திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
parasiva vaNakkam
parasiva vaṇakkam
arutperunjsoothi attakam
aruṭperuñsōti aṭṭakam
Sixth Thirumurai

002. arutperunjjoothi akaval
aruṭperuñjōti akaval

  n-ilaimaNtila aasiriyappaa
  thirussiRRampalam
 • 1. arutperunj joothi yarutperunj soothi
  arutperunj joothi yarutperunj joothi
 • 2. arutsiva n-eRisaa rarutperu n-ilaivaaz
  arutsiva pathiyaa marutperunj joothi
 • 3. aakama mutimeel aaraNa mutimeel
  aakan-in Roongkiya varutperunj joothi
 • 4. ikan-ilaip poruLaayp paran-ilaip poruLaay
  akamaRap porunthiya varutperunj joothi
 • 5. iinamin Rikaparath thiraNtinmeeR poruLaay
  aanalin Roongkiya varutperunj joothi
 • 6. uraimanang katantha voruperu veLimeel
  araisusey thoongku marutperunj joothi
 • 7. uukkamu muNarssiyu moLitharu maakkaiyum
  aakkamu maruLiya varutperunj joothi
 • 8. ellaiyil piRappenu mirungkatal kataththiyen
  allalai n-iikkiya varutperunj joothi
 • 9. eeRaa n-ilaimisai yeeRRiyen Ranakkee
  aaRaaRu kaattiya varutperunj joothi
 • 10. aiyamun- thiripu maRuththena thutampinuL
  aiyamu n-iikkiya varutperunj joothi
 • 11. onRena viraNtena vonRiraN tenavivai
  yanRena viLangkiya varutperunj joothi
 • 12. oothaa thuNarnthita voLiyaLith thenakkee
  aathaara maakiya varutperunj joothi
 • 13. auviya maathiyoo raaRun- thavirththapeer
  avviyal vazuththu marutperunj joothi
 • 14. thirun-ilaith thaniveLi sivaveLi yenumoor
  aruLveLip pathivaLa rarutperunj joothi
 • 15. suththasan maarkka sukaththani veLiyenum
  aththakais siRsapai yarutperunj joothi
 • 16. suththameynj njaana sukoothaya veLiyenu
  aththu vithassapai yarutperunj joothi
 • 17. thuuyaka laantha sukantharu veLiyenum
  aayasiR sapaiyi larutperunj joothi
 • 18. njaanayoo kaantha n-ataththiru veLiyenum
  aaniyil siRsapai yarutperunj joothi
 • 19. vimalapoo thaanthamaa meypporuL veLiyenum
  amalasiR sapaiyi larutperunj joothi
 • 20. periyan-aa thaanthap perun-ilai veLiyenum
  ariyasiR Rampalath tharutperunj joothi
 • 21. suththavee thaanthath thuriyameel veLiyenum
  aththaku siRsapai yarutperunj joothi
 • 22. suththasith thaantha sukapperu veLiyenum
  aththanis siRsapai yarutperunj joothi
 • 23. thakarameynj njaanath thanipperu veLiyenum
  akara n-ilaippathi yarutperunj joothi
 • 24. thaththuvaa thiitha thanipporuL veLiyenum
  aththiru vampalath tharutperunj joothi
 • 25. sassithaa nanthath thanippara veLiyenum
  assiya lampalath tharutperunj joothi
 • 26. saakaak kalain-ilai thazaiththitu veLiyenum
  aakaa yaththoLi rarutperunj joothi
 • 27. kaaraNa kaariyang kaattitu veLiyenum
  aaraNas siRsapai yarutperunj joothi
 • 28. eeka maneeka menappakar veLiyenum
  aakamas siRsapai yarutperunj joothi
 • 29. veethaa kamangkaLin viLaivukat kellaam
  aathaara maanjsapai yarutperunj joothi
 • 30. enRaa thiyasutark kiyanilai yaayathu
  vanRaan- thirussapai yarutperunj joothi
 • 31. samayang katantha thanipporuL veLiyaay
  amaiyun- thirussapai yarutperunj joothi
 • 32. mussutar kaLumoLi muyangkuRa vaLiththaruL
  assuta raanjsapai yarutperunj joothi
 • 33. thuriyamung katantha sukapuu raNantharum
  ariyasiR Rampalath tharutperunj joothi
 • 34. evvakais sukangkaLu minithuRa vaLiththaruL
  avvakais siRsapai yarutperunj joothi
 • 35. iyaRkaiyuN maiyathaa yiyaRkaiyin pamumaam
  ayarppilaas siRsapai yarutperunj joothi
 • 36. saakkiraa thiithath thaniveLi yaayn-iRai
  vaakkiya siRsapai yarutperunj joothi
 • 37. suttuthaR karithaanj sukaathiitha veLiyenum
  attameeR siRsapai yarutperunj joothi
 • 38. n-avanthavir n-ilaikaLu n-aNNumoor n-ilaiyaay
  avanthavir siRsapai yarutperunj joothi
 • 39. upayapak kangkaLu monRenak kaattiya
  apayasiR sapaiyi larutperunj joothi
 • 40. seekara maampala siththi n-ilaikkelaam
  aakara maanjsapai yarutperunj joothi
 • 41. manaathikat kariya mathaathiitha veLiyaam
  anaathisiR sapaiyi larutperunj joothi
 • 42. oothin-in RuNarnthuNarn- thuNarthaR karithaam
  aathisiR sapaiyi larutperunj joothi
 • 43. vaaramu maziyaa varamun- tharunthiru
  vaaramu thaanjsapai yarutperunj joothi
 • 44. iziyaap perun-ala mellaa maLiththaruL
  aziyaas siRsapai yarutperunj joothi
 • 45. kaRpam palapala kaziyinu mazivuRaa
  aRputhan- tharunjsapai yarutperunj joothi
 • 46. enaiththun- thunpilaa viyalaLith theNNiya
  vanaiththun- tharunjsapai yarutperunj joothi
 • 47. paaNip pilathaayp paravinoork karuLpuri
  aaNippo nampalath tharutperunj joothi
 • 48. empala menaththozu theeththinoork karuLpuri
  ampalath thaatalsey yarutperunj joothi
 • 49. thampara njaana sithampara menumoor
  amparath thoongkiya arutperunj joothi
 • 50. essapai pothuvena viyampina raRinjarkaL
  assapai yitangkoLu marutperunj joothi
 • 51. vaatutha niikkiya maNiman Ritaiyee
  aatuthal valla varutperunj joothi
 • 52. n-aatakath thirusseya naviRRitu morupee
  raatakap pothuvoLi rarutperunj joothi
 • 53. kaRpanai muzuvathum katanthoLi tharumoor
  aRputhas siRsapai yarutperunj joothi
 • 54. iinRan-aR Raayinu miniya perunthaya
  vaanRasiR sapaiyi larutperunj joothi
 • 55. inpuRu n-aanuLath theNNiyaang keNNiyaang
  kanpuRath tharusapai yarutperunj joothi
 • 56. emmaiyu mennaivit tiRaiyum piriyaa
  thammaiyap panumaa marutperunj joothi
 • 57. pirivuR RaRiyaap perumporu Laayen
  naRivuk kaRivaa marutperunj joothi
 • 58. saathiyu mathamunj samayamung kaaNaa
  aathiya n-aathiyaa marutperunj joothi
 • 59. than-ukara Naathika taangkatan- thaRiyumoor
  an-upava maakiya varutperunj joothi
 • 60. unumuNar vuNarvaa yuNarvelaang katantha
  an-upavaa thiitha varutperunj joothi
 • 61. pothuvuNar vuNarum poothalaaR piriththee
  athuveniR RoonRaa varutperunj joothi
 • 62. uLavini laRinthaa loziyamaR RaLakkin
  aLavini laLavaa varutperunj joothi
 • 63. ennaiyum paNikoN tiRavaa varamaLith
  thannaiyi luvantha varutperunj joothi
 • 64. oothiyoo thaama luRavenak kaLiththa
  aathiyii Rillaa varutperunj joothi
 • 65. patiyati vaanmuti paRRinun- thooRRaa
  atimuti yenumoo rarutperunj joothi
 • 66. pavanath thinaNtap parappineng kengkum
  avanuk kavanaa marutperunj joothi
 • 67. thivaLuR RavaNtath thiraLineng kengkum
  avaLuk kavaLaa marutperunj joothi
 • 68. mathanuRRa vaNta varaippineng kengkum
  athanuk kathuvaa marutperunj joothi
 • 69. eppaalu maayveLi yellaang katanthumeel
  appaalu maakiya varutperunj joothi
 • 70. vallathaa yellaa maakiyel laamum
  allathaay viLangku marutperunj soothi
 • 71. epporuL meypporu Lenparmey kaNtoor
  apporu Laakiya arutperunj joothi
 • 72. thaangkaki laaNta saraasara n-ilain-in
  RaangkuRa viLangku marutperunj joothi
 • 73. saththarka Lellaan- thazaiththita vakampuRath
  thaththisai viLangku marutperunj joothi
 • 74. saththika Lellaan- thazaikkaveng kengkum
  aththakai viLangku marutperunj joothi
 • 75. munthuRu mainthozin muurththikaL palarkkum
  ainthozi laLikku marutperunj joothi
 • 76. perithinum perithaays siRithinunj siRithaay
  arithinu marithaa marutperunj joothi
 • 77. kaatsiyung kaaNaak kaatsiyu mathutharum
  aatsiyu maakiya varutperunj joothi
 • 78. inpuRu siththika Lellaam purikaven
  Ranputa nenakkaru Larutperunj joothi
 • 79. iRavaa varamaLith thennaimee leeRRiya
  aRavaazi yaanthani yarutperunj joothi
 • 80. n-aanantha millaa n-alampeRa venakkee
  aanantha n-alkiya varutperunj joothi
 • 81. eNNiya veNNiyaang kiyaRRuka venRenai
  yaNNiyuL Loongku marutperunj joothi
 • 82. meeyinai meypporuL viLangkinai n-iiyathu
  vaayinai yenRaru Larutperunj joothi
 • 83. eNNiR sezunthee niniyatheL Lamuthena
  aNNith thinikku marutperunj joothi
 • 84. sinthaiyiR Runpozi sivampeRu kenaththozi
  lainthaiyu menakkaru Larutperunj joothi
 • 85. engkeng kirunthuyi reethethu veeNtinum
  angkang kiruntharu Larutperunj joothi
 • 86. sakamuthaR puRappuRan- thangkiya vakappuRam
  akampuRa muRRumaa marutperunj joothi
 • 87. sikaramum vakaramunj seerthani yukaramum
  akaramu maakiya varutperunj joothi
 • 88. uparasa veethiyi nupayamum paramum
  aparamu maakiya varutperunj joothi
 • 89. manthaNa mithuvena maRuvilaa mathiyaal
  anthaNar vazuththu marutperunj joothi
 • 90. empuyak kaniyena veNNuvaa rithaya
  vampuyath thamarntha varutperunj joothi
 • 91. setiyaRuth theethita theekamum pookamum
  atiyaruk keetharu marutperunj joothi
 • 92. thunpaRuth thorusiva thuriya sukanthanai
  anparuk keetharu marutperunj joothi
 • 93. pothuvathu siRappathu puthiyathu pazayathen
  Rathuvathu vaayththika zarutperunj joothi
 • 94. seethanap perun-ilai thikaztharu moruparai
  yaathanath thoongkiya varutperunj joothi
 • 95. oomayath thiruvuru vuvapputa naLiththenak
  kaamayath thataithavi rarutperunj joothi
 • 96. eppati yeNNiya thenkaruth thingkenak
  kappati yaruLiya varutperunj joothi
 • 97. eththakai vizainthana venmana mingkenak
  kaththakai yaruLiya varutperunj joothi
 • 98. ingkuRath thirinthuLa miLaiyaa vakaiyenak
  kangkaiyiR kaniyaa marutperunj joothi
 • 99. paaruyap purikenap paNiththenak karuLiyen
  aaruyirk kuLLoLi rarutperunj joothi
 • 100. theeviyuR RoLirtharu thiruvuru vutanena
  thaaviyiR kalanthoLi rarutperunj joothi
 • 101. evvazi meyvazi yenpavee thaakamam
  avvazi yenakkaru Larutperunj joothi
 • 102. vaiyamum vaanamum vaazththita venakkaruL
  aiyaRi vaLiththa varutperunj joothi
 • 103. saamaa Ranaiththun- thavirththing kenakkee
  aamaa RaruLiya varutperunj joothi
 • 104. saththiya maanjsiva sathth’yai yiinthenak
  kaththiRal vaLarkku marutperunj joothi
 • 105. saavaa n-ilaiyithu thanthana munakkee
  aavaa venavaru Larutperunj joothi
 • 106. saathiyu mathamunj samayamum poyyena
  aathiyi luNarththiya varutperunj joothi
 • 107. mayarnthiteel siRithu mananthaLarn- thanjseel
  ayarnthitee lenRaru Larutperunj joothi
 • 108. theesuRath thikaztharu thirun-eRip poruLiyal
  aasaRath theriththa varutperunj joothi
 • 109. kaattiya vulakelaang karuNaiyaaR siththiyin
  aattiyal puriyu marutperunj joothi
 • 110. engkula memmina menpathoN NuuRRaa
  Rangkula menRaru Larutperunj joothi
 • 111. emmatha memmiRai yenpa vuyirththiraL
  ammatha menRaru Larutperunj joothi
 • 112. kuuRiya karun-ilai kulaviya kiizmeel
  aaRiya lenavurai yarutperunj joothi
 • 113. eNtara mutiyaa thilangkiya paRpala
  aNtamu n-iRainthoLi rarutperunj joothi
 • 114. saaruyirk kellaan- thaaraka maamparai
  yaaruyirk kuyiraa marutperunj joothi
 • 115. vaazin-ii tuuzi vaaziyen Roongkupee
  raaziyai yaLiththa varutperunj joothi
 • 116. maaynthavar miittum varun-eRi thanthithai
  yaaynthiten Ruraiththa varutperunj joothi
 • 117. essan-i nakkilai yellaam perukavenRu
  assan- thavirththaven narutperunj joothi
 • 118. n-iituka n-iiyee n-iiLula kanaiththumn-in
  Raatuka venRaven narutperunj joothi
 • 119. muththiRal vativamu munniyaang keythuRu
  maththiRa lenakkaru Larutperunj joothi
 • 120. muuvakais siththiyin mutipukaL muzuvathum
  aavakai yenakkaru Larutperunj joothi
 • 121. karumasith thikaLin kalaipala kootiyum
  arasuRa venakkaru Larutperunj joothi
 • 122. yookasith thikaLvakai yuRupala kootiyum
  aakaven Renakkaru Larutperunj joothi
 • 123. njaanasith thiyinvakai n-alviri vanaiththum
  aaniyin Renakkaru Larutperunj joothi
 • 124. putaiyuRu siththiyin poruttee muththiyai
  ataivathen RaruLiya varutperunj joothi
 • 125. muththiyen pathun-ilai munnuRu saathanam
  aththaka venRaven narutperunj joothi
 • 126. siththiyen pathun-ilai seerntha van-upavam
  aththiRa lenRaven narutperunj joothi
 • 127. eekasiR siththiyee yiyaluRa vaneekam
  aakiya thenRaven narutperunj joothi
 • 128. inpasith thiyiniya leeka maneekam
  anparuk kenRaven narutperunj joothi
 • 129. ettiraN tenpana viyalumuR patiyena
  attan-in RaruLiya varutperunj joothi
 • 130. ippati kaNtanai yiniyuRu patiyelaam
  appati yeeyenu marutperunj joothi
 • 131. patimuti katanthanai paarithu paarena
  atimuti kaattiya varutperunj joothi
 • 132. joothiyut joothiyin sorupamee yantha
  maathiyen RaruLiya varutperunj joothi
 • 133. inthasiR joothiyi niyaluru vaathi
  yanthamen RaruLiya varutperunj joothi
 • 134. aathiyu manthamu maRinthanai n-iiyee
  aathiyen RaruLiya varutperunj joothi
 • 135. n-allamu thennoru n-aavuLang kaattiyen
  allalai n-iikkiya varutperunj joothi
 • 136. kaRpaka mennuLang kaithaniR kotuththee
  aRputha miyaRRenu marutperunj joothi
 • 137. kathirn-ala menniru kaNkaLiR kotuththee
  athisaya miyaRRenu marutperunj joothi
 • 138. aruLoLi yenRani yaRivinil viriththee
  aruNeRi viLakkenu marutperunj joothi
 • 139. paraiyoLi yenmanap pathiyinil viriththee
  arasathu viyaRRenu marutperunj joothi
 • 140. vallapa saththikaL vakaiyelaa maLiththena
  thallalai n-iikkiya varutperunj joothi
 • 141. aariya lakampuRa makappuRam puRappuRam
  aaramu thenakkaru Larutperunj joothi
 • 142. suuriya santhira joothiyut joothiyen
  Raariyar pukaztharu marutperunj joothi
 • 143. piRivee thiniyunaip pitiththana munakkun-am
  maRivee vativenu marutperunj joothi
 • 144. enjsee lulakinil yaathonRu paRRiyum
  anjsee lenRaru Larutperunj joothi
 • 145. maaNtuza laavakai vanthiLang kaalaiyee
  aaNtukoN taruLiya varutperunj joothi
 • 146. paRRuka Lanaiththaiyum paRRaRath thavirththena
  thaRRamu n-iikkiya varutperunj joothi
 • 147. samayang kulamuthaR saarpelaam vituththa
  amayan- thoonRiya varutperunj joothi
 • 148. vaaythaR kuriththenu maRaiyaa kamangkaLaal
  aaythaR kariya varutperunj joothi
 • 149. ellaam vallasith thenakkaLith thenakkunai
  yallaa thilaiyenu marutperunj joothi
 • 150. n-avaiyilaa vuLaththi naatiya n-aatiya
  vavaiyelaa maLikku marutperunj joothi
 • 151. kuuRRuthaith thenpaaR kuRRamung kuNangkoN
  taaRRanmik kaLiththa varutperunj joothi
 • 152. n-anRaRi vaRiyaa n-aayineen Ranaiyum
  anRuvan- thaaNta varutperunj joothi
 • 153. n-aayinung kataiyee niiyinu mizintheen
  aayinu maruLiya varutperunj joothi
 • 154. thooththiram pukaleen paaththira malleen
  aaththira maLiththa varutperunj joothi
 • 155. essoo thanaikaLu miyaRRaa thenakkee
  assoo venRaru Larutperunj joothi
 • 156. eeRaa n-ilain-atu veeRRiyen RanaiyiiN
  taaRaaRu kataththiya varutperunj joothi
 • 157. thaapath thuyaran- thavirththula kuRumelaa
  aapaththum n-iikkiya varutperunj joothi
 • 158. marutpakai thavirththenai vaazvith thenakkee
  yarutkuru vaakiya varutperunj joothi
 • 159. uruvamu maruvamu mupayamu maakiya
  aruNilai theriththa varutperunj joothi
 • 160. iruLaRuth thennuLath theNNiyaang karuLi
  aruLamu thaLiththa varutperunj joothi
 • 161. theruNilai yithuvenath theruttiyen nuLaththirunthuLa
  aruNilai kaattiya varutperunj joothi
 • 162. porutpatha mellaam purinthumee loongkiya
  arutpatha maLiththa varutperunj joothi
 • 163. uruLsaka taakiya vuLanjsali yaavakai
  aruLvazi n-iRuththiya varutperunj joothi
 • 164. veruLmana maayai vinaiyiruNiikkiyuL
  aruLviLak keeRRiya varutperunj joothi
 • 165. suruLviri vutaimanas suzalelaa maRuththee
  aruLoLi n-irappiya varutperunj joothi
 • 166. viruppoo tikaluRu veRuppun- thavirththee
  arutpee RaLiththa varutperunj joothi
 • 167. arutpeer thariththula kanaiththu malarnthita
  arutsii raLiththa varutperunj joothi
 • 168. ulakelaam paravaven nuLLath thirunthee
  alakilaa voLisey yarutperunj joothi
 • 169. viNNinuL viNNaay viNNatu viNNaay
  aNNi n-iRaintha varutperunj joothi
 • 170. viNNuRu viNNaay viNNilai viNNaay
  aNNi vayangku marutperunj joothi
 • 171. kaaRRinut kaaRRaayk kaaRRitaik kaaRRaay
  aaRRali noongku marutperunj joothi
 • 172. kaaRRuRu kaaRRaayk kaanilaik kaaRRaay
  aaRRa viLangku marutperunj joothi
 • 173. analinu Lanalaa yananatu vanalaay
  analuRa viLangku marutperunj joothi
 • 174. analuRu manalaa yananilai yanalaay
  analuRa vayangku marutperunj joothi
 • 175. punalinut punalaayp punalitaip punalaay
  anaiyena vayangku marutperunj joothi
 • 176. punaluRu punalaayp punanilaip punalaay
  anaiyenap peruku marutpenj joothi
 • 177. puviyinut puviyaayp puvin-atup puviyaay
  avaithara vayangku marutperunj joothi
 • 178. puviyuRu puviyaayp puvin-ilaip puviyaay
  avaikoLa virintha varutperunj joothi
 • 179. viNNilai sivaththin viyanilai yaLavi
  aNNuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 180. vaLin-ilai saththiyin vaLarn-ilai yaLavi
  aLiyuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 181. n-eruppathu n-ilain-atu n-ilaiyelaa maLavi
  aruppita vakuththa varutperunj joothi
 • 182. n-iirn-ilai thiraivaLar n-ilaithanai yaLavi
  aarvuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 183. puvin-ilai suththamaam poRpathi yaLavi
  avaiyuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 184. maNNiniR RiNmaiyai vakuththathiR kitakkai
  yaNNuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 185. maNNiniR ponmai vakuththathi laimaiyai
  yaNNuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 186. maNNini laimpuu vakuththathi lainthiRam
  aNNuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 187. maNNini naaRRam vakuththathu palvakai
  aNNuRap purintha varutperunj joothi
 • 188. maNNiniR paRpala vakaikaru n-ilaiyiyal
  aNNuRap purintha varutperunj joothi
 • 189. maNNini lainthiyal vakuththathiR palpayan
  aNNuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 190. maNNitai yatin-ilai vakuththathiR pannilai
  yaNNuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 191. maNNilain- thainthu vakaiyung kalanthukoN
  taNNuRap purintha varutperunj joothi
 • 192. maNNiyaR saththikaL maNseyaR saththikaL
  aNNuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 193. maNNurus saththikaL maNkalais saththikaL
  aNNuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 194. maNNoLis saththikaL maNkarus saththikaL
  aNNuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 195. maNkaNas saththikaL vakaipala palavum
  aNkoLa vamaiththa varutperunj joothi
 • 196. maNNilais saththarkaL vakaipala palavum
  aNNuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 197. maNkaru vuyirththokai vakaiviri palavaa
  aNkoLa vamaiththa varutperunj joothi
 • 198. maNNiniR poruLpala vakaiviri vevvee
  RaNNuRap purintha varutperunj joothi
 • 199. maNNuRu n-ilaipala vakuththathiR seyalpala
  aNNuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 200. maNNitaip pakkuvam vakuththathiR payanpala
  aNNuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 201. maNNiyal palapala vakuththathiR piRavum
  aNNuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 202. n-iiriniR RaNmaiyum n-ikazuu rozukkamum
  aaruRa vakuththa varutperunj joothi
 • 203. n-iiriniR pasumaiyai n-iRuththi yathiRpala
  vaaruRa vakuththa varutperunj joothi
 • 204. n-iiritaip puuviyal n-ikazuRu thiRaviyal
  aarthara vakuththa varutperunj joothi
 • 205. n-iiriniR suvain-ilai n-iraiththathiR palvakai
  aaruRap purintha varutperunj joothi
 • 206. n-iiriniR karun-ilai n-ikazththiya paRpala
  aaruRa vakuththa varutperunj joothi
 • 207. n-iiritai n-aankiya nilavuvith thathiRpala
  aarthara vakuththa varutperunj joothi
 • 208. n-iiritai yatin-atu n-ilaiyuRa vakuththana
  laartharap purintha varutperunj joothi
 • 209. n-iiritai yoLiyiyal n-ikazpala kuNaviyal
  aarthara vakuththa varutperunj joothi
 • 210. n-iiritais saththikaL n-ikazvakai palapala
  aarthara vakuththa varutperunj joothi
 • 211. n-iiriniR saththarka NiRaivakai yuRaivakai
  aartharap purintha varutperunj joothi
 • 212. n-iiritai yuyirpala n-ikazuRu poruLpala
  aaruRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 213. n-iiritai n-ilaipala n-ilaiyuRu seyalpala
  aarkoLa vakuththa varutperunj joothi
 • 214. n-iiruRu pakkuva n-iRaivuRu payanpala
  aaruRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 215. n-iiriyal palapala n-iraiththathiR piRavum
  aartharap purintha varutperunj joothi
 • 216. thiiyiniR suuttiyal seertharas selaviyal
  aayuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 217. thiiyinil veNmaith thikaziyal palavaa
  vaayuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 218. thiiyitaip puuvelaan- thikazuRu thiRamelaam
  aayuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 219. thiiyitai yoLiyee thikazuRa vamaiththathil
  aaypala vakuththa varutperunj joothi
 • 220. thiiyitai yarun-ilai thirun-ilai karun-ilai
  aayuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 221. thiiyitai muuviyal seRivith thathiRpala
  aayvakai yamaiththa varutperunj joothi
 • 222. thiiyitai n-atun-ilai thikazn-atu n-atun-ilai
  aayuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 223. thiiyitaip perunthiRaR siththikaL palapala
  aayuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 224. thiiyitais siththukaL seppuRu manaiththum
  aayuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 225. thiiyitais saththikaL seRitharu saththarkaL
  aaypala vakuththa varutperunj joothi
 • 226. thiiyitai yuyirpala thikazuRu poruLpala
  aayvakai yamaiththa varutperunj joothi
 • 227. thiiyitai n-ilaipala thikazseyal palapayan
  aaypala vakuththa varutperunj joothi
 • 228. thiiyiniR pakkuvanj seerkuNa miyaRkuNam
  aaypala vakuththa varutperunj joothi
 • 229. thiiyitai yurukkiyal siRappiyal pothuviyal
  aayuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 230. thiiyiyal palapala seRiththathiR palavum
  aayuRap purintha varutperunj joothi
 • 231. kaaRRitai yasaiyiyal kalaiyiya luyiriyal
  aaRRali namaiththa varutperunj joothi
 • 232. kaaRRitaip puuviyal karuthuRu thiRaviyal
  aaRRalin vakuththa varutperunj joothi
 • 233. kaaRRini luuRiyal kaattuRu palapala
  aaRRali namaiththa varutperunj joothi
 • 234. kaaRRiniR perun-ilai karun-ilai yaLavila
  aaRRavum vakuththa varutperunj joothi
 • 235. kaaRRitai yiiriyal kaatti yathiRpala
  aaRRavum vakuththa varutperunj joothi
 • 236. kaaRRini litain-atu katain-atu vakampuRam
  aaRRavum vakuththa varutperunj joothi
 • 237. kaaRRiniR kuNampala kaNampala vaNampala
  aaRRali namaiththa varutperunj joothi
 • 238. kaaRRitais saththikaL kaNakkila vulappila
  aaRRavu mamaiththa varutperunj joothi
 • 239. kaaRRitais saththarkaL kaNithang katanthana
  aaRRavum vakuththa varutperunj joothi
 • 240. kaaRRitai yuyirpala kathipala kalaipala
  aaRRali namaiththa varutperunj joothi
 • 241. kaaRRitai n-aanilaik karuvika Lanaiththaiyum
  aaRRuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 242. kaaRRitai yuNariyal karuthiya laathiya
  aaRRuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 243. kaaRRitais seyalelaang karuthiya payanelaam
  aaRRavum vakuththa varutperunj joothi
 • 244. kaaRRiniR pakkuvak kathiyelaam viLaivith
  thaaRRalin vakuththa varutperunj joothi
 • 245. kaaRRiniR kaalang karuthuRu vakaiyelaam
  aaRRavum vakuththa varutperunj joothi
 • 246. kaaRRiyal palapala kaNiththathiR piRavum
  aaRRavum vakuththa varutperunj joothi
 • 247. veLiyitaip pakuthiyin viriviya laNaiviyal
  aLiyuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 248. veLiyitaip puuvelaam viyappuRu thiRanelaam
  aLiyuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 249. veLiyini lolin-iRai viyanilai yanaiththum
  aLiyuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 250. veLiyitaik karun-ilai virin-ilai yarun-ilai
  aLikoLa vakuththa varutperunj joothi
 • 251. veLiyitai mutin-ilai viLangkuRa vakuththee
  aLipeRa viLakku marutperunj joothi
 • 252. veLiyiniR saththikaL viyappuRa saththarkaL
  aLiyuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 253. veLiyitai yonRee viriththathiR paRpala
  aLiyuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 254. veLiyitai palavee viriththathiR paRpala
  aLithara vamaiththa varutperunj joothi
 • 255. veLiyitai yuyiriyal viththiyal siththiyal
  aLipeRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 256. veLiyi nanaiththaiyum viriththathiR piRavum
  aLiyuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 257. puRan-atuvotu katai puNarppith thorumuthal
  aRamuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 258. puRanthalai n-atuvotu puNarppith thorukatai
  aRampeRa vakuththa varutperunj joothi
 • 259. akappuRa n-atukkatai yaNaivaaR puRamuthal
  akappata vakuththa varutperunj joothi
 • 260. akappuRa n-atumutha laNaivaaR puRakkatai
  akappata vamaiththa varutperunj joothi
 • 261. karuthaka n-atuvotu kataiyaNain- thakamuthal
  aruLuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 262. thaNiyaka n-atuvotu thalaiyaNain- thakakkatai
  aNiyuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 263. akan-atu puRakkatai yaNainthakap puRamuthal
  akamuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 264. akan-atu puRaththalai yaNainthakap puRakkatai
  akalitai vakuththa varutperunj joothi
 • 265. akan-atu vathanaa lakappuRa n-atuvai
  akamaRa vakuththa varutperunj joothi
 • 266. akappuRa n-atuvaa laNipuRa n-atuvai
  akappata vamaiththa varutperunj joothi
 • 267. puRan-atu vathanaaR puRappuRa n-atuvai
  aRamuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 268. pukalaru makaNta puuraNa n-atuvaal
  akan-atu vakuththa varutperunj joothi
 • 269. puRappuRak kataimuthaR puNarppaaR puRappuRa
  aRakkaNam vakuththa varutperunj joothi
 • 270. puRaththiyal kataimuthaR puNarppaaR puRaththuRum
  aRakkaNam vakuththa varutperunj joothi
 • 271. akappuRak kataimutha laNaivaa lakkaNam
  akaththuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 272. akakkatai muthaRpuNarp pathanaa lakakkaNam
  akaththitai vakuththa varutperunj joothi
 • 273. vaanitaik kaaRRum kaaRRitai n-eruppum
  aanaRa vakuththa varutperunj joothi
 • 274. n-eruppitai n-iirum n-iiritaip puviyum
  aruppita vakuththa varutperunj joothi
 • 275. n-iirmeel n-eruppum n-eruppinmee luyirppum
  aarvuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 276. punanmeeR puviyum puvimeeR putaippum
  ananmeel vakuththa varutperunj joothi
 • 277. pakuthivaan veLiyiR patarnthamaa puutha
  vakalveLi vakuththa varutperunj joothi
 • 278. uyirveLi yitaiyee vuraikkarum pakuthi
  ayaveLi vakuththa varutperunj joothi
 • 279. uyirveLi yathanai yuNarkalai veLiyil
  ayalaRa vakuththa varutperunj joothi
 • 280. kalaiveLi yathanaik kalappaRu suththa
  alarveLi vakuththa varutperunj joothi
 • 281. suththan-al veLiyaith thurisaRu paraveLi
  aththitai vakuththa varutperunj joothi
 • 282. paraveLi yathanaip parampara veLiyil
  arasuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 283. parampara veLiyaip paraapara veLiyil
  arantheRa vakuththa varutperunj joothi
 • 284. paraapara veLiyaip pakarperu veLiyil
  araavaRa vakuththa varutperunj joothi
 • 285. peruveLi yathanaip perunjsuka veLiyil
  aruLuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 286. kuNamuthaR karuvikaL kuutiya pakuthiyil
  aNaivuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 287. manamuthaR karuvikaL mannuyir veLiyitai
  anamuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 288. kaalamee muthaliya karuvikaL kalaiveLi
  aaluRa vakuththa varutperunj joothi
 • 289. thurisaRu karuvikaL suththan-al veLiyitai
  arasuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 290. ivveLi yellaa milangkavaN tangkaL
  avvayi namaiththa varutperunj joothi
 • 291. oongkiya vaNta moLipeRa mussutar
  aangkitai vakuththa varutperunj joothi
 • 292. siruttith thalaivarais siruttiyaN tangkaLai
  aruttiRal vakuththa varutperunj joothi
 • 293. kaavalsey thalaivaraik kaavalaN tangkaLai
  aavakai yamaiththa varutperunj joothi
 • 294. aziththalsey thalaivarai yavaraN tangkaLai
  azukkaRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 295. maRaiththitu thalaivarai maRRumaN tangkaLai
  aRaththotu vakuththa varutperunj joothi
 • 296. theLivusey thalaivaraith thikazumaN tangkaLai
  aLipeRa vakuththa varutperunj joothi
 • 297. vinthuvaanj saththiyai vinthinaN tangkaLai
  anthiRal vakuththa varutperunj joothi
 • 298. oongkaara saththika LuRRavaN tangkaLai
  aangkaaka vamaiththa varutperunj joothi
 • 299. saththath thalaivarais saaRRumaN tangkaLai
  aththakai vakuththa varutperunj joothi
 • 300. n-aathamaam piramamum n-aathavaN tangkaLai
  aatharam vakuththa varutperunj joothi
 • 301. pakarparaa saththiyaip pathiyumaN tangkaLum
  akamaRa vakuththa varutperunj joothi
 • 302. parasiva pathiyaip parasivaaN tangkaLai
  arasuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 303. eNNilpal saththiyai yeNNilaN tangkaLai
  aNNuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 304. aLavilpal saththarai yaLavi laNtangkaLai
  aLavaRa vakuththa varutperunj joothi
 • 305. uyirvakai yaNta mulappila veNNila
  ayarvaRa vakuththa varutperunj joothi
 • 306. kaLavila katalvakai kangkila karaiyila
  aLavila vakuththa varutperunj joothi
 • 307. katalavai yanaiththung karaiyinRi n-ilaiyuRa
  atalana lamaiththa varutperunj joothi
 • 308. katalkaLu malaikaLung kathikaLu n-athikaLum
  ataluRa vakuththa varutperunj joothi
 • 309. katalitaip palvaLang kaNiththathiR palluyir
  ataluRa vakuththa varutperunj joothi
 • 310. malaiyitaip palvaLam vakuththathiR palluyir
  alaivaRa vakuththa varutperunj joothi
 • 311. onRini lonRee yonRitai yaayiram
  anRaRa vakuththa varutpenj joothi
 • 312. paththitai yaayiram pakarathiR kooti
  aththuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 313. n-uuRRitai yilakka n-uvalathi lanantham
  aaRRitai vakuththa varutperunj joothi
 • 314. kootiyi lanantha kootipal kooti
  aatuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 315. viththiya lonRaa viLaiviyal palavaa
  aththakai yamaiththa varutperunj joothi
 • 316. viLaiviya lanaiththum viththitai yatangka
  aLavusey thamaiththa varutperunj joothi
 • 317. viththum pathamum viLaiyupa karippum
  aththiRa lamaiththa varutperunj joothi
 • 318. viththitai muLaiyum muLaiyitai viLaivum
  aththaka vamaiththa varutperunj joothi
 • 319. viththinuL viththum viththathil viththum
  aththiRam vakuththa varutperunj joothi
 • 320. viLaivinuL viLaivum viLaivathil viLaivum
  aLaiyuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 321. muLaiyathin muLaiyum muLaiyinuN muLaiyum
  aLaithara vamaiththa varutperunj joothi
 • 322. viththitaip pathamum pathaththitai viththum
  aththuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 323. pathamathiR pathamum pathaththinut pathamum
  athirvaRa vakuththa varutperunj joothi
 • 324. oRRumai veeRRumai yurimaika Lanaiththum
  aRRena vakuththa varutperunj joothi
 • 325. poruNilai yuRuppiyal pothuvakai muthaliya
  aruLuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 326. uRavini luRavum uRaviniR pakaiyum
  aRanuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 327. pakaiyiniR pakaiyum pakaiyini luRavum
  akaivuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 328. paathiyu muzuthum pathiseyu manthamum
  aathiyum vakuththa varutperunj joothi
 • 329. thuNaiyu n-imiththamun- thulangkathi nathuvum
  aNaivuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 330. uruvathi nuruvum uruvinuL Luruvum
  aruLuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 331. aruvinuL Laruvum maruvathi laruvum
  aruLiya lamaiththa varutperunj joothi
 • 332. karaNamu mitamung kalaimutha laNaiyumoor
  araNilai vakuththa varutperunj joothi
 • 333. uruvathi laruvum maruvathi luruvum
  aruLuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 334. vaNNamu vativu mayangkiya vakaipala
  aNNuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 335. siRumaiyiR siRumaiyum siRumaiyiR perumaiyum
  aRithara vakuththa varutperunj joothi
 • 336. perumaiyiR perumaiyum perumaiyiR siRumaiyum
  aruNilai vakuththa varutperunj joothi
 • 337. thiNmaiyiR RiNmaiyun- thiNmai yineermaiyum
  aNmaiyin vakuththa varutperunj joothi
 • 338. menmaiyin menmaiyum menmaiyil vanmaiyum
  anmaiyaR Ramaiththa varutperunj joothi
 • 339. atiyinuL Latiyum matiyitai yatiyum
  atiyuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 340. n-atuvinuN Natuvum n-atuvathi natuvum
  atarvuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 341. mutiyinuN mutiyum mutiyinin mutiyum
  atarthara vamaiththa varutperunj joothi
 • 342. akappuu vakavuRup paakka vathaRkavai
  akaththee vakuththa varutperunj joothi
 • 343. puRappuu puRaththiR punaiyuru vaakkita
  aRaththutan vakuththa varutperunj joothi
 • 344. akappuRap puuvakap puRavuRup piyaRRita
  akaththitai vakuththa varutperunj joothi
 • 345. puRappuRap puuvathiR puRappuRa vuRuppuRa
  aRaththitai vakuththa varutperunj joothi
 • 346. paaritai veervaiyiR paiyitai muttaiyil
  aaruyi ramaikku marutperunj joothi
 • 347. uurvana paRappana vuRuvana n-atappana
  aarvuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 348. asaivila vasaivuLa vaaruyirth thiraLpala
  asalaRa vakuththa varutperunj joothi
 • 349. aRivoru vakaimutha laivakai yaRuvakai
  aRithara vakuththa varutperunj joothi
 • 350. vevvee Riyalotu vevveeRu payanuRa
  avvaa Ramaiththa varutperunj joothi
 • 351. siththira visiththira siruttikaL palapala
  aththakai vakuththa varutperunj joothi
 • 352. peNNinuL LaaNu maaNinut peNNum
  aNNuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 353. peNNinuN muunRu maaNinuL LiraNtum
  aNNuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 354. peNNitai n-aanku maaNitai muunRum
  aNNuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 355. peNNiya laaNu maaNiyaR peNNum
  aNNuRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 356. peNtiRal puRaththu maaNtiRa lakaththum
  aNtuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 357. peNNiyan manamu maaNiya laRivum
  aNNuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 358. thaniththani vativinun- thakkavaaN peNNiyal
  anaiththuRa vakuththa varutperunj joothi
 • 359. unaRkaru muyiruLa vutaluLa vulakuLa
  vanaiththaiyum vakuththa varutperunj joothi
 • 360. oovuRaa vezuvakai yuyirmutha lanaiththum
  aavakai vakuththa varutperunj joothi
 • 361. paikaLin muttaiyiR paarinil veervinil
  aipeRa vamaiththa varutperunj joothi
 • 362. thaaykarup paiyinut tangkiya vuyirkaLai
  aayvuRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 363. muttaivaayp payilu muzuvuyirth thiraLkaLai
  attamee kaaththaru Larutperunj joothi
 • 364. n-ilampeRu muyirvakai n-iiLkuzu vanaiththum
  alampeRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 365. veervuRa vuthiththa mikumuyirth thiraLkaLai
  aarvuRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 366. utaluRu piNiyaa luyirutal ketaavakai
  ataluRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 367. sisumuthaR paruvas seyalkaLi nuyirkaLai
  asaivaRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 368. uyiruRu mutalaiyu mutaluRu muyiraiyum
  ayarvaRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 369. paatuRu mavaththaikaL palavinu muyirkaLai
  aatuRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 370. mussuta raathiyaa lessaka vuyiraiyum
  assaRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 371. vaanmukiR saththiyaan mazaipozi viththuyir
  aanaRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 372. inpuRu saththiyaa lezinmazai pozivith
  thanpuRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 373. eNNiyaR saththiyaa lellaa vulakinum
  aNNuyir kaaththaru Larutperunj joothi
 • 374. aNtap puRappuRa vamutham pozinthuyir
  aNtuRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 375. theevarai yellaan- thikazpuRa vamuthaLith
  thaavakai kaaththaru Larutperunj joothi
 • 376. akappuRa vamuthaLith thaivaraa thikaLai
  akappatak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 377. tharumaka vamuthaaR saththisath tharkaLai
  aruLiniR kaakku marutperunj joothi
 • 378. kaalamu n-iyathiyung kaattiyev vuyiraiyum
  aaluRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 379. vissaiyai yissaiyai viLaivith thuyirkaLai
  assaRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 380. pookamung kaLippum porunthuvith thuyirkaLai
  aakamut kaakku marutperunj joothi
 • 381. kalaiyaRi vaLiththuk kaLippini luyirelaam
  alaivaRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 382. vitaya n-ikazssiyaan mikumuyi ranaiththaiyum
  ataivuRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 383. thunpaLith thaangkee sukamaLith thuyirkaLai
  anpuRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 384. karaNeen- thiyaththaaR kaLippuRa vuyirkaLai
  araNeern- thaLiththaru Larutperunj joothi
 • 385. eththakai yevvuyi reNNina vavvuyirk
  kaththakai yaLiththaru Larutperunj joothi
 • 386. eppati yevvuyi reNNina vavvuyirk
  kappati yaLiththaru Larutperunj joothi
 • 387. eengkaa thuyirththira Lengkeng kirunthana
  aangkaang kaLiththaru Larutperunj joothi
 • 388. solluRu masuththath tholluyirk kavvakai
  allaliR kaaththaru Larutperunj joothi
 • 389. suththamu masuththamun- thooyuyirk kirumaiyin
  aththakai kaaththaru Larutperunj joothi
 • 390. vaaynthitunj suththa vakaiyuyirk korumaiyin
  aaynthuRak kaaththaru Larutperunj joothi
 • 391. evaiyelaa mevaiyelaa miiNtina viiNtina
  avaiyelaang kaaththaru Larutperunj joothi
 • 392. aNtath thurisaiyu makilath thurisaiyum
  aNtaRa vatakku marutperunj joothi
 • 393. piNtath thurisaiyum peeruyirth thurisaiyum
  aNtaRa vatakku marutperunj joothi
 • 394. uyiruRu maayaiyi nuRuviri vanaiththum
  ayiraRa vatakku marutperunj joothi
 • 395. uyiruRu miruvinai yuRuviri vanaiththum
  ayarvaRa vatakku marutperunj joothi
 • 396. kaamap putaippuyir kaNtota raavakai
  aamaRa vatakku marutperunj joothi
 • 397. pongkuRu vekuLip putaippuka Lellaam
  angkaRa vatakku marutperunj joothi
 • 398. mathampurai mookamu maRRavu maangkaang
  kathampeRa vatakku marutperunj joothi
 • 399. vatuvuRu masuththa vaathanai yanaiththaiyum
  atarpaRa vatakku marutperunj joothi
 • 400. suththamu masuththamun- thooynthavaa thanaikaLai
  aththakai yatakku marutperunj joothi
 • 401. n-aalvayiR Rurisum n-aNNuyi raathiyil
  aalaRa vatakku marutperunj joothi
 • 402. n-aalvayiR pataippu n-aalvayiR kaappum
  aalaRa vatakku marutperunj joothi
 • 403. muuvitath thirumaiyin munniya thoziRkaril
  aavitath thatakku marutperunj joothi
 • 404. muuvita mummaiyin munniya thoziRkaril
  aavita matakku marutperunj joothi
 • 405. thaththuvas seettaiyun- thaththuvath thurisum
  aththakai yatakku marutperunj joothi
 • 406. suththamaa n-ilaiyiR suuzuRu virivai
  aththakai yatakku marutperunj joothi
 • 407. karaivinmaa maayaik karumperun- thiraiyaal
  araisathu maRaikku marutperunj joothi
 • 408. peeruRu n-iilap perunthirai yathanaal
  aaruyir maRaikku marutperunj joothi
 • 409. passaith thiraiyaaR paraveLi yathanai
  assuRa maRaikku marutperunj joothi
 • 410. semmaith thiraiyaaR siththuRu veLiyai
  ammaiyin maRaikku marutperunj joothi
 • 411. ponmaith thiraiyaaR poruLuRu veLiyai
  anmaiyin maRaikku marutperunj joothi
 • 412. veNmaith thiraiyaan meyppathi veLiyai
  aNmaiyin maRaikku marutperunj joothi
 • 413. kalapputh thiraiyaaR karuthanu pavangkaLai
  alappuRa maRaikku marutperunj joothi
 • 414. vitaya n-ilaikaLai vevveeRu thiraikaLaal
  atarpuRa maRaikku marutperunj joothi
 • 415. thaththuva n-ilaikaLaith thaniththanith thiraiyaal
  aththiRa maRaikku marutperunj joothi
 • 416. thiraimaRaip pellaan- thiirththaang kaangkee
  arasuRak kaattu marutperunj joothi
 • 417. thooRRamaa maayaith thotarpaRuth tharuLi
  naaRRalaik kaattu marutperunj joothi
 • 418. suththamaa maayaith thotarpaRuth tharuLai
  aththakai kaattu marutperunj joothi
 • 419. enaiththaa Navamutha lellaan- thavirththee
  anukkira kampuri yarutperunj joothi
 • 420. vitaya maRaippelaam vituvith thuyirkaLai
  ataivuRath theruttu marutperunj joothi
 • 421. sorupa maRaippelaan- tholaippith thuyirkaLai
  aruLiniR Reruttu marutperunj joothi
 • 422. maRaippin maRanthana varuvith thaangkee
  aRaththotu theruttu marutperunj joothi
 • 423. evvakai yuyirkaLu minpuRa vaangkee
  avvakai theruttu marutperunj joothi
 • 424. katavuLar maRaippaik katinthavark kinpam
  ataiyuRath theruttu marutperunj joothi
 • 425. saththikaN maRaippaith thavirththavark kinpam
  aththuRath theruttu marutperunj joothi
 • 426. saththarkaN maRaippaith thavirththavark kinpam
  aththakai theruttum arutperunj joothi
 • 427. pataikkun- thalaivarkaL paRpala kootiyai
  ataippuRap pataikkum arutperunj joothi
 • 428. kaakkun- thalaivarkaL kaNakkilpal kootiyai
  aakkuRak kaakku marutperunj joothi
 • 429. atakkun- thalaivarka LaLavilar thammaiyum
  atarppaRa vatakku marutperunj joothi
 • 430. maRaikkun- thalaivarkaL vakaipala kootiyai
  aRaththotu maRaikku marutperunj joothi
 • 431. theruttun- thalaivarkaL seerpala kootiyai
  aruttiRan- theruttu marutperunj joothi
 • 432. ainthozi laathisey yaivaraa thikaLai
  ainthozi laathisey yarutperunj joothi
 • 433. iRanthava rellaa mezunthita vulakil
  aRanthalai yaLiththa varutperunj joothi
 • 434. seththava rellaanj siriththaang kezuthiRal
  aththakai kaattiya varutperunj joothi
 • 435. iRanthava rezukaven ReNNiyaang kezuppita
  aRanthuNai yenakkaru Larutperunj joothi
 • 436. seththava rezukenas seppiyaang kezuppita
  aththiRa lenakkaru Larutperunj joothi
 • 437. siththelaam valla thiRalaLith thenakkee
  aththanen Roongku marutperunj joothi
 • 438. onRathi raNtathu vonRini raNtathu
  onRinu LonRathu vonRenu monRee
 • 439. onRala raNtala vonRini raNtala
  onRinu LonRala vonRenu monRee
 • 440. onRini lonRuLa vonRini lonRila
  onRaRa vonRiya vonRenu monRee
 • 441. kaLangkan-iith thulakang kaLippuRa meyn-n-eRi
  viLangkaven nuLLee viLangkumeyp poruLee
 • 442. muuviru n-ilaiyin mutin-atu mutimeel
  oovaRa viLangku morumaimeyp poruLee
 • 443. ezun-ilai misaiyee yinpuru vaaki
  vazun-ilai n-iikki vayangkumeyp poruLee
 • 444. n-avan-ilai misaiyee n-atuvuRu n-atuvee
  sivamaya maakith thikaznthameyp poruLee
 • 445. eekaa thasan-ilai yaathathi natuvee
  eekaa thanamisai yirunthameyp poruLee
 • 446. thiraiyoo thasan-ilai sivaveLi n-atuvee
  varaiyoo tharusuka vaazkkaimeyp poruLee
 • 447. iireN Nilaiyena viyampumee nilaiyiR
  puuraNa sukamaayp porunthumeyp poruLee
 • 448. ellaa n-ilaikaLu misainthaang kaangkee
  ellaa maaki yilangkumeyp poruLee
 • 449. manaathikaL porunthaa vaanatu vaanaay
  anaathiyuN maiyathaa yamarnthameyp poruLee
 • 450. thaanoru thaanaayth thaanee thaanaay
  uunuyir viLakku moruthanip poruLee
 • 451. athuvinu Lathuvaa yathuvee yathuvaayp
  pothuvinuL n-atikkum puuraNap poruLee
 • 452. iyalpinu Liyalpaa yiyalpee yiyalpaa
  uyaluRa viLangku moruthanip poruLee
 • 453. aruvinu Laruvaa yaruvaru varuvaay
  uruvinuL viLangku moruparam poruLee
 • 454. alakilaas siththaa yathun-ilai yathuvaay
  ulakelaam viLangku moruthanip poruLee
 • 455. poruLinut poruLaayp poruLathu poruLaa
  yorumaiyin viLangku moruthanip poruLee
 • 456. aatuRu siththika LaRupaththu n-aankezu
  kootiyum viLangkak kulavumeyp poruLee
 • 457. kuuttuRu siththikaL kootipal kootiyum
  aattuRa viLangku marumperum poruLee
 • 458. aRivuRu siththika Lananthakoo tikaLum
  piRivaRa viLakkum perunthanip poruLee
 • 459. viituka Lellaam vithin-eRi viLangka
  aatalsey tharuLu marumperum poruLee
 • 460. paRRuka Lellaam pathin-eRi viLangka
  uRRaru Laatalsey yoruthanip poruLee
 • 461. paraththiniR paramee paraththinmeeR paramee
  paraththinut paramee paramparam paramee
 • 462. parampeRum paramee parantharum paramee
  parampatham paramee paranj sithamparamee
 • 463. parampukaz paramee parampakar paramee
  paranjsuka paramee paranjsiva paramee
 • 464. parangkoLsiR paramee paranjseythaR paramee
  tharangkoLpoR paramee thanipperum paramee
 • 465. varamparaa paramee vaNamparaa paramee
  paramparaa paramee pathamparaa paramee
 • 466. saththiya pathamee saththuva pathamee
  n-iththiya pathamee n-iRkuNa pathamee
 • 467. thaththuva pathamee thaRpatha pathamee
  siththuRu pathamee siRsuka pathamee
 • 468. thamparam pathamee thanissukam pathamee
  amparam pathamee yarutparam pathamee
 • 469. thanthira pathamee santhira pathamee
  manthira pathamee manthaNa pathamee
 • 470. n-avantharu pathamee n-atantharu pathamee
  sivantharu pathamee sivasiva pathamee
 • 471. piramameyk kathiyee piramameyp pathiyee
  piraman-iR kuNamee piramasiR kuNamee
 • 472. piramamee piramap perun-ilai misaiyuRum
  paramamee parama pathantharunj sivamee
 • 473. avanoo tavaLaa yathuvaa yalavaay
  n-avamaa n-ilaimisai n-aNNiya sivamee
 • 474. emporu Laaki yemakkaruL puriyunj
  semporu Laakiya sivamee sivamee
 • 475. orun-ilai yithuvee vuyarn-ilai yenumoru
  thirun-ilai meeviya sivamee sivamee
 • 476. meyvaith thaziyaa veRuveLi n-atuvuRu
  theyvap pathiyaanj sivamee sivamee
 • 477. puraithavirth thenakkee ponmuti suuttis
  siramuRa n-aattiya sivamee sivamee
 • 478. kalviyunj saakaak kalviyu maziyaas
  selvamu maLiththa sivamee sivamee
 • 479. aruLamu thenakkee yaLiththaru NeRivaayth
  theruLuRa vaLarkkunj sivamee sivamee
 • 480. saththelaa maakiyun- thaanoru thaanaanj
  siththelaam vallathoor thiruvarut sivamee
 • 481. engkee karuNai yiyaRkaiyi nuLLana
  angkee viLangkiya varutperunj sivamee
 • 482. yaaree yenninu mirangkukin Raarkkus
  siiree yaLikkunj sithampara sivamee
 • 483. poyn-n-eRi yanaiththinum pukuththaa thenaiyarut
  sen-n-eRi seluththiya siRsapais sivamee
 • 484. kollaa n-eRiyee kuruvaru NeRiyenap
  palkaa lenakkup pakarnthameys sivamee
 • 485. uyirelaam pothuvi nuLampata n-ookkuka
  seyirelaam vitukenas seppiya sivamee
 • 486. payirppuRu karaNap parisukaL paRpala
  uyirththira LonRena vuraiththameys sivamee
 • 487. uyiruLyaa memmu Luyirivai yuNarnthee
  uyirn-alam paravuken Ruraiththameys sivamee
 • 488. iyalaru LoLiyoo reekathee saththinaam
  uyiroLi kaaNkaven Ruraiththameys sivamee
 • 489. aruLalaa thaNuvu masainthitaa thathanaal
  aruNalam paravuken RaRainthameys sivamee
 • 490. aruLuRi nellaa maakumii thuNmai
  aruLuRa muyalkaven RaruLiya sivamee
 • 491. aruNeRi yonRee theruNeRi maRRelaam
  iruNeRi yenavenak kiyampiya sivamee
 • 492. aruLpeRiR Rurumpumoo rainthozil puriyun-
  theruLithu venavee seppiya sivamee
 • 493. aruLaRi vonRee yaRivumaR Rellaam
  maruLaRi venRee vakuththameys sivamee
 • 494. arutsuka monRee yarumpeRaR perunjsukam
  marutsukam piRavena vakuththameys sivamee
 • 495. arutpee Rathuvee yarumpeRaR perumpee
  Rirutpee RaRukkumen Riyampiya sivamee
 • 496. aruttani vallapa mathuvee yelaanjsey
  poruttanis siththenap pukanRameys sivamee
 • 497. aruLaRi yaarthamai yaRiyaar emmaiyum
  poruLaRi yaarenap pukanRameys sivamee
 • 498. aruNilai yonRee yanaiththum peRun-ilai
  poruNilai kaaNkenap pukanRameys sivamee
 • 499. aruLvati vathuvee yaziyaath thanivati
  varuLpeRa muyaluken RaruLiya sivamee
 • 500. aruLee n-ammiya laruLee n-ammuru
  aruLee n-amvati vaamenRa sivamee
 • 501. aruLee n-ammati yaruLee n-ammuti
  aruLee n-amn-atu vaamenRa sivamee
 • 502. aruLee n-ammaRi varuLee n-ammanam
  aruLee n-angkuNa maamenRa sivamee
 • 503. aruLee n-ampathi yaruLee n-ampatham
  aruLee n-ammita maamenRa sivamee
 • 504. aruLee n-anthuNai yaruLee n-anthozil
  aruLee n-amvirup paamenRa sivamee
 • 505. aruLee n-amporu LaruLee n-ammoLi
  aruLee n-aamaRi vaayenRa sivamee
 • 506. aruLee n-angkula maruLee n-amminam
  aruLee n-aamaRi vaayenRa sivamee
 • 507. aruLee n-anjsuka maruLee n-ampeyar
  aruLee n-aamaRi vaayenRa sivamee
 • 508. aruLoLi yatainthanai yaruLamu thuNtanai
  aruNmathi vaazkaven RaruLiya sivamee
 • 509. aruNilai peRRanai yaruLvati vuRRanai
  aruLara siyaRRuken RaruLiya sivamee
 • 510. uLLakath thamarnthena thuyiriR kalantharuL
  vaLLalsiR Rampalam vaLarsiva pathiyee
 • 511. n-ikarilaa vinpa n-ilain-atu vaiththenaith
  thakavotu kaakkun- thanissiva pathiyee
 • 512. suththasan maarkka sukan-ilai thanilenais
  saththiya naakkiya thanissiva pathiyee
 • 513. aivarung kaaNtaR karumperum poruLen
  kaivarap purintha kathisiva pathiyee
 • 514. thunpan- tholaiththarut joothiyaal n-iRaintha
  inpa menakkaru LeziRsiva pathiyee
 • 515. siththamum vaakkunj sellaap perun-ilai
  oththuRa veeRRiya vorusiva pathiyee
 • 516. kaiyaRa vanaiththung katinthenaith theeRRi
  vaiyameel vaiththa maasiva pathiyee
 • 517. inpuRas siRiyee neNNuthoo ReNNuthoo
  Ranpoten kaNNuRu marutsiva pathiyee
 • 518. pizaiyelaam poRuththenut piRangkiya karuNai
  mazaiyelaam pozinthu vaLarsiva pathiyee
 • 519. uLaththinung kaNNinu muyirinu menathu
  kuLaththinu n-irampiya kurusiva pathiyee
 • 520. paramuta naparam pakarn-ilai yivaiyenath
  thiramuRa varuLiya thiruvarut kuruvee
 • 521. mathin-ilai yiraviyin vaLarn-ilai yanalin
  Rithin-ilai yanaiththun- theriththasaR kuruvee
 • 522. kaNan-ilai yavaRRin karun-ilai yanaiththung
  kuNamuRath theriththut kulavusaR kuruvee
 • 523. pathin-ilai pasun-ilai paasa n-ilaiyelaam
  mathiyuRath theriththuL vayangkusaR kuruvee
 • 524. pirama rakasiyam peesiyen nuLaththee
  tharamuRa viLangkunj saanthasaR kuruvee
 • 525. parama rakasiyam pakarnthena thuLaththee
  varamuRa vaLarththu vayangkusaR kuruvee
 • 526. sivaraka siyamelaan- therivith thenakkee
  n-avan-ilai kaattiya njaanasaR kuruvee
 • 527. saththiya lanaiththunj siththiyan muzuthum
  aththakai theriththa varutsiva kuruvee
 • 528. aRipavai yellaa maRivith thennuLLee
  piRivaRa viLangkum periyasaR kuruvee
 • 529. keetpavai yellaang keetpith thenuLLee
  veetkaiyin viLangkum vimalasaR kuruvee
 • 530. kaaNpavai yellaang kaattuvith thenakkee
  maaNpatha maLiththu vayangkusaR kuruvee
 • 531. seypavai yellaanj seyvith thenakkee
  uypavai yaLiththenu LoongkusaR kuruvee
 • 532. uNpavai yellaa muNNuvith thennuL
  paNpinil viLangkum paramasaR kuruvee
 • 533. saakaak kalviyin Raramelaang kaRpith
  theekaak karapporu LiinthasaR kuruvee
 • 534. saththiya maanjsiva siththika Lanaiththaiyum
  meyththakai yaLiththenuL viLangkusaR kuruvee
 • 535. ellaa n-ilaikaLu meeRRis siththelaam
  vallaa nenavenai vaiththasaR kuruvee
 • 536. siiruRa varuLaan- theesuRa vaziyaap
  peeruRa vennaip peRRan-aR Raayee
 • 537. porunthiya varutperum pookamee yuRukenap
  perunthaya vaalenaip peRRan-aR Raayee
 • 538. aanRasan maarkka maNipeRa venaiththaan
  iinRamu thaLiththa viniyan-aR Raayee
 • 539. pasiththitu thooRumen paalaNain- tharuLaal
  vasiththamu tharuLpuri vaaymain-aR Raayee
 • 540. thaLarnthathoo Ratiyeen saarpaNain- thennai
  uLantheLi viththa vorumain-aR Raayee
 • 541. aruLamu theemutha laivakai yamuthamum
  theruLuRa venakkaruL selvanaR Raayee
 • 542. iyalamu theemutha lezuvakai yamuthamum
  uyaluRa venakkaru Luriyan-aR Raayee
 • 543. n-aNpuRu meNvakai n-avavakai yamuthamum
  paNpuRa venakkaruL paNputaith thaayee
 • 544. maRRuLa vamutha vakaiyelaa menakkee
  uRRuNa vaLiththaru Loongkun-aR Raayee
 • 545. kalakkamu massamung katinthena thuLaththee
  alakkaNun- thavirththaru Lanputaith thaayee
 • 546. thuyppini lanaiththunj sukampeRa vaLiththenak
  keyppelaan- thavirththa vinputaith thaayee
 • 547. siththika Lellaan- theLinthita venakkee
  saththiyai yaLiththa thayavutaith thaayee
 • 548. saththin-i paathan- thanaiyaLith thenaimeel
  vaiththamu thaLiththa maraputaith thaayee
 • 549. saththisath tharkaLelaanj saarnthena theevalsey
  siththiyai yaLiththa theyvan-aR Raayee
 • 550. thannika rillaath thalaivanaik kaattiyee
  ennaimee leeRRiya viniyan-aR Raayee
 • 551. veLippata virumpiya viLaivelaa menakkee
  yaLiththaLith thinpusey yanputaith thaayee
 • 552. eNNakath thotupuRath thennaiyenj njaanRung
  kaNNenak kaakkung karuNain-aR Raayee
 • 553. innaru LamuthaLith thiRavaath thiRalpurin-
  thennai vaLarththitu minputaith thaayee
 • 554. ennuta lennuyi rennaRi vellaam
  thannaven Raakkiya thayavutaith thaayee
 • 555. theriyaa vakaiyaaR siRiyeen RaLarnthitath
  thariyaa thaNaiththa thayavutaith thaayee
 • 556. sinamutha lanaiththaiyun- thiirththenai n-anavinung
  kanavinum piriyaak karuNain-aR Raayee
 • 557. thuukkamunj soompumen Runpamu massamum
  eekkamu n-iikkiya venRanith thaayee
 • 558. thunpelaan- thavirththuLee yanpelaam n-irampa
  inpelaa maLiththa venRanith thanthaiyee
 • 559. ellaa n-anmaiyu menRanak kaLiththa
  ellaam vallasith thenRanith thanthaiyee
 • 560. n-aayiR kataiyee nalampeRak kaattiya
  thaayiR perithun- thayavutaith thanthaiyee
 • 561. aRivilaap paruvath thaRivenak kaLiththee
  piRivilaa thamarntha peerarut tanthaiyee
 • 562. punnika rilleen poruttiva Nataintha
  thannika rillaath thanipperun- thanthaiyee
 • 563. akaththinum puRaththinu mamarntharut joothi
  sakaththini lenakkee thanthameyth thanthaiyee
 • 564. iNaiyilaak kaLippuR Rirunthita venakkee
  thuNaiyati senniyiR suuttiya thanthaiyee
 • 565. aathiyii RaRiyaa varuLara saatsiyiR
  joothimaa makutanj suuttiya thanthaiyee
 • 566. ettiraN taRivith thenaiththani yeeRRip
  pattimaN tapaththiR pathiththameyth thanthaiyee
 • 567. thangkoo laLavathu thantharut joothis
  sengkool seluththenas seppiya thanthaiyee
 • 568. thanporu Lanaiththaiyun- thannara saatsiyil
  enporu Laakkiya enRanith thanthaiyee
 • 569. thanvati vanaiththaiyun- thannara saatsiyil
  envati vaakkiya enRanith thanthaiyee
 • 570. thansith thanaiththaiyun- thansamu kaththinil
  ensith thaakkiya enRanith thanthaiyee
 • 571. thanvasa maakiya thaththuva manaiththaiyum
  envasa maakkiya vennuyirth thanthaiyee
 • 572. thankaiyiR pitiththa thaniyarut joothiyai
  enkaiyiR kotuththa enRanith thanthaiyee
 • 573. thannaiyun- thannarut saththiyin vativaiyum
  ennaiyu monRena viyaRRiya thanthaiyee
 • 574. thanniya lenniyal thanseya lenseyal
  enna viyaRRiya venRanith thanthaiyee
 • 575. thannuru vennuru thannurai yennurai
  enna viyaRRiya venRanith thanthaiyee
 • 576. sathurap peerarut tanipperun- thalaivanen
  RethiraR Roongkiya vennutaith thanthaiyee
 • 577. manavaak kaRiyaa varaippini lenakkee
  inavaak karuLiya vennuyirth thanthaiyee
 • 578. uNarnthuNarn- thuNarinu muNaraap perun-ilai
  yaNainthita venakkee yaruLiya thanthaiyee
 • 579. thuriyavaaz vutanee sukapuu raNamenum
  periyavaaz vaLiththa perunthanith thanthaiyee
 • 580. iiRilaap pathangkaL yaavaiyung katantha
  peeRaLith thaaNta perunthakaith thanthaiyee
 • 581. evvakaith thiRaththinu meythuthaR karithaam
  avvakai n-ilaiyenak kaLiththan-aR Ranthaiyee
 • 582. inippiRa vaan-eRi yenakkaLith tharuLiya
  thanipperun- thalaimaith thanthaiyee thanthaiyee
 • 583. paRRayarn- thanjsiya parivukaN taNainthenais
  saRRumanj seelenath thaangkiya thuNaiyee
 • 584. thaLarnthavath tharuNamen RaLarvelaan- thavirththut
  kiLarnthita venakkuk kitaiththameyth thuNaiyee
 • 585. thuRaiyithu vaziyithu thuNivithu n-iiseyum
  muRaiyithu venavee mozinthameyth thuNaiyee
 • 586. engkuRu thiimaiyu menaiththota raavakai
  kangkulum pakalumeyk kaavalsey thuNaiyee
 • 587. veeNtiya veeNtiya viruppelaa menakkee
  yiiNtirun- tharuLpuri yennuyirth thuNaiyee
 • 588. ikaththinum paraththinu menakkitar saaraa
  thakaththinum puRaththinu mamarnthameyth thuNaiyee
 • 589. ayarvaRa venakkee yaruttuNai yaakiyen
  nuyirinunj siRantha vorumaiyen natpee
 • 590. anpiniR kalanthena thaRiviniR payinRee
  inpini laLainthaven ninnuyir n-atpee
 • 591. n-aanpuri vanavelaan- thaanpurin- thenakkee
  vaanpatha maLikka vaayththan-an natpee
 • 592. uLLamu muNarssiyu muyirung kalanthukoN
  teLLuRu n-eyyilen nuLLuRu n-atpee
 • 593. seRRamun- thiimaiyun- thiirththun-aan seytha
  kuRRamung kuNamaak koNtaven natpee
 • 594. kuNangkuRi muthaliya kuRiththitaa thenaiyee
  aNangkaRak kalantha anputai n-atpee
 • 595. piNakkum peethamum peeyula koorpukal
  kaNakkun- thiirththenaik kalanthan-an natpee
 • 596. savalain-enj sakaththin RaLarssiyu massamum
  kavalaiyun- thavirththenaik kalanthan-an natpee
 • 597. kaLaippaRin- thetuththuk kalakkan- thavirththenak
  kiLaippaRin- thuthaviya vennuyi ruRavee
 • 598. thannaith thazuvuRu tharanjsiRi thaRiyaa
  vennaith thazuviya vennuyi ruRavee
 • 599. manakkuRai n-iikkin-al vaazvaLith thenRum
  enakkuRa vaakiya ennuyi ruRavee
 • 600. thunnu manaathiyee suuznthenaip piriyaa
  thennuRa vaakiya vennuyi ruRavee
 • 601. enRumoor n-ilaiyaay enRumoo riyalaay
  enRumuL Lathuvaa menRanis saththee
 • 602. anaiththula kavaikaLu maangkaang kuNarinum
  inaiththena vaRiyaa venRanis saththee
 • 603. pothumaRai mutikaLum pukalavai mutikaLum
  ithuvenaR karithaa menRanis saththee
 • 604. aakama mutikaLu mavaipukal mutikaLum
  eekuthaR karithaa menRanis saththee
 • 605. saththiyanj saththiyanj saththiya menavee
  iththakai vazuththu menRanis saththee
 • 606. thuriyamung katanthathoor periyavaan poruLena
  uraisey veethangka Lunnumeys saththee
 • 607. anRatha nappaa lathanparath thathuthaan
  enRita n-iRaintha venRanis saththee
 • 608. enRumuL Lathuvaay engkumoor n-iRaivaay
  enRum viLangkitu menRanis siththee
 • 609. saththikaL palavaays saththarkaL palavaay
  iththakai viLangku menRanis siththee
 • 610. thaththuvam palavaayth thaththuvi palavaay
  iththakai viLangku menRanis siththee
 • 611. patin-ilai palavaayp pathan-ilai palavaay
  itivaRa viLangkitu menRanis siththee
 • 612. muurththarkaL palavaay muurththikaL palavaay
  eeRpata viLakkitu menRanis siththee
 • 613. uyirvakai palavaa yutalvakai palavaay
  iyaluRa viLakkitu menRanis siththee
 • 614. aRivavai palavaa yaRivana palavaay
  eRivaRa viLakkitu menRanis siththee
 • 615. n-inaivavai palavaay n-inaivana palavaay
  inaivaRa viLakkitu menRanis siththee
 • 616. kaatsikaL palavaayk kaaNpana palavaay
  eetsiyin viLakkitu menRanis siththee
 • 617. seyvinai palavaays seyvana palavaay
  eyvaRa viLakkitu menRanis siththee
 • 618. aNta saraasara manaiththaiyum piRavaiyum
  eNtaRa viLakku menRanis siththee
 • 619. ellaam vallasith thenamaRai pukanRita
  ellaam viLakkitu menRanis siththee
 • 620. onRathi lonRan Ruraikkavum pataathaay
  enRumoor patiththaa menRani yinpee
 • 621. ithuvathu vennaa viyalutai yathuvaay
  ethiraRa n-iRaintha venRani yinpee
 • 622. aakkuRu mavaththaika Lanaiththaiyung katanthumeel
  eekkaRa n-iRaintha venRani yinpee
 • 623. aRivuk kaRivini lathuvathu vathuvaay
  eRivaR Roongkiya venRani yinpee
 • 624. vitaya mevaRRinu meenmeel viLainthavai
  yitaiyitai yoongkiya venRani yinpee
 • 625. immaiyu maRumaiyu miyampitu morumaiyum
  emmaiyu n-irampitu menRani yinpee
 • 626. muththarkaL siththarkaL saththikaL saththarkaL
  eththiRath thavarkkumaa menRani yinpee
 • 627. ellaa n-ilaikaLi nellaa vuyiruRum
  ellaa vinpumaa menRani yinpee
 • 628. karumpuRu saaRung kaninthamuk kaniyin
  virumpuRu mirathamu mikkathiim paalum
 • 629. kuNangkoLkooR Reenung kuuttiyon Raakki
  maNangkoLap pathanjsey vakaiyuRa viyaRRiya
 • 630. uNavenap palkaa luraikkinu n-ikaraa
  vaNamuRu minpa mayamee yathuvaayk
 • 631. kalanthaRi vuruvaayk karuthuthaR karithaay
  n-alantharu viLakkamu n-avilarun- thaNmaiyum
 • 632. uLLathaa yenRu muLLathaa yennuL
  uLLathaa yenRa nuyiruLa mutamputan
 • 633. ellaa minippa viyaluRu suvaiyaLith
  thellaam vallasith thiyaRkaiya thaakis
 • 634. saakaa varamun- thaniththapee raRivum
  maakaa thaliRsiva vallapa saththiyum
 • 635. seyaRkaru manantha siththiyu minpamum
  mayakkaRath tharunthiRal vaNmaiya thaakip
 • 636. puuraNa vativaayp pongkimeeR Rathumpi
  aaraNa mutiyuta naakama mutiyung
 • 637. katanthena thaRivaang kanameeR sapain-atu
  n-atanthikaz kinRamenj njaanavaa ramuthee
 • 638. saththiya vamuthee thaniththiru vamuthee
  n-iththiya vamuthee n-iRaisiva vamuthee
 • 639. sassithaa nanthath thanimutha lamuthee
  meyssithaa kaasa viLaivaru Lamuthee
 • 640. aanantha vamuthee yaruLoLi yamuthee
  thaanantha millaath thaththuva vamuthee
 • 641. n-avan-ilai tharumoor n-allatheL Lamuthee
  sivan-ilai thanilee thiraNtavuL Lamuthee
 • 642. poypataak karuNaip puNNiya vamuthee
  kaipataap perunjsiirk katavuLvaa namuthee
 • 643. akampuRa makappuRa maakiya puRappuRam
  ukanthan-aan kitaththu moongkiya vamuthee
 • 644. panimutha niikkiya parampara vamuthee
  thanimutha laaya sithampara vamuthee
 • 645. ulakelaang koLLinu mulappilaa vamuthee
  alakilaap perunthiRa laRputha vamuthee
 • 646. aNtamu mathanmee laNtamu mavaRRuLa
  paNtamung kaattiya parampara maNiyee
 • 647. piNtamu mathiluRu piNtamu mavaRRuLa
  paNtamung kaattiya paraapara maNiyee
 • 648. n-inaiththavai n-inaiththavai n-inaiththaang keythuRa
  anaiththaiyun- tharumoo rarumpeRan maNiyee
 • 649. viNpatha manaiththu meeRpatha muzuvathung
  kaNpeRa n-ataththung kakanamaa maNiyee
 • 650. paarpatha manaiththum pakarati muzuvathunj
  saarpuRa n-ataththunj saravoLi maNiyee
 • 651. aNtakoo tikaLelaa maraikkaNath theekik
  kaNtukoN titavoLir kalain-iRai maNiyee
 • 652. saraasara vuyirthoRunj saaRRiya porutoRum
  viraaviyuL viLangkum viththaka maNiyee
 • 653. muuvaru munivaru muththarunj siththarun-
  theevaru mathikkunj siththisey maNiyee
 • 654. thaazvelaan- thavirththus sakamisai yaziyaa
  vaazvenak kaLiththa vaLaroLi maNiyee
 • 655. n-avamaNi muthaliya n-alamelaan- tharumoru
  sivamaNi yenumarut selvamaa maNiyee
 • 656. vaanpeRaR kariya vakaiyelaam virainthu
  n-aanpeRa vaLiththa n-aathaman- thiramee
 • 657. kaRpam palapala kaziyinu maziyaap
  poRpuRa vaLiththa punithaman- thiramee
 • 658. akaramu mukaramu maziyaas sikaramum
  vakaramu maakiya vaaymaiman- thiramee
 • 659. ainthena vettena vaaRena n-aankena
  munthuRu maRaimuRai moziyuman- thiramee
 • 660. veethamu maakama virivuka Lanaiththum
  oothan-in Rulavaa thoongkuman- thiramee
 • 661. utaRpiNi yanaiththaiyu muyirppiNi yanaiththaiyu
  matarppaRath thavirththa varutsiva marunthee
 • 662. siththikku muulamaanj sivamarun- thenavuLan-
  thiththikku njaanath thiruvaruN marunthee
 • 663. iRanthava rellaa mezunthitap puriyunj
  siRanthaval lapamuRu thiruvaruN marunthee
 • 664. maraNap perumpiNi vaaraa vakaimiku
  karaNap perunthiRal kaattiya marunthee
 • 665. n-araithirai muuppavai n-aNNaa vakaitharum
  uraitharu perunjsii rutaiyan-an marunthee
 • 666. enRee yenninu miLamaiyoo tirukka
  n-anRee tharumoru njaanamaa marunthee
 • 667. malappiNi thavirththaruL valantharu kinRathoor
  n-alaththakai yathuvena n-aattiya marunthee
 • 668. siRsapai n-atuvee thirun-atam puriyum
  aRputha marunthenu maanantha marunthee
 • 669. itaiyuRap pataatha viyaRkai viLakkamaayth
  thataiyonRu millaath thakavutai yathuvaay
 • 670. maaRRivai yenna mathiththaLap parithaay
  uuRRamum vaNNamu morungkutai yathuvaayk
 • 671. kaatsik kiniyan-aR kalaiyutai yathuvaay
  aatsik kuriyapan maatsiyu mutaiththaay
 • 672. kaithavar kanavinung kaaNtaR karithaays
  seythavap payanaan- thiruvaruL valaththaal
 • 673. uLampeRu mitamelaa muthavuka venavee
  vaLampata vaayththu manniya ponnee
 • 674. putampataath tharamum vitampataath thiRamum
  vatampataa n-alamum vaayththasem ponnee
 • 675. mummaiyun- tharumoru semmaiyai yutaiththaay
  immaiyee kitaiththing kilangkiya ponnee
 • 676. etuththetuth thuthavinu menRung kuRaiyaa
  thatuththatuth thoongkumey yaruLutaip ponnee
 • 677. thaLarnthitee letukkin vaLarnthitu veemenak
  kiLarnthita vuraiththuk kitaiththasem ponnee
 • 678. eNNiya thooRu miyaRRuka venRanai
  yaNNiyen karaththi lamarnthapaim ponnee
 • 679. n-iikeeN maRakkinu n-innaiyaam vittup
  pookee menavenaip porunthiya ponnee
 • 680. eNNiya veNNiyaang keythita venakkup
  paNNiya thavaththaaR pazuththasem ponnee
 • 681. viNNiyaR Ralaivarum viyanthita venakkup
  puNNiyap payanaaR puuththasem ponnee
 • 682. n-aalvakai n-eRiyinu n-aattuka venavee
  paalvakai muzuthum paNiththapaim ponnee
 • 683. ezuvakai n-eRiyinu miyaRRuka venavee
  muzuvakai kaatti muyangkiya ponnee
 • 684. eNNiya patiyelaa miyaRRuka venRenaip
  puNNiya palaththaaR porunthiya n-ithiyee
 • 685. uuzithoo Ruuzi yulappuRaa thoongki
  vaaziyen Renakku vaayththan-an nithiyee
 • 686. ithamuRa vuuzithoo Retuththetuth thulakoork
  kuthavinu mulavaa thoongkun-an nithiyee
 • 687. irun-ithi yezun-ithi yiyanava n-ithimuthaR
  Rirun-ithi yellaan- tharumoru n-ithiyee
 • 688. evvakai n-ithikaLu minthamaa n-ithiyitai
  avvakai kitaikkumen RaruLiya n-ithiyee
 • 689. aRputham viLangku marutperu n-ithiyee
  kaRpanai katantha karuNaimaa n-ithiyee
 • 690. n-aRkuNa n-ithiyee saRkuNa n-ithiyee
  n-iRkuNa n-ithiyee siRkuNa n-ithiyee
 • 691. paLakilaa thoongkum paLikkumaa malaiyee
  vaLamelaa n-iRaintha maaNikka malaiyee
 • 692. mathiyuRa viLangku marakatha malaiyee
  vathitharu peeroLi vassira malaiyee
 • 693. uraimanang katanthaang koongkupon malaiyee
  thuriyameel veLiyiR joothimaa malaiyee
 • 694. puRputhan- thirain-urai puraimutha lilathoor
  aRputhak katalee yamuthaththaN katalee
 • 695. irutkalai thavirththoLi yellaam vazangkiya
  arutperung katalee yaananthak katalee
 • 696. pavakkatal katanthun-aan paarththapoo tharukee
  uvappuRu vaLangkoN toongkiya karaiyee
 • 697. enRuyars sootaika Lellaan- thavirththuLa
  n-anRuRa viLangkiya n-anthanak kaavee
 • 698. seeRRun-ii rinRin-aR Riinjsuvai tharumoor
  uuRRun-iir n-irampa vutaiyapuun- thatamee
 • 699. kootaivaay virintha kuLirtharu n-izalee
  meetaivaay viisiya melliya kaaRRee
 • 700. kaLaippaRak kitaiththa karuNain-an niiree
  iLaippaRa vaayththa vinsuvai yuNavee
 • 701. thennaivaayk kitaiththa sevviLa n-iiree
  thennaivaan palaththiR Rirukuthiim paalee
 • 702. n-iirn-asai thavirkku n-elliyang kaniyee
  veerviLai palavin mensuvais suLaiyee
 • 703. kattumaam pazamee kathalivaan pazamee
  ittan-aR suvaisey yilanthaiyang kaniyee
 • 704. punithavaan RaruviR puthumaiyaam palamee
  kaniyelaang kuuttik kalanthathiinj suvaiyee
 • 705. ithantharu karumpi letuththathiinj saaRee
  pathantharu vellap paakinin suvaiyee
 • 706. saalavee yinikkunj sarkkaraith thiraLee
  eelavee n-aavuk kiniyakaR kaNtee
 • 707. ulappuRaa thinikku muyarmalaith theenee
  kalappuRaa mathurang kaninthakooR Reenee
 • 708. n-avaiyilaa thenakku n-aNNiya n-aRavee
  suvaiyelaan- thirattiya thuuyathiim pathamee
 • 709. pathampeRak kaayssiya pasun-aRum paalee
  ithampeRa vurukkiya viLampasu n-eyyee
 • 710. ularnthitaa thenRu morupatith thaaki
  malarnthun-al vaNNam vayangkiya malaree
 • 711. ikantharu puvimutha levvula kuyirkaLum
  ukanthita maNakkunj sukanthan-an maNamee
 • 712. yaazuRu misaiyee yiniyavin nisaiyee
  eezuRu misaiyee yiyalaru Lisaiyee
 • 713. thivaLoLip paruvanj seernthan-al lavaLee
  avaLotung kuuti yatainthathoor sukamee
 • 714. n-aathan-al varaippi naNNiya paattee
  veethakii thaththil viLaithirup paattee
 • 715. n-anmaarkkar n-aavi naviRRiya paattee
  sanmaarkka sangkan- thazuviya paattee
 • 716. n-ampuRu maakama n-aviRRiya paattee
  empala maakiya vampalap paattee
 • 717. enmanak kaNNee ennarut kaNNee
  enniru kaNNee yenkaNuN maNiyee
 • 718. enperung kaLippee yenperum poruLee
  enperun- thiRalee yenperunj seyalee
 • 719. enperun- thavamee enRavap palanee
  enperunj sukamee yenperum peeRee
 • 720. enperu vaazvee yenRenvaaz muthalee
  enperu vazakkee yenperung kaNakkee
 • 721. enperu n-alamee yenperung kulamee
  enperu valamee yenperum pulamee
 • 722. enperu varamee yenperun- tharamee
  enperu n-eRiyee yenperu n-ilaiyee
 • 723. enperung kuNamee enperung karuththee
  enperun- thayavee yenperung kathiyee
 • 724. enperum pathiyee yennuyi riyalee
  enperu n-iRaivee yenRani yaRivee
 • 725. thoolelaang kuzainthitas suuzn-aram panaiththum
  meelelaang kattavai vittuvit tiyangkita
 • 726. enpelaa n-ekkun-ek kiyalitai n-ekiznthita
  menputaith thasaiyelaa meyyuRath thaLarnthita
 • 727. iraththa manaiththumuL LiRukitas sukkilam
  uraththitai panthith thoruthira Laayita
 • 728. matalelaa muuLai malarnthita vamutham
  utalelaa muuRRetuth thooti n-irampita
 • 729. oNNuthal viyarththita voLimuka malarnthita
  thaNNiya vuyirppiniR saanthan- thathumpita
 • 730. uNNakai thooRRita vuroomam potiththitak
  kaNNiniir perukik kaalvazin- thootita
 • 731. vaaythutith thalaRita vaLarsevith thuNaikaLiR
  kuuyisaip poRiyelaang kummenak kottita
 • 732. meyyelaang kuLirnthita menmaar pasainthitak
  kaiyelaang kuvinthitak kaalelaanj sulavita
 • 733. manangkanin- thurukita mathin-iRain- thoLirnthita
  inampeRu siththa miyainthu kaLiththita
 • 734. akangkaara maangkaang kathikarip pamainthitas
  sakangkaaNa vuLLan- thazaiththu malarnthita
 • 735. aRivuru vanaiththu maanantha maayitap
  poRiyuRu maanmathaR poothamum pooyitath
 • 736. thaththuva manaiththun- thaamorung kozinthitas
  saththuva monRee thaniththun-in Roongkita
 • 737. ulakelaam vitaya muLavelaa maRainthita
  alakilaa varuLi naasaimeeR pongkita
 • 738. ennuLath thezunthuyi rellaa malarnthita
  ennuLath thoongkiya enRani yanpee
 • 739. ponnati kaNtarut puththamu thuNavee
  ennuLath thezuntha vennutai yanpee
 • 740. thannaiyee yenakkuth thantharu LoLiyaal
  ennaivee thiththa enRani yanpee
 • 741. ennuLee yarumpi yennuLee malarnthu
  ennuLee virintha ennutai yanpee
 • 742. ennuLee viLangki yennuLee pazuththu
  ennuLee kanintha vennutai yanpee
 • 743. thannuLee n-iRaivuRu tharamelaa maLiththee
  ennuLee n-iRaintha enRani yanpee
 • 744. thunpuLa vanaiththun- tholaiththena thuruvai
  yinpuRu vaakkiya ennutai yanpee
 • 745. ponnutam penakkup porunthitum poruttaa
  ennuLang kalantha enRani yanpee
 • 746. thanvasa maakith thathumpimeeR pongki
  envasang katantha ennutai yanpee
 • 747. thannuLee pongkiya thaNNamu thuNavee
  ennuLee pongkiya enRani yanpee
 • 748. aruLoLi viLangkita vaaNava menumoor
  iruLaRa vennuLath theeRRiya viLakkee
 • 749. thunpuRu thaththuvath thuriselaa n-iikkin-al
  linpuRa vennuLath theeRRiya viLakkee
 • 750. mayalaRa vaziyaa vaazvumeen meelum
  iyaluRa vennuLath theeRRiya viLakkee
 • 751. ituveLi yanaiththu miyaloLi viLangkita
  n-atuveLi n-atuvee n-aattiya viLakkee
 • 752. karuveLi yanaiththung kathiroLi viLangkita
  uruveLi n-atuvee yoLirtharu viLakkee
 • 753. theeRRiya veethath thirumuti viLangkita
  eeRRiya njaana viyaloLi viLakkee
 • 754. aakama mutimee laruLoLi viLangkita
  veekama thaRavee viLangkoLi viLakkee
 • 755. aariyar vazuththiya varuNilai yanaathi
  kaariyam viLakkumoor kaaraNa viLakkee
 • 756. thaNNiya vamuthee thanthena thuLaththee
  puNNiyam paliththa puuraNa mathiyee
 • 757. uythara vamutha muthaviyen nuLaththee
  seythavam paliththa thiruvaLar mathiyee
 • 758. pathiyelaan- thazaikkap pathampeRu mamutha
  n-ithiyelaa maLiththa n-iRaithiru mathiyee
 • 759. paalenath thaNkathir parappiyenj njaanRu
  meelveLi viLangka viLangkiya mathiyee
 • 760. uyangkiya uLLamu muyirun- thazaiththita
  vayangkiya karuNai mazaipozi mazaiyee
 • 761. ennaiyum paNikoN tennuLee n-irampa
  manniya karuNai mazaipozi mazaiyee
 • 762. uLangkoLu menakkee yuvakaimeeR pongki
  vaLangkoLak karuNai mazaipozi mazaiyee
 • 763. n-alanthara vutaluyir n-allaRi venakkee
  malarnthitak karuNai mazaipozi mazaiyee
 • 764. thuuymaiyaa lenathu thuriselaa n-iikkin-al
  vaaymaiyaaR karuNai mazaipozi mazaiyee
 • 765. vemmala viravathu vititharu NanthaniR
  semmaiyi luthiththuLan- thikaznthasenj sutaree
 • 766. thiraiyelaan- thavirththus sevviyuR Raangkee
  varaiyelaam viLangka vayangkusenj sutaree
 • 767. alakilaath thalaivarka Larasusey thaththuva
  ulakelaam viLangka voongkusenj sutaree
 • 768. munnuRu malaviruL muzuvathu n-iikkiyee
  ennuLa varaimee lezunthasenj sutaree
 • 769. aathiyu n-atuvuta nanthamung katantha
  joothiyaa yennuLanj suuznthameys sutaree
 • 770. uLLoLi yoongkita vuyiroLi viLangkita
  veLLoLi kaattiya meyyarut kanalee
 • 771. n-alangkoLap purinthitu njaanayaa kaththitai
  valanjsuzith thezunthu vaLarnthameyk kanalee
 • 772. veethamu maakama virivum parampara
  n-aathamung katantha njaanameyk kanalee
 • 773. eNNiya veNNiya vellaanthara venuL
  n-aNNiya puNNiya njaanameyk kanalee
 • 774. valamuRu suththasan maarkka n-ilaipeRu
  n-alamelaa maLiththa njaanameyk kanalee
 • 775. iravotu pakalilaa viyalpothu n-atamitu
  paramavee thaanthap paramparanj sutaree
 • 776. varan-iRai pothuvitai vaLarthiru n-atampuri
  paramasith thaanthap pathiparanj sutaree
 • 777. samarasa saththiyas sapaiyi natampuri
  samarasa saththiyath thaRsuyanj sutaree
 • 778. sapaiyena thuLamenath thaanamarn- thenakkee
  apaya maLiththathoo rarutperunj joothi
 • 779. maruLelaan- thavirththu varamelaang kotuththee
  aruLamu tharuththiya varutperunj joothi
 • 780. vaazin-in peeraruL vaazin-in perunjsiir
  aaziyon RaLiththa varutperunj joothi
 • 781. ennaiyum poruLena veNNiyen nuLaththee
  annaiyu mappanu maakiviiR Rirunthu
 • 782. ulakiyal siRithu muLampiti yaavakai
  alakilpee raruLaa laRivathu viLakkis
 • 783. siRun-eRi sellaath thiRanaLith thaziyaa
  thuRun-eRi yuNarssithan- thoLiyuRap purinthu
 • 784. saakaak kalviyin Raramelaa muNarththis
  saakaa varaththaiyun- thanthumeen meelum
 • 785. anpaiyum viLaivith tharutpee roLiyaal
  inpaiyu n-iRaivith thennaiyu n-innaiyum
 • 786. ooruru vaakkiyaa nunniya patiyelaanj
  siiruRas seythuyirth thiRampeRa vaziyaa
 • 787. aruLamu thaLiththanai yaruNilai yeeRRinai
  aruLaRi vaLiththanai yarutperunj joothi
 • 788. velkan-in peeraruL velkan-in perunjsiir
  alkalin Roongkiya varutperunj joothi
 • 789. ulakuyirth thiraLelaa moLin-eRi peRRita
  ilakumain- thozilaiyum yaanseyath thanthanai
 • 790. pooRRin-in peeraruL pooRRin-in perunjsiir
  aaRRali noongkiya varutperunj joothi
 • 791. muuvarun- theevaru muththarunj siththarum
  yaavarum peRRitaa viyalenak kaLiththanai
 • 792. pooRRin-in peeraruL pooRRin-in perunjsiir
  aaRRali noongkiya varutperunj joothi
 • 793. siththika Lanaiththaiyun- theLivith thenakkee
  saththiya n-ilaithanaith thayaviniR Ranthanai
 • 794. pooRRin-in peeraruL pooRRin-in perunjsiir
  aaRRali noongkiya varutperunj joothi
 • 795. ulakini luyirkaLuk kuRumitai yuuRelaam
  vilakan-ii yatainthu vilakkuka makizka
 • 796. suththasan maarkka sukan-ilai peRuka
  uththama naakuka voongkuka venRanai
 • 797. pooRRin-in peeraruL pooRRin-in perunjsiir
  aaRRali noongkiya varutperunj joothi
 • 798. arutperunj joothi yarutperunj joothi
  arutperunj joothi yarutperunj joothi

அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் // அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல்