈവകൈ യറുവകൈ
  അറിതര വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 350. വെവ്വേ റിയലൊടു വെവ്വേറു പയനുറ
  അവ്വാ റമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 351. ചിത്തിര വിചിത്തിര ചിരുട്ടികള്‍ പലപല
  അത്തകൈ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 352. പെണ്‍ണിനുള്‍ ളാണു മാണിനുട് പെണ്‍ണും
  അണ്‍ണുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 353. പെണ്‍ണിനുണ്‍ മൂന്‍റു മാണിനുള്‍ ളിരണ്‍ടും
  അണ്‍ണുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 354. പെണ്‍ണിടൈ നാന്‍കു മാണിടൈ മൂന്‍റും
  അണ്‍ണുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 355. പെണ്‍ണിയ ലാണു മാണിയറ് പെണ്‍ണും
  അണ്‍ണുറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 356. പെണ്‍ടിറല്‍ പുറത്തു മാണ്‍ടിറ ലകത്തും
  അണ്‍ടുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 357. പെണ്‍ണിയന്‍ മനമു മാണിയ ലറിവും
  അണ്‍ണുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 358. തനിത്തനി വടിവിനുന്‍ തക്കവാണ്‍ പെണ്‍ണിയല്‍
  അനൈത്തുറ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 359. ഉനറ്കരു മുയിരുള വുടലുള വുലകുള
  വനൈത്തൈയും വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 360. ഓവുറാ വെഴുവകൈ യുയിര്‍മുത ലനൈത്തും
  ആവകൈ വകുത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 361. പൈകളിന്‍ മുട്ടൈയിറ് പാരിനില്‍ വേര്‍വിനില്‍
  ഐപെറ വമൈത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 362. തായ്കരുപ് പൈയിനുട് ടങ്കിയ വുയിര്‍കളൈ
  ആയ്വുറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 363. മുട്ടൈവായ്പ് പയിലു മുഴുവുയിര്‍ത് തിരള്‍കളൈ
  അട്ടമേ കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 364. നിലംപെറു മുയിര്‍വകൈ നീള്‍കുഴു വനൈത്തും
  അലംപെറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 365. വേര്‍വുറ വുതിത്ത മികുമുയിര്‍ത് തിരള്‍കളൈ
  ആര്‍വുറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 366. ഉടലുറു പിണിയാ ലുയിരുടല്‍ കെടാവകൈ
  അടലുറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 367. ചിചുമുതറ് പരുവച് ചെയല്‍കളി നുയിര്‍കളൈ
  അചൈവറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 368. ഉയിരുറു മുടലൈയു മുടലുറു മുയിരൈയും
  അയര്‍വറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 369. പാടുറു മവത്തൈകള്‍ പലവിനു മുയിര്‍കളൈ
  ആടുറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 370. മുച്ചുട രാതിയാ ലെച്ചക വുയിരൈയും
  അച്ചറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 371. വാന്‍മുകിറ് ചത്തിയാന്‍ മഴൈപൊഴി വിത്തുയിര്‍
  ആനറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 372. ഇന്‍പുറു ചത്തിയാ ലെഴിന്‍മഴൈ പൊഴിവിത്
  തന്‍പുറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 373. എണ്‍ണിയറ് ചത്തിയാ ലെല്‍ലാ വുലകിനും
  അണ്‍ണുയിര്‍ കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 374. അണ്‍ടപ് പുറപ്പുറ വമുതം പൊഴിന്തുയിര്‍
  അണ്‍ടുറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 375. തേവരൈ യെല്‍ലാന്‍ തികഴ്പുറ വമുതളിത്
  താവകൈ കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 376. അകപ്പുറ വമുതളിത് തൈവരാ തികളൈ
  അകപ്പടക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 377. തരുമക വമുതാറ് ചത്തിചത് തര്‍കളൈ
  അരുളിനിറ് കാക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 378. കാലമു നിയതിയുങ് കാട്ടിയെവ് വുയിരൈയും
  ആലുറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 379. വിച്ചൈയൈ യിച്ചൈയൈ വിളൈവിത് തുയിര്‍കളൈ
  അച്ചറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 380. പോകമുങ് കളിപ്പും പൊരുന്തുവിത് തുയിര്‍കളൈ
  ആകമുട് കാക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 381. കലൈയറി വളിത്തുക് കളിപ്പിനി ലുയിരെലാം
  അലൈവറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 382. വിടയ നികഴ്ച്ചിയാന്‍ മികുമുയി രനൈത്തൈയും
  അടൈവുറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 383. തുന്‍പളിത് താങ്കേ ചുകമളിത് തുയിര്‍കളൈ
  അന്‍പുറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 384. കരണേന്‍ തിയത്താറ് കളിപ്പുറ വുയിര്‍കളൈ
  അരണേര്‍ന്‍ തളിത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 385. എത്തകൈ യെവ്വുയി രെണ്‍ണിന വവ്വുയിര്‍ക്
  കത്തകൈ യളിത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 386. എപ്പടി യെവ്വുയി രെണ്‍ണിന വവ്വുയിര്‍ക്
  കപ്പടി യളിത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 387. ഏങ്കാ തുയിര്‍ത്തിര ളെങ്കെങ് കിരുന്തന
  ആങ്കാങ് കളിത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 388. ചൊല്‍ലുറു മചുത്തത് തൊല്‍ലുയിര്‍ക് കവ്വകൈ
  അല്‍ലലിറ് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 389. ചുത്തമു മചുത്തമുന്‍ തോയുയിര്‍ക് കിരുമൈയിന്‍
  അത്തകൈ കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 390. വായ്ന്തിടുഞ് ചുത്ത വകൈയുയിര്‍ക് കൊരുമൈയിന്‍
  ആയ്ന്തുറക് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 391. എവൈയെലാ മെവൈയെലാ മീണ്‍ടിന വീണ്‍ടിന
  അവൈയെലാങ് കാത്തരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 392. അണ്‍ടത് തുരിചൈയു മകിലത് തുരിചൈയും
  അണ്‍ടറ വടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 393. പിണ്‍ടത് തുരിചൈയും പേരുയിര്‍ത് തുരിചൈയും
  അണ്‍ടറ വടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 394. ഉയിരുറു മായൈയി നുറുവിരി വനൈത്തും
