திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അരുട്പെരുഞ്ചോതി അടൈവു
aruṭperuñsōti aṭaivu
ഉത്തിരഞാനചിതംപര മാലൈ
uttirañāṉasitampara mālai
Sixth Thirumurai

083. അടിമൈപ് പേറു
aṭimaip pēṟu

  നേരിചൈ വെണ്‍പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അരുള്‍അളിത്താന്‍ അന്‍പളിത്താന്‍ അംപലത്താന്‍ ഉണ്‍മൈപ്
  പൊരുള്‍അളിത്താന്‍ എന്‍നുട് പുണര്‍ന്താന്‍ - തെരുള്‍അളിത്താന്‍
  എച്ചോ തനൈയും ഇയറ്റാമല്‍ ആണ്‍ടുകൊണ്‍ടാന്‍
  അച്ചോ എനക്കവന്‍പോല്‍ ആര്‍.
 • 2. ആരണമും ആകമമും ആങ്കാങ് കുണര്‍ത്തുകിന്‍റ
  കാരണമും കാരിയമും കാട്ടുവിത്താന്‍ - പൂരണന്‍ചിറ്
  റംപലത്താന്‍ എന്‍നാചൈ അപ്പന്‍ എലാവല്‍ല
  ചെംപലത്തൈ എന്‍ഉളത്തേ ചേര്‍ത്തു.
 • 3. ചേര്‍ത്താന്‍ പതംഎന്‍ ചിരത്തേ തിരുവരുട്കണ്‍
  പാര്‍ത്താന്‍എന്‍ എണ്‍ണമെലാം പാലിത്താന്‍ - തീര്‍ത്താന്‍എന്‍
  തുന്‍പമെലാം തൂക്കമെലാം ചൂഴാതു നീക്കിവിട്ടാന്‍
  ഇന്‍പമെലാം തന്താന്‍ ഇചൈന്തു.
 • 4. ഇചൈന്താന്‍എന്‍ ഉള്‍ളത് തിരുന്താന്‍ എനൈയും
  നചൈന്താന്‍എന്‍ പാട്ടൈ നയന്താന്‍ - അചൈന്താടു
  മായൈ മനംഅടക്കി വൈത്താന്‍ അരുള്‍എനുംഎന്‍
  തായൈമകിഴ് അംപലവന്‍ താന്‍.
 • 5. താനേ അരുള്‍ആനാന്‍ താനേ പൊരുള്‍ആനാന്‍
  താനേഎല്‍ ലാംവല്‍ല താന്‍ആനാന്‍ - താനേതാന്‍
  നാന്‍ആനാന്‍ എന്‍നുടൈയ നായകന്‍ആ നാന്‍ഞാന
  വാന്‍ആനാന്‍ അംപലത്തെം മാന്‍.
 • 6. മാന്‍മുതലാ ഉള്‍ള വഴക്കെല്‍ലാം തീര്‍ത്തരുളിത്
  താന്‍മുതലായ് എന്‍നുളമേ ചാര്‍ന്തമര്‍ന്താന്‍ - തേന്‍മുതലാത്
  തിത്തിക്കും പണ്‍ടമെലാം ചേര്‍ത്താങ്കെന്‍ ചിന്തൈതനില്‍
  തിത്തിക്കും അംപലത്താന്‍ തേര്‍ന്തു.
 • 7. തേര്‍ന്തേന്‍ തെളിന്തേന്‍ ചിവമേ പൊരുള്‍എനഉള്‍
  ഓര്‍ന്തേന്‍ അരുളമുതം ഉണ്‍കിന്‍റേന്‍ - ചാര്‍ന്തേന്‍ചിറ്
  റംപലത്തില്‍ എല്‍ലാംവല്‍ ലാനൈ അവന്‍അരുളാല്‍
  എംപലത്തെല്‍ ലാംവലന്‍ആ നേന്‍.
 • 8. ആനേന്‍ അവനാ അവന്‍അരുളാല്‍ ആങ്കാങ്കു
  നാനേ കളിത്തു നടിക്കിന്‍റേന്‍ - താനേഎന്‍
  തന്തൈഎന്‍പാല്‍ വൈത്ത തയവൈനിനൈക് കുന്തോറും
  ചിന്തൈവിയക് കിന്‍റേന്‍ തെരിന്തു.
 • 9. തെരിന്തേന്‍ അരുളാല്‍ ചിവംഒന്‍റേ എന്‍റു
  പുരിന്തേന്‍ ചിവംപലിക്കും പൂചൈ - വിരിന്തമനച്
  ചേട്ടൈഎലാം തീര്‍ത്തുവിട്ടേന്‍ ചിത്തെല്‍ലാം വല്‍ലഅരുള്‍
  നാട്ടൈഎലാം കൈക്കൊണ്‍ടേന്‍ നാന്‍.
 • 10. നാന്‍ചെയ്ത നറ്റവന്താന്‍ യാതോ നവിറ്റരിതു
  വാന്‍ചെയ്ത തേവരെലാം വന്തേവല്‍ - താന്‍ചെയ്തു
  തംപലംഎന്‍ റേമതിക്കത് താന്‍വന്തെന്‍ നുട്കലന്താന്‍
  അംപലവന്‍ തന്‍അരുളി നാല്‍.

அடிமைப் பேறு // அடிமைப் பேறு

No audios found!