திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അരുട്പെരുഞ്ജോതി അകവല്‍
aruṭperuñjōti akaval
പതി വിളക്കം
pati viḷakkam
Sixth Thirumurai

003. അരുട്പെരുഞ്ചോതി അട്ടകം
aruṭperuñsōti aṭṭakam

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അരുട്പെരു വെളിയില്‍ അരുട്പെരു ഉലകത്
  തരുട്പെരുന്‍ തലത്തുമേല്‍ നിലൈയില്‍
  അരുട്പെരും പീടത് തരുട്പെരു വടിവില്‍
  അരുട്പെരുന്‍ തിരുവിലേ അമര്‍ന്ത
  അരുട്പെരും പതിയേ അരുട്പെരു നിതിയേ
  അരുട്പെരുഞ് ചിത്തിഎന്‍ അമുതേ
  അരുട്പെരുങ് കളിപ്പേ അരുട്പെരുഞ് ചുകമേ
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിഎന്‍ അരചേ.
 • 2. കുലവുപേ രണ്‍ടപ് പകുതിഓര്‍ അനന്ത
  കോടികോ ടികളുംആങ് കാങ്കേ
  നിലവിയ പിണ്‍ടപ് പകുതികള്‍ മുഴുതും
  നികഴ്ന്തപറ് പലപൊരുള്‍ തിരളും
  വിലകുറാ തകത്തും പുറത്തുമേല്‍ ഇടത്തും
  മെയ്യറി വാനന്തം വിളങ്ക
  അലകുറാ തൊഴിയാ തതുവതില്‍ വിളങ്കും
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിഎന്‍ അരചേ.
 • 3. കണ്‍മുതല്‍ പൊറിയാല്‍ മനമുതല്‍ കരണക്
  കരുവിനാല്‍ പകുതിയിന്‍ കരുവാല്‍
  എണ്‍മുതല്‍ പുരുട തരത്തിനാല്‍ പരത്താല്‍
  ഇചൈക്കുംഓര്‍ പരംപര ഉണര്‍വാല്‍
  വിണ്‍മുതല്‍ പരൈയാല്‍ പരാപര അറിവാല്‍
  വിളങ്കുവ തരിതെന ഉണര്‍ന്തോര്‍
  അണ്‍മുതല്‍ തടിത്തുപ് പടിത്തിട ഓങ്കും
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിഎന്‍ അരചേ.
 • 4. നചൈത്തമേല്‍ നിലൈഈ തെനഉണര്‍ന്‍ താങ്കേ
  നണ്‍ണിയും കണ്‍ണുറാ തന്തോ
  തിചൈത്തമാ മറൈകള്‍ ഉയങ്കിന മയങ്കിത്
  തിരുംപിന എനില്‍അതന്‍ ഇയലൈ
  ഇചൈത്തല്‍എങ് ങനമോ ഐയകോ ചിറിതും
  ഇചൈത്തിടു വേംഎന നാവൈ
  അചൈത്തിടറ് കരിതെന്‍ റുണര്‍ന്തുളോര്‍ വഴുത്തും
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിഎന്‍ അരചേ.
 • 5. ചുത്തവേ താന്ത മവുനമോ അലതു
  ചുത്തചിത് താന്തരാ ചിയമോ
  നിത്തനാ താന്ത നിലൈഅനു പവമോ
  നികഴ്പിറ മുടിപിന്‍മേല്‍ മുടിപോ
  പുത്തമു തനൈയ ചമരചത് തതുവോ
  പൊരുള്‍ഇയല്‍ അറിന്തിലം എനവേ
  അത്തകൈ ഉണര്‍ന്തോര്‍ ഉരൈത്തുരൈത് തേത്തും
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിഎന്‍ അരചേ.
 • 6. ഏകമോ അന്‍റി അനേകമോ എന്‍റും
  ഇയറ്കൈയോ ചെയറ്കൈയോ ചിത്തോ
  തേകമോ പൊതുവോ ചിറപ്പതോ പെണ്‍ണോ
  തികഴ്ന്തിടും ആണതോ അതുവോ
  യോകമോ പിരിവോ ഒളിയതോ വെളിയോ
  ഉരൈപ്പതെറ് റോഎന ഉണര്‍ന്തോര്‍
  ആകമോ ടുരൈത്തു വഴുത്തനിന്‍ റോങ്കും
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിഎന്‍ അരചേ.
 • 7. തത്തുവം അനൈത്തും തനിത്തനി കടന്തേം
  തത്തുവാ തീതമേല്‍ നിലൈയില്‍
  ചിത്തിയല്‍ മുഴുതും തെരിന്തനം അവൈമേല്‍
  ചിവനിലൈ തെരിന്തിടച് ചെന്‍റേം
  ഒത്തഅന്‍ നിലൈക്കണ്‍ യാമുംഎം ഉണര്‍വും
  ഒരുങ്കുറക് കരൈന്തുപോ യിനംഎന്‍
  റത്തകൈ ഉണര്‍ന്തോര്‍ വഴുത്തനിന്‍ റോങ്കും
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിഎന്‍ അരചേ.
 • 8. എങ്കുമായ് വിളങ്കും ചിറ്ചപൈ ഇടത്തേ
  ഇതുഅതു എനഉരൈപ് പരിതായ്ത്
  തങ്കുംഓര്‍ ഇയറ്കൈത് തനിഅനു പവത്തൈത്
  തന്തെനൈത് തന്‍മയം ആക്കിപ്
  പൊങ്കുംആ നന്ത പോകപോക് കിയനായ്പ്
  പുത്തമു തരുത്തിഎന്‍ ഉളത്തേ
  അങ്കൈയില്‍ കനിപോന്‍ റമര്‍ന്തരുള്‍ പുരിന്ത
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിഎന്‍ അരചേ.

அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம் // அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம்

No audios found!