  അയിരറ വടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 395. ഉയിരുറു മിരുവിനൈ യുറുവിരി വനൈത്തും
  അയര്‍വറ വടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 396. കാമപ് പുടൈപ്പുയിര്‍ കണ്‍ടൊട രാവകൈ
  ആമറ വടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 397. പൊങ്കുറു വെകുളിപ് പുടൈപ്പുക ളെല്‍ലാം
  അങ്കറ വടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 398. മതംപുരൈ മോകമു മറ്റവു മാങ്കാങ്
  കതംപെറ വടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 399. വടുവുറു മചുത്ത വാതനൈ യനൈത്തൈയും
  അടര്‍പറ വടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 400. ചുത്തമു മചുത്തമുന്‍ തോയ്ന്തവാ തനൈകളൈ
  അത്തകൈ യടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 401. നാല്‍വയിറ് റുരിചും നണ്‍ണുയി രാതിയില്‍
  ആലറ വടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 402. നാല്‍വയിറ് പടൈപ്പു നാല്‍വയിറ് കാപ്പും
  ആലറ വടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 403. മൂവിടത് തിരുമൈയിന്‍ മുന്‍നിയ തൊഴിറ്കരില്‍
  ആവിടത് തടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 404. മൂവിട മുംമൈയിന്‍ മുന്‍നിയ തൊഴിറ്കരില്‍
  ആവിട മടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 405. തത്തുവച് ചേട്ടൈയുന്‍ തത്തുവത് തുരിചും
  അത്തകൈ യടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 406. ചുത്തമാ നിലൈയിറ് ചൂഴുറു വിരിവൈ
  അത്തകൈ യടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 407. കരൈവിന്‍മാ മായൈക് കരുംപെരുന്‍ തിരൈയാല്‍
  അരൈചതു മറൈക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 408. പേരുറു നീലപ് പെരുന്തിരൈ യതനാല്‍
  ആരുയിര്‍ മറൈക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 409. പച്ചൈത് തിരൈയാറ് പരവെളി യതനൈ
  അച്ചുറ മറൈക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 410. ചെംമൈത് തിരൈയാറ് ചിത്തുറു വെളിയൈ
  അംമൈയിന്‍ മറൈക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 411. പൊന്‍മൈത് തിരൈയാറ് പൊരുളുറു വെളിയൈ
  അന്‍മൈയിന്‍ മറൈക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 412. വെണ്‍മൈത് തിരൈയാന്‍ മെയ്പ്പതി വെളിയൈ
  അണ്‍മൈയിന്‍ മറൈക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 413. കലപ്പുത് തിരൈയാറ് കരുതനു പവങ്കളൈ
  അലപ്പുറ മറൈക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 414. വിടയ നിലൈകളൈ വെവ്വേറു തിരൈകളാല്‍
  അടര്‍പുറ മറൈക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 415. തത്തുവ നിലൈകളൈത് തനിത്തനിത് തിരൈയാല്‍
  അത്തിറ മറൈക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 416. തിരൈമറൈപ് പെല്‍ലാന്‍ തീര്‍ത്താങ് കാങ്കേ
  അരചുറക് കാട്ടു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 417. തോറ്റമാ മായൈത് തൊടര്‍പറുത് തരുളി
  നാറ്റലൈക് കാട്ടു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 418. ചുത്തമാ മായൈത് തൊടര്‍പറുത് തരുളൈ
  അത്തകൈ കാട്ടു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 419. എനൈത്താ ണവമുത ലെല്‍ലാന്‍ തവിര്‍ത്തേ
  അനുക്കിര കംപുരി യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 420. വിടയ മറൈപ്പെലാം വിടുവിത് തുയിര്‍കളൈ
  അടൈവുറത് തെരുട്ടു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 421. ചൊരുപ മറൈപ്പെലാന്‍ തൊലൈപ്പിത് തുയിര്‍കളൈ
  അരുളിനിറ് റെരുട്ടു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 422. മറൈപ്പിന്‍ മറന്തന വരുവിത് താങ്കേ
  അറത്തൊടു തെരുട്ടു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 423. എവ്വകൈ യുയിര്‍കളു മിന്‍പുറ വാങ്കേ
  അവ്വകൈ തെരുട്ടു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 424. കടവുളര്‍ മറൈപ്പൈക് കടിന്തവര്‍ക് കിന്‍പം
  അടൈയുറത് തെരുട്ടു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 425. ചത്തികണ്‍ മറൈപ്പൈത് തവിര്‍ത്തവര്‍ക് കിന്‍പം
  അത്തുറത് തെരുട്ടു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 426. ചത്തര്‍കണ്‍ മറൈപ്പൈത് തവിര്‍ത്തവര്‍ക് കിന്‍പം
  അത്തകൈ തെരുട്ടും അരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 427. പടൈക്കുന്‍ തലൈവര്‍കള്‍ പറ്പല കോടിയൈ
  അടൈപ്പുറപ് പടൈക്കും അരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 428. കാക്കുന്‍ തലൈവര്‍കള്‍ കണക്കില്‍പല്‍ കോടിയൈ
  ആക്കുറക് കാക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 429. അടക്കുന്‍ തലൈവര്‍ക ളളവിലര്‍ തംമൈയും
  അടര്‍പ്പറ വടക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 430. മറൈക്കുന്‍ തലൈവര്‍കള്‍ വകൈപല കോടിയൈ
  അറത്തൊടു മറൈക്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 431. തെരുട്ടുന്‍ തലൈവര്‍കള്‍ ചേര്‍പല കോടിയൈ
  അരുട്ടിറന്‍ തെരുട്ടു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 432. ഐന്തൊഴി ലാതിചെയ് യൈവരാ തികളൈ
  ഐന്തൊഴി ലാതിചെയ് യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 433. ഇറന്തവ രെല്‍ലാ മെഴുന്തിട വുലകില്‍
  അറന്തലൈ യളിത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 434. ചെത്തവ രെല്‍ലാഞ് ചിരിത്താങ് കെഴുതിറല്‍
  അത്തകൈ കാട്ടിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 435. ഇറന്തവ രെഴുകവെന്‍ റെണ്‍ണിയാങ് കെഴുപ്പിട
  അറന്തുണൈ യെനക്കരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 436. ചെത്തവ രെഴുകെനച് ചെപ്പിയാങ് കെഴുപ്പിട
  അത്തിറ ലെനക്കരു ളരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 437. ചിത്തെലാം വല്‍ല തിറലളിത് തെനക്കേ
