திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തോഴിക് കുരിമൈ കിളത്തല്‍
tōḻik kurimai kiḷattal
അടിമൈപ് പേറു
aṭimaip pēṟu
Sixth Thirumurai

082. അരുട്പെരുഞ്ചോതി അടൈവു
aruṭperuñsōti aṭaivu

  കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അരുട്പെരുഞ് ചോതിഎന്‍ ആരുയി രില്‍കലന്‍ താടുകിന്‍റ
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിഎന്‍ അന്‍പിറ് കലന്തറി വായ്വിളങ്കും
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിത്തെള്‍ ളാരമു താകിഉള്‍ അണ്‍ണിക്കിന്‍റ
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിനിന്‍ ആചൈഒന്‍ റേഎന്‍നുള്‍ ആര്‍കിന്‍റതേ.
 • 2. ആര്‍കിന്‍റ തെള്‍ളമു തിന്‍ചുവൈ എന്‍എന്‍ ററൈവന്‍അന്തോ
  ചാര്‍കിന്‍റ ചിറ്റം പലപ്പെരുഞ് ചീരിനൈച് ചാറ്റുതൊറും
  ചേര്‍കിന്‍റ നാവുടന്‍ ഉള്‍ളമും ആവിയും തിത്തിത്തലേ
  നേര്‍കിന്‍റ താല്‍എന്‍ അരുട്പെരുഞ് ചോതി നിറൈന്തുളത്തേ.
 • 3. ഉളത്തേ പെരുങ്കളിപ് പുറ്റടി യേന്‍മിക ഉണ്‍ണുകിന്‍റേന്‍
  വളത്തേ അരുട്പെരുഞ് ചോതിയി നാല്‍ഒളി വായ്ന്തെനതു
  കുളത്തേ നിറൈന്തണൈ യുങ്കടന്‍ തോങ്കിക് കുലവുപരി
  മളത്തേ മികുന്തു വയങ്കും അമുതം മനമകിഴ്ന്തേ.
 • 4. മനമകിഴ്ന്‍ തേന്‍മന മായൈയൈ നീക്കിനന്‍ മാനിലത്തേ
  ചിനമൊടും കാമമും തീര്‍ന്തേന്‍ എലാംവല്‍ല ചിത്തുംപെറ്റേന്‍
  ഇനമികും ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കപ് പെരുനെറി എയ്തിനിന്‍റേന്‍
  കനമികും മന്‍റില്‍ അരുട്പെരുഞ് ചോതിയൈക് കണ്‍ടുകൊണ്‍ടേ.
 • 5. കണ്‍ടേന്‍ അരുട്പെരുഞ് ചോതിയൈക് കണ്‍കളില്‍ കണ്‍ടുകളി
  കൊണ്‍ടേന്‍ ചിവാനന്തക് കൂത്താടിക് കൊണ്‍ടിക് കുവലയത്തേ
  തൊണ്‍ടേ തിരുഅം പലന്തനക് കാക്കിച് ചുകഅമുതം
  ഉണ്‍ടേന്‍ ഉയിര്‍തഴൈത് തോങ്കുകിന്‍ റേന്‍ഉള്‍ ഉവപ്പുറവേ.
 • 6. ഉറവേ എനതിന്‍ നുയിരേഎന്‍ ഉള്‍ളത്തില്‍ ഉറ്റിനിക്കും
  നറവേ അരുട്പെരുഞ് ചോതിമന്‍ റോങ്കു നടത്തരചേ
  ഇറവേന്‍ എനത്തുണി വെയ്തിടച് ചെയ്തനൈ എന്‍നൈഇനി
  മറവേല്‍ അടിച്ചിറി യേന്‍ഒരു പോതു മറക്കിനുമേ.
 • 7. മറപ്പേന്‍ അലേന്‍ഉന്‍നൈ ഓര്‍കണ മേനും മറക്കില്‍അന്‍റേ
  ഇറപ്പേന്‍ ഇതുചത് തിയംചത് തിയംചത് തിയംഇചൈത്തേന്‍
  പിറപ്പേ തവിര്‍ത്തെനൈ ആട്കൊണ്‍ ടമുതം പെരിതളിത്ത
  ചിറപ്പേ അരുട്പെരുഞ് ചോതിമന്‍ റോങ്കു ചെഴുഞ്ചുടരേ.
 • 8. ചുടരേ അരുട്പെരുഞ് ചോതിയ നേപെണ്‍ ചുകത്തൈമിക്ക
  വിടരേ എനിനും വിടുവര്‍എന്‍ തായ്നിനൈ വിട്ടയല്‍ഒന്‍
  റടരേന്‍ അരൈക്കണ മുംപിരിന്‍ താറ്റലന്‍ ആണൈകണ്‍ടായ്
  ഇടരേ തവിര്‍ത്തെനക് കെല്‍ലാ നലമുംഇങ് കീന്തവനേ.
 • 9. തവനേയ മുംചുത്ത ചന്‍മാര്‍ക്ക നേയമും ചത്തിയമാം
  ചിവനേയ മുംതന്തെന്‍ ഉള്‍ളം തെളിയത് തെളിത്തനൈയേ
  നവനേയ മന്‍റില്‍ അരുട്പെരുഞ് ചോതിയൈ നാടിനിന്‍റ
  ഇവനേ അവന്‍എനക് കൊള്‍വാര്‍ഉന്‍ അന്‍പര്‍ ഇരുനിലത്തേ.
 • 10. നിലത്തേ പുഴുത്ത പുഴുവും അലേന്‍പുന്‍ നിലത്തിഴിന്ത
  മലത്തേ പുഴുത്ത പുഴുഅനൈ യേനൈഅവ് വാന്‍തുതിക്കും
  കുലത്തേ തലൈമൈ കൊടുത്തെന്‍ ഉളത്തില്‍ കുലവുകിന്‍റായ്
  തലത്തേ അരുട്പെരുഞ് ചോതിഅപ് പാഎന്‍ തയാനിതിയേ.
 • 11. നിതിയേ എന്‍നുള്‍ള നിറൈവേ പൊതുവില്‍ നിറൈന്തചിവ
  പതിയേ അരുട്പെരുഞ് ചോതിയ നേഅം പലംവിളങ്കും
  കതിയേ എന്‍കണ്‍ണും കരുത്തും കളിക്കക് കലന്തുകൊണ്‍ട
  മതിയേ അമുത മഴൈയേനിന്‍ പേരരുള്‍ വാഴിയവേ.
 • 12. വാഴിഎന്‍ റേഎനൈ മാല്‍അയന്‍ ആതിയര്‍ വന്തരുട്പേര്‍
  ആഴിഎന്‍ റേതുതിത് തേത്തപ് പുരിന്തനൈ അറ്പുതംനീ
  ടൂഴിഅന്‍ റേഎന്‍റും ചാകാ വരമും ഉവന്തളിത്തായ്
  വാഴിമന്‍ റോങ്കും അരുട്പെരുഞ് ചോതിനിന്‍ മന്‍നരുളേ.
 • 13. മന്‍നിയ നിന്‍അരു ളാരമു തംതന്തു വാഴ്വിത്തുനാന്‍
  ഉന്‍നിയ ഉന്‍നിയ എല്‍ലാം ഉതവിഎന്‍ ഉള്‍ളത്തിലേ
  തന്‍നിയല്‍ ആകിക് കലന്തിത് തരുണം തയവുചെയ്തായ്
  തുന്‍നിയ നിന്‍നരുള്‍ വാഴ്ക അരുട്പെരുഞ് ചോതിയനേ.

அருட்பெருஞ்சோதி அடைவு // அருட்பெருஞ்சோதி அடைவு

No audios found!