  അത്തനെന്‍ റോങ്കു മരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 438. ഒന്‍റതി രണ്‍ടതു വൊന്‍റിനി രണ്‍ടതു
  ഒന്‍റിനു ളൊന്‍റതു വൊന്‍റെനു മൊന്‍റേ
 • 439. ഒന്‍റല രണ്‍ടല വൊന്‍റിനി രണ്‍ടല
  ഒന്‍റിനു ളൊന്‍റല വൊന്‍റെനു മൊന്‍റേ
 • 440. ഒന്‍റിനി ലൊന്‍റുള വൊന്‍റിനി ലൊന്‍റില
  ഒന്‍ററ വൊന്‍റിയ വൊന്‍റെനു മൊന്‍റേ
 • 441. കളങ്കനീത് തുലകങ് കളിപ്പുറ മെയ്ന്‍നെറി
  വിളങ്കവെന്‍ നുള്‍ളേ വിളങ്കുമെയ്പ് പൊരുളേ
 • 442. മൂവിരു നിലൈയിന്‍ മുടിനടു മുടിമേല്‍
  ഓവറ വിളങ്കു മൊരുമൈമെയ്പ് പൊരുളേ
 • 443. എഴുനിലൈ മിചൈയേ യിന്‍പുരു വാകി
  വഴുനിലൈ നീക്കി വയങ്കുമെയ്പ് പൊരുളേ
 • 444. നവനിലൈ മിചൈയേ നടുവുറു നടുവേ
  ചിവമയ മാകിത് തികഴ്ന്തമെയ്പ് പൊരുളേ
 • 445. ഏകാ തചനിലൈ യാതതി നടുവേ
  ഏകാ തനമിചൈ യിരുന്തമെയ്പ് പൊരുളേ
 • 446. തിരൈയോ തചനിലൈ ചിവവെളി നടുവേ
  വരൈയോ തരുചുക വാഴ്ക്കൈമെയ്പ് പൊരുളേ
 • 447. ഈരെണ്‍ ണിലൈയെന വിയംപുമേ നിലൈയിറ്
  പൂരണ ചുകമായ്പ് പൊരുന്തുമെയ്പ് പൊരുളേ
 • 448. എല്‍ലാ നിലൈകളു മിചൈന്താങ് കാങ്കേ
  എല്‍ലാ മാകി യിലങ്കുമെയ്പ് പൊരുളേ
 • 449. മനാതികള്‍ പൊരുന്താ വാനടു വാനായ്
  അനാതിയുണ്‍ മൈയതാ യമര്‍ന്തമെയ്പ് പൊരുളേ
 • 450. താനൊരു താനായ്ത് താനേ താനായ്
  ഊനുയിര്‍ വിളക്കു മൊരുതനിപ് പൊരുളേ
 • 451. അതുവിനു ളതുവാ യതുവേ യതുവായ്പ്
  പൊതുവിനുള്‍ നടിക്കും പൂരണപ് പൊരുളേ
 • 452. ഇയല്‍പിനു ളിയല്‍പാ യിയല്‍പേ യിയല്‍പാ
  ഉയലുറ വിളങ്കു മൊരുതനിപ് പൊരുളേ
 • 453. അരുവിനു ളരുവാ യരുവരു വരുവായ്
  ഉരുവിനുള്‍ വിളങ്കു മൊരുപരം പൊരുളേ
 • 454. അലകിലാച് ചിത്താ യതുനിലൈ യതുവായ്
  ഉലകെലാം വിളങ്കു മൊരുതനിപ് പൊരുളേ
 • 455. പൊരുളിനുട് പൊരുളായ്പ് പൊരുളതു പൊരുളാ
  യൊരുമൈയിന്‍ വിളങ്കു മൊരുതനിപ് പൊരുളേ
 • 456. ആടുറു ചിത്തിക ളറുപത്തു നാന്‍കെഴു
  കോടിയും വിളങ്കക് കുലവുമെയ്പ് പൊരുളേ
 • 457. കൂട്ടുറു ചിത്തികള്‍ കോടിപല്‍ കോടിയും
  ആട്ടുറ വിളങ്കു മരുംപെരും പൊരുളേ
 • 458. അറിവുറു ചിത്തിക ളനന്തകോ ടികളും
  പിറിവറ വിളക്കും പെരുന്തനിപ് പൊരുളേ
 • 459. വീടുക ളെല്‍ലാം വിതിനെറി വിളങ്ക
  ആടല്‍ചെയ് തരുളു മരുംപെരും പൊരുളേ
 • 460. പറ്റുക ളെല്‍ലാം പതിനെറി വിളങ്ക
  ഉറ്റരു ളാടല്‍ചെയ് യൊരുതനിപ് പൊരുളേ
 • 461. പരത്തിനിറ് പരമേ പരത്തിന്‍മേറ് പരമേ
  പരത്തിനുട് പരമേ പരംപരം പരമേ
 • 462. പരംപെറും പരമേ പരന്തരും പരമേ
  പരംപതം പരമേ പരഞ് ചിതംപരമേ
 • 463. പരംപുകഴ് പരമേ പരംപകര്‍ പരമേ
  പരഞ്ചുക പരമേ പരഞ്ചിവ പരമേ
 • 464. പരങ്കൊള്‍ചിറ് പരമേ പരഞ്ചെയ്തറ് പരമേ
  തരങ്കൊള്‍പൊറ് പരമേ തനിപ്പെരും പരമേ
 • 465. വരംപരാ പരമേ വണംപരാ പരമേ
  പരംപരാ പരമേ പതംപരാ പരമേ
 • 466. ചത്തിയ പതമേ ചത്തുവ പതമേ
  നിത്തിയ പതമേ നിറ്കുണ പതമേ
 • 467. തത്തുവ പതമേ തറ്പത പതമേ
  ചിത്തുറു പതമേ ചിറ്ചുക പതമേ
 • 468. തംപരം പതമേ തനിച്ചുകം പതമേ
  അംപരം പതമേ യരുട്പരം പതമേ
 • 469. തന്തിര പതമേ ചന്തിര പതമേ
  മന്തിര പതമേ മന്തണ പതമേ
 • 470. നവന്തരു പതമേ നടന്തരു പതമേ
  ചിവന്തരു പതമേ ചിവചിവ പതമേ
 • 471. പിരമമെയ്ക് കതിയേ പിരമമെയ്പ് പതിയേ
  പിരമനിറ് കുണമേ പിരമചിറ് കുണമേ
 • 472. പിരമമേ പിരമപ് പെരുനിലൈ മിചൈയുറും
  പരമമേ പരമ പതന്തരുഞ് ചിവമേ
 • 473. അവനോ ടവളാ യതുവാ യലവായ്
  നവമാ നിലൈമിചൈ നണ്‍ണിയ ചിവമേ
 • 474. എംപൊരു ളാകി യെമക്കരുള്‍ പുരിയുഞ്
  ചെംപൊരു ളാകിയ ചിവമേ ചിവമേ
 • 475. ഒരുനിലൈ യിതുവേ വുയര്‍നിലൈ യെനുമൊരു
  തിരുനിലൈ മേവിയ ചിവമേ ചിവമേ
 • 476. മെയ്വൈത് തഴിയാ വെറുവെളി നടുവുറു
  തെയ്വപ് പതിയാഞ് ചിവമേ ചിവമേ
 • 477. പുരൈതവിര്‍ത് തെനക്കേ പൊന്‍മുടി ചൂട്ടിച്
  ചിരമുറ നാട്ടിയ ചിവമേ ചിവമേ
 • 478. കല്‍വിയുഞ് ചാകാക് കല്‍വിയു മഴിയാച്
  ചെല്‍വമു മളിത്ത ചിവമേ ചിവമേ
 • 479. അരുളമു തെനക്കേ യളിത്തരു ണെറിവായ്ത്
  തെരുളുറ വളര്‍ക്കുഞ് ചിവമേ ചിവമേ
 • 480. ചത്തെലാ മാകിയുന്‍ താനൊരു താനാഞ്
  ചിത്തെലാം വല്‍ലതോര്‍ തിരുവരുട് ചിവമേ
 • 481. എങ്കേ കരുണൈ യിയറ്കൈയി നുള്‍ളന
  അങ്കേ വിളങ്കിയ വരുട്പെരുഞ് ചിവമേ
 • 482. യാരേ യെന്‍നിനു മിരങ്കുകിന്‍ റാര്‍ക്കുച്
  ചീരേ യളിക്കുഞ് ചിതംപര ചിവമേ
 • 483. പൊയ്ന്‍നെറി യനൈത്തിനും പുകുത്താ തെനൈയരുട്
  ചെന്‍നെറി ചെലുത്തിയ ചിറ്ചപൈച് ചിവമേ
 • 484. കൊല്‍ലാ നെറിയേ കുരുവരു ണെറിയെനപ്
  പല്‍കാ ലെനക്കുപ് പകര്‍ന്തമെയ്ച് ചിവമേ
 • 485. ഉയിരെലാം പൊതുവി നുളംപട നോക്കുക
  ചെയിരെലാം വിടുകെനച് ചെപ്പിയ ചിവമേ
 • 486. പയിര്‍പ്പുറു കരണപ് പരിചുകള്‍ പറ്പല
  ഉയിര്‍ത്തിര ളൊന്‍റെന വുരൈത്തമെയ്ച് ചിവമേ
 • 487. ഉയിരുള്‍യാ മെംമു ളുയിരിവൈ യുണര്‍ന്തേ
  ഉയിര്‍നലം പരവുകെന്‍ റുരൈത്തമെയ്ച് ചിവമേ
 • 488. ഇയലരു ളൊളിയോ രേകതേ ചത്തിനാം
  ഉയിരൊളി കാണ്‍കവെന്‍ റുരൈത്തമെയ്ച് ചിവമേ
 • 489. അരുളലാ തണുവു മചൈന്തിടാ തതനാല്‍
  അരുണലം പരവുകെന്‍ ററൈന്തമെയ്ച് ചിവമേ
 • 490. അരുളുറി നെല്‍ലാ മാകുമീ തുണ്‍മൈ
  അരുളുറ മുയല്‍കവെന്‍ റരുളിയ ചിവമേ
 • 491. അരുണെറി യൊന്‍റേ തെരുണെറി മറ്റെലാം
  ഇരുണെറി യെനവെനക് കിയംപിയ ചിവമേ
 • 492. അരുള്‍പെറിറ് റുരുംപുമോ രൈന്തൊഴില്‍ പുരിയുന്‍
  തെരുളിതു വെനവേ ചെപ്പിയ ചിവമേ
 • 493. അരുളറി വൊന്‍റേ യറിവുമറ് റെല്‍ലാം
  മരുളറി വെന്‍റേ വകുത്തമെയ്ച് ചിവമേ
 • 494. അരുട്ചുക മൊന്‍റേ യരുംപെററ് പെരുഞ്ചുകം
  മരുട്ചുകം പിറവെന വകുത്തമെയ്ച് ചിവമേ
 • 495. അരുട്പേ റതുവേ യരുംപെററ് പെരുംപേ
  റിരുട്പേ ററുക്കുമെന്‍ റിയംപിയ ചിവമേ
 • 496. അരുട്ടനി വല്‍ലപ മതുവേ യെലാഞ്ചെയ്
  പൊരുട്ടനിച് ചിത്തെനപ് പുകന്‍റമെയ്ച് ചിവമേ
 • 497. അരുളറി യാര്‍തമൈ യറിയാര്‍ എംമൈയും
  പൊരുളറി യാരെനപ് പുകന്‍റമെയ്ച് ചിവമേ
 • 498. അരുണിലൈ യൊന്‍റേ യനൈത്തും പെറുനിലൈ
  പൊരുണിലൈ കാണ്‍കെനപ് പുകന്‍റമെയ്ച് ചിവമേ
 • 499. അരുള്‍വടി വതുവേ യഴിയാത് തനിവടി
  വരുള്‍പെറ മുയലുകെന്‍ റരുളിയ ചിവമേ
 • 500. അരുളേ നംമിയ ലരുളേ നംമുരു
  അരുളേ നംവടി വാമെന്‍റ ചിവമേ
 • 501. അരുളേ നംമടി യരുളേ നംമുടി
  അരുളേ നംനടു വാമെന്‍റ ചിവമേ
 • 502. അരുളേ നംമറി വരുളേ നംമനം
  അരുളേ നങ്കുണ മാമെന്‍റ ചിവമേ
 • 503. അരുളേ നംപതി യരുളേ നംപതം
  അരുളേ നംമിട മാമെന്‍റ ചിവമേ
 • 504. അരുളേ നന്തുണൈ യരുളേ നന്തൊഴില്‍
  അരുളേ നംവിരുപ് പാമെന്‍റ ചിവമേ
 • 505. അരുളേ നംപൊരു ളരുളേ നംമൊളി
  അരുളേ നാമറി വായെന്‍റ ചിവമേ
 • 506. അരുളേ നങ്കുല മരുളേ നംമിനം
  അരുളേ നാമറി വായെന്‍റ ചിവമേ
 • 507. അരുളേ നഞ്ചുക മരുളേ നംപെയര്‍
  അരുളേ നാമറി വായെന്‍റ ചിവമേ
 • 508. അരുളൊളി യടൈന്തനൈ യരുളമു തുണ്‍ടനൈ
  അരുണ്‍മതി വാഴ്കവെന്‍ റരുളിയ ചിവമേ
 • 509. അരുണിലൈ പെറ്റനൈ യരുള്‍വടി വുറ്റനൈ
  അരുളര ചിയറ്റുകെന്‍ റരുളിയ ചിവമേ
 • 510. ഉള്‍ളകത് തമര്‍ന്തെന തുയിരിറ് കലന്തരുള്‍
  വള്‍ളല്‍ചിറ് റംപലം വളര്‍ചിവ പതിയേ
 • 511. നികരിലാ വിന്‍പ നിലൈനടു വൈത്തെനൈത്
  തകവൊടു കാക്കുന്‍ തനിച്ചിവ പതിയേ
 • 512. ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്ക ചുകനിലൈ തനിലെനൈച്
  ചത്തിയ നാക്കിയ തനിച്ചിവ പതിയേ
 • 513. ഐവരുങ് കാണ്‍ടറ് കരുംപെരും പൊരുളെന്‍
  കൈവരപ് പുരിന്ത കതിചിവ പതിയേ
 • 514. തുന്‍പന്‍ തൊലൈത്തരുട് ജോതിയാല്‍ നിറൈന്ത
  ഇന്‍പ മെനക്കരു ളെഴിറ്ചിവ പതിയേ
 • 515. ചിത്തമും വാക്കുഞ് ചെല്‍ലാപ് പെരുനിലൈ
  ഒത്തുറ വേറ്റിയ വൊരുചിവ പതിയേ
 • 516. കൈയറ വനൈത്തുങ് കടിന്തെനൈത് തേറ്റി
  വൈയമേല്‍ വൈത്ത മാചിവ പതിയേ
 • 517. ഇന്‍പുറച് ചിറിയേ നെണ്‍ണുതോ റെണ്‍ണുതോ
  റന്‍പൊടെന്‍ കണ്‍ണുറു മരുട്ചിവ പതിയേ
 • 518. പിഴൈയെലാം പൊറുത്തെനുട് പിറങ്കിയ കരുണൈ
  മഴൈയെലാം പൊഴിന്തു വളര്‍ചിവ പതിയേ
 • 519. ഉളത്തിനുങ് കണ്‍ണിനു മുയിരിനു മെനതു
  കുളത്തിനു നിരംപിയ കുരുചിവ പതിയേ
 • 520. പരമുട നപരം പകര്‍നിലൈ യിവൈയെനത്
  തിരമുറ വരുളിയ തിരുവരുട് കുരുവേ
 • 521. മതിനിലൈ യിരവിയിന്‍ വളര്‍നിലൈ യനലിന്‍
  റിതിനിലൈ യനൈത്തുന്‍ തെരിത്തചറ് കുരുവേ
 • 522. കണനിലൈ യവറ്റിന്‍ കരുനിലൈ യനൈത്തുങ്
  കുണമുറത് തെരിത്തുട് കുലവുചറ് കുരുവേ
 • 523. പതിനിലൈ പചുനിലൈ പാച നിലൈയെലാം
  മതിയുറത് തെരിത്തുള്‍ വയങ്കുചറ് കുരുവേ
 • 524. പിരമ രകചിയം പേചിയെന്‍ നുളത്തേ
  തരമുറ വിളങ്കുഞ് ചാന്തചറ് കുരുവേ
 • 525. പരമ രകചിയം പകര്‍ന്തെന തുളത്തേ
  വരമുറ വളര്‍ത്തു വയങ്കുചറ് കുരുവേ
 • 526. ചിവരക ചിയമെലാന്‍ തെരിവിത് തെനക്കേ
  നവനിലൈ കാട്ടിയ ഞാനചറ് കുരുവേ
 • 527. ചത്തിയ ലനൈത്തുഞ് ചിത്തിയന്‍ മുഴുതും
  അത്തകൈ തെരിത്ത വരുട്ചിവ കുരുവേ
 • 528. അറിപവൈ യെല്‍ലാ മറിവിത് തെന്‍നുള്‍ളേ
  പിറിവറ വിളങ്കും പെരിയചറ് കുരുവേ
 • 529. കേട്പവൈ യെല്‍ലാങ് കേട്പിത് തെനുള്‍ളേ
  വേട്കൈയിന്‍ വിളങ്കും വിമലചറ് കുരുവേ
 • 530. കാണ്‍പവൈ യെല്‍ലാങ് കാട്ടുവിത് തെനക്കേ
  മാണ്‍പത മളിത്തു വയങ്കുചറ് കുരുവേ
 • 531. ചെയ്പവൈ യെല്‍ലാഞ് ചെയ്വിത് തെനക്കേ
  ഉയ്പവൈ യളിത്തെനു ളോങ്കുചറ് കുരുവേ
 • 532. ഉണ്‍പവൈ യെല്‍ലാ മുണ്‍ണുവിത് തെന്‍നുള്‍
  പണ്‍പിനില്‍ വിളങ്കും പരമചറ് കുരുവേ
 • 533. ചാകാക് കല്‍വിയിന്‍ റരമെലാങ് കറ്പിത്
  തേകാക് കരപ്പൊരു ളീന്തചറ് കുരുവേ
 • 534. ചത്തിയ മാഞ്ചിവ ചിത്തിക ളനൈത്തൈയും
  മെയ്ത്തകൈ യളിത്തെനുള്‍ വിളങ്കുചറ് കുരുവേ
 • 535. എല്‍ലാ നിലൈകളു മേറ്റിച് ചിത്തെലാം
  വല്‍ലാ നെനവെനൈ വൈത്തചറ് കുരുവേ
 • 536. ചീരുറ വരുളാന്‍ തേചുറ വഴിയാപ്
  പേരുറ വെന്‍നൈപ് പെറ്റനറ് റായേ
 • 537. പൊരുന്തിയ വരുട്പെരും പോകമേ യുറുകെനപ്
  പെരുന്തയ വാലെനൈപ് പെറ്റനറ് റായേ
 • 538. ആന്‍റചന്‍ മാര്‍ക്ക മണിപെറ വെനൈത്താന്‍
  ഈന്‍റമു തളിത്ത വിനിയനറ് റായേ
 • 539. പചിത്തിടു തോറുമെന്‍ പാലണൈന്‍ തരുളാല്‍
  വചിത്തമു തരുള്‍പുരി വായ്മൈനറ് റായേ
 • 540. തളര്‍ന്തതോ റടിയേന്‍ ചാര്‍പണൈന്‍ തെന്‍നൈ
  ഉളന്തെളി വിത്ത വൊരുമൈനറ് റായേ
 • 541. അരുളമു തേമുത ലൈവകൈ യമുതമും
  തെരുളുറ വെനക്കരുള്‍ ചെല്‍വനറ് റായേ
 • 542. ഇയലമു തേമുത ലെഴുവകൈ യമുതമും
  ഉയലുറ വെനക്കരു ളുരിയനറ് റായേ
 • 543. നണ്‍പുറു മെണ്‍വകൈ നവവകൈ യമുതമും
  പണ്‍പുറ വെനക്കരുള്‍ പണ്‍പുടൈത് തായേ
 • 544. മറ്റുള വമുത വകൈയെലാ മെനക്കേ
  ഉറ്റുണ വളിത്തരു ളോങ്കുനറ് റായേ
 • 545. കലക്കമു മച്ചമുങ് കടിന്തെന തുളത്തേ
  അലക്കണുന്‍ തവിര്‍ത്തരു ളന്‍പുടൈത് തായേ
 • 546. തുയ്പ്പിനി ലനൈത്തുഞ് ചുകംപെറ വളിത്തെനക്
  കെയ്പ്പെലാന്‍ തവിര്‍ത്ത വിന്‍പുടൈത് തായേ
 • 547. ചിത്തിക ളെല്‍ലാന്‍ തെളിന്തിട വെനക്കേ
  ചത്തിയൈ യളിത്ത തയവുടൈത് തായേ
 • 548. ചത്തിനി പാതന്‍ തനൈയളിത് തെനൈമേല്‍
  വൈത്തമു തളിത്ത മരപുടൈത് തായേ
 • 549. ചത്തിചത് തര്‍കളെലാഞ് ചാര്‍ന്തെന തേവല്‍ചെയ്
  ചിത്തിയൈ യളിത്ത തെയ്വനറ് റായേ
 • 550. തന്‍നിക രില്‍ലാത് തലൈവനൈക് കാട്ടിയേ
  എന്‍നൈമേ ലേറ്റിയ വിനിയനറ് റായേ
 • 551. വെളിപ്പട വിരുംപിയ വിളൈവെലാ മെനക്കേ
  യളിത്തളിത് തിന്‍പുചെയ് യന്‍പുടൈത് തായേ
 • 552. എണ്‍ണകത് തൊടുപുറത് തെന്‍നൈയെഞ് ഞാന്‍റുങ്
  കണ്‍ണെനക് കാക്കുങ് കരുണൈനറ് റായേ
 • 553. ഇന്‍നരു ളമുതളിത് തിറവാത് തിറല്‍പുരിന്‍
  തെന്‍നൈ വളര്‍ത്തിടു മിന്‍പുടൈത് തായേ
 • 554. എന്‍നുട ലെന്‍നുയി രെന്‍നറി വെല്‍ലാം
  തന്‍നവെന്‍ റാക്കിയ തയവുടൈത് തായേ
 • 555. തെരിയാ വകൈയാറ് ചിറിയേന്‍ റളര്‍ന്തിടത്
  തരിയാ തണൈത്ത തയവുടൈത് തായേ
 • 556. ചിനമുത ലനൈത്തൈയുന്‍ തീര്‍ത്തെനൈ നനവിനുങ്
  കനവിനും പിരിയാക് കരുണൈനറ് റായേ
 • 557. തൂക്കമുഞ് ചോംപുമെന്‍ റുന്‍പമു മച്ചമും
  ഏക്കമു നീക്കിയ വെന്‍റനിത് തായേ
 • 558. തുന്‍പെലാന്‍ തവിര്‍ത്തുളേ യന്‍പെലാം നിരംപ
  ഇന്‍പെലാ മളിത്ത വെന്‍റനിത് തന്തൈയേ
 • 559. എല്‍ലാ നന്‍മൈയു മെന്‍റനക് കളിത്ത
  എല്‍ലാം വല്‍ലചിത് തെന്‍റനിത് തന്തൈയേ
 • 560. നായിറ് കടൈയേ നലംപെറക് കാട്ടിയ
  തായിറ് പെരിതുന്‍ തയവുടൈത് തന്തൈയേ
 • 561. അറിവിലാപ് പരുവത് തറിവെനക് കളിത്തേ
  പിറിവിലാ തമര്‍ന്ത പേരരുട് ടന്തൈയേ
 • 562. പുന്‍നിക രില്‍ലേന്‍ പൊരുട്ടിവ ണടൈന്ത
  തന്‍നിക രില്‍ലാത് തനിപ്പെരുന്‍ തന്തൈയേ
 • 563. അകത്തിനും പുറത്തിനു മമര്‍ന്തരുട് ജോതി
  ചകത്തിനി ലെനക്കേ തന്തമെയ്ത് തന്തൈയേ
 • 564. ഇണൈയിലാക് കളിപ്പുറ് റിരുന്തിട വെനക്കേ
  തുണൈയടി ചെന്‍നിയിറ് ചൂട്ടിയ തന്തൈയേ
 • 565. ആതിയീ ററിയാ വരുളര ചാട്ചിയിറ്
  ജോതിമാ മകുടഞ് ചൂട്ടിയ തന്തൈയേ
 • 566. എട്ടിരണ്‍ ടറിവിത് തെനൈത്തനി യേറ്റിപ്
  പട്ടിമണ്‍ ടപത്തിറ് പതിത്തമെയ്ത് തന്തൈയേ
 • 567. തങ്കോ ലളവതു തന്തരുട് ജോതിച്
  ചെങ്കോല്‍ ചെലുത്തെനച് ചെപ്പിയ തന്തൈയേ
 • 568. തന്‍പൊരു ളനൈത്തൈയുന്‍ തന്‍നര ചാട്ചിയില്‍
  എന്‍പൊരു ളാക്കിയ എന്‍റനിത് തന്തൈയേ
 • 569. തന്‍വടി വനൈത്തൈയുന്‍ തന്‍നര ചാട്ചിയില്‍
  എന്‍വടി വാക്കിയ എന്‍റനിത് തന്തൈയേ
 • 570. തന്‍ചിത് തനൈത്തൈയുന്‍ തന്‍ചമു കത്തിനില്‍
  എന്‍ചിത് താക്കിയ എന്‍റനിത് തന്തൈയേ
 • 571. തന്‍വച മാകിയ തത്തുവ മനൈത്തൈയും
  എന്‍വച മാക്കിയ വെന്‍നുയിര്‍ത് തന്തൈയേ
 • 572. തന്‍കൈയിറ് പിടിത്ത തനിയരുട് ജോതിയൈ
  എന്‍കൈയിറ് കൊടുത്ത എന്‍റനിത് തന്തൈയേ
 • 573. തന്‍നൈയുന്‍ തന്‍നരുട് ചത്തിയിന്‍ വടിവൈയും
  എന്‍നൈയു മൊന്‍റെന വിയറ്റിയ തന്തൈയേ
 • 574. തന്‍നിയ ലെന്‍നിയല്‍ തന്‍ചെയ ലെന്‍ചെയല്‍
  എന്‍ന വിയറ്റിയ വെന്‍റനിത് തന്തൈയേ
 • 575. തന്‍നുരു വെന്‍നുരു തന്‍നുരൈ യെന്‍നുരൈ
  എന്‍ന വിയറ്റിയ വെന്‍റനിത് തന്തൈയേ
 • 576. ചതുരപ് പേരരുട് ടനിപ്പെരുന്‍ തലൈവനെന്‍
  റെതിരറ് റോങ്കിയ വെന്‍നുടൈത് തന്തൈയേ
 • 577. മനവാക് കറിയാ വരൈപ്പിനി ലെനക്കേ
  ഇനവാക് കരുളിയ വെന്‍നുയിര്‍ത് തന്തൈയേ
 • 578. ഉണര്‍ന്തുണര്‍ന്‍ തുണരിനു മുണരാപ് പെരുനിലൈ
  യണൈന്തിട വെനക്കേ യരുളിയ തന്തൈയേ
 • 579. തുരിയവാഴ് വുടനേ ചുകപൂ രണമെനും
  പെരിയവാഴ് വളിത്ത പെരുന്തനിത് തന്തൈയേ
 • 580. ഈറിലാപ് പതങ്കള്‍ യാവൈയുങ് കടന്ത
  പേറളിത് താണ്‍ട പെരുന്തകൈത് തന്തൈയേ
 • 581. എവ്വകൈത് തിറത്തിനു മെയ്തുതറ് കരിതാം
  അവ്വകൈ നിലൈയെനക് കളിത്തനറ് റന്തൈയേ
 • 582. ഇനിപ്പിറ വാനെറി യെനക്കളിത് തരുളിയ
  തനിപ്പെരുന്‍ തലൈമൈത് തന്തൈയേ തന്തൈയേ
 • 583. പറ്റയര്‍ന്‍ തഞ്ചിയ പരിവുകണ്‍ ടണൈന്തെനൈച്
  ചറ്റുമഞ് ചേലെനത് താങ്കിയ തുണൈയേ
 • 584. തളര്‍ന്തവത് തരുണമെന്‍ റളര്‍വെലാന്‍ തവിര്‍ത്തുട്
  കിളര്‍ന്തിട വെനക്കുക് കിടൈത്തമെയ്ത് തുണൈയേ
 • 585. തുറൈയിതു വഴിയിതു തുണിവിതു നീചെയും
  മുറൈയിതു വെനവേ മൊഴിന്തമെയ്ത് തുണൈയേ
 • 586. എങ്കുറു തീമൈയു മെനൈത്തൊട രാവകൈ
  കങ്കുലും പകലുമെയ്ക് കാവല്‍ചെയ് തുണൈയേ
 • 587. വേണ്‍ടിയ വേണ്‍ടിയ വിരുപ്പെലാ മെനക്കേ
  യീണ്‍ടിരുന്‍ തരുള്‍പുരി യെന്‍നുയിര്‍ത് തുണൈയേ
 • 588. ഇകത്തിനും പരത്തിനു മെനക്കിടര്‍ ചാരാ
  തകത്തിനും പുറത്തിനു മമര്‍ന്തമെയ്ത് തുണൈയേ
 • 589. അയര്‍വറ വെനക്കേ യരുട്ടുണൈ യാകിയെന്‍
  നുയിരിനുഞ് ചിറന്ത വൊരുമൈയെന്‍ നട്പേ
 • 590. അന്‍പിനിറ് കലന്തെന തറിവിനിറ് പയിന്‍റേ
  ഇന്‍പിനി ലളൈന്തവെന്‍ നിന്‍നുയിര്‍ നട്പേ
 • 591. നാന്‍പുരി വനവെലാന്‍ താന്‍പുരിന്‍ തെനക്കേ
  വാന്‍പത മളിക്ക വായ്ത്തനന്‍ നട്പേ
 • 592. ഉള്‍ളമു മുണര്‍ച്ചിയു മുയിരുങ് കലന്തുകൊണ്‍
  ടെള്‍ളുറു നെയ്യിലെന്‍ നുള്‍ളുറു നട്പേ
 • 593. ചെറ്റമുന്‍ തീമൈയുന്‍ തീര്‍ത്തുനാന്‍ ചെയ്ത
  കുറ്റമുങ് കുണമാക് കൊണ്‍ടവെന്‍ നട്പേ
 • 594. കുണങ്കുറി മുതലിയ കുറിത്തിടാ തെനൈയേ
  അണങ്കറക് കലന്ത അന്‍പുടൈ നട്പേ
 • 595. പിണക്കും പേതമും പേയുല കോര്‍പുകല്‍
  കണക്കുന്‍ തീര്‍ത്തെനൈക് കലന്തനന്‍ നട്പേ
 • 596. ചവലൈനെഞ് ചകത്തിന്‍ റളര്‍ച്ചിയു മച്ചമും
  കവലൈയുന്‍ തവിര്‍ത്തെനൈക് കലന്തനന്‍ നട്പേ
 • 597. കളൈപ്പറിന്‍ തെടുത്തുക് കലക്കന്‍ തവിര്‍ത്തെനക്
  കിളൈപ്പറിന്‍ തുതവിയ വെന്‍നുയി രുറവേ
 • 598. തന്‍നൈത് തഴുവുറു തരഞ്ചിറി തറിയാ
  വെന്‍നൈത് തഴുവിയ വെന്‍നുയി രുറവേ
 • 599. മനക്കുറൈ നീക്കിനല്‍ വാഴ്വളിത് തെന്‍റും
  എനക്കുറ വാകിയ എന്‍നുയി രുറവേ
 • 600. തുന്‍നു മനാതിയേ ചൂഴ്ന്തെനൈപ് പിരിയാ
  തെന്‍നുറ വാകിയ വെന്‍നുയി രുറവേ
 • 601. എന്‍റുമോര്‍ നിലൈയായ് എന്‍റുമോ രിയലായ്
  എന്‍റുമുള്‍ ളതുവാ മെന്‍റനിച് ചത്തേ
 • 602. അനൈത്തുല കവൈകളു മാങ്കാങ് കുണരിനും
  ഇനൈത്തെന വറിയാ വെന്‍റനിച് ചത്തേ
 • 603. പൊതുമറൈ മുടികളും പുകലവൈ മുടികളും
  ഇതുവെനറ് കരിതാ മെന്‍റനിച് ചത്തേ
 • 604. ആകമ മുടികളു മവൈപുകല്‍ മുടികളും
  ഏകുതറ് കരിതാ മെന്‍റനിച് ചത്തേ
 • 605. ചത്തിയഞ് ചത്തിയഞ് ചത്തിയ മെനവേ
  ഇത്തകൈ വഴുത്തു മെന്‍റനിച് ചത്തേ
 • 606. തുരിയമുങ് കടന്തതോര്‍ പെരിയവാന്‍ പൊരുളെന
  ഉരൈചെയ് വേതങ്ക ളുന്‍നുമെയ്ച് ചത്തേ
 • 607. അന്‍റത നപ്പാ ലതന്‍പരത് തതുതാന്‍
  എന്‍റിട നിറൈന്ത വെന്‍റനിച് ചത്തേ
 • 608. എന്‍റുമുള്‍ ളതുവായ് എങ്കുമോര്‍ നിറൈവായ്
  എന്‍റും വിളങ്കിടു മെന്‍റനിച് ചിത്തേ
 • 609. ചത്തികള്‍ പലവായ്ച് ചത്തര്‍കള്‍ പലവായ്
  ഇത്തകൈ വിളങ്കു മെന്‍റനിച് ചിത്തേ
 • 610. തത്തുവം പലവായ്ത് തത്തുവി പലവായ്
  ഇത്തകൈ വിളങ്കു മെന്‍റനിച് ചിത്തേ
 • 611. പടിനിലൈ പലവായ്പ് പതനിലൈ പലവായ്
  ഇടിവറ വിളങ്കിടു മെന്‍റനിച് ചിത്തേ
 • 612. മൂര്‍ത്തര്‍കള്‍ പലവായ് മൂര്‍ത്തികള്‍ പലവായ്
  ഏറ്പട വിളക്കിടു മെന്‍റനിച് ചിത്തേ
 • 613. ഉയിര്‍വകൈ പലവാ യുടല്‍വകൈ പലവായ്
  ഇയലുറ വിളക്കിടു മെന്‍റനിച് ചിത്തേ
 • 614. അറിവവൈ പലവാ യറിവന പലവായ്
  എറിവറ വിളക്കിടു മെന്‍റനിച് ചിത്തേ
 • 615. നിനൈവവൈ പലവായ് നിനൈവന പലവായ്
  ഇനൈവറ വിളക്കിടു മെന്‍റനിച് ചിത്തേ
 • 616. കാട്ചികള്‍ പലവായ്ക് കാണ്‍പന പലവായ്
  ഏട്ചിയിന്‍ വിളക്കിടു മെന്‍റനിച് ചിത്തേ
 • 617. ചെയ്വിനൈ പലവായ്ച് ചെയ്വന പലവായ്
  എയ്വറ വിളക്കിടു മെന്‍റനിച് ചിത്തേ
 • 618. അണ്‍ട ചരാചര മനൈത്തൈയും പിറവൈയും
  എണ്‍ടറ വിളക്കു മെന്‍റനിച് ചിത്തേ
 • 619. എല്‍ലാം വല്‍ലചിത് തെനമറൈ പുകന്‍റിട
  എല്‍ലാം വിളക്കിടു മെന്‍റനിച് ചിത്തേ
 • 620. ഒന്‍റതി ലൊന്‍റന്‍ റുരൈക്കവും പടാതായ്
  എന്‍റുമോര്‍ പടിത്താ മെന്‍റനി യിന്‍പേ
 • 621. ഇതുവതു വെന്‍നാ വിയലുടൈ യതുവായ്
  എതിരറ നിറൈന്ത വെന്‍റനി യിന്‍പേ
 • 622. ആക്കുറു മവത്തൈക ളനൈത്തൈയുങ് കടന്തുമേല്‍
  ഏക്കറ നിറൈന്ത വെന്‍റനി യിന്‍പേ
 • 623. അറിവുക് കറിവിനി ലതുവതു വതുവായ്
  എറിവറ് റോങ്കിയ വെന്‍റനി യിന്‍പേ
 • 624. വിടയ മെവറ്റിനു മേന്‍മേല്‍ വിളൈന്തവൈ
  യിടൈയിടൈ യോങ്കിയ വെന്‍റനി യിന്‍പേ
 • 625. ഇംമൈയു മറുമൈയു മിയംപിടു മൊരുമൈയും
  എംമൈയു നിരംപിടു മെന്‍റനി യിന്‍പേ
 • 626. മുത്തര്‍കള്‍ ചിത്തര്‍കള്‍ ചത്തികള്‍ ചത്തര്‍കള്‍
  എത്തിറത് തവര്‍ക്കുമാ മെന്‍റനി യിന്‍പേ
 • 627. എല്‍ലാ നിലൈകളി നെല്‍ലാ വുയിരുറും
  എല്‍ലാ വിന്‍പുമാ മെന്‍റനി യിന്‍പേ
 • 628. കരുംപുറു ചാറുങ് കനിന്തമുക് കനിയിന്‍
  വിരുംപുറു മിരതമു മിക്കതീം പാലും
 • 629. കുണങ്കൊള്‍കോറ് റേനുങ് കൂട്ടിയൊന്‍ റാക്കി
  മണങ്കൊളപ് പതഞ്ചെയ് വകൈയുറ വിയറ്റിയ
 • 630. ഉണവെനപ് പല്‍കാ ലുരൈക്കിനു നികരാ
  വണമുറു മിന്‍പ മയമേ യതുവായ്ക്
 • 631. കലന്തറി വുരുവായ്ക് കരുതുതറ് കരിതായ്
  നലന്തരു വിളക്കമു നവിലരുന്‍ തണ്‍മൈയും
 • 632. ഉള്‍ളതാ യെന്‍റു മുള്‍ളതാ യെന്‍നുള്‍
  ഉള്‍ളതാ യെന്‍റ നുയിരുള മുടംപുടന്‍
 • 633. എല്‍ലാ മിനിപ്പ വിയലുറു ചുവൈയളിത്
  തെല്‍ലാം വല്‍ലചിത് തിയറ്കൈയ താകിച്
 • 634. ചാകാ വരമുന്‍ തനിത്തപേ രറിവും
  മാകാ തലിറ്ചിവ വല്‍ലപ ചത്തിയും
 • 635. ചെയറ്കരു മനന്ത ചിത്തിയു മിന്‍പമും
  മയക്കറത് തരുന്തിറല്‍ വണ്‍മൈയ താകിപ്
 • 636. പൂരണ വടിവായ്പ് പൊങ്കിമേറ് റതുംപി
  ആരണ മുടിയുട നാകമ മുടിയുങ്
 • 637. കടന്തെന തറിവാങ് കനമേറ് ചപൈനടു
  നടന്തികഴ് കിന്‍റമെഞ് ഞാനവാ രമുതേ
 • 638. ചത്തിയ വമുതേ തനിത്തിരു വമുതേ
  നിത്തിയ വമുതേ നിറൈചിവ വമുതേ
 • 639. ചച്ചിതാ നന്തത് തനിമുത ലമുതേ
  മെയ്ച്ചിതാ കാച വിളൈവരു ളമുതേ
 • 640. ആനന്ത വമുതേ യരുളൊളി യമുതേ
  താനന്ത മില്‍ലാത് തത്തുവ വമുതേ
 • 641. നവനിലൈ തരുമോര്‍ നല്‍ലതെള്‍ ളമുതേ
  ചിവനിലൈ തനിലേ തിരണ്‍ടവുള്‍ ളമുതേ
 • 642. പൊയ്പടാക് കരുണൈപ് പുണ്‍ണിയ വമുതേ
  കൈപടാപ് പെരുഞ്ചീര്‍ക് കടവുള്‍വാ നമുതേ
 • 643. അകംപുറ മകപ്പുറ മാകിയ പുറപ്പുറം
  ഉകന്തനാന്‍ കിടത്തു മോങ്കിയ വമുതേ
 • 644. പനിമുത നീക്കിയ പരംപര വമുതേ
  തനിമുത ലായ ചിതംപര വമുതേ
 • 645. ഉലകെലാങ് കൊള്‍ളിനു മുലപ്പിലാ വമുതേ
  അലകിലാപ് പെരുന്തിറ ലറ്പുത വമുതേ
 • 646. അണ്‍ടമു മതന്‍മേ ലണ്‍ടമു മവറ്റുള
  പണ്‍ടമുങ് കാട്ടിയ പരംപര മണിയേ
 • 647. പിണ്‍ടമു മതിലുറു പിണ്‍ടമു മവറ്റുള
  പണ്‍ടമുങ് കാട്ടിയ പരാപര മണിയേ
 • 648. നിനൈത്തവൈ നിനൈത്തവൈ നിനൈത്താങ് കെയ്തുറ
  അനൈത്തൈയുന്‍ തരുമോ രരുംപെറന്‍ മണിയേ
 • 649. വിണ്‍പത മനൈത്തു മേറ്പത മുഴുവതുങ്
  കണ്‍പെറ നടത്തുങ് കകനമാ മണിയേ
 • 650. പാര്‍പത മനൈത്തും പകരടി മുഴുവതുഞ്
  ചാര്‍പുറ നടത്തുഞ് ചരവൊളി മണിയേ
 • 651. അണ്‍ടകോ ടികളെലാ മരൈക്കണത് തേകിക്
  കണ്‍ടുകൊണ്‍ ടിടവൊളിര്‍ കലൈനിറൈ മണിയേ
 • 652. ചരാചര വുയിര്‍തൊറുഞ് ചാറ്റിയ പൊരുടൊറും
  വിരാവിയുള്‍ വിളങ്കും വിത്തക മണിയേ
 • 653. മൂവരു മുനിവരു മുത്തരുഞ് ചിത്തരുന്‍
  തേവരു മതിക്കുഞ് ചിത്തിചെയ് മണിയേ
 • 654. താഴ്വെലാന്‍ തവിര്‍ത്തുച് ചകമിചൈ യഴിയാ
  വാഴ്വെനക് കളിത്ത വളരൊളി മണിയേ
 • 655. നവമണി മുതലിയ നലമെലാന്‍ തരുമൊരു
  ചിവമണി യെനുമരുട് ചെല്‍വമാ മണിയേ
 • 656. വാന്‍പെററ് കരിയ വകൈയെലാം വിരൈന്തു
  നാന്‍പെറ വളിത്ത നാതമന്‍ തിരമേ
 • 657. കറ്പം പലപല കഴിയിനു മഴിയാപ്
  പൊറ്പുറ വളിത്ത പുനിതമന്‍ തിരമേ
 • 658. അകരമു മുകരമു മഴിയാച് ചികരമും
  വകരമു മാകിയ വായ്മൈമന്‍ തിരമേ
 • 659. ഐന്തെന വെട്ടെന വാറെന നാന്‍കെന
  മുന്തുറു മറൈമുറൈ മൊഴിയുമന്‍ തിരമേ
 • 660. വേതമു മാകമ വിരിവുക ളനൈത്തും
  ഓതനിന്‍ റുലവാ തോങ്കുമന്‍ തിരമേ
 • 661. ഉടറ്പിണി യനൈത്തൈയു മുയിര്‍പ്പിണി യനൈത്തൈയു
  മടര്‍പ്പറത് തവിര്‍ത്ത വരുട്ചിവ മരുന്തേ
 • 662. ചിത്തിക്കു മൂലമാഞ് ചിവമരുന്‍ തെനവുളന്‍
  തിത്തിക്കു ഞാനത് തിരുവരുണ്‍ മരുന്തേ
 • 663. ഇറന്തവ രെല്‍ലാ മെഴുന്തിടപ് പുരിയുഞ്
  ചിറന്തവല്‍ ലപമുറു തിരുവരുണ്‍ മരുന്തേ
 • 664. മരണപ് പെരുംപിണി വാരാ വകൈമികു
  കരണപ് പെരുന്തിറല്‍ കാട്ടിയ മരുന്തേ
 • 665. നരൈതിരൈ മൂപ്പവൈ നണ്‍ണാ വകൈതരും
  ഉരൈതരു പെരുഞ്ചീ രുടൈയനന്‍ മരുന്തേ
 • 666. എന്‍റേ യെന്‍നിനു മിളമൈയോ ടിരുക്ക
  നന്‍റേ തരുമൊരു ഞാനമാ മരുന്തേ
 • 667. മലപ്പിണി തവിര്‍ത്തരുള്‍ വലന്തരു കിന്‍റതോര്‍
  നലത്തകൈ യതുവെന നാട്ടിയ മരുന്തേ
 • 668. ചിറ്ചപൈ നടുവേ തിരുനടം പുരിയും
  അറ്പുത മരുന്തെനു മാനന്ത മരുന്തേ
 • 669. ഇടൈയുറപ് പടാത വിയറ്കൈ വിളക്കമായ്ത്
  തടൈയൊന്‍റു മില്‍ലാത് തകവുടൈ യതുവായ്
 • 670. മാറ്റിവൈ യെന്‍ന മതിത്തളപ് പരിതായ്
  ഊറ്റമും വണ്‍ണമു മൊരുങ്കുടൈ യതുവായ്ക്
 • 671. കാട്ചിക് കിനിയനറ് കലൈയുടൈ യതുവായ്
  ആട്ചിക് കുരിയപന്‍ മാട്ചിയു മുടൈത്തായ്
 • 672. കൈതവര്‍ കനവിനുങ് കാണ്‍ടറ് കരിതായ്ച്
  ചെയ്തവപ് പയനാന്‍ തിരുവരുള്‍ വലത്താല്‍
 • 673. ഉളംപെറു മിടമെലാ മുതവുക വെനവേ
  വളംപട വായ്ത്തു മന്‍നിയ പൊന്‍നേ
 • 674. പുടംപടാത് തരമും വിടംപടാത് തിറമും
  വടംപടാ നലമും വായ്ത്തചെം പൊന്‍നേ
 • 675. മുംമൈയുന്‍ തരുമൊരു ചെംമൈയൈ യുടൈത്തായ്
  ഇംമൈയേ കിടൈത്തിങ് കിലങ്കിയ പൊന്‍നേ
 • 676. എടുത്തെടുത് തുതവിനു മെന്‍റുങ് കുറൈയാ
  തടുത്തടുത് തോങ്കുമെയ് യരുളുടൈപ് പൊന്‍നേ
 • 677. തളര്‍ന്തിടേ ലെടുക്കിന്‍ വളര്‍ന്തിടു വേമെനക്
  കിളര്‍ന്തിട വുരൈത്തുക് കിടൈത്തചെം പൊന്‍നേ
 • 678. എണ്‍ണിയ തോറു മിയറ്റുക വെന്‍റനൈ
  യണ്‍ണിയെന്‍ കരത്തി ലമര്‍ന്തപൈം പൊന്‍നേ
 • 679. നീകേണ്‍ മറക്കിനു നിന്‍നൈയാം വിട്ടുപ്
  പോകേ മെനവെനൈപ് പൊരുന്തിയ പൊന്‍നേ
 • 680. എണ്‍ണിയ വെണ്‍ണിയാങ് കെയ്തിട വെനക്കുപ്
  പണ്‍ണിയ തവത്താറ് പഴുത്തചെം പൊന്‍നേ
 • 681. വിണ്‍ണിയറ് റലൈവരും വിയന്തിട വെനക്കുപ്
  പുണ്‍ണിയപ് പയനാറ് പൂത്തചെം പൊന്‍നേ
 • 682. നാല്‍വകൈ നെറിയിനു നാട്ടുക വെനവേ
  പാല്‍വകൈ മുഴുതും പണിത്തപൈം പൊന്‍നേ
 • 683. എഴുവകൈ നെറിയിനു മിയറ്റുക വെനവേ
  മുഴുവകൈ കാട്ടി മുയങ്കിയ പൊന്‍നേ
 • 684. എണ്‍ണിയ പടിയെലാ മിയറ്റുക വെന്‍റെനൈപ്
  പുണ്‍ണിയ പലത്താറ് പൊരുന്തിയ നിതിയേ
 • 685. ഊഴിതോ റൂഴി യുലപ്പുറാ തോങ്കി
  വാഴിയെന്‍ റെനക്കു വായ്ത്തനന്‍ നിതിയേ
 • 686. ഇതമുറ വൂഴിതോ റെടുത്തെടുത് തുലകോര്‍ക്
  കുതവിനു മുലവാ തോങ്കുനന്‍ നിതിയേ
 • 687. ഇരുനിതി യെഴുനിതി യിയനവ നിതിമുതറ്
  റിരുനിതി യെല്‍ലാന്‍ തരുമൊരു നിതിയേ
 • 688. എവ്വകൈ നിതികളു മിന്തമാ നിതിയിടൈ
  അവ്വകൈ കിടൈക്കുമെന്‍ റരുളിയ നിതിയേ
 • 689. അറ്പുതം വിളങ്കു മരുട്പെരു നിതിയേ
  കറ്പനൈ കടന്ത കരുണൈമാ നിതിയേ
 • 690. നറ്കുണ നിതിയേ ചറ്കുണ നിതിയേ
  നിറ്കുണ നിതിയേ ചിറ്കുണ നിതിയേ
 • 691. പളകിലാ തോങ്കും പളിക്കുമാ മലൈയേ
  വളമെലാ നിറൈന്ത മാണിക്ക മലൈയേ
 • 692. മതിയുറ വിളങ്കു മരകത മലൈയേ
  വതിതരു പേരൊളി വച്ചിര മലൈയേ
 • 693. ഉരൈമനങ് കടന്താങ് കോങ്കുപൊന്‍ മലൈയേ
  തുരിയമേല്‍ വെളിയിറ് ജോതിമാ മലൈയേ
 • 694. പുറ്പുതന്‍ തിരൈനുരൈ പുരൈമുത ലിലതോര്‍
  അറ്പുതക് കടലേ യമുതത്തണ്‍ കടലേ
 • 695. ഇരുട്കലൈ തവിര്‍ത്തൊളി യെല്‍ലാം വഴങ്കിയ
  അരുട്പെരുങ് കടലേ യാനന്തക് കടലേ
 • 696. പവക്കടല്‍ കടന്തുനാന്‍ പാര്‍ത്തപോ തരുകേ
  ഉവപ്പുറു വളങ്കൊണ്‍ ടോങ്കിയ കരൈയേ
 • 697. എന്‍റുയര്‍ച് ചോടൈക ളെല്‍ലാന്‍ തവിര്‍ത്തുള
  നന്‍റുറ വിളങ്കിയ നന്തനക് കാവേ
 • 698. ചേറ്റുനീ രിന്‍റിനറ് റീഞ്ചുവൈ തരുമോര്‍
  ഊറ്റുനീര്‍ നിരംപ വുടൈയപൂന്‍ തടമേ
 • 699. കോടൈവായ് വിരിന്ത കുളിര്‍തരു നിഴലേ
  മേടൈവായ് വീചിയ മെല്‍ലിയ കാറ്റേ
 • 700. കളൈപ്പറക് കിടൈത്ത കരുണൈനന്‍ നീരേ
  ഇളൈപ്പറ വായ്ത്ത വിന്‍ചുവൈ യുണവേ
 • 701. തെന്‍നൈവായ്ക് കിടൈത്ത ചെവ്വിള നീരേ
  തെന്‍നൈവാന്‍ പലത്തിറ് റിരുകുതീം പാലേ
 • 702. നീര്‍നചൈ തവിര്‍ക്കു നെല്‍ലിയങ് കനിയേ
  വേര്‍വിളൈ പലവിന്‍ മെന്‍ചുവൈച് ചുളൈയേ
 • 703. കട്ടുമാം പഴമേ കതലിവാന്‍ പഴമേ
  ഇട്ടനറ് ചുവൈചെയ് യിലന്തൈയങ് കനിയേ
 • 704. പുനിതവാന്‍ റരുവിറ് പുതുമൈയാം പലമേ
  കനിയെലാങ് കൂട്ടിക് കലന്തതീഞ് ചുവൈയേ
 • 705. ഇതന്തരു കരുംപി ലെടുത്തതീഞ് ചാറേ
  പതന്തരു വെല്‍ലപ് പാകിനിന്‍ ചുവൈയേ
 • 706. ചാലവേ യിനിക്കുഞ് ചര്‍ക്കരൈത് തിരളേ
  ഏലവേ നാവുക് കിനിയകറ് കണ്‍ടേ
 • 707. ഉലപ്പുറാ തിനിക്കു മുയര്‍മലൈത് തേനേ
  കലപ്പുറാ മതുരങ് കനിന്തകോറ് റേനേ
 • 708. നവൈയിലാ തെനക്കു നണ്‍ണിയ നറവേ
  ചുവൈയെലാന്‍ തിരട്ടിയ തൂയതീം പതമേ
 • 709. പതംപെറക് കായ്ച്ചിയ പചുനറും പാലേ
  ഇതംപെറ വുരുക്കിയ വിളംപചു നെയ്യേ
 • 710. ഉലര്‍ന്തിടാ തെന്‍റു മൊരുപടിത് താകി
  മലര്‍ന്തുനല്‍ വണ്‍ണം വയങ്കിയ മലരേ
 • 711. ഇകന്തരു പുവിമുത ലെവ്വുല കുയിര്‍കളും
  ഉകന്തിട മണക്കുഞ് ചുകന്തനന്‍ മണമേ
 • 712. യാഴുറു മിചൈയേ യിനിയവിന്‍ നിചൈയേ
  ഏഴുറു മിചൈയേ യിയലരു ളിചൈയേ
 • 713. തിവളൊളിപ് പരുവഞ് ചേര്‍ന്തനല്‍ ലവളേ
  അവളൊടുങ് കൂടി യടൈന്തതോര്‍ ചുകമേ
 • 714. നാതനല്‍ വരൈപ്പി നണ്‍ണിയ പാട്ടേ
  വേതകീ തത്തില്‍ വിളൈതിരുപ് പാട്ടേ
 • 715. നന്‍മാര്‍ക്കര്‍ നാവി നവിറ്റിയ പാട്ടേ
  ചന്‍മാര്‍ക്ക ചങ്കന്‍ തഴുവിയ പാട്ടേ
 • 716. നംപുറു മാകമ നവിറ്റിയ പാട്ടേ
  എംപല മാകിയ വംപലപ് പാട്ടേ
 • 717. എന്‍മനക് കണ്‍ണേ എന്‍നരുട് കണ്‍ണേ
  എന്‍നിരു കണ്‍ണേ യെന്‍കണുണ്‍ മണിയേ
 • 718. എന്‍പെരുങ് കളിപ്പേ യെന്‍പെരും പൊരുളേ
  എന്‍പെരുന്‍ തിറലേ യെന്‍പെരുഞ് ചെയലേ
 • 719. എന്‍പെരുന്‍ തവമേ എന്‍റവപ് പലനേ
  എന്‍പെരുഞ് ചുകമേ യെന്‍പെരും പേറേ
 • 720. എന്‍പെരു വാഴ്വേ യെന്‍റെന്‍വാഴ് മുതലേ
  എന്‍പെരു വഴക്കേ യെന്‍പെരുങ് കണക്കേ
 • 721. എന്‍പെരു നലമേ യെന്‍പെരുങ് കുലമേ
  എന്‍പെരു വലമേ യെന്‍പെരും പുലമേ
 • 722. എന്‍പെരു വരമേ യെന്‍പെരുന്‍ തരമേ
  എന്‍പെരു നെറിയേ യെന്‍പെരു നിലൈയേ
 • 723. എന്‍പെരുങ് കുണമേ എന്‍പെരുങ് കരുത്തേ
  എന്‍പെരുന്‍ തയവേ യെന്‍പെരുങ് കതിയേ
 • 724. എന്‍പെരും പതിയേ യെന്‍നുയി രിയലേ
  എന്‍പെരു നിറൈവേ യെന്‍റനി യറിവേ
 • 725. തോലെലാങ് കുഴൈന്തിടച് ചൂഴ്നരം പനൈത്തും
  മേലെലാങ് കട്ടവൈ വിട്ടുവിട് ടിയങ്കിട
 • 726. എന്‍പെലാ നെക്കുനെക് കിയലിടൈ നെകിഴ്ന്തിട
  മെന്‍പുടൈത് തചൈയെലാ മെയ്യുറത് തളര്‍ന്തിട
 • 727. ഇരത്ത മനൈത്തുമുള്‍ ളിറുകിടച് ചുക്കിലം
  ഉരത്തിടൈ പന്തിത് തൊരുതിര ളായിട
 • 728. മടലെലാ മൂളൈ മലര്‍ന്തിട വമുതം
  ഉടലെലാ മൂറ്റെടുത് തോടി നിരംപിട
 • 729. ഒണ്‍ണുതല്‍ വിയര്‍ത്തിട വൊളിമുക മലര്‍ന്തിട
  തണ്‍ണിയ വുയിര്‍പ്പിനിറ് ചാന്തന്‍ തതുംപിട
 • 730. ഉണ്‍ണകൈ തോറ്റിട വുരോമം പൊടിത്തിടക്
  കണ്‍ണിനീര്‍ പെരുകിക് കാല്‍വഴിന്‍ തോടിട
 • 731. വായ്തുടിത് തലറിട വളര്‍ചെവിത് തുണൈകളിറ്
  കൂയിചൈപ് പൊറിയെലാങ് കുംമെനക് കൊട്ടിട
 • 732. മെയ്യെലാങ് കുളിര്‍ന്തിട മെന്‍മാര്‍ പചൈന്തിടക്
  കൈയെലാങ് കുവിന്തിടക് കാലെലാഞ് ചുലവിട
 • 733. മനങ്കനിന്‍ തുരുകിട മതിനിറൈന്‍ തൊളിര്‍ന്തിട
  ഇനംപെറു ചിത്ത മിയൈന്തു കളിത്തിട
 • 734. അകങ്കാര മാങ്കാങ് കതികരിപ് പമൈന്തിടച്
  ചകങ്കാണ വുള്‍ളന്‍ തഴൈത്തു മലര്‍ന്തിട
 • 735. അറിവുരു വനൈത്തു മാനന്ത മായിടപ്
  പൊറിയുറു മാന്‍മതറ് പോതമും പോയിടത്
 • 736. തത്തുവ മനൈത്തുന്‍ താമൊരുങ് കൊഴിന്തിടച്
  ചത്തുവ മൊന്‍റേ തനിത്തുനിന്‍ റോങ്കിട
 • 737. ഉലകെലാം വിടയ മുളവെലാ മറൈന്തിട
  അലകിലാ വരുളി നാചൈമേറ് പൊങ്കിട
 • 738. എന്‍നുളത് തെഴുന്തുയി രെല്‍ലാ മലര്‍ന്തിട
  എന്‍നുളത് തോങ്കിയ എന്‍റനി യന്‍പേ
 • 739. പൊന്‍നടി കണ്‍ടരുട് പുത്തമു തുണവേ
  എന്‍നുളത് തെഴുന്ത വെന്‍നുടൈ യന്‍പേ
 • 740. തന്‍നൈയേ യെനക്കുത് തന്തരു ളൊളിയാല്‍
  എന്‍നൈവേ തിത്ത എന്‍റനി യന്‍പേ
 • 741. എന്‍നുളേ യരുംപി യെന്‍നുളേ മലര്‍ന്തു
  എന്‍നുളേ വിരിന്ത എന്‍നുടൈ യന്‍പേ
 • 742. എന്‍നുളേ വിളങ്കി യെന്‍നുളേ പഴുത്തു
  എന്‍നുളേ കനിന്ത വെന്‍നുടൈ യന്‍പേ
 • 743. തന്‍നുളേ നിറൈവുറു തരമെലാ മളിത്തേ
  എന്‍നുളേ നിറൈന്ത എന്‍റനി യന്‍പേ
 • 744. തുന്‍പുള വനൈത്തുന്‍ തൊലൈത്തെന തുരുവൈ
  യിന്‍പുറു വാക്കിയ എന്‍നുടൈ യന്‍പേ
 • 745. പൊന്‍നുടം പെനക്കുപ് പൊരുന്തിടും പൊരുട്ടാ
  എന്‍നുളങ് കലന്ത എന്‍റനി യന്‍പേ
 • 746. തന്‍വച മാകിത് തതുംപിമേറ് പൊങ്കി
  എന്‍വചങ് കടന്ത എന്‍നുടൈ യന്‍പേ
 • 747. തന്‍നുളേ പൊങ്കിയ തണ്‍ണമു തുണവേ
  എന്‍നുളേ പൊങ്കിയ എന്‍റനി യന്‍പേ
 • 748. അരുളൊളി വിളങ്കിട വാണവ മെനുമോര്‍
  ഇരുളറ വെന്‍നുളത് തേറ്റിയ വിളക്കേ
 • 749. തുന്‍പുറു തത്തുവത് തുരിചെലാ നീക്കിനല്‍
  ലിന്‍പുറ വെന്‍നുളത് തേറ്റിയ വിളക്കേ
 • 750. മയലറ വഴിയാ വാഴ്വുമേന്‍ മേലും
  ഇയലുറ വെന്‍നുളത് തേറ്റിയ വിളക്കേ
 • 751. ഇടുവെളി യനൈത്തു മിയലൊളി വിളങ്കിട
  നടുവെളി നടുവേ നാട്ടിയ വിളക്കേ
 • 752. കരുവെളി യനൈത്തുങ് കതിരൊളി വിളങ്കിട
  ഉരുവെളി നടുവേ യൊളിര്‍തരു വിളക്കേ
 • 753. തേറ്റിയ വേതത് തിരുമുടി വിളങ്കിട
  ഏറ്റിയ ഞാന വിയലൊളി വിളക്കേ
 • 754. ആകമ മുടിമേ ലരുളൊളി വിളങ്കിട
  വേകമ തറവേ വിളങ്കൊളി വിളക്കേ
 • 755. ആരിയര്‍ വഴുത്തിയ വരുണിലൈ യനാതി
  കാരിയം വിളക്കുമോര്‍ കാരണ വിളക്കേ
 • 756. തണ്‍ണിയ വമുതേ തന്തെന തുളത്തേ
  പുണ്‍ണിയം പലിത്ത പൂരണ മതിയേ
 • 757. ഉയ്തര വമുത മുതവിയെന്‍ നുളത്തേ
  ചെയ്തവം പലിത്ത തിരുവളര്‍ മതിയേ
 • 758. പതിയെലാന്‍ തഴൈക്കപ് പതംപെറു മമുത
  നിതിയെലാ മളിത്ത നിറൈതിരു മതിയേ
 • 759. പാലെനത് തണ്‍കതിര്‍ പരപ്പിയെഞ് ഞാന്‍റു
  മേല്‍വെളി വിളങ്ക വിളങ്കിയ മതിയേ
 • 760. ഉയങ്കിയ ഉള്‍ളമു മുയിരുന്‍ തഴൈത്തിട
  വയങ്കിയ കരുണൈ മഴൈപൊഴി മഴൈയേ
 • 761. എന്‍നൈയും പണികൊണ്‍ ടെന്‍നുളേ നിരംപ
  മന്‍നിയ കരുണൈ മഴൈപൊഴി മഴൈയേ
 • 762. ഉളങ്കൊളു മെനക്കേ യുവകൈമേറ് പൊങ്കി
  വളങ്കൊളക് കരുണൈ മഴൈപൊഴി മഴൈയേ
 • 763. നലന്തര വുടലുയിര്‍ നല്‍ലറി വെനക്കേ
  മലര്‍ന്തിടക് കരുണൈ മഴൈപൊഴി മഴൈയേ
 • 764. തൂയ്മൈയാ ലെനതു തുരിചെലാ നീക്കിനല്‍
  വായ്മൈയാറ് കരുണൈ മഴൈപൊഴി മഴൈയേ
 • 765. വെംമല വിരവതു വിടിതരു ണന്തനിറ്
  ചെംമൈയി ലുതിത്തുളന്‍ തികഴ്ന്തചെഞ് ചുടരേ
 • 766. തിരൈയെലാന്‍ തവിര്‍ത്തുച് ചെവ്വിയുറ് റാങ്കേ
  വരൈയെലാം വിളങ്ക വയങ്കുചെഞ് ചുടരേ
 • 767. അലകിലാത് തലൈവര്‍ക ളരചുചെയ് തത്തുവ
  ഉലകെലാം വിളങ്ക വോങ്കുചെഞ് ചുടരേ
 • 768. മുന്‍നുറു മലവിരുള്‍ മുഴുവതു നീക്കിയേ
  എന്‍നുള വരൈമേ ലെഴുന്തചെഞ് ചുടരേ
 • 769. ആതിയു നടുവുട നന്തമുങ് കടന്ത
  ജോതിയാ യെന്‍നുളഞ് ചൂഴ്ന്തമെയ്ച് ചുടരേ
 • 770. ഉള്‍ളൊളി യോങ്കിട വുയിരൊളി വിളങ്കിട
  വെള്‍ളൊളി കാട്ടിയ മെയ്യരുട് കനലേ
 • 771. നലങ്കൊളപ് പുരിന്തിടു ഞാനയാ കത്തിടൈ
  വലഞ്ചുഴിത് തെഴുന്തു വളര്‍ന്തമെയ്ക് കനലേ
 • 772. വേതമു മാകമ വിരിവും പരംപര
  നാതമുങ് കടന്ത ഞാനമെയ്ക് കനലേ
 • 773. എണ്‍ണിയ വെണ്‍ണിയ വെല്‍ലാന്തര വെനുള്‍
  നണ്‍ണിയ പുണ്‍ണിയ ഞാനമെയ്ക് കനലേ
 • 774. വലമുറു ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്ക നിലൈപെറു
  നലമെലാ മളിത്ത ഞാനമെയ്ക് കനലേ
 • 775. ഇരവൊടു പകലിലാ വിയല്‍പൊതു നടമിടു
  പരമവേ താന്തപ് പരംപരഞ് ചുടരേ
 • 776. വരനിറൈ പൊതുവിടൈ വളര്‍തിരു നടംപുരി
  പരമചിത് താന്തപ് പതിപരഞ് ചുടരേ
 • 777. ചമരച ചത്തിയച് ചപൈയി നടംപുരി
  ചമരച ചത്തിയത് തറ്ചുയഞ് ചുടരേ
 • 778. ചപൈയെന തുളമെനത് താനമര്‍ന്‍ തെനക്കേ
  അപയ മളിത്തതോ രരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 779. മരുളെലാന്‍ തവിര്‍ത്തു വരമെലാങ് കൊടുത്തേ
  അരുളമു തരുത്തിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 780. വാഴിനിന്‍ പേരരുള്‍ വാഴിനിന്‍ പെരുഞ്ചീര്‍
  ആഴിയൊന്‍ റളിത്ത വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 781. എന്‍നൈയും പൊരുളെന വെണ്‍ണിയെന്‍ നുളത്തേ
  അന്‍നൈയു മപ്പനു മാകിവീറ് റിരുന്തു
 • 782. ഉലകിയല്‍ ചിറിതു മുളംപിടി യാവകൈ
  അലകില്‍പേ രരുളാ ലറിവതു വിളക്കിച്
 • 783. ചിറുനെറി ചെല്‍ലാത് തിറനളിത് തഴിയാ
  തുറുനെറി യുണര്‍ച്ചിതന്‍ തൊളിയുറപ് പുരിന്തു
 • 784. ചാകാക് കല്‍വിയിന്‍ റരമെലാ മുണര്‍ത്തിച്
  ചാകാ വരത്തൈയുന്‍ തന്തുമേന്‍ മേലും
 • 785. അന്‍പൈയും വിളൈവിത് തരുട്പേ രൊളിയാല്‍
  ഇന്‍പൈയു നിറൈവിത് തെന്‍നൈയു നിന്‍നൈയും
 • 786. ഓരുരു വാക്കിയാ നുന്‍നിയ പടിയെലാഞ്
  ചീരുറച് ചെയ്തുയിര്‍ത് തിറംപെറ വഴിയാ
 • 787. അരുളമു തളിത്തനൈ യരുണിലൈ യേറ്റിനൈ
  അരുളറി വളിത്തനൈ യരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 788. വെല്‍കനിന്‍ പേരരുള്‍ വെല്‍കനിന്‍ പെരുഞ്ചീര്‍
  അല്‍കലിന്‍ റോങ്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 789. ഉലകുയിര്‍ത് തിരളെലാ മൊളിനെറി പെറ്റിട
  ഇലകുമൈന്‍ തൊഴിലൈയും യാന്‍ചെയത് തന്തനൈ
 • 790. പോറ്റിനിന്‍ പേരരുള്‍ പോറ്റിനിന്‍ പെരുഞ്ചീര്‍
  ആറ്റലി നോങ്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 791. മൂവരുന്‍ തേവരു മുത്തരുഞ് ചിത്തരും
  യാവരും പെറ്റിടാ വിയലെനക് കളിത്തനൈ
 • 792. പോറ്റിനിന്‍ പേരരുള്‍ പോറ്റിനിന്‍ പെരുഞ്ചീര്‍
  ആറ്റലി നോങ്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 793. ചിത്തിക ളനൈത്തൈയുന്‍ തെളിവിത് തെനക്കേ
  ചത്തിയ നിലൈതനൈത് തയവിനിറ് റന്തനൈ
 • 794. പോറ്റിനിന്‍ പേരരുള്‍ പോറ്റിനിന്‍ പെരുഞ്ചീര്‍
  ആറ്റലി നോങ്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 795. ഉലകിനി ലുയിര്‍കളുക് കുറുമിടൈ യൂറെലാം
  വിലകനീ യടൈന്തു വിലക്കുക മകിഴ്ക
 • 796. ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്ക ചുകനിലൈ പെറുക
  ഉത്തമ നാകുക വോങ്കുക വെന്‍റനൈ
 • 797. പോറ്റിനിന്‍ പേരരുള്‍ പോറ്റിനിന്‍ പെരുഞ്ചീര്‍
  ആറ്റലി നോങ്കിയ വരുട്പെരുഞ് ജോതി
 • 798. അരുട്പെരുഞ് ജോതി യരുട്പെരുഞ് ജോതി
  അരുട്പെരുഞ് ജോതി യരുട്പെരുഞ് ജോതി

அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் // அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல்